Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Ob-1375/13 , Stran 375
Ob-1375/13
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: MIZKŠ) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) objavlja
javni ciljni razpis
za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem letu 2013/2014 za dodiplomske študije v tujini za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti (razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2013)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa so štipendije (s sofinanciranjem šolnine) na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in likovne umetnosti in AV kulture za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Osnovna pravila in področja razpisa Razpis je namenjen posameznikom, ki se izobražujejo na dodiplomskem študiju v tujini in delujejo kot ustvarjalci in poustvarjalci na področjih umetnosti. Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci, so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene, likovne umetnosti, arhitektura, oblikovanje in fotografija ter AV kultura. Štipendije in deleži šolnin se dodelijo do konca ene stopnje študija (za največ 5 let). Štipendije in deleži šolnin se na enem razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno pogodbo z MIZKŠ za sofinanciranje v šolskem letu 2013/2014, na tem razpisu ne morejo ponovno kandidirati. Tudi drugi štipendisti MIZKŠ, ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let oziroma v skladu pogodbo še niso izpolnili pogodbenega določila o zaključku študija, lahko dobijo štipendijo po tem razpisu samo pod pogojem, da izpolnijo obveznosti zaključka študija, za katerega so prejemali štipendijo in predložijo dokazilo o zaključku najkasneje do 22. 7. 2013. V primeru, da do tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. Študent ne sme v času štipendiranja MIZKŠ istočasno prejemati druge štipendije iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije. V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski čas in torej niso v delovnem razmerju, oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni. Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent). Predvidoma je višina mesečne štipendije 651,00 EUR. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine (za študij v tujini) do največ 50 % oziroma do največ 2.000,00 EUR in v okviru finančnih zmožnosti ministrstva. Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, ter da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. V primeru, da ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve, članstva v organizacijah, literature in morebitnih drugih stroškov. V primeru nakazila šolnine na račun štipendista, je treba dokazilo o plačilu predložiti najkasneje do 18. 10. 2013 (izjemoma 1. 3. 2014, če se študij prične v spomladanskem semestru), v nasprotnem primeru pravica do morebitnega odobrenega deleža šolnine zapade. 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Kandidat se lahko na razpis prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji. V primeru, da vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer na več izobraževalnih ustanovah, bodo vse njegove vloge zavržene. Kandidati, ki se prijavljajo na razpis JPR-ŠTIP-2013 oziroma, ki ustrezajo profilom za razpis JPR-ŠTIP-2013 (podiplomski študiji) se na ta razpis ne morejo prijaviti. Štipendij se ne podeljuje za absolventski staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji. Prejemniki štipendije se zavežejo, da bodo študij zaključili in da bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske unije, predstavljali in promovirali slovensko kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna dokazila. Kandidat ne sme biti starejši od 25 let (letnica rojstva 1988) oziroma 21 let za prijave pod točko 3.2. Kandidat mora imeti najmanj končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim izpitom, katere povprečna ocena ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka razpisnega roka predložiti dokazilo o opravljeni maturi in ocene mature ter izračun povprečne ocene. V primeru, da bo kandidat maturo opravljal spomladi 2013 pa predloži povprečje ocen zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja. Pred začetkom prejemanja štipendije pa morajo kandidati, ki so maturo opravljali spomladi 2013 predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami ter izračun povprečne ocene najkasneje do 22. 7. 2013. Povprečna ocena zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja in mature ne sme biti nižja od 3,0. (Če je kandidat zaključil že višjo stopnjo študija pa ne sme biti nižja od povprečne ocene 8,0.) Izjemoma lahko kandidat priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 22. 7. 2013 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja in do tega datuma predloži dokazilo o opravljeni maturi, če ustrezna institucija dokazila o dokončanju šolanja oziroma mature do izteka razpisnega roka še ni izdala. V primeru, da do roka ne predloži ustreznega dokazila se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. (Izjemoma, samo v primeru izkazanega popravljanja negativnih ocen na maturi, se lahko ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal popravljanje negativnih ocen mature v jesenskem roku – rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do 20. septembra 2013. V tem primeru mora kandidat do 22. 7. 2013 izkazati, da bo opravljal popravljanje negativnih ocen iz mature v jesenskem roku. V primeru, da do 22. 7. 2013 ne predloži dokazila o uspehu na maturi in o popravljanju negativnih ocen, oziroma po popravljanju v jesenskem roku ne doseže ustreznega uspeha ali do roka ne predloži dokazila o tem, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.) Kandidat z oddajo vloge dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov. 3.1 Kandidat mora torej imeti najmanj končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od končane pete stopnje, končane štiriletne srednje šole s končano maturo oziroma zaključnim izpitom in o tem predložiti dokazilo: – če se vpisuje na dodiplomski študij in ima že opravljeno maturo: maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen z izračunom povprečne ocene (ki ni nižja od povprečne ocene 3,0), do izteka razpisnega roka; – če se vpisuje na dodiplomski študij in bo maturo opravljal spomladi 2013: vse ocene in izračunano povprečje ocen zadnjega zaključenega letnika formalnega izobraževanja (ki ni nižje od povprečne ocene 3,0), do izteka razpisnega roka. V tem primeru morajo kandidati predložiti še dokazilo o uspešno opravljeni maturi z ocenami in izračun povprečne ocene najkasneje do 22. 7. 2013. V primeru, da do tega datuma ne predložijo ustreznega dokazila s povprečno oceno, ki ni nižja od 3,0, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je oddala neupravičena oseba. (Izjemoma, samo v primeru izkazanega popravljanja negativnih ocen na maturi, se lahko ta datum podaljša, če kandidat izkaže, da bo opravljal popravljanje negativnih ocen mature v jesenskem roku – rezultate popravljanja kandidat priloži najkasneje do 20. septembra 2013. V tem primeru mora kandidat do 22. 7. 2013 izkazati, da bo opravljal popravljanje negativnih ocen iz mature v jesenskem roku. V primeru, da do 22. 7. 2013 ne predloži dokazila o uspehu na maturi in o popravljanju negativnih ocen, oziroma po popravljanju v jesenskem roku ne doseže ustreznega uspeha ali do roka ne predloži dokazila o tem, se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba.); – če je kandidat končal višjo stopnjo šolanja, od zahtevane v razpisu, priloži tudi dokazilo in ocene o tem. 3.2. Ne glede na točko 3.1 se lahko na razpis prijavijo izjemno nadarjeni kandidati s področja glasbe, baleta in plesa, ki v letu 2013 še nimajo in ne bodo zaključili pete izobrazbene stopnje in ki niso starejši od 21 let (šteje letnica rojstva 1992). Za izjemno nadarjene kandidate se štejejo posamezniki z izjemnimi rezultati na področju, z nadpovprečnimi dosežki na svetovni in mednarodni ravni (za področje glasbe z najvišjimi dosežki v okviru EMCY oziroma primerljivimi rezultati) in ki se vpisujejo na dodiplomski študij na javno veljavnih in referenčnih programih, kjer za sprejem zadošča samo uspešno opravljena avdicija oziroma sprejemni izpit. Dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji in sprejemu v študijski program morajo predložiti najkasneje do konca razpisnega roka oziroma izjemoma v primeru, če ga institucija še ni izdala do konca razpisnega roka priložijo vabilo oziroma prijavo na avdicijo in morajo nato najkasneje v roku 7 dni od prejema rezultatov o tem pisno obvestiti ministrstvo, oziroma je ne glede na prejšnjo določbo zadnji rok za oddajo dokazil o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 30. 9. 2013. Če kandidati ne bodo najkasneje v 7 dneh po prejetju dokazila oziroma do 30. 9. 2013 predložili dokazila o uspešno opravljeni avdiciji oz sprejemnem izpitu se šteje, da gre za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba. Prijavitelji za štipendijo za izjemno nadarjene kandidate s področja glasbe, baleta in plesa morajo k vlogi predložiti še dokazila o izpolnjevanju pogojev iz te točke razpisa in izjavo; o upravičenosti vloge bo nato na podlagi priložene dokumentacije (vsebinsko) odločala strokovna komisija. Prijavitelji morajo poleg navedenih izpolnjevati tudi vse druge kriterije in pogoje razpisa ter priložiti obvezne priloge. 3.3 Za štipendije (s sofinanciranjem šolnin) za študij na področjih umetnosti in AV kulture za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo (obrazec 1-ŠTIPD) ali za štipendije izjemno nadarjenih v skladu s točko 3. 2., za študij na področjih umetnosti in AV kulture za dodiplomski študij v tujini z javno veljavnostjo lahko zaprosijo posamezniki: – s statusom študenta za polni študijski čas; – ki se bodo izobraževali za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti; – ki v času štipendiranja niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, nimajo statusa samozaposlenega v kulturi, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje in niso upokojeni; – katerih dosedanji učni/študijski uspeh ni nižji: 1. od povprečne ocene 3,0 oziroma 2. na vseh višjih stopnjah od povprečne ocene brez diplome 8,0; – ki niso starejši od 25 let (šteje letnica rojstva 1988) oziroma 21 let (šteje letnica rojstva 1992), če se prijavljajo pod točko 3.2.; – ki sofinanciranja za isti namen še niso prejemali; – ki se prijavljajo za štipendijo za dodiplomski študij z javno veljavnostjo v tujini; – s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o stalnem bivališču, fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani); – ki v času štipendiranja MIZKŠ ne prejemajo drugih štipendij iz državnega ali občinskih proračunov RS, prav tako ne delovne štipendije; – ki so se na razpis prijavili samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer, na eni izobraževalni instituciji; – ki v šolskem letu 2013/2014 nimajo statusa absolventa oziroma enakovrednega statusa; – ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik; – ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in predložijo dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja pred tisto, za katero se prijavljajo (Izjemoma lahko dokazilo o opravljeni maturi priložijo najkasneje do 22. 7. 2013, če dokazila ustrezna ustanova še ni izdala / oziroma ki se kot izjemno nadarjeni (točka 3.2 razpisa) vpisujejo na šolo z javnoveljavnim programom s področja glasbe, baleta in plesa, kjer za vpis zadostuje samo opravljena avdicija); – ki so v šolskem letu 2013/14 sprejeti in vpisani v izbrani študijski program (predložijo ustrezno dokazilo o sprejetju v študijski program ali potrdilo o vpisu za šolsko leto 2013/14 oziroma ob oddaji vloge obvezno priložijo izjavo, da bodo v roku, določenem v tem razpisu, predložili ustrezno potrdilo o vpisu) najkasneje do 18. 10. 2013 oziroma do 1. 3. 2014, če gre za vpis v spomladanskem semestru in ga do roka tudi predložijo; – ki imajo izpolnjene obveznosti zaključka študija in predložitve diplome/magisterija/doktorata po predhodnih pogodbah o štipendiranju; – ki ne ustrezajo profilom in se ne prijavljajo hkrati za razpis JPR-ŠTIP-2013 (podiplomski študij); – ki bodo po zaključku šolanja delovali na področjih kulture, opisanih v razpisu. 3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski program, o trajanju šolanja) in priporočil pa mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin morajo biti preračunane v uradno valuto RS (EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan prijave. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Ocene (pridobljene v RS) na programih, kjer je ocenjevalni sistem drugačen od uradnega načina ocenjevanja na srednješolski stopnji kandidati pretvorijo na enotni sistem srednješolskih ocen v Sloveniji na naslednji način: ocena 6 v oceno 2, ocena 7 v oceno 3, oceni 8 in 9 v oceno 4 in ocena 10 v oceno 5. 3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu: Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisano področje, izmed zaposlenih na ministrstvu, imenuje minister. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloga, ki ne bo pravočasna, popolna ali je ne bo vložila upravičena oseba, bo izločena iz nadaljnjega postopka in zavržena s sklepom ministra. V primeru naknadne ugotovitve, da vloga ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev, bo pristojni uslužbenec, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge. Ministrstvo lahko, v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da kandidat ne predloži vseh dokazil šteje, da je odstopil od vloge oziroma bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe). 4. Razpisni kriteriji 4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za štipendije s sofinanciranjem šolnin za dodiplomske študije Splošni kriteriji: – avtorska dela, nagrade in priznanja (na mednarodni ali državni ravni; s samostojnim ali skupinskim prispevkom), uvrstitve, dosežki, strokovna praksa (najvišje možno število točk je 15 točk), – medijski odzivi, omembe, odmevnost, prepoznavnost v strokovni javnosti oziroma kakovost, uspešnost in izvirnost kandidatovega dosedanjega delovanja na področju, za katerega se prijavlja (najvišje možno število točk je 5 točk), – strokovne reference, priporočila, uspešno opravljeni morebitni zahtevnejši sprejemni izpiti (najvišje možno število točk je 30 točk), – tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve (npr. motivacijsko pismo, izbrani študijski program, povezava med študijskim programom in področjem delovanja, interdisciplinarnost, kreativnost ipd.) (najvišje možno število točk je 20 točk), – učni oziroma študijski uspeh (najvišje možno število točk je 20 točk). Prednostni kriterij: – vpis v drugi ali višji letnik študija v letu 2013/2014 ali izjemno nadarjeni študenti pod točko 3.2. (najvišje možno število točk je 10 točk). 5. Uporaba kriterijev Povzetek načina ocenjevanja: Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk, vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov in višina odobrenih sredstev je odvisna od skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100 točk) in razpoložljivih sredstev. V primeru, da ima več kandidatov isto število točk, ima prednost kandidat z višjo povprečno študijsko oceno glede na ustrezno potrdilo o ocenah. Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno uporabljeni glede na strokovno področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni dokumentaciji. (Najvišje možno število prejetih točk je 100, od tega 90 točk za splošne kriterije in 10 točk za prednostni kriterij.). Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–100 točk), kakovostno (71–95 točk), ne bo prejemal štipendije (do 70 točk). Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi rezervno listo kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru, če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o končani predhodni stopnji izobraževanja, o sprejetju v študijski program ipd.) katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje. Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje, na katerem so se sprostila sredstva in glede na doseženo število točk. Če na tem področju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju, in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru, da je več kandidatov z različnih področij z enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati. 6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR-ŠTIPD-2013 namenjenih štipendiranju v letu 2013 Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za šolsko leto 2013/2014 znaša 48.000,00 EUR proračunskih sredstev do konca leta 2013. Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov in predvidoma do vrednosti, določene s tem razpisom. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013, oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) oziroma druge ustrezne pravne in finančne podlage. 8. Razpisni rok: razpisni rok se prične 1. 2. 2013 in se izteče 4. 3. 2013. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za posamezno vrsto štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni obrazec), – vzorce izjav, – vzorec ocenjevalnega lista. 9.1 Kandidati za štipendije za dodiplomski študij v tujini morajo predložiti Obvezne sestavine vloge: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec 1 ŠTIPD, – izpolnjen in podpisan kontrolni obrazec 2 ŠTIPD, – življenjepis z referencami, predstavitvami, medijskimi odzivi, bibliografijo, seznamom del, objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili o opravljenih praksah, terenskim delom ipd., – motivacijsko pismo (npr. predstavitev kandidata in njegovih referenčnih kompetenc, izkušenj, razlogov za izbor šole ter smeri (študijskega programa) in predstavitev vizije tako zaključka študija kot delovanja po dokončanem študiju itd.), – fotokopijo dokazila o končani stopnji šolanja (z javno veljavo) pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita, diplome oziroma magisterija). Izjemoma lahko kandidat, ki se vpisuje na dodiplomski študij priloži izjavo, da bo najpozneje do vključno 22. 7. 2013 predložil dokazilo o končani stopnji šolanja oziroma potrdilo o opravljeni maturi z ocenami, če je ustrezna institucija do izteka razpisnega roka še ni izdala. Oziroma če gre za izjemno nadarjene po točki 3.2. razpisnega besedila dokazilo o uspešno opravljeni avdiciji na šoli z javnoveljavnim programom s področja glasbe, baleta ali plesa, kjer za vpis zadošča samo opravljena avdicija (glejte še točko 3.2.), – potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami in izračunom povprečne ocene (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna povprečna ocena oziroma povprečna ocena in ocena mature (diplome/magisterija). V primerih, da se kandidat v šolskem letu 2013/2014: – vpisuje v prvi ali drugi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami (ali če morebitni vzporedni študij še poteka in je kandidat zaključil najmanj en letnik, lahko predloži tudi te ocene); – vpisuje v prvi letnik dodiplomskega študija in bo maturo opravljal spomladi 2013 predloži ocene zadnjega letnika (uspešno zaključenega) formalnega izobraževanja (tudi če se prijavlja pod točko 3.2) in izjavo, da bo v roku predložil dokazilo o opravljeni maturi (oziroma avdiciji, če se prijavlja pod točko 3.2); – vpisuje v višji (tretji) letnik študija, za katerega se prijavlja, in je uspešno zaključil najmanj en letnik (ali vzporedni študij), vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene (brez ocene diplome) in pretvorbo v slovenski sistem ocenjevanja (glejte še točko 3.4); – vpisuje v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija. Navedene ocene, ki jih bo kandidat priložil vlogi do zaključka razpisnega roka, bodo v postopku ocenjevanja vlog upoštevane pri ocenjevanju kandidata. – mnenje referenčnega strokovnjaka s področja za katerega se kandidat prijavlja o kandidatovem delu, dosežkih, ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z datumom in lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom), – opis študijskega programa (informacija o poteku, trajanju študija in predmetniku z opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda šola (s prevodom), – dokazilo o javni veljavnosti programa (ki ga izda šola), s prevodom, – potrdilo šole o stroških morebitne letne šolnine (s prevodom) (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje), če kandidira tudi za šolnino, – dokazilo o trajanju šolanja (s prevodom), – dokazilo o stalnem bivališču v RS (lahko tudi fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice – obe strani), – potrdilu o vpisu v šolsko leto 2013/2014 oziroma izjavo o potrdilu o vpisu za šolsko leto 2013/14. Kandidati so potrdilo dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do vključno 18. 10. 2013. Če se študij prične v spomladanskem semestru, pa najpozneje do 1. 3. 2014. V tem primeru mora vlogi priložiti izjavo, da bo najpozneje do vključno 18. 10. 2013 oziroma do vključno 1. 3. 2014 predložil potrdilo o vpisu (vzorec izjave se nahaja med razpisno dokumentacijo). Druge sestavine vloge so: dokazilo o opravljenih sprejemnih izpitih, avdicijah oziroma izjava o sprejemnih izpitih (obvezno za prijave pod točko 3.2.), dokazila o nagradah, svetovnih in mednarodnih uspehih (obvezno za prijave pod točko 3.2.) medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih in nagradah od leta 2010 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem sodelovanju, o objavah, ipd. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirane osebe v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.mizks.gov.si/ kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo. 10. Dodatna opozorila Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS. Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih priložili. Ne pozabite podpisati prijavnih obrazcev in izjav. Brez podpisa prijava ni veljavna. Kandidat se na razpis lahko prijavi samo z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge zavržejo. Zavrže se tudi vloga kandidata, ki se hkrati prijavlja na razpis JPR-ŠTIP-2013. Kandidat mora pred pričetkom prejemanja štipendije in v predpisanih rokih predložiti potrdilo o končani stopnji šolanja (z ustreznim uspehom) pred tisto, za katero se prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), in potrdilo o vpisu na izbrani študijski program. V primeru, da bo kandidat potrdilo o končani predhodni stopnji šolanja in potrdilo o vpisu priložil v rokih, ki jih izjemoma predvideva razpis, mora prijavi priložiti izjavo, ki je del razpisne dokumentacije in je nato dolžan sam do navedenega roka priložiti vse potrebne dokumente, sicer bo njegova vloga zavržena kot vloga neupravičene osebe. V primeru, da prijavni obrazec v polju za šolnino ni izpolnjen, se šteje, da prošnja za šolnino ni bila vložena. Če je prijavitelj izobraževanje zaključil v tujini, kjer se ocenjevalni sistem razlikuje od uradnega načina ocenjevanja v Republiki Sloveniji, mora predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen, ki jo izda tuja izobraževalna institucija, na kateri je prijavitelj zaključil izobraževanje. Izjave, ki so del razpisne dokumentacije, mora kandidat priložiti v primeru, da ustrezna institucija še ni izdala dokazila o dokončani predhodni stopnji šolanja ali potrdila o vpisu idr. in jih bo kandidat priložil najkasneje v roku in pod pogoji, določenimi v razpisu (in se ga v tem primeru ne poziva ponovno k dopolnitvi). Vzorci izjav so del razpisne dokumentacije in jih najdete ob prijavnih obrazcih JPR-STIPD-2013. Dodatne informacije glede javne veljavnosti programov v tujini najdete tudi v okviru ENIC NARIC centra. Vlogi priložena dokumentacija se ne vrača. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. A) Vloga mora biti predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana v poslovnem času do 4. 3. 2013 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2013 z oznako JPR-ŠTIPD-2013, z obvezno oznako vrste štipendij (ŠTIPD) in področja (npr. Glasbene umetnosti; glejte še točko 2 tega razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov. V primeru prijave pod točko 3.2 ali 11B je potrebno navesti tudi to. B) Vloge za področje glasbe, baleta ali plesa za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v spomladanskem semestru 2014 Vloge za področje glasbe baleta ali plesa, ki jih kandidati zaradi študija, ki se prične v spomladanskem semestru 2014,oziroma kasnejših vabil s strani šole zaradi izjemne nadarjenosti, ne morejo oddati do konca razpisnega roka (potrebno je dokazilo), je izjemoma mogoče oddati do 30. 9. 2013. Po točki 11B tega razpisa sta lahko podeljeni predvidoma do dve štipendiji s pričetkom v spomladanskem semestru 2014 vendar le, če to dovoljujejo tudi finančne zmožnosti ministrstva. Kandidati morajo v tem primeru izpolnjevati vsa razpisna določila, tudi vse razpisne pogoje določene pod točko 3.3. in izpolnjevati razpisne kriterije pod točko 9.1, pri čemer ne veljajo izjeme glede datumov zaključka predhodne stopnje šolanja, ki ne sme biti nižja od zaključene štiriletne srednje šole z maturo. Torej morajo kandidati ob prijavi predložiti dokazilo o končani predhodni stopnji študija. Poleg tega je potrebno priložiti dokazilo, da vloga ustreza izjemni obravnavi po točki 11B razpisa. Rok za oddajo potrdil o vpisu je 1. 3. 2014. Pri obravnavi po točki 11B razpisa ni rezervne liste. Vloga mora imeti poleg določil iz točke 11A razpisa navedeno tudi, da gre za prijavo na 11B razpisa (npr. Ne odpiraj – prijava na razpis štipendij 2013 z oznako JPR-ŠTIP-2013, glasbene umetnosti, 11B). V primeru, da vloga ne bo imela oznake 11B na ovojnici in v prijavnem obrazcu (ali bo oddana do 4. 3. 2013), ne bo obravnavana po tej točki razpisa. 12. Izločitev vlog Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo: – vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na pošti oddana priporočeno do vključno 4. 3. 2013 (oziroma do vključno 30. 9. 2013 za vloge pod 11B) ali ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je mogoče do preteka razpisnega roka, z oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Kandidati, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev pod točko 3 razpisnega besedila. Vloge, ki izpolnjujejo vse druge razpisne pogoje in jim je priložena ustrezna izjava ter jih bodo prijavitelji dopolnili s: – potrdilom o dokončani predhodni stopnji šolanja (z opravljeno maturo z ustrezno povprečno oceno) do vključno 22. 7. 2013 (izjema ne velja za vloge pod točko 11B); oziroma potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem roku do 23. 7. 2013 in potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju (oziroma maturi) do 20. 9. 2013; – ob prijavi na 3. 2. še z dokazilom o opravljeni avdiciji za izjemno nadarjene do 30. 9. 2013; – potrdilom o vpisu za šolsko leto 2013/2014 do vključno 18. 10. 2013 oziroma do 1. 3. 2014, če se šolanje začne v spomladanskem semestru, se bodo obravnavale v postopku ocenjevanja vlog kot vloge, ki jih je vložila upravičena oseba. V primeru, da izbrani prijavitelj do omenjenih rokov ne bo predložil potrdila o dokončani stopnji šolanja s povprečno oceno, določeno v tem razpisu, (uspešno opravljeni avdiciji pod točko 3. 2); potrdilom o opravljanju popravljanja negativnih ocen na maturi v jesenskem roku in potrdilom o uspešno opravljenem popravljanju (oziroma maturi) z oceno, določeno v tem razpisu, oziroma potrdila o vpisu, se šteje, da je vlogo vložila neupravičena oseba. Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje tudi vloga pod točko 3. 2 razpisnega besedila, če ne ustreza pogojem razpisnega besedila in pod točko 11B razpisnega besedila, če ne ustreza navedenim pogojem ali ne gre za prijavo na dodiplomski študij glasbe, baleta ali plesa, s pričetkom v spomladanskem semestru 2014. Ministrstvo bo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba zavrglo. V primeru, da izbran prijavitelj ni sprejet na izbran študijski program, naveden v prijavi oziroma v zahtevanem roku ne predloži dokazila o vpisu, ni upravičen do financiranja in pogodba z njim ne bo sklenjena. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Odpiranje vlog se bo začelo 11. 3. 2013. Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10). Opozorilo! Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka razpisa, oznaka JPR-ŠTIPD-2013, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka projektnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka razpisa JPR-ŠTIPD-2013 zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev projektnega razpisa, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo. 14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Saša Jocič, svetovalka I: sasa.jocic@gov.si ali na tel. 01/369-58-94. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost