Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Ob-1307/13 , Stran 401
Ob-1307/13
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju: – otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigovanja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih. – mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposabljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, preprečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilnosti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih, razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega časa, informacijske dejavnosti. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in mladinski program ali največ dva otroška in mladinska projekta. Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote. 2. Okvirna višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 50.000 €. Mestna občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine razpisanih sredstev v primeru, da se višina sredstev spremeni v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2013 preden se odloči o razdelitvi razpisanih sredstev. Programi oziroma projekti morajo biti realizirani v letu 2013. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in mladinskim programom in projektom za opravljanje in razvoj dejavnosti. 3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mladinskih programov in projektov profitnega značaja, odhodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, športnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja odvisnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe in projekte. 4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in mladinskih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: a) za otroške programe in projekte: – društva in zveze društev, – druge pravne osebe, razen javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je mestna občina. b) za mladinske programe in projekte: – mladinske organizacije, – organizacije za mlade, – študentske organizacije, – društva in zveze društev, – druge pravne osebe, razen javnih zavodov. Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah. 5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali enoto, v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz mestne občine, – so registrirani za izvajanje programov in projektov na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti, opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, – na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto, – imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program oziroma projekt, – program ali projekt je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov), – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta, – program ali projekt mora biti izveden na območju mestne občine, – vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa, – niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana sredstva. Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in projektov poteka v dveh krogih ocenjevanja. Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih kriterijev: utemeljenost in pomen programa/projekta (do 30 točk); program/projekt pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in mladinske ponudbe v mestni občini (do 20 točk); inovativnost programa/projekta (do 5 točk); povezovanje z drugimi izvajalci (do 5 točk); dostopnost programa/projekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost, cenovna dostopnost (do 10 točk); delovanje prijavitelja s statusom v javnem interesu (5 točk); izvajanje programa/projekta več kot dve leti (5 točk); delež lastnih sredstev prijavitelja (do 20 točk); V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 1. kroga dosežejo najmanj 50 točk. Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma projekta (do 100 točk) in finančnega vrednotenja programa oziroma projekta (do 50 točk). 7. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Javni razpisi«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziroma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena projekta. 8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis – OMD 2013 – Ne odpiraj, do vključno 1. 3. 2013, do 10. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka 1. 3. 2013 do 10. ure prispe na naslov naročnika ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I). Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno: – naslov sofinancerja, – označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«), – naziv in naslov prijavitelja. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene pošiljatelju. Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s sklepom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, pristojni organ s sklepom vlogo zavrže. Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge. 9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlanska strokovna komisija, imenovana s strani župana. Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja strokovni organ. 10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 1. 3. 2013, v prostorih Mestne občine Nova Gorica. 11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog. 12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na tel.: 05/33-50-353 (Robert Cencič).
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost