Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2013 z dne 6. 9. 2013

Kazalo

2750. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja, stran 8573.

Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A in 63/13), tretjega odstavka 166. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1) in za izvrševanje drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 77/09 in 46/13) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o priznanjih na področju pravosodja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa vrste priznanj, pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike podelitve priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in javnim uslužbencem ministrstva za pravosodje za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
II. VRSTA PRIZNANJ
2. člen
(vrsti priznanj)
Javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje se podeljujeta naslednji priznanji:
– diploma,
– medalja.
3. člen
(diploma)
Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju praviloma deloval najmanj pet let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj 15 let in izkazuje posebne delovne uspehe ali prizadevanja pri opravljanju nalog ali pooblastil ali je uspešno končal zahtevne projekte iz svoje pristojnosti.
4. člen
(medalja)
(1) Medalja se podeli za:
– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju praviloma deloval najmanj 15 let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj 15 let in je bilo njegovo delo na področju pravosodja izjemno uspešno ali pa ima izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi učinkovitosti delovanja ali ugleda pravosodja.
(2) Medalja za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja vedno podeli vrhovnemu sodniku, če se je upokojil kot vrhovni sodnik in vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je upokojil kot vrhovni državni tožilec.
5. člen
(priznanja za življenjsko delo)
(1) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko posamezniku podeli le enkrat.
(2) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko podeli javnim uslužbencem ali funkcionarjem, ki se upokojijo do 31. oktobra tekočega leta.
6. člen
(darilo)
Ob vsaki medalji ali diplomi se lahko podeli knjižno ali drugo darilo simbolnega pomena.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
7. člen
(interni poziv in predlagatelji priznanj)
(1) Ministrstvo za pravosodje do 30. aprila tekočega leta objavi interni poziv za podelitev priznanj in ga posreduje predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalnemu državnemu tožilcu, generalnemu državnemu pravobranilcu in organizacijskim enotam ministrstva za pravosodje. Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalni državni tožilec in generalni državni pravobranilec interni poziv nadalje posredujejo svojim organizacijskim enotam oziroma sodiščem.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev meril za podeljevanje priznanj.
(3) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih pripravijo predsedniki sodišč, za predsednike sodišč pa predsednik neposredno višjega sodišča;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu pripravi generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec;
– za posamezno organizacijsko enoto ministrstva za pravosodje pripravijo predstojniki organov v sestavi, vodja centra za izobraževanje v pravosodju in minister za pravosodje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlog za podelitev nagrad javnim uslužbencem ter funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva poda minister za pravosodje.
(5) Predlogi za podelitev priznanj morajo biti obrazloženi, v njih morajo biti navedene vse okoliščine dela posameznega kandidata, ki utemeljujejo posamezno priznanje. Če se poda predlog za podelitev diplome iz prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval manj kot pet let ali če se poda predlog za podelitev medalje iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval manj kot 15 let, mora biti predlog še posebej utemeljen.
(6) Predlagatelji iz tretjega odstavka tega člena pošljejo predloge za podelitev priznanj komisijam do 15. septembra tekočega leta.
8. člen
(Komisija za obravnavanje predlogov in odločitev o predlogih)
(1) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– na državnih tožilstvih obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni državni tožilec;
– na državnem pravobranilstvu in na ministrstvu za pravosodje obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje minister za pravosodje.
(2) Člani komisij izberejo predsednika izmed sebe. Člani komisije imajo namestnike, ki člane komisije nadomeščajo v primeru njihove odsotnosti.
(3) Člani komisije in namestniki članov komisije iz prvega in drugega odstavka tega člena se za tekoče leto imenujejo do 1. septembra.
(4) Komisija iz prve alinee prvega odstavka tega člena predloži ocenjene predloge za podelitev priznanj funkcionarjem in javnim uslužbencem v odločitev predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, komisija iz druge alinee predloži ocenjene predloge za podelitev priznanj državnim tožilcem v odločitev generalnemu državnemu tožilcu, komisija iz tretje alinee pa predloži ocenjene predloge za podelitev priznanj državnim pravobranilcem, javnim uslužbencem državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje v odločitev ministru za pravosodje najpozneje do 1. oktobra tekočega leta.
9. člen
(izročitev priznanja svojcem)
Če tisti, ki naj bi dobil priznanje, pred podelitvijo umre, se priznanje izroči njegovim svojcem.
10. člen
(podelitev in izročitev medalj ter diplom)
(1) Priznanja se praviloma podeljuje in izroča na dan pravosodja 4. novembra. Če je ta dan praznik ali sobota ali nedelja, minister za pravosodje v pozivu iz 7. člena tega pravilnika za podelitev in izročitev priznanj določi drug primeren dan po 4. novembru.
(2) Javnim uslužbencem državnih tožilstev, ministrstva za pravosodje ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnega pravobranilstva medalje oziroma diplome podeli minister za pravosodje. Državnim tožilcem podeli medalje oziroma diplome generalni državni tožilec, javnim uslužbencem sodišč, sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč pa predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
(3) Medalje se izročijo na svečan način na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja. Medalje javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem izroči praviloma:
– minister za pravosodje državnim pravobranilcem ter javnim uslužbencem državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje;
– predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije funkcionarjem in javnim uslužbencem sodišč;
– generalni državni tožilec državnim tožilcem.
(4) Diplome javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem izroči praviloma:
– na sodiščih predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec;
– na ministrstvu za pravosodje minister za pravosodje.
11. člen
(podeljevanje priznanj funkcionarjem)
Za opravljanje sodniške, državnotožilske in pravobranilske službe se priznanj ne more podeljevati. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se priznanja lahko podeljujejo za uspešno izvajanje sodne, državnotožilske in pravobranilske uprave, za inovativno racionalizacijo delovnih procesov, za znanstveno-raziskovalno dejavnost in razvojno dejavnost ali za pedagoško-izobraževalno delo, ob upoštevanju določb 3. in 4. člena tega pravilnika.
IV. EVIDENCA
12. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih opravlja, obdeluje, uporablja in hrani za javne uslužbence ministrstva za pravosodje ter javne uslužbence in funkcionarje državnih tožilstev in državnega pravobranilstva ministrstvo za pravosodje, za javne uslužbence in funkcionarje sodišč pa Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja (osebno ime, strokovni naslov, morebitni znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcijo, naziv ali delovno mesto) vpišejo tudi vrsta priznanja, razlog podelitve, datum podelitve, predlagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.
V. OBLIKE IN VZORCI PRIZNANJ
13. člen
(oblika diplome)
(1) Diploma je listina iz ročno izdelanega papirja s simbolom pravosodja. Na sredini zgornjega dela listine sta državni grb in naziv organa, ki podeljuje diplomo, na sredini pa napis: »DIPLOMA«. V sredini spodnjega dela listine so navedeni razlogi za podelitev priznanja, za tem pa se izpišeta ime in priimek prejemnika diplome. V levem spodnjem delu je izpis »v Ljubljani« in prostor za datum izdaje, v desnem spodnjem delu pa je prostor za ime, priimek in naziv podeljevalca in prostor za lastnoročni podpis podeljevalca.
(2) Diploma se podeli v ovitku, ki ima na zunanji strani odtis simbola pravosodja.
14. člen
(oblika medalje)
(1) Medalja je reliefno izdelan simbol pravosodja v obliki okrogle ploščice.
(2) Medalja je izdelana iz kovine in je pozlačena ter shranjena v etuiju.
(3) Medalja se podeli skupaj s potrdilom. Za obliko potrdila se smiselno uporabljajo določbe o obliki diplome iz prejšnjega člena.
15. člen
(vzorci priznanj in potrdila)
Vzorci priznanj in potrdila iz 13. in 14. člena tega pravilnika so kot priloge sestavni del tega pravilnika.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
16. člen
(prenos evidenc)
(1) Ministrstvo za pravosodje prenese evidenco o podeljenih priznanjih javnim uslužbencem sodišč na Vrhovno sodišče Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ministrstvo za notranje zadeve prenese evidenco o podeljenih priznanjih javnih uslužbencev državnih tožilstev na Ministrstvo za pravosodje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Vrhovno državno tožilstvo prenese evidenco o podeljenih priznanjih državnim tožilcem na Ministrstvo za pravosodje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
17. člen
(roki za izvedbo podelitve priznanj v letu 2013)
(1) Ministrstvo za pravosodje do 15. septembra objavi interni poziv za podelitev priznanj in ga pošlje predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, generalnemu državnemu tožilcu in generalnemu državnemu pravobranilcu.
(2) Člane komisij in namestnike članov komisij iz prvega in drugega odstavka 8. člena tega pravilnika se za leto 2013 imenuje do 20. septembra 2013.
(3) Predlagatelji pošljejo predloge za podelitev priznanj za leto 2013 komisiji do 30. septembra. Komisija pošlje ocenjene predloge za podelitev priznanj v odločitev podeljevalcu priznanj najpozneje do 20. oktobra 2013.
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 90/07, 61/08, 58/11 – ZDT-1, 47/12 – ZDT-1A in 67/12) in Pravilnik o priznanjih državnim tožilcem in javnim uslužbencem državnih tožilstev in Ministrstva za notranje zadeve (Uradni list RS, št. 67/12).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-630/2013
Ljubljana, dne 2. septembra 2013
EVA 2013-2030-0089
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost