Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2901. Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo, stran 8908.

Na podlagi tretjega odstavka 83. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa skupine uporabnikov, ki so upravičeni do uporabe omrežnih priključnih točk s prednostjo (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ter ureja določanje omrežnih priključnih točk s prednostjo, zbiranje in hranjenje podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo, obveščanje operaterjev, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje, in druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Javno telefonsko omrežje je elektronsko komunikacijsko omrežje, ki se uporablja za zagotavljanje javno dostopnih telefonskih storitev in omogoča prenos govornih komunikacij in drugih komunikacij, kot so faksimilne in podatkovne komunikacije, med omrežnimi priključnimi točkami.
(2) Omrežne priključne točke s prednostjo so tiste omrežne priključne točke v javnih telefonskih omrežjih, pri katerih je v izjemnih stanjih omogočeno, da imajo komunikacije, ki izvirajo iz njih, prednost pred komunikacijami iz drugih omrežnih priključnih točk.
3. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci so:
– nosilci izdelave obrambnega načrta v skladu z uredbo, ki ureja obrambno načrtovanje;
– subjekti, ki so vključeni v sistem upravnih zvez v skladu z uredbo, ki določa upravne zveze;
– subjekti, ki izdelujejo načrte zaščite in reševanja v skladu z uredbo, ki določa vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja, ter
– subjekti, ki izdelujejo varnostni načrt v skladu z uredbo o evropski kritični infrastrukturi.
(2) Upravičenci imajo pravico do omejenega števila omrežnih priključnih točk s prednostjo.
4. člen
(komisija)
(1) Postopke za določitev omrežnih priključnih točk s prednostjo vodi komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije.
(2) Komisija po potrebi obravnava tudi druga vprašanja, povezana z omrežnimi priključnimi točkami s prednostjo, in daje mnenja v zvezi s temi vprašanji.
(3) Komisijo sestavljajo predstavniki ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije, ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, ministrstva, pristojnega za zdravje, in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Vsako od navedenih ministrstev oziroma Slovenska obveščevalno-varnostna agencija lahko imenuje v komisijo največ tri svoje predstavnike. Komisijo vodi predstavnik ministrstva, pristojnega za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Administrativno-tehnične možnosti za delo komisije zagotavlja ministrstvo.
(5) Komisija obvešča ministrstvo o določitvi omrežnih priključnih točk s prednostjo.
5. člen
(podatki o omrežnih priključnih točkah s prednostjo)
(1) Ministrstvo zbira in hrani podatke o uporabi omrežnih priključnih točk s prednostjo, in sicer zlasti podatke o upravičencu, številu omrežnih priključnih točk s prednostjo na upravičenca ter številkah omrežnih priključnih točk s prednostjo. Podatkom o omrežnih priključnih točkah s prednostjo se določi stopnja tajnosti v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov.
(2) Upravičenci ministrstvu sporočijo spremembe podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo do 31. oktobra v tekočem letu oziroma ob vsaki večji spremembi.
(3) Ta člen se uporablja tudi za varovanje podatkov o omrežnih priključnih točkah s prednostjo, ki so poslovna skrivnost v skladu s predpisi.
(4) Ministrstvo o spremembah številk omrežnih priključnih točk s prednostjo najmanj enkrat na leto obvesti operaterje, ki zagotavljajo javno telefonsko omrežje. Operaterji morajo poskrbeti, da v svojih omrežjih izvedejo sporočene spremembe v največ enem mesecu od prejetja obvestila.
(5) Operaterji iz prejšnjega odstavka o zagotovitvi omrežnih priključnih točk s prednostjo obvestijo ministrstvo v 60 dneh po prejemu zahtevkov za zagotovitev omrežnih priključnih točk s prednostjo. Ministrstvo o zagotovljenih omrežnih priključnih točkah s prednostjo obvesti komisijo in upravičence.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo (Uradni list RS, št. 100/05 in 109/12 – ZEKom-1).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00727-20/2013
Ljubljana, dne 26. septembra 2013
EVA 2013-3330-0094
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost