Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013

Kazalo

3493. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, stran 10605.

Na podlagi desetega odstavka 6. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) ter za izvajanje tretjega odstavka 49. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, vrste živali, preglede, način obveščanja in poročanja, vsebino evidenc, plačilo stroškov ter zagotavljanje podatkov v centralnem informacijskem sistemu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: CIS VET) glede stekline.
2. člen
(izrazi)
Za potrebe tega pravilnika se poleg izrazov iz zakona, ki ureja veterinarska merila skladnosti, uporabljajo tudi izrazi iz Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES), in zakona, ki ureja ohranjanje narave glede prostoživečih živali.
3. člen
(klinični znaki)
Klinični znaki za steklino so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(okuženo območje)
Za območje, okuženo s steklino, se šteje celotno območje Republike Slovenije.
5. člen
(sum)
Sum na steklino je podan, če:
– lisica ali drug sesalec poškoduje človeka,
– lisica ali drug sesalec kaže klinične znake, na podlagi katerih je mogoče sumiti, da se je pojavila steklina,
– lisica ali drug sesalec poškoduje hišno ali rejno žival.
6. člen
(ukrepi ob sumu)
(1) Veterinarska organizacija s koncesijo po zakonu, ki ureja veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija), je ob sumu, da se je pojavila steklina pri hišni ali rejni živali, dolžna brez odlašanja potrditi ali ovreči sum na podlagi epizootiološke poizvedbe in kliničnega pregleda. Če je sum potrjen, mora veterinarska organizacija obvestiti pristojni območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).
(2) Veterinarska organizacija s pisnim navodilom takoj po prijavi suma na steklino imetniku živali določi:
a) osamitev sumljive živali do odločitve uradnega veterinarja o nadaljnjih ukrepih, vendar ne več kot deset dni za pse in mačke in 20 dni za ostale živali. Če žival pogine, mora veterinarska organizacija nemudoma poslati v preiskavo na steklino glavo ali celo truplo živali;
b) desetdnevni nadzor psov in mačk, ki so poškodovali ljudi, a ne kažejo kliničnih znakov bolezni. Imetnik živali mora imeti v tem času žival doma pod nadzorom, tako da se prepreči kontakt z drugimi živalmi in ljudmi, ali pa se, če to ni mogoče, navedene živali v tem času namestijo v prostorih veterinarske organizacije, kjer morajo biti ločene od ostalih živali. V času nadzora mora imetnik živali poskrbeti, da se opravijo trije klinični pregledi. Preglede opravi veterinar veterinarske organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinar) prvi, peti in deseti dan po povzročitvi rane. Rezultate teh pregledov mora veterinar vpisati v CIS VET;
c) če človeka, rejno ali hišno žival rani rejna žival ali hišna žival, razen psa ali mačke, in veterinar potrdi sum na steklino, pristojni OU Uprave smiselno odredi ukrepe iz tega pravilnika in strokovnega mnenja Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI), ki ga ta poda na podlagi zahteve Uprave.
(3) Uradni veterinar lahko, da bi preprečil nepotrebno trpljenje živali, ne glede na rok iz točke a) prejšnjega odstavka, odredi usmrtitev živali. Veterinarska organizacija mora glavo ali celo truplo živali poslati v preiskavo na steklino.
7. člen
(ostali ukrepi)
(1) Na okuženem območju se izvajajo naslednji ukrepi:
a) cepljenje psov proti steklini;
b) zapiranje in izolacija živali, za katere se sumi, da so zbolele;
c) vsi psi morajo biti na javnem mestu na povodcu;
č) necepljene živali, ki so prišle v stik z dokazano steklo živaljo, je treba usmrtiti;
d) necepljene živali, za katere se sumi, da so prišle v stik z dokazano steklo živaljo, sumljivo živaljo ali živaljo, za katero se ne da ugotoviti, ali je stekla (ni mogoče opraviti preiskave na steklino), je treba imeti pod trimesečno veterinarsko kontrolo. Če lastnik ne pristane na takšno kontrolo, je treba take živali usmrtiti in poslati na preiskavo na steklino na NVI. Če živali v času trimesečne veterinarske kontrole pokažejo znake, na podlagi katerih se lahko sumi na steklino, jih je treba usmrtiti in poslati na preiskavo za steklino na NVI;
e) dokazano cepljenim živalim, ki so prišle v stik z dokazano steklo živaljo ali s sumljivo živaljo ali živaljo, za katero se ne da ugotoviti, ali je stekla (ni mogoče opraviti preiskave na steklino), se mora določiti zaščitni titer protiteles; če je titer manjši od 0,5 mednarodnih enot, je treba žival revakcinirati in opraviti trimesečno veterinarsko kontrolo. Če lastnik ne pristane na revakcinacijo in trimesečno veterinarsko kontrolo, je treba take živali usmrtiti in poslati na preiskavo za steklino na NVI. Če živali v času trimesečne veterinarske kontrole pokažejo znake, na podlagi katerih se lahko sumi na steklino, jih je treba usmrtiti in poslati na preiskavo za steklino na NVI;
f) dezinfekcija objektov, v katerih se je nahajala dokazano stekla žival.
(2) Ne glede na točko c) prejšnjega odstavka se lahko prosto gibajo psi, ko se uporabljajo za lov, pri paši živali in v službene namene.
8. člen
(prostoživeče živali v ujetništvu)
Določbe 6. in 7. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za prostoživeče živali v ujetništvu.
9. člen
(prostoživeče živali)
Zatiranje in preprečevanje stekline pri prostoživečih živalih se izvajata skladno s programom Uprave.
10. člen
(ukrepi pri prostoživečih živalih)
Na okuženem območju veljajo za prostoživeče živali poleg ukrepov iz 6. in 7. člena tega pravilnika tudi naslednji ukrepi:
a) odstreljene ali poginule lisice morajo lovske organizacije v skladu s programom Uprave iz prejšnjega člena oddati najbližji veterinarski organizaciji, ki jih posreduje na preiskavo za steklino na NVI;
b) prostoživeče živali, ki kažejo klinične znake stekline, morajo lovske organizacije usmrtiti in poslati cela trupla na preiskavo za steklino na NVI;
c) ne glede na prejšnjo točko je dovoljeno trupla prostoživečih živali odirati v obratih, registriranih v skladu z Uredbo 1069/2009/ES, pod naslednjimi pogoji:
– oseba, ki odira trupla teh živali, mora biti zaščitno cepljena proti steklini, med odiranjem mora nositi zaščitna očala, zaščitno obleko, rokavice in masko,
– vreča s kožo in truplom mora biti hranjena v posebnem prostoru, dokler preiskava ni opravljena,
– če je izvid preiskave pozitiven na steklino, je treba vrečo skupaj s kožo in truplom neškodljivo uničiti in opraviti je treba dezinfekcijo prostorov, v katerih so se nahajali žival, oprema in zaščitna sredstva;
č) trupla povoženih lisic, ki jih pobere veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS), mora posredovati na preiskavo za steklino na NVI.
11. člen
(preventiva)
(1) Lastniki psov morajo zagotoviti, da so psi prvič cepljeni proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov.
(2) Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.
(3) Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva. Shema cepljenja je navedena v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.
(5) Cepljenje opravljajo veterinarske organizacije in podatke o opravljenih cepljenjih vnesejo v register psov v sedmih delovnih dneh po opravljenem cepljenju.
(6) Veterinarska organizacija vpiše podatke o opravljenem cepljenju proti steklini v register psov in v veterinarski dokument, ki mora spremljati psa. Podatki o opravljenem cepljenju zajemajo:
a) datum cepljenja;
b) podatke o uporabljenem cepivu (ime cepiva, naziv proizvajalca, serijska št. cepiva, rok uporabnosti cepiva);
c) ime veterinarja, ki je cepljenje opravil;
č) datum naslednjega cepljenja.
(7) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati cepiva, ki se uporabljajo za cepljenje proti steklini, ter veljavnost cepljenja proti steklini so določeni v Prilogi III Uredbe 576/2013/EU.
(8) Ob vsakem cepljenju psov proti steklini je treba psom odpraviti notranje zajedavce.
12. člen
(stroški)
Stroški diagnostičnih preiskav iz točke e) prvega odstavka 7. člena ter točk a) in b) in č) 10. člena tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški bremenijo imetnika živali.
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Ne glede na določbe 11. člena tega pravilnika morajo biti v letu 2014 cepljeni vsi psi.
(2) Cepljenje v letu 2014 se šteje kot:
– drugo cepljenje v skladu s tem pravilnikom, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letu 2013; ali
– tretje cepljenje v skladu s tem pravilnikom, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letih 2012 in 2013.
(3) Do začetka uporabe Uredbe 576/2013/EU se uporabljajo:
– glede pogojev za uporabo cepiv iz sedmega odstavka 11. člena tega pravilnika določbe Priloge Ib Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 52/2012 z dne 20. januarja 2012 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede vnosa o Združenih državah na seznamu tretjih držav in ozemelj (UL L št. 18 z dne 21. 1. 2012, str. 1),
– glede veljavnosti cepljenja določbe Odločbe Komisije z dne 2. februarja 2005 o določitvi obdobja, po preteku katerega je cepljenje proti steklini veljavno (UL L št. 31 z dne 4. 2. 2005, str. 61).
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline – Rabies (Lyssa) (Uradni list RS, št. 139/06 in 67/07).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-447/2013
Ljubljana, dne 18. novembra 2013
EVA 2013-2330-0185
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti