Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3600. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), stran 10960.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. novembra 2013.
Št. 003-02-10/2013-18
Ljubljana, dne 5. decembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-C)
1. člen
V Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13 in 63/13) se v prvem odstavku 1. člena pred besedo »uporabniku« črta beseda »drugemu«.
2. člen
Za drugim odstavkom 85. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Koncesijo iz prvega odstavka tega člena lahko pridobijo tudi konfederacije ali zveze sindikatov, reprezentativnih na območju države, in združenja delodajalcev, reprezentativna na območju države, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka. Tem subjektom se ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 105. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša denarni vložek vsakega posameznega ustanovitelja v primeru, kadar sta ustanovitev in delovanje fundacije dogovorjena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, najmanj 5.000 eurov.«.
4. člen
V tretjem odstavku 152. člena pred besedo »uporabniku« črta beseda »drugemu«.
5. člen
V naslovu XI. poglavja se črta beseda »drugemu«.
6. člen
163. člen se spremeni tako, da se glasi:
»163. člen
(splošno)
(1) Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku iz četrtega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: dejavnost) je vsako zagotavljanje dela delavcev s strani pravne ali fizične osebe, s katero ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, uporabniku, pri katerem delavec opravlja delo pod nadzorom in v skladu z navodili uporabnika ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.
(2) Delodajalec, ki zagotavlja delo delavcev uporabniku iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: delodajalec za zagotavljanje dela), je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci zaradi zagotavljanja njihovega dela uporabniku na način, določen v prejšnjem odstavku, in pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 167. člena tega zakona ter je pri ministrstvu, pristojnem za delo, vpisana v register domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: register) ali v evidenco tujih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (v nadaljnjem besedilu: evidenca). Delodajalec za zagotavljanje dela se lahko pri določitvi pogojev za opravljanje dela sklicuje na pogoje, ki jih določi uporabnik.
(3) Napoteni delavec je delavec, ki ima z delodajalcem za zagotavljanje dela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in katerega delo delodajalec za zagotavljanje dela zagotavlja uporabniku, pri katerem delavec začasno dela na način iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: napoteni delavec).
(4) Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, za katero na način iz prvega odstavka tega člena začasno dela napoteni delavec (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).
(5) Čas zagotavljanja dela napotenega delavca je čas, v katerem napoteni delavec opravlja delo pri uporabniku (v nadaljnjem besedilu: čas zagotavljanja dela).«.
7. člen
164. člen se spremeni tako, da se glasi:
»164. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti)
(1) Delodajalec za zagotavljanje dela lahko začne z opravljanjem dejavnosti, če:
– mu v obdobju zadnjih dveh let ni bila pravnomočno izrečena globa zaradi kršitve predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela;
– v obdobju zadnjih dveh let ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova plačila za delo;
– v obdobju zadnjih dveh letih ni bil objavljen na seznamu davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi in na seznamu nepredlagateljev obračunov, ki ga objavljata Davčna uprava Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije, in na dan vložitve vloge nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;
– izpolnjuje kadrovske, organizacijske, prostorske in druge pogoje, ki jih podrobneje predpiše minister, pristojen za delo;
– ima kot svojo glavno dejavnost registrirano dejavnost posredovanja začasne delovne sile;
– predloži bančno garancijo najmanj v višini 30.000 eurov;
– ima pravna ali fizična oseba, ki ima sedež v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, ustanovljeno podružnico na območju Republike Slovenije.
(2) Pogoje iz druge do sedme alineje prejšnjega odstavka mora delodajalec za zagotavljanje dela izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti.«.
8. člen
165. člen se spremeni tako, da se glasi:
»165. člen
(obveznosti delodajalca za zagotavljanje dela)
(1) Delodajalec za zagotavljanje dela ima naslednje obveznosti:
– v času trajanja zaposlitve zagotoviti napotenemu delavcu vse pravice iz delovnega razmerja, ki mu pripadajo v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja;
– brez postavljanja kakršnih koli omejitev dopustiti napotenemu delavcu možnost sklenitve delovnega razmerja pri uporabniku po izteku časa zagotavljanja dela.
(2) Delodajalec za zagotavljanje dela od napotenega delavca ne sme zahtevati, da opravlja delo v okviru drugih dejavnosti, za katere je delodajalec za zagotavljanje dela registriran, in z napotenimi delavci ne sme opravljati del, ki jih je pridobil na podlagi pogodb, sklenjenih po predpisih civilnega prava.
(3) Delodajalec za zagotavljanje dela od napotenega delavca in kandidata za zaposlitev ne sme zahtevati plačila ali drugega povračila zaradi napotitve k uporabniku ali zaradi sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uporabnikom.
(4) Delodajalec za zagotavljanje dela delavca ne sme napotiti k uporabniku in uporabnik tega delavca ne sme sprejeti na delo, če sta delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik medsebojno povezani družbi v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe.«.
9. člen
V prvem odstavku 166. člena se v:
– prvi alineji črta beseda »začasne«;
– drugi alineji pred besedo »delavcu« doda beseda »napotenemu«;
– tretji alineji pred besedo »zagotoviti« doda besedilo »napotenemu delavcu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uporabnik sme sprejeti napotene delavce le od delodajalca za zagotavljanje dela, ki ima dovoljenje iz 167. člena tega zakona in je vpisan v register ali v evidenco.«.
10. člen
167. člen se spremeni tako, da se glasi:
»167. člen
(dovoljenje za opravljanje dejavnosti in opravljanje dejavnosti)
(1) Delodajalec pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za delo, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 164. člena tega zakona.
(2) Delodajalec za zagotavljanje dela, ki pridobi dovoljenje iz prejšnjega odstavka, se vpiše v register ali evidenco.
(3) Delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pridobil dovoljenje in je vpisan v register ali v evidenco, lahko opravlja dejavnost za državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo osebno delovno dovoljenje ali pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, razen če z mednarodnim sporazumom ni drugače določeno.
(4) Minister, pristojen za delo, določi način sodelovanja delodajalca z zavodom.«.
11. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»168. člen
(postopek za izdajo dovoljenja in vpis v register)
(1) Pravna ali fizična oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki želi opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v register na ministrstvo, pristojno za delo, to pa o vlogi odloči po pravilih o splošnem upravnem postopku. Vlogi priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 164. člena tega zakona, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.
(2) Vpis v register se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v register ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v register.«.
12. člen
169. člen se spremeni tako, da se glasi:
»169. člen
(postopek za izdajo dovoljenja in vpis v evidenco)
(1) Pravna ali fizična oseba s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, ki želi na območju Republike Slovenije opravljati dejavnost, vloži vlogo za izdajo dovoljenja in za vpis v evidenco na ministrstvo, pristojno za delo. Vlogi priloži kopijo listine, ki ni starejša od enega leta, na podlagi katere lahko delodajalec v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji, kjer ima sedež, opravlja dejavnost in overjen prevod te listine v slovenski jezik ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 164. člena tega zakona, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.
(2) Vpis v evidenco se opravi z dnem dokončnosti odločbe, ki jo izda ministrstvo, pristojno za delo. O vpisu v evidenco ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela izda potrdilo. Dejavnost se lahko začne opravljati z dnem vpisa v evidenco.«.
13. člen
V prvem odstavku 170. člena se za besedo »delodajalcu« doda besedilo »za zagotavljanje dela«, v četrti alineji se pika nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– naslov opravljanja dejavnosti.«.
V drugem odstavku se za besedo »delodajalcu« doda besedilo »za zagotavljanje dela«, za tretjo alinejo pa se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil podružnice;«.
V četrti alineji, ki postane peta alineja, se beseda »potrdila« nadomesti z besedo »odločbe«, pika nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– naslov opravljanja dejavnosti.«.
14. člen
V prvem odstavku 171. člena se za besedo »delodajalec« doda besedilo »za zagotavljanje dela«, za besedo »dejavnost« pa se črta besedilo »zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku«.
V drugem odstavku se za besedo »Delodajalec« doda besedilo »za zagotavljanje dela«, za besedo »dejavnosti« pa se črta besedilo »dokončati začete posle,«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela v primeru iz prvega odstavka tega člena po uradni dolžnosti odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga izbriše iz registra ali evidence.
(4) Vsebino končnega poročila in vrsto dokumentacije iz drugega odstavka tega člena določi minister, pristojen za delo.«.
15. člen
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
»172. člen
(odvzem dovoljenja in izbris iz registra ali evidence)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, na predlog Inšpektorata Republike Slovenije za delo delodajalcu za zagotavljanje dela odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga izbriše iz registra ali evidence, če je inšpektor pri istem delodajalcu za zagotavljanje dela več kot dvakrat v zadnjih 12 mesecih pravnomočno izrekel globo za kršitve iz 217. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.).
(2) Ministrstvo, pristojno za delo, na predlog Inšpektorata Republike Slovenije za delo delodajalcu za zagotavljanje dela lahko odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga izbriše iz registra ali evidence, če je inšpektor pri istem delodajalcu za zagotavljanje dela večkrat v zadnjih 12 mesecih ugotovil kršitev predpisov, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo tujcev, varnost in zdravje pri delu, zaposlovanje na črno ter trg dela.
(3) Ministrstvo, pristojno za delo, delodajalcu za zagotavljanje dela po uradni dolžnosti odvzame dovoljenje za opravljanje dejavnosti in ga izbriše iz registra ali evidence, če:
– delodajalec za zagotavljanje dela, ki je fizična oseba, umre, ali če delodajalec za zagotavljanje dela, ki je pravna oseba, preneha obstajati;
– se ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 164. člena tega zakona;
– delodajalec za zagotavljanje dela v postavljenem roku ni odpravil pomanjkljivosti v skladu z ugotovitvami ministrstva, pristojnega za delo, ali drugega pristojnega organa;
– je delodajalec za zagotavljanje dela začel opravljati dejavnost pred dokončnostjo odločbe o vpisu v register ali evidenco;
– delodajalec za zagotavljanje dela niti po pozivu ne predloži pozitivnega poročila neodvisnega revizorja iz drugega odstavka 174. člena tega zakona.
(4) O odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti in izbrisu iz registra ali evidence ministrstvo, pristojno za delo, izda odločbo, zoper katero ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
(5) Delodajalec za zagotavljanje dela mora v primeru odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti in izbrisa iz registra ali evidence dokončati začete posle ter ministrstvu, pristojnemu za delo, podati končno poročilo in mu izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na vpis v register ali evidenco.
(6) V primeru odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti in izbrisa iz registra ali evidence v skladu s 171. členom tega zakona in tem členom lahko delodajalec ponovno pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti in se ponovno vpiše v register ali evidenco v primeru iz:
– tretjega odstavka 171. člena tega zakona – po poteku enega leta od dneva, ko je odločba o odvzemu dovoljenja in izbrisu iz registra ali evidence postala dokončna;
– prvega in drugega odstavka tega člena – po poteku treh let od dneva, ko je odločba o odvzemu dovoljenja in izbrisu iz registra ali evidence postala dokončna;
– druge, tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka tega člena – po poteku treh let od dneva, ko je odločba o odvzemu dovoljenja in o izbrisu iz registra ali evidence postala dokončna.
(7) Vsebino končnega poročila in vrsto dokumentacije ter rok za dokončanje poslov in posredovanje poročila iz petega odstavka tega člena določi minister, pristojen za delo.«.
16. člen
173. člen se spremeni tako, da se glasi:
»173. člen
(podrobnejša ureditev)
Minister, pristojen za delo, podrobneje uredi postopek izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti, postopek vpisa v register in evidenco, trajanje vpisa, postopek odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti, postopek izbrisa iz registra in evidence ter druga vprašanja o vpisu v register in evidenco.«.
17. člen
174. člen se spremeni tako, da se glasi:
»174. člen
(obveznost poročanja in posredovanja podatkov)
(1) Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, poroča o svojem delu in sproti sporoča vse spremembe glede izpolnjevanja kadrovskih, organizacijskih, prostorskih in drugih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje dejavnosti.
(2) Delodajalec za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo, v rokih, ki jih določi minister, pristojen za delo, predloži poročilo neodvisnega revizorja, iz katerega je razvidno, ali je v preteklem poslovnem letu pri opravljanju dejavnosti posloval v skladu z določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, in se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, in na dogovor med uporabnikom in delodajalcem za zagotavljanje dela ter ali je pravočasno odpravljal ugotovljene nepravilnosti. Minister, pristojen za delo, podrobneje določi vsebino poročila neodvisnega revizorja iz tega odstavka.
(3) Delodajalec za zagotavljanje dela na zahtevo ministrstva, pristojnega za delo, posreduje zahtevane podatke. Minister, pristojen za delo, podrobneje določi vsebino statističnega poročila iz tega odstavka.«.
18. člen
Za 174. členom se doda novi 174.a člen, ki se glasi:
»174.a člen
(spremljanje izvajanja opravljanja dejavnosti)
(1) Minister, pristojen za delo, imenuje strokovno komisijo za spremljanje izvajanja opravljanja dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija).
(2) Strokovno komisijo sestavlja osem članov ali članic (v nadaljnjem besedilu: člani), od katerih predlaga:
– dva člana ministrstvo, pristojno za delo;
– enega člana Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
– enega člana Združenje agencij za zaposlovanje;
– dva člana združenja delodajalcev, reprezentativnih na območju države;
– dva člana sindikati, reprezentativni na območju države.
(3) Strokovna komisija spremlja izvajanje opravljanja dejavnosti in sprejema stališča ter priporočila za nadaljnje urejanje tega področja.
(4) Strokovna komisija lahko k sodelovanju na posamezni seji povabi tudi druge strokovnjake ali predstavnike interesnih skupin. Način dela in odločanje strokovne komisije se določi s poslovnikom, ki ga strokovna komisija sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov.«.
19. člen
177. člen se spremeni tako, da se glasi:
»177. člen
(kršenje obveznosti delodajalca za zagotavljanje dela)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, če:
– v času trajanja zaposlitve napotenemu delavcu ne zagotovi vseh pravic iz delovnega razmerja (prva alineja prvega odstavka 165. člena),
– napotenemu delavcu omejuje možnost sklenitve delovnega razmerja pri uporabniku po izteku časa zagotavljanja dela (druga alineja prvega odstavka 165. člena),
– od napotenega delavca zahteva, da opravlja delo v okviru drugih dejavnosti, za katere je registriran, ali z napotenimi delavci opravlja dela, ki jih je pridobil na podlagi pogodb, sklenjenih po predpisih civilnega prava (drugi odstavek 165. člena), ali
– od napotenega delavca ali kandidata za zaposlitev zahteva plačilo ali drugo povračilo zaradi napotitve k uporabniku ali zaradi sklenitve pogodbe o zaposlitvi z uporabnikom (tretji odstavek 165. člena).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev.
(3) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela.
(4) Z globo 3.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, če v zahtevanem roku ministrstvu, pristojnemu za delo, ne posreduje zahtevanih podatkov iz tretjega odstavka 174. člena tega zakona.
(5) Z globo 1.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela.«.
20. člen
178. člen se spremeni tako, da se glasi:
»178. člen
(kršenje obveznosti uporabnika)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje uporabnik, če:
– v času napotitve ne ravna v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja (prva alineja prvega odstavka 166. člena),
– napotenemu delavcu ne omogoči seznanitve s prostimi delovnimi mesti ali vrstami dela pri uporabniku (druga alineja prvega odstavka 166. člena),
– napotenemu delavcu ne zagotovi enakih možnosti za zaposlitev za nedoločen čas pri uporabniku, kot je to omogočeno že zaposlenim delavcem pri uporabniku (tretja alineja prvega odstavka 166. člena), ali
– sprejme napotenega delavca od delodajalca, ki opravlja dejavnost in nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ni vpisan v register ali evidenco (drugi odstavek 166. člena).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje uporabnik, ki zaposluje deset ali manj delavcev.
(3) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba uporabnika.«.
21. člen
179. člen se spremeni tako, da se glasi:
»179. člen
(opravljanje dejavnosti brez vpisa v register ali evidenco)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje delodajalec, ki opravlja dejavnost in nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ni vpisan v register ali evidenco (168. in 169. člen).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 10.000 eurov do 30.000 eurov za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje delodajalec za zagotavljanje dela, ki zaposluje deset ali manj delavcev.
(3) Z globo 5.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela.«.
22. člen
Za 179. členom se doda novi 179.a člen, ki se glasi:
»179.a člen
(kršenje prepovedi napotitve v povezano družbo)
(1) Z globo od 10.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznujeta delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik, če delodajalec za zagotavljanje dela delavca napoti k uporabniku in uporabnik tega delavca sprejme na delo, če sta delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik medsebojno povezani družbi v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe (četrti odstavek 165. člena).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznujeta delodajalec za zagotavljanje dela in uporabnik, ki zaposlujeta deset ali manj delavcev.
(3) Z globo 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca za zagotavljanje dela in uporabnika.«.
23. člen
V 185. členu se v naslovu člena pred besedo »uporabniku« črta beseda »drugemu«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(podzakonski akt)
Minister izda podzakonski predpis iz prvega odstavka 164., četrtega odstavka 167., četrtega odstavka 171., sedmega odstavka 172., 173. in tretjega odstavka 174. člena zakona v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
25. člen
(upravni postopki)
(1) O vlogah za vpis v register in evidenco, ki so bile na ministrstvo, pristojno za delo, vložene pred začetkom uporabe tega zakona, odloči ministrstvo, pristojno za delo, po določbah Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13 in 63/13) in Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 106/10 in 38/12). Po vpisu v register ali evidenco delodajalec za zagotavljanje dela ministrstvu, pristojnemu za delo, v treh mesecih od vpisa v register ali evidenco predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 164. člena zakona, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.
(2) Če ministrstvo, pristojno za delo, ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz 164. člena zakona, mu izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 167. člena zakona. Če delodajalec za zagotavljanje dela pogojev ne izpolnjuje, ministrstvo, pristojno za delo, izda odločbo o izbrisu delodajalca za zagotavljanje dela iz registra ali evidence iz 163. člena zakona.
(3) Delodajalci za zagotavljanje dela, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vpisani v register ali evidenco, v treh mesecih od začetka uporabe tega zakona ministrstvu, pristojnemu za delo, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 164. člena zakona, ki jih ni mogoče pridobiti po uradni dolžnosti.
(4) Če ministrstvo, pristojno za delo, ugotovi, da delodajalec za zagotavljanje dela iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz 164. člena zakona, mu izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz 167. člena zakona. Če delodajalec za zagotavljanje dela pogojev ne izpolnjuje, ministrstvo, pristojno za delo, izda odločbo o izbrisu delodajalca za zagotavljanje dela iz registra ali evidence iz 163. člena zakona.
26. člen
(zakon o zaposlovanju in delu tujcev)
Peti odstavek 6. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11 in 21/13 – ZUTD-A) se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Delodajalec, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev uporabniku, lahko za opravljanje te dejavnosti sklepa pogodbe o zaposlitvi samo s tujci, ki imajo osebno delovno dovoljenje ali imajo prost dostop na slovenski trg dela.«, dosedanja določba pa se uporablja do začetka uporabe tega zakona.«.
27. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskega akta)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku in načinu sodelovanja delodajalca z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 106/10 in 38/12), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega zakona.
28. člen
(uveljavitev in uporaba zakona)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2014.
Št. 101-08/13-24/16
Ljubljana, dne 27. novembra 2013
EPA 1498-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti