Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

Ob-3514/13 , Stran 2513
Ob-3514/13
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu in Sklepa o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002 objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2012, s posebnim revizorjevim mnenjem za potrebe obveščanja javnosti
Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V skladu z določili pokojninskih načrtov Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana znaša za poslovno leto 2012: 1. za Kritni sklad (po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in PN-SK-02, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskih načrtih PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 5,07%. 2. za KS PN-SK-03 (po pokojninskem načrtu PN-SK-03): – obrestna mera, izražena v odstotkih, ki jo je družba kot izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, upoštevala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada 1,94%; – delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem, po pokojninskem načrtu PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena izplačila, 2,98%.   Poročilo neodvisnega revizorja o povzetkih računovodskih izkazov Uporabnikom javno objavljenega povzetka letnega poročila družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana Priloženi povzetki računovodskih izkazov, ki vključujejo povzetek izkaza finančnega položaja na dan 31. decembra 2012, povzetek izkaza poslovnega izida, povzetek izkaza vseobsegajočega donosa ter prikaz bilančnega dobička za tedaj končano leto izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana za leto, ki se je končalo 31. decembra 2012. V našem poročilu z dne 14. junij 2013 smo o teh računovodskih izkazih izrazili neprilagojeno revizijsko mnenje s poudarjeno zadevo. Opozarjamo na točko 4.3.4.2.4 letnega poročila. Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana se je ob koncu leta 2012 odločila, da bo v letih 2011 in 2012 nastale terjatve do Zavarovalnice Triglav, d.d. iz naslova udeležbe v zneskih škod v skupni višini 926.170 EUR delno pobotala z obveznostmi do Zavarovalnice Triglav, d.d. iz naslova izplačila dividend v znesku 750.904 EUR. Zavarovalnica Triglav, d.d. terjatev iz naslova udeležbe v zneskih škod ne priznava. Znesek odprtih terjatev do Zavarovalnice Triglav, d.d. iz tega naslova na dan 31. 12. 2012 znaša 175.266 EUR in je izkazan v postavki terjatve in druga sredstva v bilanci stanja. Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana je v letu 2011 oblikovala popravek vrednosti terjatev iz naslova udeležbe v zneskih škod v višini 279.979 EUR, v letu 2012 pa je ta popravek terjatev v celoti odpravila v dobro drugih prihodkov. Zavarovalnica Triglav, d.d. je v povezavi s pobotom v letu 2013 vložila tožbo, na katero je Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana vložila ugovor in nasprotno tožbo. Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana pričakuje razrešitev pravnega spora v njeno korist. Povzetki računovodskih izkazov ne vsebujejo vseh razkritij, ki jih zahtevajo mednarodni standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Zato branje povzetkov računovodskih izkazov ni nadomestilo za branje revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana. Odgovornost poslovodstva za povzetke računovodskih izkazov Poslovodstvo je odgovorno za pripravo povzetkov revidiranih računovodskih izkazov v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002. Revizorjeva odgovornost Naša odgovornost je izraziti mnenje o povzetkih računovodskih izkazov na podlagi naših postopkov, ki so bili opravljeni v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja (MSR) 810 – Posli poročanja o povzetkih računovodskih izkazov. Mnenje Po našem mnenju so povzetki računovodskih izkazov, ki izhajajo iz revidiranih računovodskih izkazov družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana za leto, ki se je končalo 31. decembra 2012, v vseh pomembnih pogledih skladni s temi računovodskimi izkazi v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in Sklepom o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega poročila – SKL 2002. KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. Damjan Ahčin, ACCA pooblaščeni revizor Katarina Sitar Šuštar partner
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana Peter Krassnig član uprave Aljoša Uršič predsednik uprave

AAA Zlata odličnost