Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 0142-0001/2013-1 Ob-1226/13 , Stran 302
Št. 0142-0001/2013-1 Ob-1226/13
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, UPB-2, 23/07 in 41/07), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 2/06, 140/06, 90/08, 45/10 in 28/11) in 3. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 65/04), objavlja Občina Kuzma
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Kuzma
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. II. Predmet koncesije: socialnovarstvena storitev Pomoč družini na domu na območju Občine Kuzma III. Krajevno območje izvajanja storitev: območje izvajanja storitve obsega vsa naselja na celotnem območju Občine Kuzma (Dolič, Gornji Slaveči, Matjaševci, Kuzma in Trdkova). Koncesionar prevzame od prejšnjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega območja izvajanja koncesije. Koncesionar in prejšnji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem upoštevata predpise s področja socialnega varstva. IV. Opis storitve: Storitev obsega naslednje oblike storitve: – gospodinjsko pomoč, – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati predvidoma 1. januarja 2013 oziroma takoj po podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se podeli za določen čas 10 let in se lahko v skladu z veljavnimi predpisi podaljša, vendar največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba. VI. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so osebe skladno s 6. členom Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in 4. členom Odloka o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo na območju Občine Kuzma stalno bivališče in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega, ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: – osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I. kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadomešča institucionalno varstvo, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči in druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva, – druge osebe, za katere pristojni organ Občine Kuzma oceni, da potrebujejo takšno obliko pomoči. VII. Viri financiranja storitve: storitev se financira v skladu z Zakonom o socialnem varstvu. VIII. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva in 3. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma (Uradni list RS, št. 65/04), izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna ali fizična oseba v Republiki Sloveniji, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje po zakonu in odloku, ki urejata pomoč družini na domu, – da prevzame uporabnike programa in delavce, ki so zaposleni pri izvajanju programa pri prejšnjem izvajalcu storitve, – da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija, – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve z možnostjo vključevanja v druge socialne varstvene dejavnosti, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – da bo v primeru podelitve koncesije po tem javnem razpisu, koncesijsko dejavnost opravljal tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti k ponudbi, so določeni v razpisni dokumentaciji. IX. Kriteriji in merila za izbor ponudnika: – kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitev z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod dela: največ 40 točk, – cena storitve na efektivno uro: največ 30 točk, – reference ponudnika: največ 10 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave izvajalca od območja za katero bo podeljena koncesija: največ 20 točk. Koncedent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja. X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. XI. Način in rok za oddajo vlog: vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Razpisni rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 11. februarja 2013. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Na sprednji strani ovojnice morajo biti navedene naslednje oznake: – »Koncesija: Pomoč družini na domu – Ne odpiraj«. – »Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma«. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja. Dopolnjevanje vloge je možno do poteka razpisnega roka z nujno oznako na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Ponudba: – ki ne bo pravočasna, – ki je ne bo podal ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje, – ki ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja storitve in razpisano vrsto storitve, – ki ne bo popolna glede na besedilo javnega razpisa, se v skladu s 5. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva ne bo štela kot zahtevek za ugotavljanje izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev, določenih s predpisi s področja socialnega varstva, in bo s sklepom zavržena. XII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine http://obcina.kuzma.si od dneva objave razpisa. Za dodatne informacije je pristojen direktor občinske uprave Milan Matiš, 02/555-80-16, 041/327-388. III. Odpiranje ponudb in obveščanje o izboru Odpiranje ponudb bo v torek, dne 12. februarja 2013 ob 9.30, v prostorih občinske uprave Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu, predstavnik prijavitelja-ponudnika pa se obvezno izkaže s pisnim pooblastilom. Komisija za pregled in presojo prispelih ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za vsako ponudbo posebej ugotovi ali je pravočasna ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje ali je ponudba podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije. Komisija za koncesije mora o vsaki ponudbi, ki je pravočasna, oddana s strani ponudnika, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitev ter je popolna, imeti pridobljeno mnenje Socialne zbornice Slovenije. Komisija za koncesije najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po izteku zakonskega roka za odgovor organa, opravi pregled in presojo popolnih ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije. XIV. Organ, pristojen za podelitev koncesije Koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb, podelila občinska uprava z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Kuzma.
Občina Kuzma

AAA Zlata odličnost