Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2013 z dne 25. 1. 2013

Kazalo

Št. 333011-13-0026 Ob-1258/13 , Stran 247
Št. 333011-13-0026 Ob-1258/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju glasbene umetnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: JPR-GUM-2013)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov: – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013, – javnih zavodov, ki v letu 2012 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 s strani Ministrstva, – ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na področju umetnosti. Razpis se nanaša na področje glasbenega, glasbeno-scenskega, baletnega in folklornega ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem kulturnem prostoru. Ministrstvo bo kulturne projekte na področju glasbene umetnosti v letu 2013 v okviru JPR-GUM-2013, podpiralo v skladu z naslednjimi prednostnimi cilji: – zagotavljanje vrhunskih glasbenih, glasbeno-scenskih, baletnih in folklornih vsebin v prostoru, kjer kakovostne tovrstne ponudbe primanjkuje, – spodbujanje izvajanja in predstavljanja del slovenskih ustvarjalcev, – skrb za uveljavljanje mladih slovenskih kakovostnih izvajalcev, – izkazovanje doprinosa k ohranjanju, razvoju in popularizaciji slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, – spodbujanje kulturno-vzgojnega doprinosa k oblikovanju in vzdrževanju ozaveščenega in kritičnega občinstva, – skrb za arhiviranje slovenske glasbene dediščine in ostalimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja umetnosti v domačem kulturnem prostoru, spodbujanje partnerstev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije, spodbujanje programskega in poslovnega sodelovanja med javnim in nevladnim sektorjem, neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev, postopno vzpostavljanje mreže kulturnih središč v posameznih regijah, spodbujanje mobilnosti vrhunskih umetnikov in njihovih del. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture. Posamezniki so avtorji in avtorice, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva in ki delujejo na razpisnih področjih. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta, avtorja ali izvajalca, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno organizacijo oziroma nastopa kot posameznik. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2013, njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Neposredna podpora ustvarjalcem v obliki delovnih štipendij je namenjena zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delo samozaposlenih v kulturi in mobilnosti samozaposlenih umetnikov in umetnic ter posledično vzpostavitvi kvalitetne umetniške produkcije in razvoju celotnega področja. Kot obliko neposredne podpore omogoča projektni razpis dodelitev delovnih štipendij, ki so namenjene izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi. Vrednost delovne štipendije je določena v višini 8.000,00 EUR bruto. Ministrstvo bo v letu 2013 sofinanciralo predvidoma pet delovnih štipendij. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine in odstotka predvidenih stroškov, ki ju določajo posebni pogoji na posameznih področjih razpisa. Finančna uravnoteženost pomeni, – uravnoteženost upravičenih stroškov projekta z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti), – da prihodki projekta ne presegajo odhodkov projekta. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani Ministrstva, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi prijavitelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno sofinancirani s strani drugih sofinancerjev projekta. 4. Razpisna področja Projektni razpis obsega naslednja področja: – Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji, – Koncertno gostovanje v Sloveniji, – Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji, – Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije, – Glasbeno založništvo, – Delovna štipendija. 5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 5.1. splošne pogoje: – da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki oziroma posameznice, ki delujejo na razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS, – da kot javni zavodi v letu 2012 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2013 s strani Ministrstva ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JP-PROG-2010-2013 oziroma projekti, ki jih prijavljajo niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu JPR-VP-2010-2013, – da prijavljajo projekt s področja glasbene umetnosti, ki bo v celoti realiziran v letu 2013, – da so kot pogodbena stranka ministrstva v letih 2011 in 2012 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do Ministrstva, – da prijavljajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev oziroma odstotka vseh predvidenih stroškov, ki sta opredeljena na posameznih razpisnih področjih, – da prihodki projekta ne presegajo odhodkov projekta, – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2012 oziroma za leto 2013 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali večletnih projektnih razpisov ministrstva, – da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS, – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva, skladno z Zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in Zakona o varstvu osebnih podatkov, – da so edini prijavitelj istega projekta, – da na razpisu kandidirajo z največ tremi prijavljenimi projekti. 5.2. posebne pogoje na posameznih področjih razpisa: 5.2.1. Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji – da prijavljajo glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo s postprodukcijo katere premiera in ponovitve bodo realizirane v letu 2013 v Sloveniji, – da zaprošena vsota za glasbeno-scensko, folklorno in baletno produkcijo in postprodukcijo ne presega 10.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov. 5.2.2. Koncertno gostovanje v Sloveniji – da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega prostorska in terminska določitev je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin, – da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2013 v Sloveniji, – da prijavljajo koncertno gostovanje slovenskih glasbenih izvajalcev oziroma slovenskih izvajalskih skupin. Člani slovenskih izvajalskih skupin so lahko tudi tuji državljani, – da zaprošena vsota za organizacijo posameznega koncertnega gostovanja ne presega 8.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov. 5.2.3. Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji – da prijavljajo koncertno gostovanje katere prostorska in terminska določitev je omejena na singularno enoto (1 prizorišče, 1 dan). Koncertno gostovanje lahko vključuje več glasbenih izvajalcev oziroma izvajalskih skupin, – da prijavljajo koncertno gostovanje, katerega realizacija bo izvedena v letu 2013 v Sloveniji, – da prijavljajo koncertno gostovanje mednarodnih glasbenih izvajalcev oziroma mednarodnih izvajalskih skupin. Člani mednarodnih izvajalskih skupin so lahko tudi slovenski državljani, – da zaprošena vsota za realizacijo koncertnega gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru ne presega 10.000 € in 50% vseh predvidenih stroškov. 5.2.4. Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije – da prijavljajo naročilo izvirnega slovenskega glasbenega dela oziroma koreografije, ki bo v letu 2013 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano, – da zaprošena vrednost ne presega višine avtorskega honorarja avtorju naročenega dela, usklajenega s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti (tarifnik je v prilogi prijavnega obrazca). 5. 2. 5. Glasbeno založništvo – da prijavljajo izdajo na nosilcu zvoka (CD, DVD, FLAC,...), ki obsega najmanj 45 minut posnetega materiala ali. izdajo notnega gradiva, ki obsega najmanj pet strani, – da prijavljajo izdajo fizičnega nosilca zvoka (CD, DVD,…) ali izdajo notnega gradiva, ki bo izšla v najmanj 300 izvodih, – da prijavljajo izdajo, dostopno v obliki pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) (FLAC), ki bo dostopna na ustreznem spletnem mestu, ki zagotavlja pretočnost vsebin, – da prijavljajo izdajo, ki bo uvrščena v založniški program prijavitelja oziroma drugega založnika za leto 2013, – da zaprošena vsota za izdajo v obliki pretočnih zvočnih vsebin na zahtevo (on demand) ne presega 2.500 € in 70% vseh predvidenih stroškov, – da zaprošena vsota za izdajo na fizičnem nosilcu zvoka ne presega 3.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov, – da zaprošena vsota za izdajo notnega gradiva ne presega 3.000 € in 70% vseh predvidenih stroškov. 5.2.6. Delovna štipendija – da so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri ministrstvu in delujejo na področju glasbene, glasbeno-scenske, baletne ali folklorne umetnosti, – da je bilo vsaj dvajset njihovih del javno predstavljenih ali arhiviranih, – da v letu 2011 in 2012 niso prejeli delovne štipendije ministrstva. 6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, – če prijavitelj isti projekt prijavi na ta razpis več kot enkrat, – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, – če prijavitelj na razpis prijavi več kot tri projekte, se te vloge prijavitelja, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 7. Razpisni kriteriji 7.1. Razpisni kriteriji za področja: – Produkcija in postprodukcija glasbeno-scenskih, folklornih in baletnih predstav v Sloveniji, – Koncertno gostovanje v Sloveniji, – Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Razpisni kriteriji za področje Mednarodno koncertno gostovanje v Sloveniji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Razpisni kriteriji za področje Glasbeno založništvo Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.4. Razpisni kriteriji za področje Delovna štipendija Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Obrazložitev točkovanja: Po posamezni alineji je mogoče prejeti največ 5 točk in sicer po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 točke = dobro, 3 točke = sprejemljivo, 2 točki = manj sprejemljivo in 1 točka = nesprejemljivo, razen po alinejah, označenih z (*), kjer lahko projekti prejmejo največ 4 točke, in sicer po sistemu: 4 točke = zelo dobro, 3 točke = dobro, 2 točke = sprejemljivo, 1 točka = manj sprejemljivo in 0 točk = nesprejemljivo, dodatno točko pa prejmejo društva s statusom javnega interesa v kulturi in alinejah, označenih z (**), kjer lahko projekti prejmejo največ 10 točk, in sicer po sistemu: 10 točk = zelo dobro, 8 točk = dobro, 6 točk = sprejemljivo, 4 točke = manj sprejemljivo in 2 točki = nesprejemljivo. 8. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk oziroma najmanj 90 točk na področju delovna štipendija. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. 9. Predvidena vrednost sredstev Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-GUM-2013 je: 150.000,00 EUR, s proračunske postavke 232410 – glasbena umetnost; Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju kulturnih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računov za posamezne upravičene stroške. 10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2013 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložene kopije računske dokumentacije za posamezne upravičene stroške. 11. Razpisni rok Razpis se prične 25. 1. 2013 in se zaključi 25. 2. 2013. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce po posameznih področjih, – prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev razpisa), – prilogo 2 (izjave avtorja in izvajalca na področju Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije – samo za področje Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije, oziroma izjave založnika na področju Glasbeno založništvo – samo za področje Glasbeno založništvo), – tarifnik o sofinanciranju avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti – samo za področje Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisana, ožigosana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju splošnih pogojev razpisa), – podpisana, ožigosana in datirana priloga 2 (izjave avtorja in izvajalca na področju Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije – samo za področje Naročilo izvirnega glasbenega dela oziroma koreografije oziroma izjava založnika na področju Glasbeno založništvo – samo za področje Glasbeno založništvo), – druge obvezne priloge, navedene na prijavnemu obrazcu. Vsak prijavljen projekt mora biti poslan v ločeni kuverti in za vsak projekt je potrebno predložiti popolno razpisno dokumentacijo! Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani ministrstva, www.mizks.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najkasneje do 25. 2. 2013, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na JPR-GUM-2013. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 25. 2. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno dopolnjene, – ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 4. 3. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom. Opozorilo: Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka JPR-GUM-2013, vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka JPR-GUM-2013, je ministrstvo dolžno ukrepati v skladu s spremembami v državnem proračunu oziroma finančnemu načrtu ministrstva. Če se v času izvedbe postopka JPR-GUM-2013, zmanjša obseg sredstev, ki je v državnem proračunu, namenjen za kulturo, do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev JPR-GUM-2013, lahko ministrstvo iz tega razloga postopek razpisa ustavi oziroma v primeru že zaključenega izbora kulturnih projektov v skladu s spremembami proračuna zniža obseg sofinanciranja, spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju projekta. 16. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Peter Baroš, tel. 01/369-58-43, e-pošta: peter.baros@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 6. 2. 2013 ob 10.30, v prostorih ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 17. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh ministrstva, www.mizks.gov.si, kot je navedeno pod točko 12.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost