Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2013 z dne 16. 12. 2013

Kazalo

3823. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov, stran 12099.

Na podlagi četrtega odstavka 120. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa kategorije potrošnikov z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do tega, da jim izvajalec univerzalne storitve ponudi cenovne opcije ali pakete, ki se razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavlja pod normalnimi komercialnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: ugodnejše cenovne opcije ali paketi).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kakor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: zakon) in v zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.
3. člen
(potrošnik z nizkimi dohodki)
Za potrošnika z nizkimi dohodki se šteje naročnik storitev iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 115. člena zakona, ki nima zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
4. člen
(potrošnik s posebnimi potrebami)
(1) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje naročnik storitev iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 115. člena zakona, ki je invalid z eno od naslednjih ugotovljenih telesnih okvar:
- najmanj 80 % telesna okvara zaradi izgube vida,
- najmanj 60 % telesna okvara zaradi izgube sluha ali
- najmanj 80 % telesna okvara zaradi seštevka več telesnih okvar, pri čemer mora biti ena od njih najmanj 70 %.
(2) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje tudi naročnik storitev iz 1. oziroma 2. točke drugega odstavka 115. člena zakona, ki je zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik otroka s posebnimi potrebami.
5. člen
(dokazovanje upravičenosti)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika se dokazuje:
- z odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke,
- z odločbo, s katero je podeljena pravica do invalidskega dodatka ali pravica do družinskega dodatka ali pravica do oskrbnine po zakonu, ki ureja vojne invalide,
- z odločbo, s katero je podeljena pravica do veteranskega dodatka po zakonu, ki ureja vojne veterane, ali
- z odločbo, s katero je podeljena pravica do nadomestila za invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika se dokazuje:
- z odločbo ali sklepom pristojnega organa, s katerim je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo pravice invalidov,
- z odločbo oziroma potrdilom o priznanem odstotku vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo vojne invalide,
- z mnenjem izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali
- z odločbo o usmeritvi skladno z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, potrdilom upravne enote o članih gospodinjstva na začasnem ali stalnem naslovu naročnika in rojstnim listom ali dokončno odločbo pristojnega organa o skrbništvu ali rejništvu.
KONČNI DOLOČBI
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov (Uradni list RS, št. 101/05, 92/10 in 109/12 - ZEKom-1).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-92/2013
Ljubljana, dne 13. novembra 2013
EVA 2013-3330-0088
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister za izobraževanje, znanost in šport
Št. 00720-20/2013/7
Ljubljana, dne 11. decembra 2013
Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost