Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1233/13 , Stran 324
Ob-1233/13
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI–A, 69/08 – Zzavar–E in 40/12 – ZUJF) Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pripravnik – Svetovalec za pravne zadeve v oddelku za splošne zadeve in družbene dejavnosti. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na področju splošnih, premoženjsko pravnih in normativnih zadev. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo kandidata, da: a) je državljan Republike Slovenije, b) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Litija pridobitev podatkov iz 1. in 2. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu Svetovalec za pravne zadeve. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na uradniški naziv svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovne razmerje za določen čas desetih mesecev, s polnim delovnim časom. Pripravnik bo moral v času pripravništva opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, na katero ga napoti predstojnik. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Če se v postopku ali že sklenjenem delovnem razmerju ugotovi, da podatki niso verodostojni, je to razlog za izločitev iz javnega natečaja ali delovnega razmerja. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta pripravnik – Svetovalec za pravne zadeve na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Litija. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska prijava, poslana na elektronski naslov: obcina.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Litija (http://www.litija.si). Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Manja Šarbek, tel. 01/89-63-456, elektronski naslov: manja.sarbek@litija.si. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost