Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

66. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije, stran 281.

Na podlagi določil Zakona o kolektivnih pogodbah in Zakona o delovnih razmerjih pogodbeni stranki:
ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE Gospodarsko interesno združenje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev
in
SINDIKAT BANČNIŠTVA SLOVENIJE in SINDIKAT NOVE LJUBLJANSKE BANKE, Ljubljana, kot zastopnika delo­jemalcev
dogovorita in sklepata naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
dejavnosti bančništva Slovenije
1. člen
Spremeni se 4. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11 in 14/13; v nadaljevanju: kolektivna pogodba), tako da se glasi:
»Normativni del kolektivne pogodbe se sklepa za nedoločen čas, tarifni del kolektivne pogodbe pa za dobo dveh let, kot je določeno z vsakokrat veljavno Tarifno prilogo.«
2. člen
V 4. točki 5. člena kolektivne pogodbe se besedi »pooblaščeni delavec« nadomestita z besedama »pooblaščena oseba«, obenem se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. Definicijo »ustrezno delo« določa zakon, ki ureja delovna razmerja«.
V 46., 48., 100. in 103. členu kolektivne pogodbe se besedi »pooblaščeni delavec« v ustreznem sklonu nadomestita z besedama »pooblaščena oseba« v ustreznem sklonu.
3. člen
V 8. členu kolektivne pogodbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pooblaščence, ki obravnavajo in rešujejo primere psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja in trpinčenja na delovnem mestu, imenujeta soglasno uprava banke in sindikat na predlog enega od socialnih partnerjev. Če do soglasja ne pride v roku 15 dni, imenuje pooblaščenca delodajalec. Pooblaščenec posreduje sindikatu enkrat letno poročilo o obravnavanih primerih s tega področja in sprejetih ukrepih.«
4. člen
V 9. členu kolektivne pogodbe se besede »enega ali več pooblaščenih delavcev« nadomestijo z besedami »eno ali več pooblaščenih oseb«.
5. člen
V prvem odstavku 12. člena kolektivne pogodbe se na koncu stavka pred piko dodajo vejica in besedilo »tako da se lahko delavec brez nadzora seznani z njihovo vsebino«.
6. člen
Spremeni se 23. člen kolektivne pogodbe, tako da se glasi:
»Delodajalec je dolžan objaviti prosto delovno mesto na svoji spletni strani oziroma v obliki, ki je običajna pri delodajalcu.«
7. člen
V drugem odstavku 24. člena kolektivne pogodbe se za besedo »spremembi« dodata besedi »splošnega akta,«.
8. člen
V 25. členu kolektivne pogodbe se dodata novi zadnji dve alineji, ki se glasita:
»– invalidu, ki predloži mnenje invalidske komisije, da vožnja v eno smer, daljša od ene ure, negativno vpliva na njegovo zdravstveno stanje,
– delavcu z več kot 60 % telesno okvaro, ki predloži mnenje izbranega zdravnika, da vožnja v eno smer, daljša od ene ure, negativno vpliva na njegovo zdravstveno stanje.«
9. člen
Dodata se novo 2.4. poglavje in nov 25.a člen, nadaljnja poglavja se skladno s tem preštevilčijo, ki se glasita:
»2.4. Odreditev drugega ustreznega dela
25.a člen
(1) Delodajalec lahko z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela, kadar gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, pri čemer lahko taka odreditev traja, dokler traja razlog nadomeščanja, vendar ne več kot 12 mesecev. Začasna odreditev ne vpliva na sistem napredovanja, do katerega bi bil delavec upravičen, če do začasne odreditve ne bi prišlo.
(2) Odredba iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati navedbo dela, ki ga je delavec dolžan opravljati, čas trajanja opravljanja tega dela, organizacijsko enoto, v kateri bo delavec delal, in način nagrajevanja, pri čemer je delavec upravičen najmanj do izplačila, kot bi ga prejemal, če do odredbe ne bi prišlo.«
10. člen
V 26. členu kolektivne pogodbe se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se v skladu z zakonom sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu za nedoločen čas, v času opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.«
11. člen
V 29. členu kolektivne pogodbe se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko z novo zaposlenim delavcem sklene tudi zato, da se ugotovi, ali je delavec sposoben opravljati delo, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Tako delo lahko traja največ eno leto. Če delodajalec ugotovi, da delavec ni sposoben opravljati dela, mu je dolžan ob izteku veljavnosti pogodbe plačati namesto odpravnine, ki bi delavcu pripadala na podlagi zakona, odpravnino v višini 1/5 delavčeve osnovne plače, določene s pogodbo o zaposlitvi, za vsak mesec dela pri delodajalcu.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
12. člen
V 30. členu kolektivne pogodbe se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Delavec in delodajalec se lahko tudi dogovorita, da bo delo na domu trajalo določeno število ur ali dni v tednu, preostanek ur ali dni do polne tedenske delovne obveznosti pa bo delavec na svojem delovnem mestu.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
13. člen
Spremeni se četrti odstavek 31. člena kolektivne pogodbe, tako da se glasi:
»(4) Pred sklenitvijo pogodbe o prevzemu delavcev lahko delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik skleneta s sindikati sporazum, s katerim se uredijo tudi ostale socialno ekonomske pravice prevzetega delavca upoštevaje kontinuiteto delovne dobe in solidarne oziroma subsidiarne materialne odgovornosti obeh delodajalcev za terjatve delavca, kot to določa zakon.«
14. člen
V tretjem odstavku 34. člena kolektivne pogodbe se črta zadnja tretja alineja.
15. člen
V prvem odstavku 35. člena kolektivne pogodbe se pred dvopičjem dodajo besede »iz poslovnih razlogov«, prav tako se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če delodajalec zahteva podatke o izpolnjevanju pogojev starostne upokojitve od ZPIZ-a, je dolžan o tem sočasno obvestiti delavca ter delavcu izročiti izvod prejete informacije.«
16. člen
V tretjem odstavku 40. člena kolektivne pogodbe se na koncu stavka pred piko doda besedilo »in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve«.
17. člen
Spremeni se drugi odstavek 41. člena kolektivne pogodbe, tako da se glasi:
»(2) V primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga je odpovedni rok najmanj:
– do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni,
– od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni,
– nad dve leti zaposlitve in do vključno 20 let pri delodajalcu odpovedni rok v trajanju 30 dni narašča za vsako izpolnjeno leto zaposlitve pri delodajalcu za dva dni, največ pa do 60 dni,
– nad 20 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 65 dni,
– nad 25 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 80 dni,
– nad 30 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 100 dni in
– nad 35 let zaposlitve pri delodajalcu je odpovedni rok 120 dni.«
18. člen
V 49. členu kolektivne pogodbe se črta beseda »izredno«.
19. člen
V 50. členu kolektivne pogodbe se besede »plačilo za delo« nadomestijo z besedo »plača«.
20. člen
Spremeni se naslov poglavja »3.3.2. Plačilo za delo«, tako da se glasi »3.3.2. Plača«.
Spremeni se 53. člen kolektivne pogodbe, tako da se glasi:
»Plača je sestavljena iz:
– osnovne plače,
– dodatkov,
– dela plače za delovno uspešnost v skladu z določili te kolektivne pogodbe in
– dela plače za poslovno uspešnost v skladu z določili te kolektivne pogodbe.«
21. člen
V 69. členu kolektivne pogodbe se besede »minimalne pogoje za upokojitev« nadomestijo z besedami »vse pogoje za starostno upokojitev«.
Prav tako se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Višina odpravnine iz prvega odstavka tega člena pripada tudi delavcu, ki dela krajši delovni čas po predpisih iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja.«
22. člen
V 70. členu kolektivne pogodbe se besedilo »po četrti alineji prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih« nadomesti z besedilom »v skladu z zakonom«.
23. člen
V prvem odstavku 73. člena kolektivne pogodbe se črta drugi stavek, na koncu prvega stavka pa se pred piko doda vejica in besedilo »v skladu s kolektivno pogodbo pri delodajalcu ali splošnimi akti delodajalca«.
24. člen
V 76. členu kolektivne pogodbe se za besedo »nezakonite« dodajo besede »izredne ali redne«, beseda »poslovnega« pa se nadomesti z besedo »krivdnega«.
25. člen
V 78. členu kolektivne pogodbe se za besedo »višine« dodajo besede »in pod pogoji«.
26. člen
Te spremembe in dopolnite kolektivne pogodbe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2014.
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
Združenje bank Slovenije
Predsednik NS ZBS
Dušan Drofenik l.r.
 
Direktor
dr. France Arhar l.r.
 
Sindikat bančništva Slovenije
Predsednik
Tomaž Boltin l.r.
 
Sindikat Nove Ljubljanske banke
Predsednik
Miran Marentič l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 3. 1. 2014 izdalo potrdilo št. 02047-6/2005/13 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti bančništva Slovenije vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 44/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti