Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 40/2013 Ob-1200/13 , Stran 288
Št. 40/2013 Ob-1200/13
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB, 103/11), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Sevnica za leto 2013
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za področje turizma za leto 2013 znaša 12.775,00 EUR. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine. Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti oziroma dobiti dovoljenje s strani pristojne policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija je izvzeto pri zavarovanju etnološke dediščine. V sklopu prireditve se sofinanciranje ne odobri za pogostitve (komisij, članov društev, izvajalcev, pohodnikov, obiskovalcev…), potne stroške ter koordinacije izvajalcev. 4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis 4.1. Na razpis se lahko prijavijo: – pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica. Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa kandidirala na ostalih državnih oziroma mednarodnih razpisih. 4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati naslednje pogoje, da: – imajo sedež v Občini Sevnica, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih turističnih prireditev, – vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za prihodnje leto, – so zveze širšega pomena na področju turizma, – izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. Če vlagatelj v razpisanem obdobju pripravlja več različnih prireditev, je potrebno izpolniti več prijavnih obrazcev (vsaka prireditev na svojem obrazcu). 5. Uporaba kriterijev: Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila morebitne vloge, ki niso v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11). 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2013. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. februarja 2013. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 28. 2. 2013) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Za sofinanciranje turističnih prireditev – Ne odpiraj«. Na kuverti mora biti napisan naziv in naslov prijavitelja. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene. 8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v pisarni št. 118 ali 102, na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si). Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si), tel. 07/816-12-33 in Maja Šušterič (maja.susteric@obcina-sevnica.si), tel. 07/816-12-05. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 6. 3. 2013, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost