Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2734. Sklep o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., stran 8404.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št., v nadaljevanju: Odlok) in v skladu z določili statutov občin so sveti občin Črna na Koroškem, na seji dne 27. 6. 2013, Mežica, na seji dne 19. 12. 2012, Prevalje, na seji dne 28. 3. 2013 in Ravne na Koroškem, na seji dne 27. 2. 2013 sprejeli
S K L E P
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev skupnega organa)
S tem aktom občine ustanoviteljice javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o. ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju.
S sklepom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev skupnega organa,
– financiranje skupnega organa in delitev stroškov med občinami.
2. člen
(ime in sedež skupnega organa)
Ime skupnega organa iz prvega člena tega sklepa je Svet ustanoviteljev javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: svet ustanoviteljev). Sedež Sveta ustanoviteljev je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
3. člen
(namen ustanovitve sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega podjetja Javno komunalno podjetje Log, d.o.o., Dobja vas 187, Ravne na Koroškem. Svet ustanoviteljev izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic, razen sprejema odloka ter sprememb in dopolnitev odloka o njegovi ustanovitvi. Svet izvaja tudi druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na skupno izvajanje javne službe in dejavnosti podjetja.
II. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
4. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju ima svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti:
– daje predhodno mnenje k povečanju ali zmanjšanju kapitala;
– daje predhodno mnenje o prenehanju javnega podjetja;
– daje predhodno mnenje o statusnem preoblikovanju in o vstopu novih družbenikov;
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin v delu, ki ga morajo občine ustanoviteljice urediti enotno za območje vseh občin ustanoviteljic;
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja;
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega podjetja;
– sprejema merila za določitev plače direktorja javnega podjetja in plačil predstavnikov občin ustanoviteljic javnega podjetja;
– usklajuje odločitve o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin;
– usklajuje odločitve o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja;
– odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
III. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(sestava in način dela sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ustanoviteljev.
6. člen
(število glasov članov sveta ustanoviteljev in način sprejemanja odločitev)
Vsak član sveta ustanoviteljev ima en glas. Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov. Veljavno se glasuje, če je na seji prisotnih vsaj polovica županov občin ustanoviteljic.
7. člen
(obravnava vprašanj na občinskih svetih)
Občinski sveti občin ustanoviteljic lahko obravnavajo posamezna vprašanja iz pristojnosti sveta ustanoviteljev in opredelijo do njih svoja stališča.
Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja svet ustanoviteljev tisti član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v svetu ustanoviteljev.
IV. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
8. člen
(sredstva za delo sveta ustanoviteljev)
Sredstva za delo sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja. Sredstva zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih. Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo sveta ustanoviteljev v višini odstotka oziroma deleža financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti v zvezi z delovanjem javnega podjetja, na podlagi deleža posamezne občine ustanoviteljice določenega v 7. členu odloka.
Administrativno tehnične in druge strokovne naloge, potrebne za nemoteno delo skupnega organa, zagotavlja občinska uprava Občine Ravne na Koroškem.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh štirih občin ustanoviteljic. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
 
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
 
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.
 
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost