Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2857. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije, stran 8852.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske in sorodnih pravic Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan, in Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije, Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana, davčna št.: 60265230, matična št.: 1802429000, ki ga zastopa zastopnik Janoš Kern,
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljevanju: Pravilnik)
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe,
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS št. 40/10 z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: repertoar Združenja SAZAS),
– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, izključno in samo za izvajanje glasbe na kulturnih prireditvah.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije zagotavlja:
– da v svojem članstvu združuje večino slovenskih kulturnih domov in ustanov Slovenije in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
– da v dejavnosti Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot je zadevni sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javno izvajanje glasbenih avtorskih del v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
3. člen
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanjav okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezni organizator javnega izvajanja glasbenih avtorskih del v deficitarni dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20 %.
3. Organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, osnova zniža za 10 %.
4. Organizatorjem prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije se v primeru, da gre za prireditev tj. brez vstopnine, osnova zniža za 20 %.
5. Članom Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije se osnova zniža za 10 %.
6. Kolikor bo organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža za 5 %.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za prireditve z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
5. člen
Prireditve oproščene plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
Enkrat letno, v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije, je ena prireditev oziroma koncert na katerem se predstavi celoletno delo kulturnega doma in ustanove Slovenije oziroma ene od njegovih sekcij, oproščena plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila. S tem Združenje SAZAS prispeva k razvoju tovrstnega kulturnega udejstvovanja.
6. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki znižajo adminstrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava kulturnim domovom in ustanovam Slovenije, ker že po tradiciji predstavlja pomembne nosilce kulturnih dejavnosti v lokalnih skupnostih širom Slovenije, saj se v kulturnih domovih in ustanovah Slovenije udejanja tako ljubiteljska kot profesionalna množična in subjektivna kultura.
Znižanje iz 5. točke 4. člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov, kar se kaže v dejstvu, da je Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije vodilo pogajanja z Združenjem SAZAS, da je skrbnik pogodb s svojimi člani, da je dolžno redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo svoje člane redno opozarjalo na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med Organizatorji prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo svoje člane opozarjalo v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …) ter oglaševalo Združenje SAZAS.
7. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če organizator prireditve z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije Združenju SAZAS dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80 % obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni organizator prireditve z javnim izvajanjem v okviru deficitarnih dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.
8. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun organizatorju prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarnih dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Organizator prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije je račun za avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v petnajstih dneh od dneva izstavitve računa.
9. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo izključno za uporabnike, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane pretekle obveznosti članov podpisnikov, pred sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in članom Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije.
Seznam članov Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS komunicira z posameznim članom. Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije se zavezuje, da bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana) ali spremembi zgoraj določenih podatkov, v roku 15-ih dni posredovalo nov seznam svojih članov.
10. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo za organizatorje prireditev z javnim izvajanjem v okviru deficitarne dejavnosti kulturnih domov in ustanov Slovenije, ki jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestila o kršitvi. O kršitvi člana podpisnikov bo Združenje SAZAS obvestilo tudi Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bila pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana podpisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe sklenjene na podlagi tega sporazuma.
11. člen
Obveznosti Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo seznanilo vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in jih pozvalo, naj z Združenjem SAZAS podpišejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo po svojih najboljših močeh pripomoglo k temu, da bodo njegovi člani spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovalo pri svojih članih – kršiteljih avtorskih pravic.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije bo svoje člane pozvalo k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njegovi člani v času podpisa tega sporazuma.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije je dolžno imeti na svoji uradni spletni strani objavljen promocijski kratki film (videospot), z naslovom »Spoštujmo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega sporazuma«.
Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije mora po podpisu predmetnega sporazuma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene medsebojne obveznosti.
12. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS lahko tudi pred odpovedjo individualne pogodbe pisno opomni člana Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije, ki krši določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma.
Zoper člane Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije, ki bodo večkrat kršili pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
13. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2013. Sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2013 preverili sodelovanje obeh pogodbenih strank ter članov Združenja kulturnih domov in ustanov Slovenije in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
14. člen
Mirno reševanje sporov
Stranki tega sporazuma bosta reševali spore po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
15. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Sežana, dne 23. septembra 2013
ZDRUŽENJE KULTURNIH
DOMOV IN USTANOV
SLOVENIJE
 
Janoš Kern l.r.
 
Zakoniti zastopnik
združenja
Trzin, dne 24. septembra 2013
ZDRUŽENJE
SAZAS
 
Matjaž Zupan l.r.
 
Predsednik
Upravnega odbora

AAA Zlata odličnost