Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2856. Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, stran 8850.

Na podlagi 3.2 točke 2. poglavja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13), 2., četrte alinee drugega odstavka 14. člena in petnajste alinee 43. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 59/02) je Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije na 8. seji dne 8. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja postopek strokovne verifikacije (v nadaljevanju: verifikacija) socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: program).
Postopek verifikacije izvaja Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) za podelitev statusa javnega socialnovarstvenega programa.
V pravilniku uporabljena moška spolna slovnična oblika je uporabljena kot nevtralna za ženski in moški spol.
2. člen
Verifikacija je postopek strokovne ocene, s katerim, se ugotavlja, če se posamezni program izvaja kot socialno varstveni program, ki je opredeljen v mreži javnih socialno varstvenih programov, skladno z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, št. 39/13) in pogoji, določenimi v 7. členu tega pravilnika.
3. člen
V postopku verifikacije se subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen
Strokovne naloge v postopku verifikacije za zbornico izvajajo strokovnjaki s področja socialnega varstva (strokovni delavec), ki jih imenuje generalni sekretar zbornice na način in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom. Strokovni delavec mora v postopku verifikacije delovati kot dober strokovnjak.
Administrativne in druge naloge iz tega pravilnika opravlja strokovna služba zbornice.
II. POSTOPEK VERIFIKACIJE
5. člen
Postopek verifikacije se začne na podlagi pisne vloge, ki jo izvajalec socialno varstvenega programa predloži zbornici.
Predlagatelj postopka iz prejšnjega odstavka je lahko tudi ministrstvo, pristojno za socialne zadeve.
6. člen
Vloga za verifikacijo mora vsebovati obrazloženo, utemeljeno in jasno podano zahtevo, ki ji mora biti priložena verifikacijska dokumentacija.
Verifikacijska dokumentacija je popolna, če so vlogi priložene splošne in posebne priloge, določene s tem pravilnikom.
Splošne priloge so:
a) splošni podatki izvajalca programa (Obr. SZS VE-1);
b) podatki o strokovnih nosilcih programa in dokazila o njihovi zaposlenosti (Obr. SZS VE-2);
c) dokazila o prostorskih možnostih izvajanja programa (Obr. SZS VE-3);
d) podatki o programu z vsemi elementi, ki so potrebni za presojo ustreznosti in so predmet strokovnega ocenjevanja (Obr. SZS VE-4).
Posebne priloge, iz katerih so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja programa so:
a) letna poročila o delu in opravljena evalvacijska poročila;
b) mnenja različnih organizacij s področja socialnega varstva o programu;
c) mnenja strokovnih nadzorov;
d) odločbe inšpekcijskih nadzorov;
e) strokovna mnenja zbornice in drugih organizacij;
f) potrdilo o nekaznovanosti odgovorne osebe izvajalca in vodje programa;
g) poročilo računskega sodišče ali revizije;
h) druga dokazila in/ali reference;
i) priloge, ki dokazujejo izvajanje supervizije (pogodba, dogovor) in
j) priloge, ki dokazujejo mnenja uporabnikov.
Navedene priloge morajo biti priložene v izvirniku ali overjeni kopiji.
7. člen
Za verifikacijo mora program izpolnjevati splošne pogoje iz tega člena ter pogoje, ki veljajo v času začetka postopka verifikacije opredeljene z veljavnim javnim razpisom za sofinanciranje javnih socialnovarstvenih programov.
Za verifikacijo mora program izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– program sodi v mrežo javnih socialnovarstvenih programov v skladu s strani državnega zbora sprejetim socialnovarstvenim programom oziroma resolucijo;
– program se uspešno kontinuirano izvaja zadnja 3 leta na področju socialnega varstva;
– program ima zagotovljeno strokovno vodenje (Strokovni vodja programa je strokovni delavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva;
– program ima ustrezno kadrovsko strukturo, ki ustreza vrsti in namenu programa s primerno usposobljenostjo in referencami;
– prijavitelj ima zagotovljene prostorske možnosti, ki ustrezajo vrsti in namenu programa (prijavitelj to izkaže s priloženo najemno pogodbo, zemljiško-knjižnim izpiskom ali z drugo ustrezno listino);
– prijavitelj ima izdelan pritožbeni postopek, s katerim so uporabniki ustrezno seznanjeni;
– program ima izpolnjene tehnične in druge pogoje kot izhaja iz predpisov s področja varovanja osebnih podatkov (prijavitelj mora v ta namen priložiti pravilnik, ki ureja varstvo osebnih podatkov);
– program ima zagotovljeno supervizijo s strani supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme delati v istem programu, za katerega opravlja supervizijo;
– program se izvaja s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, strokovno in kvalitetno.
8. člen
Strokovna služba zbornice vodi postopek verifikacije, ugotavlja popolnost vloge, skrbi za vodenje evidenc o prispelih vlogah, vodi arhiv, skrbi za koordinacijo dela med zunanjimi sodelavci in zbornico, vabi zunanje sodelavce na razgovore in konzultacije, jim posreduje vso prispelo dokumentacijo v zvezi s programom, posreduje dopise, opravlja druge administrativne naloge po navodilih generalnega sekretarja zbornice in izda verifikacijo javnega socialnovarstvenega programa.
9. člen
Če vloga ni popolna, strokovna služba zbornice vlagatelja pozove, da jo v 15 dneh dopolni.
Strokovna služba zbornice vlogo s sklepom zavrže, če predlagatelj svoje vloge pravočasno ne dopolni ali če je dopolnitev neustrezna oziroma pomanjkljiva.
Predlagatelj lahko zaradi dopolnitve vloge pisno zaprosi za podaljšanje roka ali mirovanje postopka.
10. člen
V programih, v katerih ministrstvo sofinancira štiri ali več delavcev, verifikacijo izvajata dva zunanja sodelavca – strokovna delavca s pomočjo koordinacije dela delavca strokovne službe zbornice.
Verifikacijo lahko izvaja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje, in sicer ima:
– strokovno znanje in izkušnje za ocenjevanje ustreznosti opravljanja socialnovarstvenih programov,
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva določa zakon,
– opravljen izobraževalni seminar zbornice za strokovne delavce,
– najmanj osem let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– potrdilo o nekaznovanosti in
– ustrezne strokovne reference.
11. člen
Na izobraževalnem seminarju zbornica seznani strokovne delavce z enotnim sistemom preverjanja temeljnih strokovnih izhodišč strokovnimi doktrinami, ki se uporabljajo pri verifikaciji programov.
12. člen
Strokovni delavec je v postopku verifikacije dolžan varovati osebne in zaupne podatke, pridobljene med postopkom. V kolikor obstajajo okoliščine za izločitev strokovnega delavca, mora ta o razlogih nemudoma obvestiti strokovno službo zbornice. O izločitvi odloči generalni sekretar zbornice.
Razlogi za izločitev so sorodstvena, službena in interesna povezanost s predlagateljem.
Razlogi za zamenjavo strokovnega delavca so slabo in nepravočasno opravljeno delo, kršenje varovanja osebnih in zaupnih podatkov in kršenje kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva.
13. člen
Strokovni delavec ugotovi dejansko stanje v programu na podlagi ogleda programa pri predlagatelju, pri čemer ga o nameri ogleda ni dolžan predhodno obvestiti. Med ogledom je predlagatelj strokovnemu delavcu dolžan omogočiti pregled vseh prostorov in dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje programa.
14. člen
O poteku in rezultatih postopka verifikacije strokovni delavec in delavec socialne zbornice sestavita verifikacijsko poročilo, ki ga posredujeta strokovni službi zbornice. Poročilo vsebuje opis postopka verifikacije, podatke o programu in izvajalcu programa in obrazložitev dejstev, ki so predmet verifikacije.
Pozitivno verifikacijsko poročilo je podlaga za izdajo listine o verifikaciji.
III. IZDAJA LISTINE O VERIFIKACIJI
15. člen
Postopek verifikacije in izdaja listine se obračunata po ceniku, ki ga sprejme Upravni odbor zbornice.
Strošek postopka verifikacije posameznega programa (ne glede na število strokovnih delavcev, ki opravijo verifikacijo) krije ministrstvo, pristojno za socialne zadeve v višini 75 odstotkov in predlagatelj v višini 25 odstotkov.
Izdaja listine je strošek predlagatelja.
16. člen
V primeru pozitivne strokovne ocene programa se predlagatelju v roku 30 dni od končanega postopka verifikacije izda listina o verifikaciji, ki vsebuje:
– naziv predlagatelja;
– naziv programa;
– v kateri mreži javnih socialno varstvenih programov deluje program;
– vrsto populacije uporabnikov na katere se program nanaša;
– teritorialno območje izvajanja programa;
– časovno veljavnost;
– številko, datum in kraj izdaje in
– podpis predsednika zbornice.
IV. EVIDENCA LISTIN
17. člen
Zbornica vodi javno evidenco o vseh programih, ki so pridobili verifikacijo. Evidenca je objavljena na spletnih straneh zbornice.
18. člen
Listina je natisnjena na obrazcu papirja gramature 120 g/m2 z varovalnim elementom, vodnim žigom in potiskan z barvnim logotipom zbornice, v velikosti papirja 21 cm x 29,7 cm (A4 format).
Obrazec listine sme izdajati le zbornica, ki je izključni izvajalec verifikacijskega postopka.
V. OBNOVITEV, ŠIRITEV IN ODVZEM VERIFIKACIJE
A. Obnovitev verifikacije
19. člen
Izvajalec programa je dolžan verifikacijo obnoviti vsakih sedem let. V postopku obnovitve verifikacije mora izvajalec programa ponovno dokazati, da izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika za izvajanje javnega socialnovarstvenega programa.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev v postopku obnovitve verifikacije se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika za pridobitev verifikacije.
B. Širitev verifikacije
20. člen
V primeru širitve že verificiranega programa mora izvajalec pred potekom verifikacije podati vlogo za širitev verifikacije. Širitev verifikacije pomeni modifikacijo programa v smislu vsebinske širitve programa (npr. druga populacija …) ali modifikacijo v smislu ustanovitve nove enote. Širitev verifikacije se izvaja za program istega izvajalca ali za program, ki je bil v času veljavnosti verifikacijske listine sporazumno prenesen na novega izvajalca.
C. Odvzem verifikacije
21. člen
Zbornica po uradni dolžnosti ali na predlog ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, ukrepa socialne inšpekcije ali ukrepa pristojnega sodišča začasno ali trajno odvzame verifikacijsko listino, če se ugotovi, da je v času, za katerega je bila izvajalcu izdana listina, prišlo do hujših napak, nepravilnosti in pomanjkljivosti v izvajanju programa, ki so bistveno vplivale na spremembo dejstev, na podlagi katerih je bila listina izdana.
22. člen
Verifikacijska listina se začasno odvzame za obdobje do treh let v naslednjih primerih:
– če izvajalec programa ne odpravi pomanjkljivosti in nepravilnosti programa, ki so bile ugotovljene v predhodnem postopku verifikacije;
– če se ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje katerega izmed pogojev za pridobitev verifikacijske listine iz 7. člena tega pravilnika.
23. člen
Verifikacijska listina se trajno odvzame v naslednjih primerih:
– če izvajalec programa preneha z izvajanjem dejavnosti, za katero je pridobil verifikacijsko listino;
– s storitvijo kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti verificiranega programa,
– zaradi prenehanja sofinanciranja s strani pristojnega ministrstva in
– s prenehanjem dejavnosti izvajalca programa.
O začasnem ali trajnem odvzemu verifikacije se obvesti upravni organ izvajalca in pristojno ministrstvo.
VI. MOŽNOST PRITOŽBE
24. člen
Predlagatelj programa ima zoper verifikacijsko poročilo možnost ugovora v osmih dneh od prejema verifikacijskega poročila.
O ugovoru odloča tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni sekretar zbornice, pri čemer mora biti vsaj en član komisije predstavnik ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.
VII. PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 96/07).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Priloge se objavijo na spletni strani zbornice www.szslo.si.
Priloge:
Obr. SZS VE-1 Podatki o prijavitelju
Obr. SZS VE-2 Podatki o nosilcih in izvajalcih
Obr. SZS VE-3 Podatki in dokazila o prostorskih možnostih oziroma kapacitetah pomembnih za opravljanje vsebin programa
Obr. SZS VE-4 Podatki o programu s potrebnimi strokovnimi elementi za presojo ustreznosti strokovnega ocenjevanja
Št. 572/13-SZS/VER-VK
Ljubljana, dne 17. septembra 2013
Matjaž Juhart, prof. def. l.r.
Predsednik
upravnega odbora

AAA Zlata odličnost