Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2013 z dne 4. 10. 2013

Kazalo

3028. Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora, stran 9145.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, njihove naloge in nadzor v zvezi z izvajanjem Uredbe Komisije (ES) št. 2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo zračnega prostora (UL L št. 342 z dne 24. 12. 2005, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2150/2005/ES).
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba ne uporablja za vojaške operacije, kot so operacije varovanja zračnega prostora Republike Slovenije in skupne bojne operacije sil zavezništva NATO, vojaško usposabljanje in operacije v zvezi s kršitvami zračnega prostora Republike Slovenije iz 10. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
(pristojni organi)
(1) Naloge strateškega upravljanja zračnega prostora Republike Slovenije iz 4. člena, naloge ocenjevanja varnosti iz 7. člena in naloge poročanja iz 8. člena Uredbe 2150/2005/ES izvaja ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za obrambo.
(2) Naloge predtaktičnega upravljanja zračnega prostora Republike Slovenije iz 5. člena Uredbe 2150/2005/ES opravlja celica za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije.
(3) Naloge taktičnega upravljanja zračnega prostora Republike Slovenije iz 6. člena Uredbe 2150/2005/ES opravljajo izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa ter nadzorne vojaške enote neposredno in po svojih operativnih enotah – centrih za kontrolo zračnega prometa, centru za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter na območju, na katerem se izvajajo dejavnosti, zaradi katerih se zahteva rezervacija ali omejitev zračnega prostora.
3. člen
(strateško upravljanje zračnega prostora)
Predloge odločitev in drugih strokovnih gradiv v zvezi z nalogami iz prvega odstavka prejšnjega člena pripravlja Odbor za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki ga ustanovita ministrstvo, pristojno za promet, in ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen
(predtaktično upravljanje zračnega prostora)
(1) Člane celice za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije izmed zaposlenih v Slovenski vojski, Agenciji Republike Slovenije za okolje in v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., soglasno imenujejo minister, pristojen za promet, minister, pristojen za obrambo, in minister, pristojen za meteorologijo. Slovenska vojska, Agencija Republike Slovenije za okolje in javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., opredelijo naloge v zvezi s prilagodljivo uporabo zračnega prostora v delovnih procesih pristojnih služb in enot Slovenske vojske, letalskih meteoroloških služb in služb zračnega prometa.
(2) Celica samostojno izvaja naloge, ki so opredeljene v točkah b, c, d, f, g, l in n prvega odstavka 4. člena Uredbe 2150/2005/ES, za potrebe odbora in pristojnih ministrstev pa opravlja operativne naloge, ki so opredeljene v točkah e, h, i, j, k in m prvega odstavka 3. člena Uredbe 2150/2005/ES. Celica sprotno seznanja odbor s sprejetimi odločitvami in odprtimi vprašanji upravljanja zračnega prostora.
(3) Administrativne in druge podporne naloge za opravljanje nalog celice zagotavlja javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Tekoča zbirka arhivskega gradiva v zvezi z delovanjem celice se hrani na ministrstvu, pristojnem za promet.
5. člen
(taktično upravljanje zračnega prostora)
Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa in nadzorne vojaške enote zagotovijo, da njihove službe in enote opravljajo naloge iz 6. člena Uredbe 2150/2005/ES. V ta namen te službe in enote vzpostavijo ustrezne postopke usklajevanja in izmenjave informacij ter zagotavljajo varnost pri upravljanju interakcij med civilnimi in vojaškimi leti.
6. člen
(mednarodno sodelovanje)
Kadar je za izvedbo neke naloge ali aktivnosti iz 4. člena Uredbe 2150/2005/ES potrebna sklenitev mednarodne pogodbe, in v podobnih primerih, izvede potrebne postopke na predlog izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter izvajalca nadzora in kontrole zračnega prostora ministrstvo, pristojno za promet.
7. člen
(nadzor)
Pristojna organa za nadzor nad izvajanjem odločitev v zvezi s strateškim upravljanjem zračnega prostora ter za nadzor nad predtaktičnim in taktičnim upravljanjem zračnega prostora za statistično raziskovanje in revizijo varnosti sta Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in Vojaški letalski organ, vsak za svoje področje pristojnosti. Nadzorna organa za vsako koledarsko leto, na zahtevo pristojnih ministrstev in celice za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije pa tudi kadar koli med letom, poročata o izvajanju te uredbe in vprašanjih iz svoje pristojnosti iz Uredbe 2150/2005/ES.
8. člen
(prehodna določba)
Naloge upravljanja zračnega prostora se do dneva začetka uporabe te uredbe opravljajo po dosedanjih operativnih dogovorih in ustaljeni praksi, ki so bili vzpostavljeni pred uveljavitvijo te uredbe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece po njeni uveljavitvi.
Št. 00729-52/2013
Ljubljana, dne 3. oktobra 2013
EVA 2013-2430-0035
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost