Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2014 z dne 5. 2. 2014

Kazalo

220. Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A), stran 748.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. januarja 2014.
Št. 003-02-1/2014-3
Ljubljana, dne 5. februarja 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-1A)
1. člen
V Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odločba US in 26/09 – ZIPRS0809-B) se v drugem odstavku 16. člena beseda »šeste« nadomesti z besedo »sedme«.
V tretjem odstavku se beseda »sedme« nadomesti z besedo »osme«.
V četrtem odstavku se beseda »osme« nadomesti z besedo »devete«.
V petem odstavku se besedilo »šeste in osme« nadomesti z besedilom »sedme in devete«.
2. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mesečni prispevek se plačuje RTV Sloveniji v naslednji višini:
1. za zasebno rabo:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 12,75 eura;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,77 eura;
c) prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;
2. za javno rabo:
a) pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 36,13 eura, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30 odstotkov;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni prispevek 13,54 eura;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih deset televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni prispevek v znesku 54,19 eura, za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,69 eura. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 odstotkov zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 odstotkov mesečnega zneska prispevka za te mesece.
(2) Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine zavezancev:
– socialno ogroženi;
– invalidi s 100 odstotno telesno okvaro;
– invalidi z manj kot 100 odstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomoč in postrežbo;
– osebe, ki so trajno izgubile sluh;
– vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialno varstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali učnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma pacientov;
– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti.
(3) Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka štejejo prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
(4) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dokazujejo upravičenost do oprostitve plačevanja prispevka le s pravnomočno odločbo organa, s katero je ugotovljena upravičenost do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.
(5) Zavezanci iz druge do četrte alineje drugega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi pravnomočne odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, s katero je ugotovljena stopnja invalidnosti.«.
Prehodne in končne določbe
3. člen
Nadzorni svet RTV Slovenija v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi Statut javnega zavoda Radio­televizija Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 in 9/12) z določbami tega zakona.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 58. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/13-17/16
Ljubljana, dne 28. januarja 2014
EPA 1618-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost