Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2013 z dne 9. 9. 2013

Kazalo

2775. Splošni akt o zavarovanju hranjenih podatkov, stran 8621.

Na podlagi 165. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o zavarovanju hranjenih podatkov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta splošni akt določa organizacijske ukrepe, ki jih morajo sprejeti operaterji za zaščito hranjenih podatkov pred uničenjem, izgubo, spremembo ter nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa ali razkritja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Agencija je neodvisen regulativni organ, katere pristojnosti, organizacija in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, v nadaljevanju: ZEKom-1).
2. Sistem upravljanja varovanja informacij (v nadaljevanju: SUVI) je tisti del celotnega sistema upravljanja, ki temelji na pristopu poslovnega tveganja in zagotavlja vzpostavitev, vpeljavo, delovanje, spremljanje, pregledovanje, vzdrževanje in izboljševanje varnosti omrežij.
3. Varnost omrežja in storitev je zmožnost javnega komunikacijskega omrežja, da z določeno stopnjo gotovosti prepreči naključne dogodke ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo zaupnost, verodostojnost, celovitost ali razpoložljivost shranjenih ali prenesenih podatkov ter s tem povezanih javno dostopnih komunikacijskih storitev, ki jih ponujajo ta omrežja in ali so prek njih dostopne.
4. Dokumentiran postopek pomeni, da je postopek zapisan.
5. Hranjeni podatki so podatki, ki so določeni v 164. členu ZEKom-1.
6. Obdelava podatkov je obdelava osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
7. Zagotavljanje celovitosti je koncept varovanja pravilnosti in popolnosti hranjenih podatkov.
8. Zaupnost je lastnost hranjenih podatkov, ki zagotavlja, da informacija ni na voljo ali razkrita nepooblaščenim osebam ali procesom.
9. Razpoložljivost je lastnost hranjenih podatkov, ki zagotavlja, da so podatki ves čas hrambe dostopni in uporabni na zahtevo pooblaščenih oseb.
(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1.
3. člen
(sistem upravljanja varovanja informacij)
(1) Operater mora sprejeti in izvajati postopke in ukrepe za zavarovanje hranjenih podatkov, ki morajo hranjene podatke zaščititi pred slučajnim ali namernim uničenjem, izgubo ali spremembo in nepooblaščenimi ali nezakonitimi oblikami hrambe, obdelave, dostopa ali razkritja.
(2) Operater mora postopke in ukrepe iz prvega odstavka tega člena obravnavati v okviru enotnega SUVI, s smiselno uporabo I. poglavja splošnega akta o varnosti omrežij in storitev, sprejetega na podlagi 86. člena ZEKom-1.
II. HRAMBA PODATKOV
4. člen
(splošno o hranjenih podatkih)
Hranjeni podatki morajo biti enake kakovosti kot podatki, ki so biti zajeti v omrežju. Določbe 5. člena tega splošnega akta, ki veljajo za hranjene podatke, se smiselno uporabljajo tudi za prenos podatkov od zajetja v omrežju do informacijskega sistema za hrambo podatkov.
5. člen
(zavarovanje hranjenih podatkov)
(1) Postopki in tehnologija za hrambo podatkov morajo zagotavljati nadzor dostopa do hranjenih podatkov in popolno sledljivost obdelave hranjenih podatkov z zagotavljanjem celovitosti, zaupnosti in razpoložljivosti hranjenih podatkov. Vsak zajem, dostop, spreminjanje ali druga oblika obdelave hranjenih podatkov mora biti evidentirana z revizijsko sledjo.
(2) Dostop do hranjenih podatkov mora biti omejen na posameznike z ustreznimi pooblastili. Operater mora sprejeti in vzdrževati ažuren seznam pooblastil, ki omogočajo dostop do hranjenih podatkov in revizijske sledi.
(3) Informacijski sistem za hrambo podatkov mora biti ločen in neodvisen od drugih informacijskih sistemov operaterja ter mora zagotavljati fizično in logično varnost. Oprema za hrambo podatkov mora biti nameščena v varnem prostoru, ki onemogoča neavtoriziran dostop. Zagotovljena mora biti zaščita pred vplivi okolja.
(4) Informacijski sistem za hrambo podatkov mora zagotavljati zaščito zoper izgubo podatkov z rednim izdelovanjem, preverjanjem kakovosti in varnim hranjenjem varnostnih kopij. Za zavarovanje varnostnih kopij hranjenih podatkov veljajo iste zahteve kot za zavarovanje hranjenih podatkov.
(5) Pri prenosu podatkov v hrambo drugemu operaterju ali tretjim strankam preko elektronskih komunikacijskih omrežij se šteje, da so podatki ustrezno zavarovani, če se posredujejo z uporabo kriptografskih metod, tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost med prenosom.
6. člen
(avtentičnost in celovitost)
(1) Postopki in tehnologija za hrambo podatkov morajo onemogočiti spremembo ali izbris podatkov med v času hrambe in zagotavljati povezanost reproducirane vsebine z vsebino izvirnih podatkov iz omrežja ter revizijsko sled.
(2) Avtentičnost in celovitost hranjenih podatkov se mora zagotoviti z dodajanjem varnostnih vsebin (npr. elektronski podpis, časovni žig in podobno), z drugimi sorodnimi tehnološkimi sredstvi in postopki, ki omogočajo dokazovanje avtentičnosti in celovitosti hranjenih podatkov (npr. tehnološka sredstva, ki omogočajo enkratno zapisovanje in večkratno branje) ali z zagotavljanjem dodatnih organizacijskih ukrepov.
(3) Avtentičnost in celovitost hranjenih podatkov ter revizijske sledi v digitalni obliki morata biti zagotovljeni ves čas hrambe podatkov.
(4) Operater nosi breme dokazovanja avtentičnosti, celovitosti in preprečevanja tajenja obdelave hranjenih podatkov in revizijske sledi.
7. člen
(uničenje hranjenih podatkov)
Uničenje hranjenih podatkov na elektronskih pomnilnih medijih mora biti izvedeno tako, da jih ni mogoče delno ali v celoti obnoviti ali prebrati s pomočjo posebnih tehničnih sredstev oziroma postopkov.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
(1) Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega splošnega akta se preneha uporabljati Splošni akt o tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambi in zavarovanju hranjenih podatkov (Uradni list RS, št. 126/08).
Št. 0073-46/2013/14
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
EVA 2013-3330-0123
Franc Dolenc l.r.
direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti