Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2013 z dne 27. 9. 2013

Kazalo

2837. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti, stran 8741.

Na podlagi petega odstavka 9. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
1. člen
V Pravilniku o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (Uradni list RS, št. 72/01 in 53/07) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Načini ugotavljanja skladnosti po tem pravilniku in z njimi povezani postopki ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste meril so:
– odobritev tipa merila,
– prva overitev merila,
– neposredna overitev posamičnega merila,
– izjava o skladnosti s tipom merila,
– EEC-odobritev tipa merila,
– EEC-prva overitev merila in
– obvezna predhodna odobritev.«.
3. člen
Za 3. členom se dodata nova 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen
Certifikati in odločbe, ki so izdani na podlagi tega pravilnika in na podlagi katerih se lahko merila dajejo v promet in prvo uporabo, se skupaj s prilogami objavijo v spletni aplikaciji Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
3.b člen
Kadar je to primerno, lahko urad v postopkih, ki jih vodi po tem pravilniku, zahteva od vložnika, da zagotovi vso potrebno opremo za izvedbo preskusa merila.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)« nadomesti z besedo »urad«.
Drugi odstavek se črta.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Zahtevo za odobritev tipa lahko vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije in mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo in sedež proizvajalca merila,
– tip merila,
– vrsto merila in namen uporabe,
– popis meril, naprav in drugih bistvenih sestavnih delov, ki tvorijo tip merila, za katerega se zahteva odobritev tipa,
– meroslovni predpis, na podlagi katerega se zahteva odobritev tipa.
Sestavni del zahteve za odobritev tipa je tehnična dokumentacija, ki mora vsebovati:
a) splošni opis merila,
b) zasnovo konstrukcije ter proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsestavov, vezij in podobno,
c) če je to potrebno, opis elektronskih naprav z risbami, diagrami, diagrami poteka logičnih podatkov in informacij o programski opremi, ki pojasnjujejo njihove lastnosti in delovanje,
d) natančnejše opise in razlage, če so ti potrebni za razumevanje dokumentov iz prejšnje točke, vključno z opisom delovanja tipa merila,
e) opis načina izvedbe in zaščite nastavitve parametrov s predlogom za mesto in način žigosanja,
f) navodila za uporabo,
g) opis rešitev, ki so bile sprejete, da bi bile izpolnjene predpisane meroslovne zahteve, in navedbo upoštevanih standardov,
h) če je to potrebno, rezultate projektnih izračunov, pregledov in podobno,
i) poročila o preskusih, če obstajajo,
j) certifikate o odobritvi tipa in rezultate ustreznih preskusov na tipu merila, ki vsebuje dele, ki so istovetni tistim v načrtu, če ti obstajajo.
Zahtevo iz prvega odstavka tega člena in dokumentacijo navedeno v točkah a in f prejšnjega odstavka se predloži v slovenskem jeziku, ostala dokumentacija iz prejšnjega odstavka pa je lahko v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki ga sprejme urad.
Pooblaščeni zastopnik proizvajalca je dolžan zahtevi priložiti tudi pooblastilo proizvajalca za zastopanje v postopku.«.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Ne glede na prejšnji člen vložnik na zahtevo urada predloži tudi druge podatke oziroma dokumentacijo o merilu, če so bistveni za ugotavljanje skladnosti tipa merila s predpisi.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se beseda »vloga« nadomesti z besedo »zahteva«, za besedo »popolna« pa se doda besedilo », če je potrebno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Preskus tipa merila obsega preverjanje in ovrednotenje (v nadaljnjem besedilu: ovrednotenje), ali je tip merila izdelan skladno s predloženo tehnično in drugo dokumentacijo, ter preglede in/ali preskuse, s katerimi se preveri, ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, ustrezajo predpisanim meroslovnim zahtevam.«.
8. člen
9. do 14. člen se črtajo.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se pred prvo alineo doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– poročilo o skladnosti merila s tehnično dokumentacijo,«.
Drugi odstavek se črta.
10. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Če tip merila izpolnjuje zahteve, določene z meroslovnimi predpisi za posamezno vrsto meril, urad izda certifikat o odobritvi tipa merila s prilogo.
Certifikat o odobritvi tipa merila s prilogo mora vsebovati naslednje podatke:
– firmo in sedež vložnika, firmo in sedež proizvajalca merila, proizvajalčevo ime in oznako tipa merila, uradno oznako tipa merila, datum izdaje odobritve in veljavnosti odobritve, meroslovne predpise, s katerimi je odobreni tip merila skladen,
– meroslovne lastnosti tipa merila,
– ukrepe, potrebne za zagotovitev neoporečnosti merila (namestitev zaščitnih oznak, prepoznavanje programske opreme itd.),
– informacije o drugih elementih, potrebnih za prepoznavanje merila in za kontrolo skladnosti njihove zunanjosti s tipom,
– če je to primerno, vsako informacijo, potrebno za preverjanje lastnosti izdelanega merila.
V certifikatu o odobritvi tipa merila so lahko navedeni različni pogoji, ki omejujejo uporabo merila, pri čemer se omejitve nanašajo na področja uporabe ter na število meril, za katera je dana odobritev tipa.
Urad lahko izda certifikat o začasni odobritvi tipa merila, če ugotovi, da je za ugotovitev skladnosti nekaterih lastnosti merila potrebnega več časa, v katerem se da vzorec merila v uporabo in sočasno nadaljuje z ovrednotenjem in proučevanjem.
Certifikat iz prejšnjega odstavka se izda za dobo največ enega leta in se lahko izjemoma podaljša še za eno leto.«.
11. člen
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prve overitve izvede urad ali oseba, ki jo za izvajanje overitev imenuje urad (v nadaljnjem besedilu: organ za ugotavljanje skladnosti).«.
12. člen
Tretji odstavek 26. člena se črta.
13. člen
V drugem odstavku 28. člena se črta beseda »pravna«, besedilo »imenuje minister, pristojen za meroslovje« pa se nadomesti z besedilom »za izvajanje overitev imenuje urad«.
14. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
Vrste in oblike oznak, s katerimi se označijo merila pri prvi overitvi, so:
– oznaka v obliki žiga,
– oznaka v obliki nalepke,
– zaščitna oznaka v obliki nalepke,
– zaščitna oznaka v obliki žiga.
Oznaka v obliki žiga ima obliko kroga s premerom 7 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama je številka organa za ugotavljanje skladnosti.
Če je oznaka v obliki žiga dvostranska, ima druga stran oznake obliko ščita v višini 7 mm, v katerem je oznaka »SI«.
Oznaka v obliki nalepke ima obliko kroga s premerom 15 mm, v katerem je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico levo je oznaka »SI«, desno zadnji dve številki tekočega leta, med visečima skodelicama pa številka organa za ugotavljanje skladnosti. Oznaka je bele barve z modro obrobo in modrimi napisi.
Predpisane dimenzije žigov se lahko v utemeljenih primerih izjemoma spremenijo, pri čemer morajo oblike žigov ostati nespremenjene. Dimenzije se lahko spremenijo le v obsegu, ki še zagotavlja čitljivost s prostim očesom.
Zaščitna oznaka v obliki nalepke ima ovalno obliko z velikostjo 20 mm x 8 mm. Nalepka je oranžne barve s črnimi napisi. Na sredini je enakokraka tehtnica z visečima skodelicama. Nad tehtnico je oznaka »SI«, med visečima skodelicama pa številka organa za ugotavljanje skladnosti.
Zaščitna oznaka v obliki žiga ima obliko šesterokotnika, z očrtanim krogom premera 7 mm, v katerem je velika črka Z. Na levi strani črke je oznaka »SI«, na desni pa evidenčna številka urada ali izvajalca, ki izvaja overitve za urad na podlagi pogodbe ali imenovane osebe. Zaščitna oznaka se uporablja na obeh straneh.
Vrste, oblika in vsebina oznak so navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Potrebno število oznak za potrditev skladnosti meril s predpisanimi meroslovnimi zahtevami dobijo pri uradu osebe, ki jih za izvajanje overitev imenuje urad.
Skladnost merila s predpisi se lahko namesto z oznako potrdi tudi z izdajo potrdila o skladnosti merila s predpisi, če konstrukcija merila ne omogoča namestitve oznake prve overitve. Na zahtevo vložnika zahteve se izda potrdilo o skladnosti merila s predpisi tudi, če je bilo merilo označeno z oznako.
Potrdilo o skladnosti s predpisi mora vsebovati naslednje podatke:
– naziv in sedež organa za ugotavljanje skladnosti,
– številko in datum odločbe o imenovanju imenovane osebe,
– pravno podlago za izdajo potrdila,
– podatke o proizvajalcu merila,
– naziv in tip merila (pri merilnih sistemih popis sestavnih delov),
– uradno oznako certifikata o odobritvi tipa merila,
– serijsko številko merila (pri merilnih sistemih serijske številke sestavnih delov),
– rok, do katerega velja prva overitev,
– izjavo, da so bili pri izvajanju meritev uporabljeni etaloni, katerih sledljivost je bila preverjena na nacionalne ali mednarodne etalone in
– podatke o meroslovnem predpisu, na podlagi katerega je bila ugotovljena skladnost.«.
15. člen
Drugi odstavek 30. člena se črta.
16. člen
V 31. členu se za besedo »zastopnik« doda besedilo »s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije«, druga alinea pa se črta.
17. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Sestavni del zahteve za neposredno overitev posamičnega merila je tehnična dokumentacija o merilu, ki mora vsebovati:
– splošni opis merila,
– zasnovo konstrukcije in proizvodne skice ter načrte elementov, podsestavov in vezij,
– opis načina izvedbe in zaščite nastavitve parametrov s predlogom za določitev mesta in načina žigosanja, sestavno risbo, fotografijo merila in podobno,
– natančnejše opise in razlage, če so ti potrebni za razumevanje dokumentov iz prejšnje alinee, vključno z opisom delovanja merila,
– opis rešitev, ki so bile sprejete, da bi bile izpolnjene predpisane meroslovne zahteve, in navedbo upoštevanih standardov,
– navodilo za uporabo merila,
– poročila o preskusih, če obstajajo,
– certifikate o odobritvi tipa merila za posamezne sestavne dele, če obstajajo.
Ne glede na prejšnji odstavek vložnik na zahtevo urada predloži tudi druge podatke oziroma dokumentacijo o merilu, če so bistveni za neposredno overitev posamičnega merila.
Pooblaščeni zastopnik proizvajalca je dolžan zahtevi priložiti tudi pooblastilo proizvajalca za zastopanje v postopku.«.
18. člen
Drugi odstavek 34. člena se črta.
19. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se s preskusom posamičnega merila ugotovi, da merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve, urad merilo označi na način, ki je v tem pravilniku določen za prvo overitev.«.
20. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
Če urad ugotovi, da proizvajalec izpolnjuje zahteve iz tega poglavja, izda certifikat o odobritvi sistema kakovosti proizvajalca meril.
Če urad ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz tega poglavja, z odločbo zavrne zahtevo proizvajalca za odobritev sistema kakovosti. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje.«.
21. člen
V 45. členu se beseda »model« nadomesti z besedo »tip«.
22. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
V primeru tujega proizvajalca se obveznosti proizvajalca iz 38. člena, prvega odstavka 42. člena in 46. člena tega pravilnika nanašajo na njegovega pooblaščenega in odgovornega predstavnika s sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, ki prevzame vso odgovornost proizvajalca.«.
23. člen
V drugem odstavku 64. člena se črta beseda »pravna«, besedilo »imenuje minister, pristojen za meroslovje« pa se nadomesti z besedilom »za izvajanje overitev imenuje urad«.
24. člen
Za VII. poglavjem se doda novo VII.a poglavje, ki se glasi:
»VII.a Obvezna predhodna odobritev
65.a člen
V postopku obvezne predhodne odobritve urad odloči o tem, ali se z merilom, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo zakonito trži v drugi državi članici ali v drugi državi članici Evropske unije oziroma v državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino ali Turčiji, zagotavlja enakovredna raven varovanja javnega interesa, kot je določena v meroslovnih predpisih, ki veljajo za to merilo v Republiki Sloveniji.
Postopek obvezne predhodne odobritve vključuje pregled nacionalne zakonodaje države, kjer je bilo merilo proizvedeno oziroma se je dalo v promet, preverjanje vseh podatkov v zvezi s predhodno izvedenim postopkom ugotavljanja skladnosti v tej državi ter ugotavljanje ustrezne usposobljenosti institucije, ki je izvedla postopek ugotavljanja skladnosti za merilo. Postopek obvezne predhodne odobritve lahko vključuje tudi preskus merila.
Postopka ugotavljanja skladnosti iz prejšnjega odstavka sta odobritev tipa merila iz II. poglavja in prva overitev merila iz III. in V. poglavja tega pravilnika.
Zahtevo za obvezno predhodno odobritev lahko vloži fizična ali pravna oseba, ki daje merilo prvič v promet v Republiki Sloveniji, oziroma vsak, ki izkaže pravni interes, če je merilo že v prometu ali uporabi. Zahteva mora vsebovati poleg splošnih podatkov o vložniku še podatke o:
– firmi in sedežu proizvajalca merila oziroma izvajalca prve overitve merila,
– merilu (vrsta merila, proizvajalčeva oznaka izvedbe tipa merila, uradna oznaka),
– certifikatu o odobritvi tipa, ki ga je izdal pooblaščeni organ v eni od držav iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: tuj certifikat), podatke o organu, ki ga je izdal,
– meroslovnem predpisu, na podlagi katerega je bil izdan tuj certifikat, in
– meroslovnem predpisu, ki za merilo velja v Republiki Sloveniji.
Zahtevi se priloži tudi kopija tujega certifikata o odobritvi tipa s prilogo. Če urad oceni za potrebno, se priloži tudi njegov prevod v slovenščino ali v enem od uradnih jezikov Evropske unije, ki ga sprejme urad.
Na zahtevo vložnik zahteve predloži tudi dodatna dokazila ter enega ali več primerkov merila.
65.b člen
Če se zahteva za obvezno predhodno odobritev nanaša na že izvedeno prvo overitev v eni od držav iz prvega odstavka prejšnjega člena mora vložnik posredovati uradu podatke o:
– firmi in sedežu izvajalca prve overitve in pooblastilu za izvajanje prvih overitev, in
– vrsti in obliki oznak, ki jih izvajalec prve overitve uporablja za označevanje skladnosti meril in njihovo zaščito.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka se priloži tudi slikovno gradivo o oznakah iz druge alinee prejšnjega odstavka.
65.c člen
Če urad ugotovi, da se z merilom, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo zakonito trži v državah iz prvega odstavka 65.a člena, zagotavlja enakovredna raven varovanja javnega interesa v Republiki Sloveniji, izda odločbo o skladnosti zadevnih meril s predpisanimi zahtevami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
65.č člen
Če urad ugotovi, da se z merilom, ki se v skladu z nacionalno zakonodajo zakonito trži v državah iz prvega odstavka prejšnjega člena, ne zagotavlja enakovredna raven varovanja javnega interesa v Republiki Sloveniji, izda negativno odločbo, s katero odloči, da zadevna merila niso skladna s predpisanimi zahtevami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
65.d člen
Napisi in oznake na merilu morajo biti v slovenskem jeziku oziroma morajo biti podani tako, da je zagotovljena ustrezna informiranost vseh uporabnikov merila.«
25. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Za merila v uporabi, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev, se rok overitve izteče z iztekom veljavnosti dane overitve.
27. člen
Vsi postopki, ki so v teku na dan uveljavitve tega pravilnika, se zaključijo po dosedaj veljavnem pravilniku.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-114/2013
Ljubljana, dne 13. septembra 2013
EVA 2013-2130-0011
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost