Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2013 z dne 11. 12. 2013

Kazalo

3736. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila, stran 11916.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 - ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredbe (ES) o aromah za živila (Uradni list RS, št. 12/11) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se določata pristojna organa za spremljanje uživanja in uporabe arom, pristojni organ za poročanje Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane, pristojna organa za izvajanje uradnega nadzora in sankcije za izvajanje Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 985/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi in popravku Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aromatičnih snovi (UL L št. 273 z dne 15. 10. 2013, str. 18), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1334/2008/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »pristojna Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V drugem odstavku se besedilo »in hrano v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu« črta.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedo »uprava«.
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja uprava.«.
V drugem odstavku se besedilo »in hrane v gostinskih dejavnostih, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu« črta.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 00728-62/2013
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
EVA 2013-2330-0102
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost