Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013

Kazalo

2778. Spremembe in dopolnitve Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, stran 8623.

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12), Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 67/08) in Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12) sta Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na 8. seji dne 17. 4. 2013 in Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na svoji 8. seji dne 30. 8. 2013 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. člen
V Statutu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni list RS, št. 117/08, 56/12) se v prvem odstavku 4. člena besedilo »ICSED klasifikaciji« nadomesti z besedilom »predpisu, ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS)«.
2. člen
V četrtem odstavku 15. člena se namesto pike zapiše vejica in se doda besedilo »vendar ne več kot 3 zaporedne mandate.«
3. člen
V deveti alineji prvega odstavka 99. člena se besedilo »ustreznem, s statutom predpisanem roku.« nadomesti z besedilom »v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik UO FIŠ
Viš. pred. mag. Andrej Dobrovoljc l.r.
 
Dekan FIŠ
Izr. prof. dr. Janez Povh l.r.