Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2013 z dne 5. 11. 2013

Kazalo

3302. Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP), stran 9838.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP)
Razglašam Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o kozmetičnih proizvodih (ZPVZKozP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
Št. 003-02-9/2013-2
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O KOZMETIČNIH PROIZVODIH (ZPVZKozP)
1. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03, 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ).
2. člen
(1) Z dnem uveljavite tega zakona prenehajo veljati tudi naslednji predpisi, izdani na podlagi zakona iz prejšnjega člena:
– Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 35/05, 73/05, 100/05, 26/06, 92/06, 131/06, 44/07, 124/07, 68/08, 73/08, 84/08, 24/09, 81/09, 4/10, 37/10, 74/11, 81/11 – popr., 48/12 in 18/13);
– Pravilnik o načinu vzorčenja in metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/06);
– Pravilnik o mikrobiološki ustreznosti kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 46/03);
– Pravilnik o obrazcu za priglasitev dobaviteljev kozmetičnih proizvodov in načinu sporočanja o novih kozmetičnih proizvodih pred prvim dajanjem v promet (Uradni list RS, št. 114/03 in 40/07);
– Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 114/03);
– Pravilnik o postopku in vsebini vloge za zaščito podatkov o sestavinah kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 2/04 in 104/07);
– Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 3/05).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se Pravilnik o načinu vzorčenja in metodah za laboratorijske analize kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 59/06) uporablja še naprej.
3. člen
(1) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) Priglasitve dejavnosti, ki so jih dobavitelji kozmetičnih proizvodov izvedli na podlagi 9. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03, 110/03 – uradno prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ), se štejejo kot priglasitve odgovornih oseb v skladu s 5. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/13).
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 520-01/13-1/12
Ljubljana, dne 24. oktobra 2013
EPA 1339-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik