Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 430-0007/2013-2 Ob-1275/13 , Stran 391
Št. 430-0007/2013-2 Ob-1275/13
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 ZUP-UPB2, 126/07, 65/08 in 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 ZSV-UPB2, 23/07, 41/07 in 57/12) Občina Mežica objavlja
javni razpis
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leto 2013
1. Predmet razpisa 1.1. Občina Mežica razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena. Oblikovana bo prednostna lista: – lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11) v nadaljevanju: Pravilnik) niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe; 1.2. Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08 – v nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z Uredbo, citirano v prejšnjem odstavku, oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. Najemodajalec ima pravico od najemnika vsakih pet let zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja. Če najemnik glede na denarne prejemke in premoženjsko stanje ni več upravičen do nadaljevanja neprofitnega najemnega razmerja, se neprofitna najemnina z odločbo spremeni v prosto oblikovano najemnino (tržno najemnino). 1.3. Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 m2. 2. Razpisni pogoji 2.1. Splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem: – državljanstvo Republike Slovenije; – stalno prebivališče v Občini Mežica; – da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (skupno gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne prisega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi: – žrtve nasilja v družini, ki imajo bivališče v Občini Mežica in začasno bivajo v materinskih domovih in zatočiščih – varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj iz območja Občine Mežica; – invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Mežica možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve. 2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2012 ne presegajo v točki 2.3. določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2012 znašala 990,66 EUR. Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v tč. 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne udeležbe. 2.3. Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem glede na višino dohodka gospodinjstva Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo. 2.4. Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje: – da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2012 ne presegajo gornje meje določene v točki 2.3. tega razpisa; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino; – da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja. 2.4.1. Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja (vse drugo premično ali nepremično premoženje v državi in tujini razen premoženja po tretji alineji 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih zneskov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe v času objave razpisa. 2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati: – tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili; – tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov. 3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev Prednostni red bo sestavljen na podlagi Pravilnika. 3.1. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost: – mlade družine in mladi; – družine z večjim številom otrok; – invalidi in družine z invalidnim članom; – družine z manjšim številom zaposlenih; – državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; – ženske in ženske z otroki; – žrtve družinskega nasilja. 3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: – prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo; – prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj. 4. Razpisni postopek Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5). Upravno takso v znesku 22,66 EUR se nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski račun za plačilo takse številka: 01274-4740309145, sklic na št. 11 75736-7111002-2011 – Občinske takse Občine Mežica, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo. Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB5): da so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, da so prejemniki varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo. Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem dvignejo obrazec vloge s katerim se prijavijo na razpis od 24. 1. 2013 do vključno 26. 2. 2013 na Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica, vsak delovni dan ali na spletni strani, www.mezica.si – Razpisi. Prosilci morajo oddati vloge do vključno 26. 2. 2013 osebno v tajništvu Občine Mežica, Trg svobode 1, Mežica ali po pošti na isti naslov priporočeno po pošti s pripisom: »Javni razpis-neprofitna stanovanja-Ne odpiraj.«
Občina Mežica

AAA Zlata odličnost