Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 430-0001/2013-1 Ob-1188/13 , Stran 284
Št. 430-0001/2013-1 Ob-1188/13
Občina Moravske Toplice na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06) in določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezam turističnih društev v letu 2013
1. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev za leto 2013, z naslednjimi vsebinami: – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, – akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja, – akcije na področju urejanju okolja, – organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah, – izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva. 2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: – da so registrirana po Zakonu o društvih, – da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma. Po tem javnem razpisu se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Moravske Toplice, če na območju Občine Moravske Toplice za to področje ni registrirane zveze. 3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa: 7.200,00 EUR. 4. Merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji, ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi, komisija upošteva naslednja merila in kriterije: 1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja oziroma območja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. akcije na področju urejanju okolja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva oziroma zveze Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice in na spletni strani, www.moravske-toplice.si. 6. Rok in način prijave: pisne prijave na originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 8. marca 2013, na naslov Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem 2013 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 8. 3. 2013 oddana do 12. ure v vložišču Občine Moravske Toplice. 7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju turizma društvom in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Moravske Toplice. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o sofinanciranju. 8. Informacije in navodila: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna oseba: Sandra Sukič, tel. 02/538-15-19, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice

AAA Zlata odličnost