Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3958. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 12623.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10) se v 7. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na četrti odstavek tega člena se v primeru, če so letne stopnje odpisa za opredmetena osnovna sredstva s področja gospodarskih javnih služb določene v področnih predpisih, uporabljajo te letne stopnje odpisa. Enako velja za uporabo druge metode amortiziranja.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Stavbna pravica kot neopredmeteno sredstvo se amortizira v dobi trajanja stavbne pravice.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-900/2013
Ljubljana, dne 10. decembra 2013
EVA 2013-1611-0216
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance