Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3963. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 12634.

Na podlagi tretje alineje 16. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na svoji 3. seji sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12) se v 33. členu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko Sklad v javnem razpisu določi tudi daljše obdobje za izpolnitev obveznosti iz tega člena.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek in se spremeni tako, da glasi:
»(10) Obveznost iz prvega odstavka tega člena velja le za štipendiste, ki so državljani Republike Slovenije ter štipendiste, ki so štipendijo pridobili na podlagi enega od statusov navedenih v drugem odstavku 18. člena.«.
2. člen
V 69. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko Sklad v javnem razpisu določi tudi daljše obdobje za izpolnitev obveznosti iz tega člena.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Postopki javnih razpisov, ki so se začeli pred uveljavitvijo teh Sprememb in dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, se dokončajo po določbah splošnih pogojev poslovanja, ki so veljali na dan objave posameznega javnega razpisa.
4. člen
Te Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0143-113/2013
Ljubljana, dne 7. novembra 2013
EVA 2013-2611-0083
Zoran Kotolenko l.r.
Predsednik
Nadzornega sveta

AAA Zlata odličnost