Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4126. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I), stran 13147.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. decembra 2013.
Št. 003-02-11/2013-9
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1I)
1. člen
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13) se v drugem odstavku 4. člena doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti;«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
V tretjem odstavku se za besedama »odvzem predmetov« dodata vejica in besedilo »izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«.
V četrtem odstavku se za besedilom »prepoved vožnje motornega vozila« dodata vejica in besedilo »izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«.
2. člen
V petem odstavku 17. člena se za besedama »varstva konkurence« doda besedilo »ter s področja trga z električno energijo ali zemeljskim plinom«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Z zakonom se lahko za posameznika, za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno, predpiše dvakrat višja globa od tiste, ki je predvidena v drugem odstavku tega člena.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se številka »120« nadomesti s številko »300«.
4. člen
Za 25.a členom se doda nov 25.b člen, ki se glasi:
»Izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
25.b člen
(1) Za prekrške s področja političnih strank ter volilne in referendumske kampanje sme sodišče storilcu prekrška, ki je upravičenec do sredstev iz proračuna Republike Slovenije oziroma proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, izreči sankcijo izgube ali omejitve pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko predpiše v deležu sredstev, do katerih je storilec prekrška upravičen.
(3) Izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti se izreče v višini in trajanju, ki ju določa zakon, vendar največ do dveh let.
(4) Izguba ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti nastopi v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je postala pravnomočna odločba o prekršku, s katero je izguba ali omejitev izrečena. Izgubijo ali omejijo se lahko le sredstva, ki ob nastopu izgube ali omejitve še niso izplačana.«.
5. člen
Tretji stavek prvega odstavka 42. člena se spremeni tako, da se glasi: »Postopka o prekršku zoper varnost cestnega prometa, ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi in storilec s kršitvijo ni bil seznanjen, ni dopustno začeti, če od dneva storitve prekrška preteče več kot 30 dni.«.
6. člen
V tretjem odstavku 49. člena se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Ministrstvo, pristojno za javno upravo, za namene spremljanja in izvajanja preizkusov znanja vodi evidenco, ki vsebuje zaporedno številko, številko zbirke dokumentov o kandidatu, osebno ime kandidata, datum in kraj njegovega rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče kandidata in elektronski naslov za obveščanje, raven in vrsto kandidatove izobrazbe, datum opravljanja preizkusa znanja in uspeh pri tem preizkusu.«.
7. člen
V drugem odstavku 52. člena se na koncu šeste alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– za prekrške s področja političnih strank ter volilne in referendumske kampanje, za nadzor katerih je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije.«.
8. člen
V četrtem odstavku 56. člena se črta besedilo »in številke računov«.
9. člen
V tretjem odstavku 57. člena se črta besedilo »in številke računov«, za besedo »obroke« pa se dodata vejica in besedilo »da bodo izrečeni globa in stroški postopka, ki ne bodo pravočasno plačani, prisilno izterjani«.
V osmem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– da se bo ob pravočasnem plačilu globe štelo, da je bil plačniku izdan plačilni nalog za prekršek, ki je označen na obvestilu, in da je ta postal pravnomočen, ker se je plačnik odpovedal ugovoru zoper plačilni nalog iz 57.b člena tega zakona in zahtevi za sodno varstvo,«.
10. člen
Naslov 57.c člena se spremeni tako, da se glasi: »Plačilo izrečene globe in stroškov postopka«.
V prvem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če plača pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku oziroma plačilni nalog ali ugovor zoper plačilni nalog po prejšnjem členu ni dovoljen, razen če je v skladu z določbami tega zakona globo moral plačati pred pravnomočnostjo.«.
11. člen
Prvi odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O sporu o pristojnosti med okrajnimi sodišči odloči skupno neposredno višje sodišče.«.
12. člen
V drugem odstavku 129.a člena se za besedilom »prepovedi vožnje motornih vozil« dodata vejica in besedilo »izgube ali omejitve pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti«.
13. člen
V drugem odstavku 138. člena se črta besedilo »ter številke računov za njihovo plačilo«.
14. člen
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zahteva za varstvo zakonitosti
169. člen
(1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako odločbo, izdano na drugi stopnji, oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je kršen ta zakon ali predpis, ki določa prekršek.
(2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pravnega sredstva po tem zakonu.
(3) Pri odločanju o vložitvi zahteve za varstvo zakonitosti državni tožilec upošteva zlasti naravo in težo domnevne kršitve, pomen zadeve in posledice odločitve za pobudnika in druge udeležence v postopku ter potrebo po zagotavljanju pravne varnosti, enotne uporabe prava ali pomen za razvoj prava preko sodne prakse.«.
15. člen
V prvem odstavku 171.a člena se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če se ugotovijo nova dejstva in predložijo novi dokazi, iz katerih očitno izhaja, da storilec ni storil prekrška in da tudi ni imel možnosti sodelovati v postopku, v katerem je bila zoper njega izdana odločba o prekršku, ker o njegovi istovetnosti niso bili predloženi resnični osebni podatki.«.
16. člen
Na koncu prvega odstavka 171.b člena se doda besedilo »Prekrškovni organ mora o vložitvi predloga in odločitvi sodišča obvestiti državnega tožilca ali sodišče, ki je vložilo pobudo.«.
17. člen
V prvem odstavku 193. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pravico do povrnitve škode ima tudi tisti, ki je neupravičeno plačal globo ali stroške postopka oziroma zoper katerega je bila odločba izvršena pred pravnomočnostjo.«.
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(5) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo ali zoper samoupravno lokalno skupnost.«.
V šestem odstavku se za besedilom »Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode« doda besedilo »zoper Republiko Slovenijo«.
Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode zoper samoupravno lokalno skupnost mora oškodovanec vložiti zahtevo na samoupravno lokalno skupnost, da se z njim sporazume o obstoju škode ter o vrsti in višini odškodnine. Če zakoniti zastopnik samoupravne lokalne skupnosti in oškodovanec ne dosežeta sporazuma v treh mesecih od vložitve zahteve, lahko oškodovanec pri pristojnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode. Če je bil dosežen sporazum le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo glede ostanka.
(8) Zahteva iz prejšnjega odstavka in tožba zoper samoupravno lokalno skupnost se vložita:
– zoper samoupravno lokalno skupnost, katere predpis je bil kršen, če je prekršek predpisan z odlokom samoupravne lokalne skupnosti, ali
– zoper samoupravno lokalno skupnost, katere prekrškovni organ je pravnomočno izrekel sankcijo, če je za odločanje o prekrških pooblaščen z zakonom.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedama »državnim pravobranilstvom« doda besedilo »oziroma zakonitim zastopnikom samoupravne lokalne skupnosti«, besedilo »iz prejšnjega odstavka« pa se nadomesti z besedilom »iz šestega oziroma sedmega odstavka tega člena«.
18. člen
Za 200. členom se dodata nova 200.a in 200.b člen, ki se glasita:
»Poziv za plačilo
200.a člen
(1) Organ, ki je odločal o prekršku na prvi stopnji, ob pošiljanju odločbe, s katero se izrečejo globa, opomin, redovna globa ali naložijo sodna taksa, stroški postopka, odvzem premoženjske koristi ali plačilo odškodnine, priloži univerzalni plačilni nalog ali poziv za plačilo, ki mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa naziv in sedež, vrsto in višino plačila, številko podračuna za posamezno vrsto plačila in referenco, razen če so v odločbi, ki jo je izdal organ, ki je odločal na prvi stopnji, že navedene številke podračunov in referenca za njihovo plačilo.
(2) Če je bila odločba iz prejšnjega odstavka v postopku s pravnim sredstvom spremenjena na način, ki vpliva na odmero globe ali stroškov postopka, organ, ki je odločal na prvi stopnji, izda nov univerzalni plačilni nalog ali poziv za plačilo z ustrezno spremenjenimi vsebinami.
Način plačila
200.b člen
Globa, redovna globa, sodna taksa, stroški postopka, odvzem premoženjske koristi ali odškodnina se plača na podračun, določen v odločbi o prekršku, obvestilu o prekršku, pozivu ali univerzalnem plačilnem nalogu. Pri plačilu prek ponudnika plačilnih storitev se šteje, da je plačano v roku, če je prejeto na podračun iz tega odstavka v treh delovnih dneh po izteku roka, v katerem mora biti plačano.«.
19. člen
V prvem odstavku 201. člena se za besedilom »ne glede na« doda besedilo »zahtevo za sodno varstvo oziroma«.
20. člen
V 202. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izgubo ali omejitev pravice do sredstev iz proračuna Republike Slovenije in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti izvrši na poziv sodišča, ki je na prvi stopnji izdalo odločbo o prekršku, organ, ki je pristojen za dodelitev sredstev iz proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Navedeno sodišče mora o izreku sankcije iz tega odstavka obvestiti organ, pristojen za njeno izvršitev, v petih dneh od pravnomočnosti odločbe, s katero je ta sankcija izrečena.«.
Dosedanji šesti do enajsti odstavek postanejo sedmi do dvanajsti odstavek.
21. člen
Šesti odstavek 207. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(6) Posameznik, na katerega se podatki iz evidence nanašajo, ima pravico do brezplačnega vpogleda vanje, tako da preko elektronskega dostopa izkaže svojo identiteto z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, izdanega v skladu s predpisi Republike Slovenije.«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, se sme na njegovo zahtevo izdati potrdilo s temi podatki, če pa niso vpisani, pa potrdilo o tem dejstvu. V zahtevi se navede, za uveljavljanje katerih pravic ali izpolnjevanje katerih obveznosti je potrdilo potrebno.
(8) Drugim uporabnikom se podatki iz evidence dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo obdelavo upravičen, na zakonu utemeljen interes. Sodiščem, državnim tožilstvom in policiji se omogoči brezplačni oddaljeni dostop do podatkov v skupni evidenci kazenskih točk.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
22. člen
V prvem odstavku 208. člena se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje.«.
23. člen
Naslov 212. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pristojnost višjih sodišč«.
V besedilu člena se besedilo »Višje sodišče je pristojno« nadomesti z besedilom »Višja sodišča so pristojna«.
24. člen
V prvem odstavku 213. člena se besedilo »Višje sodišče odloča« nadomesti z besedilom »Višja sodišča odločajo«.
25. člen
V 214. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za odločanje o prekrških s področja političnih strank ter volilne in referendumske kampanje, za nadzor katerih je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije, je izključno pristojno Okrajno sodišče v Ljubljani.«.
26. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 9/11) se črtajo 53., 54., 55., 56. in četrti odstavek 61. člena.
27. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13) se v 28. členu besedilo »številka vpisa vozniškega dovoljenja v evidenco o vozniških dovoljenjih« nadomesti z besedilom »številka vpisa v evidenci izdanih vozniških dovoljenj«.
28. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 21/13) se v 29. členu v prvem odstavku črta beseda »redni«, v drugem odstavku pa se črta drugi stavek.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
Dokončanje postopkov
29. člen
Določba drugega odstavka 19. člena zakona se uporablja za zadeve, v katerih do uveljavitve tega zakona uklonilni zapor še ni bil predlagan ali sklep o uklonilnem zaporu še ni bil izdan. Če je bil sklep že izdan, se ne izvrši, če se že izvršuje, pa pristojno sodišče brez odlašanja odredi ustavitev njegovega izvrševanja.
Določbe četrtega odstavka 56. člena, tretjega odstavka 57., prvega odstavka 57.c in drugega odstavka 138. člena zakona se uporabljajo za zadeve, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni bila izdana odločba o prekršku na prvi stopnji.
Določba 169. člena zakona se uporablja za zadeve, v katerih je odločba postala pravnomočna po uveljavitvi tega zakona.
Določbi prvega odstavka 171.a in prvega odstavka 171.b člena zakona se uporabljata za zadeve, v katerih je odločba postala pravnomočna po uveljavitvi tega zakona.
Določbe 193. člena zakona se uporabljajo za vse zadeve, v katerih tožba za povrnitev škode ob uveljavitvi tega zakona še ni bila vložena.
Določba 200.a člena zakona se uporablja tudi za zadeve, ki ob uveljavitvi tega zakona še niso pravnomočno končane.
Določba 200.b člena zakona se uporablja tudi za zadeve, ki ob uveljavitvi tega zakona še niso izvršene.
Določba šestega odstavka 207. člena zakona se začne uporabljati, ko so zagotovljeni tehnični pogoji za njeno izvajanje. Minister, pristojen za pravosodje, ob tehnični izpolnitvi pogojev izda sklep, v katerem ugotovi da so zagotovljeni tehnični pogoji in določi datum, od katerega se uporablja navedena določba. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Do začetka uporabe šestega odstavka 207. člena zakona se uporablja določba šestega odstavka 207. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13).
Če v prejšnjih odstavkih ni določeno drugače, se pred uveljavitvijo tega zakona začeti postopki nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13).
Prisilna izterjava zapadlih terjatev
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se vse terjatve, za katere je bil vložen predlog za prisilno izterjavo v korist državnega proračuna po zakonu pred 1. januarjem 2012 in ki do dneva uveljavitve tega zakona niso bile poravnane, prenesejo na organ, pristojen za prisilno izterjavo.
O vloženih predlogih in prenosu po prejšnjem odstavku prekrškovni organ oziroma sodišče pripravi zaključno finančno poročilo.
Uskladitev podzakonskih predpisov
31. člen
Minister, pristojen za pravosodje, podzakonske predpise, izdane na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13), uskladi z določbami tega zakona najpozneje v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do uskladitve iz prejšnjega odstavka se, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo podzakonski predpisi, izdani na podlagi Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13).
Uveljavitev zakona
32. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 716-01/13-8/23
Ljubljana, dne 18. decembra 2013
EPA 1523-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti