Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3943. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 12504.

Na podlagi 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) in 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10 – ORZSKZ16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10, 98/12, 62/13 in 90/13) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek je koncesionar lahko tudi fizična oseba, ki je uvrščena na seznam prednostnih upravičencev iz Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, sprejetega na podlagi zakona, ki ureja gozdove, če v času izbire in ves čas trajanja koncesije:
– zagotavlja potrebna tehnična sredstva in ima strokovna znanja za izvajanje koncesije v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije,
– njeni lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi predstavljajo zaokroženo celoto in ne smejo presegati 200 hektarjev v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ter
– izpolnjuje pogoje iz četrte, pete, osme in desete alinee prejšnjega odstavka.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-65/2013
Ljubljana, dne 18. decembra 2013
EVA 2013-2330-0214
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost