Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Ob-1266/13 , Stran 314
Ob-1266/13
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, (Uradni list RS, št. 23/05 – ZZDej-UPB2, 15/08, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12 – ZUJF) objavljamo
javni razpis
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino
1. Koncedent: Občina Piran. 2. Naslov koncedenta: Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel. 05/671-03-17, telefaks 05/671-03-04. 3. Predmet in naslov izvajanja koncesije: nadomestna koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino na območju Občine Piran, in sicer za program zobozdravstvene dejavnosti za otroke in mladino v obsegu 0,95 tima. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma najkasneje 1. 4. 2013. Koncesija se podeljuje za obdobje 1 leta z možnostjo podaljšanja. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj: a) Zakonsko predpisani pogoji: – ima ustrezno strokovno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti, ki je predmet razpisa in je usposobljen za samostojno delo; – ni v delovnem razmerju oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu prekinil delovno razmerje; – mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; – obvlada slovenski in italijanski jezik. b) Posebni pogoji javnega razpisa: – prevzem vseh opredeljenih oseb dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele; – prevzem čakalne in naročniške knjige dosedanjega koncesionarja; – prevzem pripadajočega medicinskega osebja, ki sestavlja delovni tim; – začetek opravljanja koncesije predvidoma najkasneje 1. 4. 2013; – opravljanje dejavnosti v ordinacijskih prostorih na naslovu: Osnovna šola Cirila Kosmača Piran, Oljčna pot 24, 6330 Piran. V ta namen bo izbrani prijavitelj najkasneje v roku 7 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklenil z Javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom Osnovna šola Cirila Kosmača Piran najemno pogodbo; – prijavitelj še ni izvajalec koncesijske dejavnosti oziroma bo do začetka opravljanja koncesije po tem razpisu koncesijo oddal; – plačilo zneska v višini 11.500,00 EUR, kot povračilo za investicijska vlaganja dosedanjega koncesionarja v izboljšanje funkcionalnosti obstoječe ordinacije na podlagi uradne cenitve vlaganj, ki mora biti nakazan na podračun občine do dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije; Če je prijavitelj za izvajanje nadomestne koncesije pravna oseba, morata biti poleg ostalih pogojev izpolnjena tudi naslednja pogoja: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti. 6. Merila za ocenitev prijav: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije. 7. a) Naslov službe ali osebe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: – razpisna dokumentacija: Občina Piran, Sprejemna pisarna, Tartinijev trg 2, Piran; – dodatne informacije: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Ester Nussdorfer, Tartinijev trg 2, Piran, elektronski naslov: ester.nussdorfer@piran.si. b) Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo prijav, v času uradnih ur sprejemne pisarne Občine Piran. 8. a) Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo prijave: ne glede na način dostave, morajo prijave na razpis prispeti najkasneje do 11. 2. 2013, do 12. ure. b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran. c) Način predložitve prijave: prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za nadomestno zdravstveno koncesijo – zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino, št. 160-1/2013«. 9. Datum, čas in kraj odpiranja prijav: 11. 2. 2013, ob 14. uri, Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran – sejna soba št. 33, v II. nadstropju.
Občina Piran

AAA Zlata odličnost