Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

3975. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 12814.

Na podlagi 49. in 51. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 in 56/13) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09 in 63/11) se v prvem odstavku 1. člena za besedo »strojnika« doda vejica in besedilo »strojnika – voznika vlečnice in krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv (v nadaljnjem besedilu: voznik)«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »strojnike« doda vejica in beseda »voznike«.
V drugem odstavku se v točki b) za besedo »strojnik« doda vejica in beseda »voznik«.
V četrtem odstavku se za besedo »strojnika« doda vejica in beseda »voznika«.
V petem odstavku se za besedo »strojnika« doda vejica in beseda »voznika«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(naloge in pogoji za voznika)
(1) Voznik je oseba, strokovno usposobljena za vožnjo vlečnice (v nadaljnjem besedilu: voznik vlečnice) ali krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv (v nadaljnjem besedilu: voznik krožne žičnice).
(2) Kandidat za voznika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. voznik vlečnice:
– starost najmanj 18 let in
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja);
2. voznik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let,
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnice ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).«.
4. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(naloge in pogoji za strojnika)
(1) Strojnik je oseba, ki je strokovno usposobljena za vožnjo in vzdrževanje žičniških naprav.
(2) Kandidat za strojnika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. strojnik vlečnice:
– starost najmanj 18 let,
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika ali
– končana najmanj osnovna šola in tri sezone delovnih izkušenj na žičniški napravi ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).
2. strojnik krožne žičnice:
– starost najmanj 18 let,
– usposobljenost po programu tega pravilnika za voznika in eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju žičnice ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in končana najmanj srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja) tehnične smeri ter eno sezono delovnih izkušenj pri obratovanju vlečnice ali
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika vlečnic in druga končana srednja poklicna izobrazba (IV stopnja) ter tri leta delovnih izkušenj, od tega dve sezoni kot strojnik vlečnice ali
– najmanj druga končana srednja izobrazba (V. stopnja);
3. strojnik nihalne žičnice in vzpenjače:
– usposobljenost po programu tega pravilnika za strojnika krožne žičnice.«.
5. člen
V naslovu 12. člena se za besedo »strojnike« dodata vejica in beseda »voznike«.
Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Voznik pridobi obvestilo o uspehu za vrsto naprave, za katero se je usposabljal. To obvestilo velja skupaj z izjavo o seznanitvi s posebnostmi točno določene žičniške naprave, ki jo izda vodja obratovanja te naprave in jo podpiše tudi voznik.
(7) Če voznik več kot dve leti zaporedoma ne opravlja svojih del in nalog mora ponovno opraviti program usposabljanja za voznika.«.
6. člen
V 13. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če je voznik usposobljen za vožnjo krožne žičnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv se šteje, da je usposobljen tudi za vožnjo vlečnice.«.
7. člen
V prvem odstavku 21. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– izpitno komisijo za preizkus znanja za voznike,«.
8. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
(strokovno izpopolnjevanje vodje)
(1) Vodja, ki ima pooblastilo ministra iz drugega odstavka prejšnjega člena se je glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena dolžan strokovno izpopolnjevati in seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizira pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, pooblačeni izvajalec strokovno tehničnih pregledov, proizvajalec žičniških naprav ali strokovno združenje s področja žičnic vsaj enkrat vsakih pet let, pri čemer mora prvo strokovno izpopolnjevanje opraviti v petih letih od pridobitve pooblastila.
(2) Potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju mora vodja predložiti ministru vsakih pet let.«.
9. člen
V Prilogi 2 se za poglavjem »Strojnik nihalne žičnice in vzpenjače« doda novo poglavje, ki se glasi:
»VOZNIK:
– Tehnika žičniških naprav – mehanski del (vsebine, povezane z vlečnico in/ali sedežnico, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv),
– Tehnika žičniških naprav – elektrotehniški del (vsebine, povezane z vlečnico in/ali sedežnicami, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv),
– Vožnja vlečnice in/ali sedežnice, kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv
– Varstvo pri delu in požarna varnost
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tema      |Okvirna vsebina                |
+---------------+-----------------------------------------------+
|        |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tehnika    |– Vrste žičniških naprav in njihove posebnosti |
|žičniških   |– Infrastruktura: pogonska in povratna postaja,|
|naprav –    |objekti na trasi,               |
|mehanski del  |– Podsistemi in varnostni sklopi vlečnic in  |
|        |sedežnico, kjer so vozila obratovalno     |
|        |neločljivo pritrjena na vrv:          |
|        |– vrvi in vrvne zveze,             |
|        |– pogoni in zavore,              |
|        |– strojna oprema (napenjalne naprave, pogonska |
|        |postaja, oprema proge, vstopni trak),     |
|        |– vozila in vlačila (sedeži, vlečne naprave,  |
|        |nosilni sklopi, prižemke),           |
|        |– reševalne naprave (fiksna reševalna oprema, |
|        |prenosna reševalna oprema)           |
+---------------+-----------------------------------------------+
|        |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Tehnika    |– Elektrotehniške naprave:           |
|žičniških –  |– krmilne, kontrolne in varnostne naprave   |
|elektrotehniški|– komunikacijska in informacijska oprema    |
|del      |– Krmiljenje žičnic              |
|        |– Zavore in krmiljenje zavor          |
|        |– Tokovni krogi                |
|        |– Varnostni tokokrogi: zunanji, notranji    |
|        |varnostni tokokrogi              |
|        |– Beleženje osnovnih parametrov delovanja   |
|        |– Obratovanje v posebnih pogojih        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Obratovanje,  |Vožnja vlečnice in/ali sedežnice, kjer so   |
|vzdrževanje  |vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv |
|in reševanje  |Metode in postopki skladno z navodili za    |
|        |obratovanje:                  |
|        |– Zakonodajni okvir              |
|        |– Splošne nevarnosti na vlečnicah in      |
|        |sedežnicah, kjer so vozila obratovalno     |
|        |neločljivo pripeta na vrv za potnike in za   |
|        |osebje                     |
|        |– Obratovalni dokumenti            |
|        |– Praktično usposabljanje voznika:       |
|        |– praktični prikaz in praktična seznanitev z  |
|        |infrastrukturo in varnostnimi podsistemi    |
|        |žičniških naprav (vlečnice, sedežnice kjer so |
|        |vozila obratovalno neločljivo pritrjena na vrv,|
|        |– ukrepanje pri okvarah mehanskih in/ali    |
|        |električnih naprav               |
|        |– vstopni trak,                |
|        |– vožnja vlečnice in sedežnice, kjer so vozila |
|        |obratovalno neločljivo pritrjena na vrv,    |
|        |– dnevni pregled in preskusna vožnja,     |
|        |– tedenski pregled,              |
|        |– mesečni pregled,               |
|        |– vstop in izstop iz vlečnice in sedežnice,  |
|        |kjer so vozila obratovalno neločljivo pritrjena|
|        |na vrv,                    |
|        |– postopki pri zastoju – vožnja s pomožnim   |
|        |pogonom.                    |
|        |– Seminarska naloga o vožnji konkretne vlečnice|
|        |ali sedežnice, kjer so vozila neločljivo    |
|        |pritrjena na vrv.               |
+---------------+-----------------------------------------------+
|        |                        |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Varstvo pri  |Požarna varnost:                |
|delu in    |– Seznanitev s požarnim redom za podjetje   |
|požarna    |– Tehnični vidiki varstva pred požarom     |
|varnost    |– Požarni razredi               |
|        |– Sredstva in naprave za gašenje        |
|        |– Gasilne naprave               |
|        |Varnost in zdravje pri delu:          |
|        |– Seznanitev z varnostno oceno podjetja in za |
|        |delovno mesto.                 |
|        |– Odgovornost delodajalca           |
|        |– Obveznosti delavcev             |
+---------------+-----------------------------------------------+
                                «
10. člen
(prehodni določbi)
(1) Vodja, ki je pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave pridobil do uveljavitve tega pravilnika, je dolžan strokovno izpopolnjevanje iz prvega odstavka novega 28.a člena pravilnika opraviti najpozneje do 31. 12. 2015 in potrdilo ministru predložiti do 31. 1. 2016, če je to pooblastilo starejše od štirih let.
(2) Oseba, ki je do uveljavitve tega pravilnika pridobila obvestilo o uspehu za vodjo obratovanja mora vlogi za izdajo pooblastila za vodenje obratovanja žičniške naprave predložiti potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju, če je obvestilo o uspehu za vodjo obratovanja starejše od štirih let.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-354/2013
Ljubljana, dne 20. decembra 2013
EVA 2013-2430-0113
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost