Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0033 Ob-1374/13 , Stran 367
Št. 2130-13-0033 Ob-1374/13
Javni razpis
v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014
1. Neposredni uporabnik državnega proračuna Neposredni uporabnik državnega proračuna je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12 – DP2013), Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 – DP2014), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12 – ZIPRS1314), Uredba o postopku, merilih in načinu dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredba Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5 – 10), mnenje Ministrstva za finance o shemi de minimis pomoči »Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014« (št. priglasitve: M001-23929245-2013). 3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa 3.1 Predmet javnega razpisa Sredstva v okviru javnega razpisa so namenjena krepitvi inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanju učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Predmet javnega razpisa je financiranje aktivnosti organizacij podpornega okolja (v nadaljevanju: predlagatelj), ki imajo ključno nalogo spodbujati in krepiti inovacije za trg, to je uvajanje novih izdelkov, postopkov in storitev oziroma tehnoloških in netehnoloških inovacij v podjetjih v zasebnem sektorju v republiki Sloveniji. 3.2 Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je, s financiranjem predlagateljev za dejavnosti na področju tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljevanju TRI), povečati gospodarsko uspešno inovacijsko dejavnost v zasebnem sektorju, ki je temeljna za rast in razvoj celotne družbe na osnovi tehnološko zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Cilj javnega razpisa je podpreti delovanje predlagateljev samih oziroma konzorcijev, ki jih zastopajo in s tem prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih področjih zasebnega sektorja. Pričakovani neposredni rezultati razpisa so: – nova inovativna podjetja – novi izdelki, postopki, storitve – nove inovacije na področju netehnoloških inovacij – nove zaposlitve – vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli – izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti Predlagatelj in partnerji v konzorciju so dejavni na področju podpornega okolja in v svojo dejavnost vključujejo aktivne pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju (gospodarske družbe, javne in zasebne zavode, gospodarska interesna združenja, društva, …) ter fizičnih oseb (samostojne podjetnike, zasebne raziskovalce, inovatorje, inventorje, …) in jim nudi naslednje oblike pomoči s področja TRI dejavnosti: – svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju novih inovacijsko aktivnih podjetij – start-up podjetja, – svetovanje in strokovna pomoč pri razvoju novih izdelkov, storitev ali postopkov, – svetovanje in strokovna pomoč pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej, novosti ipd., – svetovanje in strokovna pomoč pri uvedbi inovacij na področju oblikovanja, trženja, marketinga, prodaje, organizacije in vodenja procesov,..., t.i. netehnoloških inovacij, – usposabljanja in izobraževanja, neposredno povezana s trženjem inovacij in preboji na globalne trge, – vključevanje v evropske iniciative. Prednostno bo podprto delovanje predlagateljev na vsakem izmed naslednjih področij (metodologija je podrobneje navedena v točki 6. tega javnega razpisa): A. podpora inovacijam v vseh podjetjih B. podpora inovacijam v panogah, ki so v zadnjih petih letih (2007M09 do 2012M09) izgubile več kot 15 % zaposlenih (panoge v težavah)1   Te panoge so: Proizvodnja tekstilij; Proizvodnja oblačil; Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov; Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva; Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja; Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; Proizvodnja koksa in naftnih derivatov; Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov; Proizvodnja kovin; Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov; Proizvodnja električnih naprav; Proizvodnja drugih vozil in plovil; Proizvodnja pohištva; Gradnja stavb; Gradnja inženirskih objektov. C. podpora izumiteljem posameznikom D. podpora tehnološkim parkom in podjetniškim inkubatorjem2 2 Predlagatelj in člani konzorcija, ki se lahko prijavijo za podporo v okviru tega področja morajo biti vpisane v evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT). E. podpora regijam v težavah, katerih BDP na prebivalca je vsaj 15 % manjši od povprečja države3 3 To so statistične regije:Gorenjska, Spodnje posavska, Koroška, Notranjsko kraška, Zasavska, Podravska in Pomurska V okviru razpisa bodo podprti projekti na izbranih področjih, in sicer: – največ dveh predlagateljev za področje A po 200.000 EUR/na leto vsak; – največ dveh predlagateljev za področje B po 100.000 EUR/na leto vsak; – največ enega predlagatelja za področje C po 100.000 EUR/na leto; – največ dveh predlagateljev za področje D po 250.000 EUR/na leto vsak; – največ treh predlagateljev za področje E po 100.000 EUR/na leto vsak. Za vsako področje od A do E bodo financirane vloge z najvišjimi ocenami. Vsak član konzorcija je upravičen največ do 60.000,00 EUR letno upoštevaje omejitve pravila de minimis iz 7. točke javnega razpisa. 4. Pogoji sodelovanja 4.1 Pogoji za predlagatelje Iz vloge predlagatelja na javni razpis mora biti razvidna ključna vloga predlagatelja za: – Področje A: izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 podpora vsaj 60 inovacijam v podjetjih v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 – Področje B in področje E: izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 podpora vsaj 30 inovacijam v podjetjih v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 – Področje C: izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 30 patentov v zadnjih 5 letih – Področje D: izvedbi vsaj petih dogodkov4 v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 4 Posamezni dogodki so lahko: izobraževanja/usposabljanja, neposredno povezana z novimi izdelki, postopki in storitvami in z vsaj 40 udeleženci v trajanju najmanj 3 ure ustanovitvi 30 novih podjetij v zadnjih 5 letih do 1. 1. 2013 Na javnem razpisu lahko sodeluje posamezni predlagatelj ali skupine organizacij povezane v konzorcij, ki so podpisale konzorcijsko pogodbo za sodelovanje na projektu s katero so predlagatelja pooblastile, da jih v imenu konzorcija zastopa na razpisu. Podpisana konzorcijska pogodba mora biti priložena vlogi. Konzorcij lahko poleg predlagatelja združuje še največ 5 sodelujočih partnerjev. V primeru da vlogo na javni razpis odda konzorcij z več partnerji se vloga zavrže. Posamezni predlagatelj ali konzorcij se lahko prijavi le na eno izmed področij iz točke 3.2 Namen in cilj javnega razpisa. Predlagatelj ali konzorcij mora inovacijske dejavnost krepiti navzven, kar mora biti jasno razvidno iz vloge. Predlagatelji in partnerji konzorcija, ki so organizirani po Zakonu o gospodarskih družbah in želijo v okviru tega razpisa krepiti inovacijsko dejavnost navznoter, t.j. v okviru lastne organizacijske strukture (lastnega ali hčerinskega podjetja ter svojega lastnika), niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa. 4.2 Pogoji za predlagatelja in posameznega člana konzorcija Vsak subjekt, ki sodeluje na razpisu kot predlagatelj ali partner v konzorciju mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je pravna oseba, registrirana v skladu z zakonom v Republiki Sloveniji – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS več kot 2 leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti. – ni javni raziskovalni ali visokošolski zavod (ker se pisarne za prenos znanja in tehnologij financirajo drugje) – je pravna oseba (npr. gospodarska družba, zasebni zavod, gospodarsko interesno združenje, društvo, …), ki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) ni lastniško povezana z nobeno drugo pravno osebo iz konzorcija. V skupini med seboj lastniško povezanih organizacij po ZGD lahko v konzorciju kot predlagatelj oziroma partner sodeluje le ena organizacija (gospodarska družba). Lastniško povezane organizacije hkrati ne smejo nastopati več vlogah niti kot predlagatelji, niti kot partnerji; – ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave, izbrisa iz registra brez likvidacije ali v likvidaciji; – ni na dan oddaje vloge v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/2009, 59/2009); – ni podjetje v težavah, ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02); – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; – ni za iste stroške, ki predstavljajo državno pomoč pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna (na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila); – ni naveden v seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07, 29/08 in 55/08, v nadaljevanju ZPKor) ne smejo poslovati subjekti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor ali na seznamu subjektov, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10); – ni/niso dejanski lastnik/i subjekta v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranje terorizma; – ne nastopa več kot v eni vlogi oddani na ta javni razpis; posamezna pravna oseba lahko nastopa največ enkrat kot predlagatelj ali največ enkrat kot partner konzorcija, v kolikor ne nastopa v vlogi predlagatelja; v primeru, če bo posamezna pravna oseba nastopala v več kot eni vlogi se bo upoštevala le vloga, ki je prva prispela na javni razpis, medtem ko bodo ostale vloge, v katerih nastopa ta pravna oseba zavrnjene; – spoštovali določbe zakona, ki ureja javno naročanje. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev v točkah 4.1 in 4.2 se zavrnejo. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke se vloga zavrne. V kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni oziroma, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev razpisa in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev pogodba ne bo podpisana, že podpisano pogodbo o sofinanciranju pa lahko ministrstvo razdre in od prejemnika sredstev zahteva vračilo sredstev. 5. Financiranje Financiranje bo potekalo na osnovi metodologije standardnega obsega stroškov za posamezne vrste aktivnosti. Predlagatelji morajo v vlogi na razpis predložiti program aktivnosti in predvidene rezultate ter finančni načrt v skladu z naslednjim obsegom normiranih stroškov: V skladu s shemo državnih pomoči so upravičeni stroški: stroški dela, stroški zaščite intelektualne lastnine, stroški zunanjih sodelavcev, stroški materialnih in nematerialnih investicij. Na osnovi teh stroškov je določen naslednji standardni obseg stroškov za sofinanciranje aktivnosti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obseg načrtovanih in doseženih rezultatov projekta po aktivnostih bo osnova za izplačilo sredstev v primeru uspešne kandidature na razpisu. Načrtovani rezultati v vlogi bodo morali biti tekom leta doseženi 100 %. V nasprotnem primeru zahtevki za izplačilo ne bodo odobreni v celoti. Vrednosti, navedene v tabeli, so brez DDV. Intenzivnost financiranja je do 100 %. Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2013 do 15. 10. 2014. Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014. V primeru uspešne kandidature na razpisu so upravičeni prejemniki finančnih sredstev predlagatelj in v primeru konzorcija tudi partnerji konzorcija. Predlagatelj je odgovoren ministrstvu za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa. Pravico do razdelitve odobrenih finančnih sredstev med partnerje konzorcija ima predlagatelj, ki sredstva razdeli v skladu z dogovorom o razdelitvi aktivnosti in nalog iz konzorcijske pogodbe. Predlagatelj konzorcija, ki je hkrati koordinator prijavljenega projekta, zbira zahtevke partnerjev in jih na zbirnem zahtevku izstavi ministrstvu v pogodbenem roku. Na osnovi zbirnega zahtevka za izplačilo, ki ga pripravi in izstavi ministrstvu predlagatelj, ministrstvo nakaže finančna sredstva neposredno na račune partnerjev konzorcija, v skladu z izkazanimi upravičenimi stroški. Predlagatelj je odgovoren ministrstvu za koordinacijo in izvedbo aktivnosti in nalog, ki izhajajo iz razpisa. Sredstva bodo izbranim predlagateljem, s katerimi bo sklenjena pogodba o financiranju, izplačana na osnovi potrjenega zahtevka za sofinanciranje in pozitivne ocene poročil o izvajanju dejavnosti. Predlagatelj lahko v okviru posameznega proračunskega leta izstavi največ štiri zahtevke za izplačilo, od katerih mora biti zadnji zahtevek dostavljen na ministrstvo najkasneje do 17.10. istega leta. Dokazila za dosežene rezultate po posameznih aktivnostih so opredeljena v nadaljevanju. 1. Koordinacija projekta: je delo, ki ga zaposleni pri predlagatelju in pri ostalih partnerjih konzorcija opravijo za vsebinsko vodenje in spremljanje izvajanja projekta, skrb in nadzor doseganja rezultatov ter izvajanje projektnih aktivnosti, nadzor in finančno administrativno poročanje ter spremljanje projekta, pripravo poročil in zahtevkov, itd. Aktivnosti koordinacije se v poročilu prikažejo z opravljenimi urami. Skupna vrednost dela koordinacije projekta je lahko največ 7 % zneska sofinanciranja upravičenih stroškov projekta. Dokazila: poročilo o izvajanju vseh dejavnosti na projektu v skladu z vlogo (število ur, opis dela) 2. Pomoč pri zaščiti pravic intelektualne lastnine: je pomoč v obliki svetovanja, priprave vloge in zaščite pravic intelektualne lastnine koristnikov storitev predlagatelja, in sicer le za zaščito industrijske lastnine, za katero je po neodvisnih strokovnih merilih mogoče pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito. Pravic intelektualne lastnine se zaradi sofinanciranja ne sme prenašati na predlagatelja oziroma konzorcij in mora ostati last avtorja oziroma avtorjev. Dokazila: potrdilo o oddaji vloge za patent ali model, ter naslednja izjava »Za intelektualno lastnino, ki smo jo s sofinanciranjem pomagali zaščititi je mogoče po neodvisnih strokovnih merilih pričakovati nekajkrat večji finančni učinek od porabljenih sredstev za njeno zaščito.«, ki jo podpiše odgovorna oseba predlagatelja ali partnerja konzorcija 3. Pomoč pri ustanovitvi novega podjetja: je svetovanje za ustanovitev novega podjetja, temelječega na novem izdelku, postopku ali storitvi. Dokazila: pogodba o pomoči in svetovanju pri ustanovitvi podjetja, število ur svetovanja in časovnica aktivnosti, izpis iz javnopravnih baz o ustanovitvi podjetja (AJPES, ….) novoustanovljenih podjetij z vsaj enim zaposlenim s polnim delovnim časom z izpisi iz ustrezne podatkovne baze in priloženimi obrazci M1 in M2 kot dokazilom o zaposlitvi 4. Pomoč pri razvoju in trženju novega izdelka, postopka ali storitve izven predlagatelja oziroma konzorcija: je svetovanje in praktična pomoč pri uspešni uvedbi novega izdelka, postopka, storitev na trg Dokazila: pogodba o poslovnem sodelovanju, dodatna plačilo prejemnika za storitev (pomoč je max 50 %), število ur svetovanja oziroma časovnica 5. Organizacija dogodkov – usposabljanj, izobraževanja z vsaj 40 udeleženci: Za primere usposabljanja in izobraževanja morajo slušatelji prejeti potrdilo o udeležbi (certifikat) Dokazila za usposabljanja in izobraževanja:lista udeležencev, vabilo,vsebinsko poročilo o dogodku, gradivo za usposabljanje in izobraževanje, ki jasno in natančno izkazujejo nova znanja, primer potrdila udeležencem(certifikat) Velja za dokazovanje upravičenih stroškov aktivnosti od 1-5: Vsi parterji konzorcijev morajo zahtevku priložiti izjave, da so vse obveznosti do upnikov, v zvezi z dejavnostmi na tem razpisu poravnane. Sredstva bodo dodeljena po pravilu de minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen prejemniku po pravilu de minimis ne sme preseči v obdobju treh zaporednih let 200.000 EUR, ne glede na obliko ali namen pomoči. Prejemnik je dolžan obvestiti ministrstvo, če v času izvajanja pogodbe preseže skupna dovoljena sredstva po pravilu de minimis. V nasprotnem primeru ministrstvo odstopi od pogodbe, prejemnik pa mora vrniti vsa prejeta sredstva. 6. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog Vse pravočasne in popolne vloge, podpisane s strani odgovornih oseb predlagatelja, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne s predmetom in namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: Načrtovani cilji in program za leto 2013 in 2014 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Doseženi rezultati Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk za načrtovane cilje in program za leti 2013 in 2014 znaša 170 točk na vlogo! Največje možno število točk za dosežene rezultate je 250 točk na vlogo! Vloga mora doseči vsaj 50 % vseh možnih točk programa (Tnr) in vsaj 50 % vseh možnih točk programa (Tdr), sicer se ocenjevanje vloge zaključi in vloga zavrne. Skupna ocena oziroma skupno število točk posamezne vloge (i) se določi z naslednjim izrazom: Ti = Tnr, i + Tdr, i pri čemer je za vlogo i: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupna ocena vloge mora doseči vsaj 50 % vseh možnih točk (Ti ≥ 210 točk) Vloga, ki ne doseže zadostne skupne ocene Ti, se zavrne. Na vsakem izmed področij, ki so navedena v točki 3.2 Namen in cilj javnega razpisa, bo podprto navedeno število vlog. V primeru, da bo na posameznem področju kandidiralo več vlog, bo sofinanciranje odobreno vlogi oziroma vlogam, ki bo v postopku ocenjevanja dosegla večje število točk Ti. Vloge, pri katerih ocena Tnr, Tdr, ali skupna ocena Ti ne bo dosegla praga in vloge, ki ne bodo uvrščene v seznam izbranih vlog, bodo zavrnjene. 7. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 3.000.000 EUR. Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2013 in 2014, in sicer v letu 2013 skupaj 1.500.000 EUR ter v letu 2014 skupaj 1.500.000 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. Financiranje je predvideno iz proračunske postavke 568611, projekt 3211-11-0036 v znesku 1.000.000 EUR v letu 2013 in 1.000.000 EUR v letu 2014. Financiranje za podporo tehnološkim parkom in podjetniškim inkubatorjem je predvideno iz proračunske postavke 172410, projekt 2111-11-0003 v znesku 500.000 EUR v letu 2013 in 500.000 EUR v letu 2014. Višina sredstev, ki bodo odobrena posameznemu predlagatelju oziroma konzorciju, ki ga zastopa, je določena v točki 3.2 tega razpisa. Prijavljeni konzorciji morajo izvesti vse aktivnosti, ki jih bodo prijavili. Ministrstvo bo izplačalo sredstva v skladu z roki, določenimi z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, po prejemu dokumentacije opredeljene v pogodbi in potrditvi le-te s strani skrbnika pogodbe ter v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev, na transakcijske račune izvajalca ter članov konzorcija. 8. Sestava vloge Popolno vlogo na javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij sestavljajo naslednji izpolnjeni obrazci: – Obrazec 1: JR INO 2013-2014 Prijavni obrazec, – Obrazec 2: JR INO 2013-2014 Izjava predlagatelja, – Obrazec 2.1: JR INO 2013-2014 Izjava partnerja konzorcija, – Obrazec 3: JR INO 2013-2014 Podatki o predlagatelju, – Obrazec 3.1: JR INO 2013-2014 Podatki o partnerju konzorcija, – Obrazec 4: JR INO 2013-2014 Seznam udeležencev in opis dogodka, – Obrazec 5: JR INO 2013-2014 Program dela, – Obrazec 6: JR INO 2013-2014 Doseženi rezultati v zadnjih letih, – Obrazec 6.1: JR INO 2013-2014 Seznam podeljenih patentov, – Obrazec 6.2: JR INO 2013-2014 Seznam načrtovanih patentov, – Obrazec 7: JR INO 2013-2014 Finančni načrt, – Obrazec 8: JR INO 2013-2014 Izjava nosilca industrijske lastnine – Priloga 1: JR INO 2013-2014 Vzorec Pogodbe (parafiran) – Priloga 2: JR INO 2013-2014 Konzorcijska pogodba Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti dostavljeni v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v pisni in elektronski obliki na prenosljivem mediju za shranjevanje podatkov (CD, DVD, USB ključ). Podatki v pisni obliki morajo biti predloženi na vezanih listih velikosti A4, posamezni obrazci in priloge morajo biti med seboj ustrezno ločeni npr. z barvnim listom. Podatki v pisni in v elektronski obliki morajo biti identični in dostavljeni skupaj v zaprti ovojnici. Elektronski nosilec naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne podpisane vloge. Dokazil ni potrebno prilagati vlogi v elektronski obliki. Poziv k dopolnitvi vlog je namenjen zagotovitvi morebitnih manjkajočih listin, obrazcev, prilog ali podatkov, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev ob izreku roka za oddajo vlog. 9. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je najkasneje do 21. 2. 2013, do 12. ure. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis INO 2013 in 2014 – št. zadeve 4301-39/2012« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku za oddajo vlog. Vloga se odda v enem izvodu v pisni obliki in na elektronskem nosilcu. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. 10. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naslednji delovni dan po roku za oddajo vlog. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo zavržene. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti vlog pozvala vlagatelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku, določenem s strani ministrstva ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 11. Sklep Predlagatelji bodo o dodelitvi sredstev obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo vlog. O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom. 12. Sklenitev pogodbe Prejemniki sredstev bodo hkrati z vročitvijo sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična. Pri porabi sredstev mora prejemnik, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji, upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje. 13. Dodatne informacije Razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili ter obrazci in prilogami za izdelavo vloge se nahaja na spletni strani: www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu pri kontaktni osebi: dr. Aleš Mihelič, ales.mihelic@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost