Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 44/13 Ob-1292/13 , Stran 417
Št. 44/13 Ob-1292/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Uradni list RS, št. 76/08 in 100/08) ter 29. in 30. člena Statuta javnega zavoda Krajinski park Strunjan, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima univerzitetno (VII/2) ali visoko strokovno (VII/1) izobrazbo oziroma izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve ali druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo; – da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih delih; – višja raven znanja angleškega jezika in italijanskega jezika kot jezika narodne skupnosti; – znanje uradnega jezika; – poznavanje področja ohranjanja narave; – usposobljenost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – da je vizija delovanja in razvoja parka za obdobje petih let, ki jo priloži kandidaturi, ocenjena kot ustrezna. Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: – organizira in vodi delo in poslovanje zavoda; – predstavlja in zastopa zavod; – odgovarja za zakonitost dela zavoda; – vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda; – organizira pripravo predloga desetletnega načrta upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v potrditev; – pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu zavoda; – pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda; – posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali soglasje; – predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov; – predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda; – sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda; – izvršuje sklepe sveta zavoda; – sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno?-pravnih razmerjih, za katere je pristojen po zakonu in kolektivni pogodbi; – skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda; – izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, sklep o ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne akte zavoda. II. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo delovanja in razvoja parka za obdobje petih let. III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Sečna pot 10, 6320 Portorož. IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/47?-87?-499 (dr. Marija Markeš). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost