Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

226. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj, stran 762.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/2010, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 13/93, 42/94 – Odl. US, 1/99 – ZNIDC, 41/99, 54/00 – ZUOPP, 36/00 – ZPDZC, 26/01, 6/02, 110/02 – ZIRD, 5/03, 2/04, 7/04 – popr., 3/04, 6/05, 69/05 – Odl. US, 9/06, 21/06 – Odl. US, 114/06 – ZUTPG, 5/07, 105/06, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj sprejel na 30. seji dne 29. 1. 2014
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 102/12) se spremeni ime pete alineje drugega odstavka 3. člena, tako da se po novem glasi: »stroški pokopa«.
2. člen
Ime VII. Poglavja odloka se spremeni tako, da se po novem glasi: »Stroški pokopa«.
3. člen
78. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Pokop pomeni pokop posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov umrlega ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s pokopom. Pokop se lahko opravi tudi na način raztrosa pepela.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z voljo umrlega ali voljo njegovih svojcev. Če ni svojcev, se določi način pokopa v obliki raztrosa pepela.
Stroške pokopa poravnajo dediči umrlega. Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih za občane, ki imajo stalno prebivališče v MOK, poravna MOK. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa MOK za osebe, ki so v MOK umrli ali bili v MOK najdeni.«
4. člen
79. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
MOK krije izključno stroške pokopa, ki so del pogrebnih stroškov in so tisti stroški, ki so neobhodno potrebni za pokop.
»Za dediča, ki ni sposoben plačati stroškov pokopa, se šteje oseba, ki bi bila upravičena do stroškov pogrebnine po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13). V primeru, da je kateri od dedičev upravičen do denarne pomoči, to je pogrebnine in posmrtnine, po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 99/13), MOK poravna le razliko med višino denarne pomoči in višino stroškov pokopa.
Pravico do plačila stroškov pokopa lahko dediči uveljavljajo najkasneje v treh mesecih od datuma smrti. Po preteku roka te pravice ni več mogoče uveljaviti in se vloga zavrže kot prepozna.
Pravico do plačila stroškov pokopa dedič uveljavlja s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga sprejme župan MOK. Dedič vlogo dvigne v sprejemni pisarni MOK oziroma je na razpolago na spletni strani MOK in Centru za socialno delo Kranj. Izpolnjena vloga se pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni MOK, skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
V primeru, da pokojni ni imel svojcev in je bil pokopan na način raztrosa pepela, uveljavlja pravico do plačila stroškov pokopa pogrebno podjetje z vlogo na predpisanem obrazcu MOK in originalnim računom, in sicer najkasneje v roku treh mesecev od datuma smrti.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-619/2013-11-(47/04)
Kranj, dne 29. januarja 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost