Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1191/13 , Stran 329
Ob-1191/13
Družba Lepenka d.d. Tržič, Slap 8, 4290 Tržič, matična št. 5039908, ID za DDV: SI33174768, objavlja na podlagi sklepa skupščine Lepenke d.d. Tržič z dne 17. 12. 2012
javni poziv
za zbiranje ponudb za zakup poslovnega obrata
1. Predmet prenosa: delujoč poslovni obrat družbe Lepenka d.d., namenjen za opravljanje dejavnosti proizvodnje in predelave papirja in lepenke. 2. Pogoji prenosa: ponudba se lahko nanaša le na zakup celotnega poslovnega obrata, ki obsega nepremičnine, druga osnovna sredstva in blagovne znamke, namenjene za opravljanje dejavnosti proizvodnje in predelave papirja in lepenke in mora vsebovati vizijo ter zavezo za nadaljevanje opravljanja te dejavnosti. 3. Postopek prenosa Postopek bo potekal v treh fazah. V prvi fazi zainteresirane osebe izkažejo svoj interes na način, da najkasneje v roku 30 dni po objavi tega poziva na naslov družbe (kontaktna oseba Repinc Andrej), pošljejo dopis s pripisom »Izkaz interesa – poslovni obrat Lepenka«, v katerem izrazijo interes za zakup tega obrata v skladu s pogoji iz tega poziva. Družba Lepenka d.d. si pridržuje pravico do izključne presoje, katerim zainteresiranim osebam bo omogočila vpogled v dokumentacijo za pripravo zavezujočih ponudb. Vsem zainteresiranim osebam, ki bodo po oceni družbe Lepenka d.d. primerne za sodelovanje v tem postopku, bo družba pisno odgovorila na izkaz interesa in jih pozvala, da na sedežu družbe (kontaktna oseba Repinc Andrej) pod pogojem podpisa Pogodbe o zaupnosti podatkov opravijo skrbni pregled dokumentacije, ki se nanaša na predmet zakupa, vključno s seznamom nepremičnin, popisom opreme in osnovnih sredstev ter seznamom pravic intelektualne lastnine, ki tvorijo sestani del poslovnega obrata. V drugi fazi bo družba Lepenka d.d. zbrala zavezujoče ponudbe ponudnikov. Predviden rok za oddajo zavezujočih ponudb je 15. 2. 2013, vendar lahko glede na potek postopka družba Lepenka d.d. ta rok podaljša, o čemer bo pisno obvestila tiste zainteresirane osebe, ki bodo pozvane na pregled dokumentacije. V tretji fazi, po odpiranju ponudb, bo družba Lepenka d.d. izvedla pogajanja za dosego najugodnejše cene z enim ali več ponudniki, vse po izključni presoji družbe Lepenka d.d. 4. Pogoji za oddajo zavezujočih ponudb Zavezujoča ponudba mora biti pisna ter mora vsebovati naslednje elemente: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firma, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa), – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe) ali priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik) ali overjen izpis iz sodnega ali drugega uradnega registra ne starejši od 30 dni (pravne osebe), – ponujeno ceno za zakup, – način in roke plačila zakupnine ter, v primeru odloženega plačila, način zavarovanja plačila zakupnine, – vizijo in izjavo ponudnika, da bo nadaljeval z opravljanjem dosedanje dejavnosti poslovnega obrata, ki je predmet zakupa ter da bo prevzel vse pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij tistih delavcev, ki opravljajo delo v tem obratu kot tudi druge pogodbene pravice in obveznosti, ki so vezane na poslovanje obrata, – predlog pogodbe o zakupu obrata. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, ponujena cena pa izražena v EUR. Pisno ponudbo je treba oddati priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov: Lepenka d.d.Tržič, z oznako »Ne odpiraj – poslovni obrat Lepenka«, najkasneje v roku za oddajo. 4. Razno Odpiranje ponudb ne bo javno. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba o zakupu obrata v roku 30 dni po opravljenih pogajanjih z izbranimi interesenti in izboru najugodnejšega ponudnika. Stroške overitve pogodbe in vseh ostalih stroškov nosi izbrani zakupnik. Ne glede na katerakoli nasprotna določila tega dokumenta, družba Lepenka d.d. nikakor ni zavezana sprejeti, pregledati ali upoštevati kakršnekoli ponudbe, ki jo odda potencialni interesent, niti sprejeti najvišje cene niti sprejeti katerekoli ponudbe. Podobno lahko družba Lepenka d.d. kadarkoli, po izključnem lastnem preudarku in brez odgovornosti: (i) sklene kakršenkoli poseben sporazum s katerimkoli potencialnim interesentom; in/ali (ii) prekine pogovore s katerimkoli potencialnim interesenotm; in/ali (iii) se pogaja s katerokoli osebo, v vsakem primeru brez obveznosti obvestiti kateregakoli drugega potencialnega interesenta. Družba Lepenka d.d. si izrecno pridržuje pravico, da brez navajanja razlogov in odgovornosti: (i) umakne predlagani postopek zbiranja ponudb in/ali predlagana določila in pogoje zakupa, in/ali (ii) predlaga drugačen postopek sklenitve pogodbe o zakupu in/ali drugačna določila in pogoje zakupa; in/ali (iii) prekine ali ustavi postopek sklenitve pogodbe o zakupu, v vsakem primeru kadarkoli pred zaključkom postopka in brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti. Potencialni zakupnik je odgovoren za plačilo vseh stroškov, nastalih v zvezi s pripravo svoje ponudbe, vključno s preverjanjem in ocenjevanjem stroškov in plačilom svojim svetovalcem in zastopnikom. Z izkazom interesa potencialni zakupnik sprejema, da družba Lepenka d.d. pod nobenim pogojem ne bo zavezana skleniti kakršnegakoli dogovora o povračilu stroškov s katerimkoli potencialnim zakupnikom, ali zavezana k obravnavanju vseh potencialnih zakupnikov kot enakih v zvezi s kakršnimkoli takšnim dogovorom. Ponudniki so vezani s strogimi pravili zaupnosti glede posredovanja informacij tretjim osebam. Kršitev teh pravil lahko vodi k izključitvi iz nadaljnjega procesa in lahko povzroči odškodninsko odgovornost kršitelja. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Repinc Andrej, tel. 01/58-80-710.
Lepenka d.d. Tržič

AAA Zlata odličnost