Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2862. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica IV, stran 8856.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica IV
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
(1) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) so predmetna zemljišča obravnavana kot površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti s pogojem izdelave prostorskega akta, nadaljevanju PA.
(2) Zemljišča ležijo v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88). Predmetno območje predstavljajo zemljišča znotraj območja »LKS«, Ložnica-Koprivnica-Sušnica, dolgoročno namenjenega širitvi mestnega območja.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
(1) Na obravnavanem območju je predvidena individualna stanovanjska gradnja višje bivanjske kakovosti s potrebno komunalno ureditvijo in ustrezno prometno in krajinsko navezavo na že obstoječo poselitev oziroma načrtovano gradnjo.
(2) Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti krajine in obstoječe grajene strukture ter posebej bližino urbanega središča. Utemeljena mora biti prometna dostopnost območja in vpliv gradnje na širše območje. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo (gradbenih parcel) predvidoma ne sme presegati faktorjev izkoriščenosti, kot so predpisani v PR Slovenije: F(i) = 1,2 in F(z) = 0,4.
(3) Upoštevati je potrebno izhodišča osnutka OPN v izdelavi (celovito in enovito urejanje območja BA-8), izdelane strokovne podlage za to območje ter že izdelane OPPN-je v smislu ustrezne prometne navezanosti in povezanosti širšega poselitvenega območja.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1149/3, 1149/4,1149/5, 1149/1 ter dele parcel 1153, 1154 in 1156/1, vse k.o. Medlog. Kolikor OPPN ne bi obsegal vseh teh parcel (zaradi določil tretjega odstavka 2. člena tega sklepa) mora biti iz OPPN jasno razvidno, da ima parcela 1149/1 omogočeno navezavo na dovozno javno cesto izdelanega OPPN.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev z osnutkom v najmanj dveh variantah (celotno oziroma zmanjšano območje) bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi PA je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Babno (projekt izdelal RC Planiranje Celje, št. projekta 088/86-88, Uradni list RS, št. 36/88),
– Strokovne podlage za območje Babno, izdelal LUZ, Ljubljana, junij 2004,
– Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, Raba tal in razporeditve dejavnosti, izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje, št. projekta 599/01-04,
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš Babno – Ložnica (Uradni list RS, št. 80/09),
– Osnutek OPN, junij 2012.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. Načrtovalca izbere pobudnik OPPN, ki tudi financira izdelavo dokumenta. Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. do 61. člena), ustrezni Pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.
(2) Nosilci urejanja prostora:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Mariborska cesta 88, Celje,
– Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in promet, Direktorat za promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, Celje,
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2014.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor izdelave OPPN je pobudnik, Emil Rehar, Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in morebitno potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, če bo potreben, izdelavo OPPN ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik. Po končanem postopku je pobudnik dolžan predati MOC po dva izvoda elaborata v tiskani in digitalni obliki.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=novice.
Št. 3505-9/2013-2
Celje, dne 18. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.