Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2861. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levi breg Voglajne – Aljažev hrib, stran 8855.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom, (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levi breg Voglajne – Aljažev hrib
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo
(1) Veljavni Zazidalni načrt za območje Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (proj. št. 441/65 ZNG Celje, Uradni vestnik Celja 26/68 in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88 ter Uradni list RS, št. 69/93) v pretežni meri določa pogoje gradnje in prostorskega urejanja za območja izgrajenih individualnih stanovanjskih objektov, ki so bili zvečine zgrajeni v času pred letom 1945, posamezni objekti pa so bili v sedemdesetih letih vrinjeni kot plombe v smislu zgostitve poselitve nekdanjega območja vil. Ob Popovičevi ulici pa se nahaja območje »provizorijev«, pritličnih stanovanjskih objektov nižjega bivanjskega standarda. Glede na čas sprejetja tudi ne podaja ustreznih pogojev za nadaljnjo gradnjo ali preoblikovanje izgrajenih objektov. Sicer je z »Odlokom o tolerancah« (Uradni list RS, št. 69/93) omogočena gradnja prizidkov k obstoječim objektom, ne pa tudi eventualni dvig etažnosti ali vsaj izvedba kolenčnega zidu in preoblikovanje strehe v smislu izravnave višinskega gabarita, kar bi v posameznih primerih pomenilo tudi sanacijo objektov v vizualnem smislu.
(2) Zato želi Mestna občina Celje z načrtovano spremembo pogojev oblikovanja veljavnega zazidalnega načrta, ki upošteva nadrejene prostorske dokumente, navedene v tretjem odstavku tega člena, omogočiti lastnikom stanovanjskih objektov nižjega bivalnega standarda oziroma zaradi poenotenja vizualnega izgleda objektov večje možnosti sprememb že izgrajenih stanovanjskih objektov.
(3) Notranji razvoj naselij je opredeljen v slovenskih strateških (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije) in izvedbenih dokumentih (Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o kmetijskih zemljiščih) kot primarni urbani razvoj, tudi s prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo obstoječih objektov.
2. člen
Predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
(1) S tekstualno spremembo odloka se spreminjajo pogoji toleranc gabaritov objektov. Po sedanjih tolerancah je mogoča povečava obstoječih stanovanjskih objektov do 50 % površine oziroma prostornine obstoječega objekta, ne glede na njegovo velikost. S spremembami toleranc pa želimo za stanovanjske objekte manjšega tlorisa omogočiti, da tloris objekta povečajo tudi za več kot 50 %, ob upoštevanju oblikovanja in etažnosti sosednjih objektov.
(2) Zato se s predmetno spremembo in dopolnitvijo odloka natančneje opredeljujejo tolerance za dozidavo in po novem tudi potencialno nadzidavo.
(3) Spremenjeni pogoji se nanašajo na celotno ureditveno območje zazidalnega načrta Aljažev hrib (v grobem območje med Popovičevo ulico na vzhodu, reko Voglajno na zahodu, vznožjem Z(a)vodenskega hriba na severu in območjem Skalne kleti ter stanovanjske pozidave ob Dolarjevi in Seliškarjevi ulici na jugu), izključno za obstoječe stanovanjske objekte.
3. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi le tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev.
4. člen
Roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Aljažev hrib bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala posebnih sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministrstvu in tudi objavi na spletni strani http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-6/2013-2
Celje, dne 13. septembra 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.