Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

221. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 749.

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 33I/91-I – UZIU, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 68/06, 47/13, 47/13) in prvega odstavka 9. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) objavljam
J A V N I P O Z I V
za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije objavljam javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Predsednika Komisije za preprečevanje korupcije imenuje predsednik republike izmed kandidatov, ki mu jih posreduje izbirna komisija.
Predsednik komisije mora biti državljan Republike Slovenije. Imeti mora najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje. Imeti mora najmanj deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog, za katere je zahtevana ta izobrazba, ter ne sme biti pravnomočno obsojen na kazen zapora. Kandidati morajo k svoji kandidaturi priložiti dokazila, s katerimi izkažejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določa drugi odstavek 7. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Nepopolnih kandidatur izbirna komisija ne bo obravnavala.
Predsednik mora biti oseba, za katero je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali vedenja možno utemeljeno sklepati, da bo funkcijo v komisiji opravljal zakonito in v skladu s pravili stroke. Zaželeno je, da kandidati predložijo tudi vizijo delovanja Komisije za preprečevanje korupcije v mandatnem obdobju (do dve A4 strani) ter življenjepis v Europass obliki v slovenskem jeziku.
Predsednik komisije je imenovan za dobo šestih let. Na funkcijo je lahko imenovan dvakrat zapored.
Kot pravočasno vložene bodo štele kandidature za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, ki bodo skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili prispele na naslov Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 21. februarja 2014, do 13.00 ure.
Št. 003-03-8/2013-407
Ljubljana, dne 4. februarja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost