Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1246/13 , Stran 339
Ob-1246/13
V skladu z določili 28., 29., in 31. člena Statuta Zavarovalnice Maribor d.d., sklicuje uprava družbe
40. zasedanje skupščine
Zavarovalnice Maribor d.d.,
ki bo v petek, dne 1. 3. 2013 ob 11. uri, v Mariboru, v Cankarjevi ulici 3, v sejni sobi 607/VI, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, imenovanje notarja, preštevalca glasov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, imenuje notarja, preštevalca glasov in ugotovi sklepčnost ter sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. 2. Volitve članov nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor d.d. Predlog sklepa: 1. zaradi poteka mandatov v obdobju med to in naslednjo redno letno skupščino družbe se z dnem 3. 3. 2013 odpokličeta in razrešita s funkcije članov nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor d.d. njegova člana, ki zastopata interese delničarjev: – Dušan Čeč, univ. dipl. ekon., – mag. Janez Komelj, univ. dipl. inž. matematike; 2. v nadzorni svet Zavarovalnice Maribor d.d. se kot člana, ki zastopata interese delničarjev izvolita: – Dušan Čeč, univ. dipl. ekon., – Jošt Dolničar, univ. dipl. prav., za štiriletno mandatno obdobje od 4. 3. 2013 dalje. 3. Vprašanja, predlogi in pobude delničarjev. Pogoji udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki bodo na dan 25. 2. 2013 vpisani v delniško knjigo ZM d.d.. Vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najpozneje štiri dni pred zasedanjem skupščine na naslov: Zavarovalnica Maribor d.d., tajništvo družbe, Cankarjeva ul. 3., 2507 Maribor. Družba bo upoštevala pisne prijave, ki bodo prispele do 25. 2. 2013, oziroma bodo tega dne poslane s priporočeno pošiljko. Za udeležbo na skupščini se pooblaščenci izkažejo s pisnim pooblastilom, ki ga ravno tako posredujejo naslovu družbe do 25. 2. 2013, oziroma ga tega dne pošljejo s priporočeno pošiljko. Udeležence vabimo, da se ob prihodu na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo zasedanje in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Gradiva Gradivo, na katerem temeljijo predlogi sklepov za skupščino družbe, je na vpogled v tajništvu uprave družbe, pisarna 604/VI, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Uresničevanje glasovalne pravice Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji lahko glasujejo tudi pisno z redno pošto ali preko elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V takem primeru mora biti za veljavnost glasovanja o predlaganih sklepih nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v tajništvo najkasneje dan pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 1. 2. 2013. Predlogi delničarjev Morebitne predloge sklepov k točkam dnevnega reda, naj delničarji, kolikor želijo, da bodo ti objavljeni, sporočijo upravi družbe pisno, z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi sklica v Uradnem listu Republike Slovenije, to je do 1. 2. 2013. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje skupščine V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Maribor d.d. uprava družbe Drago Cotar predsednik uprave Srečko Čarni član uprave

AAA Zlata odličnost