Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3304. Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G), stran 9839.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o notariatu (ZN-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-5
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O NOTARIATU (ZN-G)
1. člen
V Zakonu o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B in 45/08) se v prvem odstavku 8. člena 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. da je državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj,«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o priznavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z odločbo o nostrifikaciji,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka je ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti lahko imenovan za notarja tudi državljan države, ki ni članica Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora ali ni državljan Švicarske konfederacije ali države članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj.«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/13-3/10
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 1397-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost