Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2754. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice, stran 8585.

Na podlagi 2. točke 61. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K, v nadaljevanju ZBan-1) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja banke v enotirnem sistemu upravljanja, za likvidacijskega upravitelja banke oziroma za poslovodjo podružnice banke tretje države (v nadaljevanju: kandidat) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 63. člena in prvega odstavka 64. člena ZBan-1.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Prenos smernic EBA)
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije povzemajo Smernice EBA o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2012/06 z dne 22. 11. 2012).
3. člen
(Priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja)
Kandidat mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka 65. člena oziroma v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 77. člena ter tretjim odstavkom 104. člena ZBan-1 priložiti tudi:
(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je sestavni del tega sklepa,
(b) izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 63. člena ZBan-1, in
(c) sklep nadzornega sveta o imenovanju za člana uprave banke.
4. člen
(Razveljavitev sklepa)
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 28/07 in 7/11, v nadaljevanju sklep o dokumentaciji za člane).
5. člen
(Postopki v teku)
Postopki na podlagi zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo po pravilih, ki so se uporabljala pred uveljavitvijo tega sklepa.
6. člen
(Uveljavitev in začetek uporabe sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. avgusta 2013
Boštjan Jazbec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost