Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Ob-1343/13 , Stran 417
Ob-1343/13
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ?-A in 33/11 – ZEKom?-C) ter 12. in 15. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS, št. 80/12) Svet agencije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Na javni natečaj se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – ima najmanj izobrazbo družboslovne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo, ali izobrazbo družboslovne smeri, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, – ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, – je strokovnjak na področju dela agencije, – ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – višja raven znanja angleškega tujega jezika in osnovna raven znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik), – državljan Republike Slovenije. Okvirna vsebina dela: – zastopa in predstavlja agencijo, – organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, – izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom, – predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, – opravlja naloge, ki mu jih določi svet agencije, – pripravlja predloge večletnih in letnih programov ter finančnih načrtov agencije, – pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije, – podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, – imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog, – pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije ter – opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – je državljan Republike Slovenije, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. potrdila o znanju višje ravni znanja angleškega tujega jezika in osnovne ravni znanja drugega tujega jezika (francoski, nemški, italijanski ali španski jezik), 6. pisno predstavitev vizije razvoja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis na standiziranem obrazcu Europass življenjepis (dosegljiv na spletnem naslovu http://europass.cedefop.europa.eu/sl/home) ter da kandidat v njemu poleg formalne izobrazbe in opisa delovnih izkušenj navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Znanje jezika se dokazuje na naslednji način: – višja raven znanja angleškega tujega jezika se izkazuje s certifikatom oziroma potrdilom o višji ravni znanja ali aktivnem znanju angleškega tujega jezika (prejšnje) (jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika) ali z dokazilom, da se je šolal v angleškem jeziku (pridobil katerokoli raven izobrazbe v državi, v kateri je to materni jezik), ali dokazilom, da je dosegel 7. raven izobrazbe v okviru študija angleškega jezika, ali s potrdilom, da je kandidat 6 mesecev ali več opravljal dela zahtevnosti 7. ravni izobrazbe v tujini v angleškem jeziku. – osnovna raven znanja drugega tujega jezika se izkazuje s potrdilom, da se je kandidat izobraževal pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika) ali opravil večtedensko izobraževanje v drugem tujem jeziku, ali s potrdilom, da se je kandidat večkrat udeležil strokovnih srečanj, na katerih je aktivno uporabljal drugi tuj jezik, ali s potrdilom, da je opravil izpit iz drugega tujega jezika v okviru programa 6/1 ali višje ravni izobrazbe. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer: – poznavanje področja dela javne agencije, poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev, – poznavanje tujega jezika. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za 5 let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma in na drugih lokacijah, kjer se izvajajo naloge agencije. Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti označena z navedbo pošiljatelja in napisom: »Ne odpiraj – javni natečaj za direktorja SPIRIT Slovenija«. Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@slovenia.info, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepravočasne in nepopolne vloge se ne uvrstijo v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po izbiri. Informacije o pogojih za prijavo na javni natečaj daje: Katarina Urbas, tel. 01/58?-98?-550. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost