Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 430-6/2013 Ob-1323/13 , Stran 412
Št. 430-6/2013 Ob-1323/13
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013 (Uradni list RS, št. 103/12) in sklepa župana št. 430-6/2013 z dne 24. 1. 2013, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2013 v Občini Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov dela turističnih društev za leto 2013. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani pri pristojni upravni enoti, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti, – občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega programa dela, – dotacijo za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo prejeli iz državnih ali mednarodnih virov in – delujejo najmanj eno leto (registracija). 3. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov turističnih društev za leto 2013 znaša 5.350,00 EUR. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna. 6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. 7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo naročnika in pošiljatelja ter vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis – programi turističnih društev 2013«. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56-55-713 in Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718). 8. Rok za oddajo vlog je 18. 2. 2013 do 12. ure. Obravnavane bodo le pravočasne in pravilno označene vloge. Kot pravočasne štejejo prijave, ki bodo prispele oziroma bodo vročene do navedenega datuma in ure. Nepravilno označene in prepozno prispele vloge bodo zavržene. 9. Odpiranje vlog in izid razpisa Odpiranje vlog bo izvedla komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 20. 2. 2013, ob 8. uri in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja vlog pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni ne dopolnijo, se zavržejo. O izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni s sklepom o izboru in bili hkrati pozvani k podpisu pogodb. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje vlog. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost