Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2013 z dne 1. 2. 2013

Kazalo

Št. 2130-13-0033 Ob-1370/13 , Stran 353
Št. 2130-13-0033 Ob-1370/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis za financiranje
izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev v letih 2013 in 2014
1. Izvajalec javnega razpisa Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot neposredni proračunski uporabnik. Po potrditvi Programa dela Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, se bo izvajanje javnega razpisa preneslo na to agencijo. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Javni razpis bo izveden na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo – ZPOP-1 (Uradni list RS, št. 102/07), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 49. redni seji, dne 15. 10. 2009 Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08) in sklepa Vlade RS, št. 47601-26/2010, z dne 23. 12. 2010. 3. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je preko storitev univerzitetnih inkubatorjev zagotoviti podporo vsem inovativno naravnanim podjetniškim zamislim, vse do realizacije le-teh, kakor tudi že obstoječim inovativnim podjetjem. Cilj javnega razpisa je preko izvajanja aktivnosti univerzitetnih inkubatorjev spodbuditi nastanek novih inovativnih podjetij in povečanje stopnje preživetja novonastalih podjetij. Neposredni rezultati javnega razpisa bodo: – identifikacija novih podjetniških idej in zamisli – inkubacija novih inovativnih podjetij – novo ustvarjena bruto delovna mesta – večja prepoznavnost univerzitetnih inkubatorjev in njihovih storitev. 4. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev univerzitetnih inkubatorjev za leti 2013 in 2014, ki bodo s svojimi aktivnostmi prispevali k nastajanju in razvijanju inovativnih projektov oziroma podjetniških pobud ter novih inovativnih podjetij, ki so sposobna ustvarjati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Univerzitetni inkubatorji bodo za doseganje namena tega razpisa izvajali naslednje aktivnosti: – promocijo celovitega podpornega okolja, storitev inovativnega okolja in komercializacije znanja, – identifikacijo in angažiranje novih podjetniških zamisli, – sistematično pomoč pri razvoju podjetniške ideje in realizaciji podjetniških ambicij, ki se kaže v ustanovitvi podjetja, kakor tudi pomoč za obstoječa inovativna podjetja, v obliki informiranja, motiviranja, svetovanja, mentoriranja, izobraževanja in povezovanja. Ciljne skupine so: – študenti, – potencialni podjetniki: nosilci inovativne poslovne zamisli (potencialni inkubiranci), – delujoča inovativna podjetja z visoko vsebnostjo znanja v storitvah ali proizvodih. 5. Pogoji javnega razpisa Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladni s predmetom in namenom javnega razpisa, bodo zavrnjene in jih strokovna komisija ne bo ocenila na podlagi meril iz 6. točke tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. 5.1. Pogoji za prijavitelje Prijavitelj deluje kot subjekt inovativnega okolja in je pravna oseba javnega ali zasebnega prava, organizirana v obliki gospodarske družbe ali v obliki zavoda, ki v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, izvaja naloge in programe inovativnega okolja in je v Evidenco subjektov inovativnega okolja vpisan kot univerzitetni inkubator. Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje: – je bil na dan pred objavo tega javnega razpisa vpisan v evidenco A subjektov inovativnega okolja kot univerzitetni inkubator (in ta vpis ohranja vsaj do konca izvajanja aktivnosti v okviru tega javnega razpisa). Evidenco subjektov inovativnega okolja vodi javna agencija iz prvega odstavka 7. člena ZPOP-1, na podlagi Pravilnika o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (Uradni list RS, št. 25/08); – je na podlagi pogodbe ali sporazuma o dolgoročnem sodelovanju povezan z univerzo; – ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti, – na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, – ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije, – ni na seznamu subjektov, za katere velja omejitev po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), – jamči, da vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom, – jamči, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, – za iste upravičene stroške ni pridobil in ni v postopku pridobivanja financiranja istih stroškov iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), vključno z de minimis pomočjo. – dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma; – prijavitelj mora imeti za prijavljen projekt zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva, – v akcijskem načrtu mora prijavitelj za projekt v obdobju 2013–2014 predvideti vsaj takšne rezultate (novoustanovljena podjetja in s tem povezane zaposlitve) kot jih je dosegel v obdobju 2010–2011 (skladno z merili 5. in 6.). 6. Merila za ocenjevanje in izbor prijaviteljev Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom in predmetom razpisa, bo ocenila strokovna komisija na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije. Prag števila točk, nad katerim bo odobrena dodelitev sredstev, je 60 ali več točk. Prijavitelji, ki pri posameznem merilu ne dosegajo spodnjega praga kriterija, bodo pri tem merilu prejeli 0 točk. Ministrstvo bo financiralo aktivnosti enega univerzitetnega inkubatorja na univerzo. 7. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo prijaviteljem Skupna okvirna višina razpisanih sredstev za financiranje upravičenih stroškov za leti 2013 in 2014 je največ do 500.000,00 EUR, in sicer največ do 250.000 EUR za financiranje upravičenih stroškov za leto 2013 in največ do 250.000 EUR za financiranje upravičenih stroškov za leto 2014 oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunski postavki 172410 – razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo. Z javnim razpisom upravičencem dodeljujemo sredstva v letih 2013 do 2015. 8. Obseg in način dodeljevanja sredstev Z izbranimi prijavitelji bo ministrstvo sklenilo pogodbo o financiranju projekta. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Sredstva po tem javnem razpisu bodo prijaviteljem razdeljena na podlagi doseženih točk, in sicer: • prijavitelj, ki bo dosegel prag 60 točk, prejme skupno 130.000 EUR, in sicer: – v letu 2013 48.750,00 EUR (za upravičene stroške od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013), – v letu 2014 65.000,00 EUR (za upravičene stroške od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014) in – v letu 2015 16.250,00 EUR (za upravičene stroške od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014). • nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na število prejetih točk na osnovi meril, tako da bo: – prejel prijavitelj, ki bo dosegel prvo mesto po številu točk, dodatnih 27.000,00 EUR, – prejel prijavitelj, ki bo dosegel drugo mesto po številu točk, dodatnih 18.000,00 EUR, – prejel prijavitelj, ki bo dosegel tretje mesto po številu točk, dodatnih 10.000,00 EUR, Dodatna sredstva glede na število prejetih točk bo lahko prijavitelj uveljavljal po naslednji dinamiki: – največ do 50 % dodatnih sredstev ob prvem zahtevku (v aprilu 2013), – največ do 50 % dodatnih sredstev ob četrtem zahtevku (v januarju 2014). Neporabljenih sredstev ni mogoče prenašati med proračunskimi leti. V primeru enakega števila točk bodo višja sredstva prejeli tisti prijavitelji, ki so pridobili več točk pri merilu 6, nato pri merilu 5, 3, 4, 2 in 1. • nadalje bomo prijavitelje razvrstili glede na načrtovane cilje iz akcijskega načrta, tako da bo: – prejel prijavitelj, ki bo dosegel prvo mesto po številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, dodatnih 27.000,00 EUR, – prejel prijavitelj, ki bo dosegel drugo mesto po številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, dodatnih 18.000,00 EUR, – prejel prijavitelj, ki bo dosegel tretje mesto po številu načrtovanih ustanovljenih podjetij, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in so vključena v univerzitetni inkubator, dodatnih 10.000,00 EUR. Dodatno dodeljena sredstva glede na načrtovane cilje lahko upravičenec uveljavlja izključno pri zadnjem zahtevku za izplačilo. V kolikor bi prijavitelji imeli enako število načrtovanih novoustanovljenih podjetij, bodo višja sredstva prejeli tisti prijavitelji, katerih podjetja imajo načrtovano skupno večje število novoustvarljenih bruto delovnih mest v letih 2013 in 2014. Z dodelitvijo dodatnih sredstev želimo doseči, da bodo sredstva razdeljena glede na uspešnost delovanja posameznega prijavitelja. Kolikor bodo realizirane vrednosti števila novoustanovljenih podjetij v letih 2013 in 2014 manjše od načrtovanih v Akcijskem načrtu, prijavitelj ni upravičen do zgoraj navedenih dodatnih sredstev. V primeru, da prijavitelj ne bo opravil vseh predvidenih aktivnosti iz akcijskega načrta, ni upravičen do celotne višine financiranja. Ob predložitvi četrtega in osmega zahtevka za izplačilo ter poročila s strani upravičenca, lahko ministrstvo, v kolikor ne bodo doseženi rezultati, sorazmerno zniža sredstva za izplačilo, kar je opredeljeno v pogodbi o financiranju. Kolikor bodo stroški izvajanja nalog univerzitetnih inkubatorjev presegali predviden obseg sredstev po tem javnem razpisu, mora dodatno potrebna sredstva zagotoviti prijavitelj. 9. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, nastali na osnovi izvedenih aktivnosti, ki so opredeljene v točki 4 tega javnega razpisa, in so nastali v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 pri prijaviteljih, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 5 tega javnega razpisa. V posameznem obdobju lahko prijavitelj uveljavlja le tiste upravičene stroške, ki so nastali v poročanem obdobju in so bili plačani v obdobju poročanja, kar prijavitelj dokaže s potrdilom o plačilu, ki je priloga zahtevku za izplačilo. Upravičeni stroški za izvajanje aktivnosti, ki so opredeljene v točki 4 tega javnega razpisa, so: – plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca – v deležu dela na projektu; – povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, potni stroški) – v deležu dela na projektu; – stroški za izvedbo promocijskih aktivnosti – vendar ne več kot 10 % vseh upravičenih stroškov: gre za stroške, vezane na informativno – promocijske aktivnosti povezanih z identifikacijo talentov, promocijo inovativnih idej in inovativnih start-up podjetij, promocijo podpornega okolja in spodbud za start-up podjetja; – stroški zunanjih izvajalcev vezanih na aktivnosti motiviranja, mentoriranja, izobraževanja in povezovanja vezanih neposredno na inkubirana podjetja– vendar ne več kot 20 % vseh upravičenih stroškov. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. 10. Zahtevki za izplačilo Upravičenec mora poslati: – 1. zahtevek za upravičene stroške od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 najkasneje do 19. 4. 2013, – 2. zahtevek za upravičene stroške od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 najkasneje do 19. 7. 2014, – 3. zahtevek za upravičene stroške od 1. 7. 2013 do 30. 9. 2013 najkasneje do 18. 10. 2014, – 4. zahtevek za upravičene stroške od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 najkasneje do 17. 1. 2014, – 5. zahtevek za upravičene stroške od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014 najkasneje do 18. 4. 2014, – 6. zahtevek za upravičene stroške od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014 najkasneje do 18. 7. 2014, – 7. zahtevek za upravičene stroške od 1. 7. 2014 do 30. 9. 2014 najkasneje do 20. 10. 2014, – 8. zahtevek za upravičene stroške od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 najkasneje do 16. 1. 2015. Ministrstvo bo pri četrtem in osmem zahtevku za izplačilo sorazmerno znižalo sredstva, v kolikor ne bodo doseženi rezultati, navedeni v akcijskem načrtu. Neporabljenih sredstev ni mogoče prenašati med proračunskimi leti. Zahtevku je potrebno priložiti: – akcijski načrt (obrazec 3), razen podatkov o inkubirancih, ki jih priložijo k prvemu, četrtemu in osmemu zahtevku, – seznam računov (obrazec 7), – originalne račune in dokazila o plačanih računih upravičenih stroškov, – dokazila za plače (kopija pogodbe o zaposlitvi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, mesečna časovnica in izpis iz evidence ur, plačilni list ALI obračunski list za posamezni mesec z metodologijo izračuna urne postavke z navedbo datuma izplačila in podpisom odgovorne osebe upravičenca, potrdilo DURS-a o plačanih davkih in prispevkih, dokazilo o plačilu), – pogodba ali naročilnica za opravljene zunanje storitve, – dokazila o opravljenih aktivnostih, – poročilo o izvedenih aktivnostih (obrazec 8). Vzorec zahtevka za izplačilo je v razpisni dokumentaciji (obrazec 6). Upravičenec bo moral v času trajanja pogodbe poročati ob oddaji zahtevkov na predpisanih obrazcih (o realizaciji aktivnosti in ciljev načrtovanih v akcijskem načrtu, o porabi sredstev, o morebitnih odstopanjih od načrtovanega). Poleg zgoraj navedenih poročil je upravičenec zavezan, da do konca januarja 2016 posreduje ministrstvu ažurirane podatke iz seznama inkubirancev (obrazec št. 3), saj ministrstvo želi tudi po izteku financiranja zasledovati razvoj inkubiranih podjetij. Upravičenec bo dolžan na zahtevo ministrstva posredovati tudi vmesna oziroma dodatna poročila o poteku projekta, in sicer v osmih dneh od prejema poziva. 11. Obveznosti upravičenca Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – ministrstvu ter vsem ostalim institucijam in njihovim pooblaščencem za spremljanje porabe dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, omogočiti kontrolo realizacije projekta in vpogled v celotno dokumentacijo projekta tudi po izteku trajanja pogodbe, – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom najmanj do 1. 1. 2025 oziroma v skladu z veljavnimi predpisi, – upoštevati pravila glede prepovedi dvojnega financiranja in zagotavljati pravilnost podatkov kot izhaja iz osnutka pogodbe o financiranju, – projekt izvesti v skladu z razpisom, razpisno dokumentacijo in pogodbo o financiranju, v nasprotnem primeru je ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe o financiranju in zahtevati od upravičenca vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, – sproti pisno obveščati ministrstvo o objektivnih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje projekta, – upoštevati določila Zakona o javnem naročanju. Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki o projektu, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Objave podatkov o projektu in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 12. Rok in način oddaje, odpiranja in dopolnitev vlog Oddaja vloge Prijavitelji morajo oddati izpolnjeno vlogo v papirni obliki, v originalu in v celoti v slovenskem jeziku skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Prav tako mora prijavitelj predložiti celotno vlogo z vsemi prilogami na zgoščenki. Vsebina vloge mora biti urejena v skladu z obrazcem št. 5. Posredovana elektronska in papirna oblika vloge morata biti enaki, v primeru razlik se bo upoštevala papirna oblika vloge. Rok za oddajo vlog je 25. 2. 2013. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo: – dostavljena osebno v vložišče izvajalca javnega razpisa, enote v Mariboru, na naslovu: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, do roka za oddajo vlog, do 14. ure, – prispela po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, do izteka roka za oddajo vlog, – oddana s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, najkasneje na dan izteka roka za oddajo vlog. Prijavitelji morajo vlogo oddati v zaprti ovojnici, z navedbo »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Univerzitetni inkubatorji 2013/2014« in navedbo prijavitelja ter njegovega naslova. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo dne 27. 2. 2013, na naslovu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Odpirajo se samo pravočasne vloge. Vloge, ki bodo prispele po roku, ki je določen za oddajo vlog ali če ovojnice ne bodo označene kot je zgoraj določeno, bodo s sklepom zavržene. Dopolnitve in pojasnila vlog Prijavitelj, ki bo poslal formalno nepopolno vlogo, bo v 8 dneh po odpiranju pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj, ki je bil pozvan na dopolnitev vloge, mora vlogo dopolniti v roku, ki ga določi komisija. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v roku za dopolnitev ne dopolni, se zavrže. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge – tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Dopolnitve vlog so namenjene zagotovitvi manjkajočih podatkov in dokumentov, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in meril ob izteku roka za vložitev vloge. Ministrstvo lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove prijavitelja k pojasnilu informacij iz vloge. Prijavitelj, ki je bil pozvan k pojasnilu, mora le-to posredovati v roku 5 dni od prejema poziva. V kolikor prijavitelj v roku pojasnil ne posreduje, bo ministrstvo o pomenu informacije odločilo po prostem preudarku. Ministrstvo lahko kadarkoli v obdobju od odpiranja do izbire prijavitelja pozove k posredovanju dodatnih dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v vlogi (niso predvidena v javnem razpisu) in o katerih se ne vodi uradne evidence. Prijavitelj, ki je bil pozvan k posredovanju dokazil, mora le-te posredovati v roku 8 dni od prejema poziva. Kolikor prijavitelj dokumentov ne posreduje v roku, ministrstvo teh navedb v vlogi ne bo upoštevalo. 13. Ocenjevanje vlog Formalno popolne vloge bo obravnavala strokovna komisija po pogojih in merilih, ki so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje, v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji, izpolnjene in opremljene obrazce ter priloge. 14. Obveščanje o izboru Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrstvo izdalo sklepe, s katerimi odloči o vlogah na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Pritožba na sklep ni mogoča, v kolikor pa se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva. 15. Podpis pogodbe Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju posredovalo sklep o dodelitvi sredstev in ga hkrati pozvalo k podpisu pogodbe. Rok za podpis pogodbe znaša 8 dni od dneva prejema poziva. Če se prijavitelj na poziv ne odzove v tem roku se šteje, da je umaknil vlogo. Če ministrstvo po izdaji sklepa o financiranju ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa ali da so bila sredstva upravičencu dodeljena na podlagi posredovanih napačnih podatkov ali zamolčanih podatkov, ki bi vplivali na oceno projekta po merilih iz javnega razpisa, pogodba o financiranju z upravičencem ne bo podpisana, sklep o dodelitvi sredstev pa razveljavljen. 16. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je dosegljiva na spletni strani www.mgrt.gov.si, pod rubriko Javni razpisi in v prostorih ministrstva Trubarjeva 11, 2000 Maribor. 17. Dodatne informacije: dodatne informacije in celotna razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pod rubriko Javni razpisi. Kontaktna oseba je mag. Petra Fras, tel. 01/40-03-130 vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte: petra.fras@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost