Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2732. Odlok o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo), stran 8374.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran – uradno prečiščeno besedilo,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013.
Št. 0611-14/2013
Piran, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 9. in 17. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007) 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 106. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni listi RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Piran urejajo:
I.    Uvodne določbe
II.   Omejitev uporabe cest
     Ureditev mirujočega prometa
     Območje za pešce
     Območje umirjenega prometa
     Območje omejene hitrosti
     Udeležba živali v prometu
     Druge obveznosti udeležencev v cestnem prometu
III.   Prometna signalizacija in prometna oprema
IV.   Postopek in način dela občinskih redarjev,
     nadzornikov in inšpektorjev pri zagotavljanju reda
     nad ustavljenimi in parkiranimi vozili
     Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil
     Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih
     vozil
V.    Postopek in način dela občinskih redarjev,
     nadzornikov in inšpektorjev v zvezi z zapuščenimi
     vozili
VI.   Svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu
VII.   Nadzor
VIII.  Predhodne in končne določbe.
2. člen
Naselja, kjer veljajo določila tega odloka, so Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Sečovlje, Dragonja, Sv. Peter, Nova vas in Padna. Območja naselja označujejo cestne table z imenom kraja.
3. člen
Pomen izrazov v odloku:
– Naselje po tem odloku so območja, označena s prometnim znakom “ime naselja” (III-14) in “konec naselja” (III-15).
– Javne prometne površine v Občini Piran so kategorizirane javne ceste – lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, ulice, parki, zelenice, rekreacijske površine, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, rezervirane parkirne površine, dovozne ceste k javnim in poslovnih stavbam, garažam (predpisano označenih prehodov) ter stanovanjskim stavbam in drugim objektom kakor tudi prometne površine ob teh objektih, ki so v upravljanju rednega izvajalca vzdrževanja občinskih cest in površin ter je raba pod enakimi pogoji namenjena vsem, in javne površine, ki so v skladu z odlokom s prometno signalizacijo v omejeni uporabi (abonenti, rezervirani parkirni prostori in podobno), ter druge podobne površine.
– Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so “območja za pešce” in “območja umirjenega prometa” in “območja omejene hitrosti”. To so posebej označene prometne površine v mestu ali naseljih, na katerih je promet z vozili prepovedan oziroma je omejen, celotno površino pa lahko uporabljajo le pešci.
– Soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za katerega je z zakonom ali drugim predpisom določeno, da določa pogoje in soglasje.
– Pristojni organ je organ Občine Piran, pristojen za območje prometa, občinski svet, župan, Urad za gospodarske dejavnosti in turizem, Urad za občinsko inšpekcijo in redarstvo Občine Piran, z opredeljenimi pristojnostmi v Odloku o organizaciji uprave in tem odloku (v nadaljevanju: pristojni organ).
– Območje ožjega mesta Pirana obsega od vhodno-izstopne fizične zapore pri stanovanjskem objektu Dantejeva 31 – “cona modrega abonmaja” in vhodno-izstopno fizično zaporo na ulici IX. korpusa (vhod na pokopališče Piran) pri stanovanjskem objektu Oljčna pot št. 3 – “cona zelenega abonmaja”, ki obsega vse stanovanjske objekte in javne zgradbe na ulici IX. korpusa, Oljčno pot, Rozmanovo ulico do vključno stanovanjske hiše št. 45 in 22A, Gortanovo ulico do stanovanjske hiše št. 30 in 27A, dostopno pot k Osnovni šoli Cirila Kosmača do stanovanjske hiše v Aškerčevi ulici, Bolniška ulica do vstopa v Kajuhovo ulico, Kajuhova Ulica, Ulica IX. korpusa do vključno stanovanjske hiše št. 16. in 17, Adamičevo ulico.
– Dostavni čas je čas od 6. do 9.30 ure, ki je predviden za opravljanje vsakodnevne dostave.
– Lisice so posebne naprave, s katerimi se vozniku prepreči odpeljati nepravilno parkirano vozilo.
– Pajek je posebno vozilo z dvigalom za odvoz nepravilno parkiranega vozila.
– Odvoz nepravilno parkiranega vozila; na vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu, ni dovoljeno postaviti naprave, ki prepreči odpeljati vozilo, pač pa se za tako parkirano vozilo odredi odvoz.
– Intervencijska vozila so vozila organov in organizacij, ki opravljajo intervencijske naloge skladno z zakonskimi pooblastili, ki opravljajo intervencijsko dejavnost na področju gospodarskih javnih služb, vozila urada občinskih inšpekciji in redarstva, reševalne in gasilske službe, vzdrževanja in čiščenja cest in ulic, odvoz komunalnih odpadkov, vozila poštnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih služb in vzdrževanja javne infrastrukture, varovanja premoženja in oseb, zdravstvene in socialne oskrbe oziroma pomoči na domu, vendar le v času opravljanja delovnih nalog s službenim vozilom, državnih inšpekcijskih služb in dejavnosti službe za zaščito in reševanje.
– Vstopno-izstopne fizične zapore; za preprečitev prometa ali nadzorovanega vstopanja in izstopanja vozil se lahko uporabijo različne tehnične izvedbe, kot so zapornice, potopni stebrički, avtomatski potopni stebrički in mehanični potopni stebrički.
– Vstopno-izstopni mediji so parkirni listek, magnetna kartica, daljinski pilot, registrske tablice, transponder in brezkontna kartica.
– Parkirni listek Občine Piran je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja, ki ga izda parkirna naprava ali izvajalec prometnega režima.
– Parkirna ura je naprava za označitev časa prihoda in trajanja parkiranja in ročno nastavljiva ura, s katero voznik označi čas prihoda in trajanja parkiranja na območju omejitve časa parkiranja, kar je razvidno iz prometnega znaka.
– Ustavitev vozila je vsaka prekinitev vožnje za toliko časa, kot je potrebno, da vstopijo ali izstopijo potniki, ali da se naloži, ali razloži tovor, ali odpravi okvara na vozilu.
– Parkiranje je prekinitev vožnje iz katerega koli razloga, razen ustavitve vozila, ali prekinitve vožnje zaradi tega, da se je vozilo izognilo prometni nesreči, ali zato, da je voznik ravnal skladno s predpisi o varnosti cestnega prometa.
– Zapuščeno vozilo je motorno vozilo, ki stoji na javni prometni površini, na zemljišču ob njej ali na drugi javni površini in ob njej, nima registrskih tablic ali ni registrirano oziroma mu je registracija potekla za več kot 30 dni ter zanj nihče ne skrbi.
– Lastnik vozila je fizična ali pravna oseba, na ime katere je registrirano in je razviden iz evidence motornih vozil oziroma iz drugih uradnih listin v primeru, da vozilo ni registrirano.
– Odgovornost za prekršek
Če je prekršek zoper varnost cestnega prometa storjen z vozilom, pa ni mogoče ugotoviti, kdo je storilec, se za prekršek kaznuje lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, razen če dokaže, da tega prekrška ni storil.
Če je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, s katerim je storjen prekršek iz prejšnjega odstavka, pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojni podjetnik – posameznik (Uradni list RS, št. 67/02).
– Dvojezičnost prometne signalizacije; vse dopolnilne table na prometnih znakih ter turistični in drugi prometni signalizaciji mora biti izpisana dvojezično v slovenskem in italijanskem jeziku, kar velja tudi za vse dokumente, izhajajoče iz tega odloka.
– Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah (v nadaljevanju: Zakon).
4. člen
(pristojnost za urejanje prometa)
(1) Občinski svet Občine Piran na predlog župana odloča o prometni ureditvi na območju občine ali posameznih urbanih območij naseljih občine, določa območja za pešce, območje umirjenega prometa in območja omejene hitrosti, določa javne parkirne površine, način parkiranja, območja kratkotrajnega parkiranja – modre cone ter območje, kjer je potrebno parkiranje plačati.
(2) Prometna ureditev in način vodenja prometa morata biti označena s predpisano prometno signalizacijo, ki jo vzdržuje in postavlja izvajalec vzdrževanja občinskih cest ter jo spreminja le s soglasjem pristojnega občinskega organa.
(3) Urad za gospodarske dejavnosti in turizem kot občinski organ, pristojen za ceste in promet, na predlog Komisije za tehnično urejanje prometa, ki jo s sklepom imenuje župan, pripravlja strokovne odločitve župana:
– določa prednostne in stranske ceste,
– določa enosmerne ceste,
– določa postavitev vstopno-izstopnih fizičnih zapor za kontrolo vstopa vozil v območje za pešce, območje umirjenega prometa in območje omejene hitrosti,
– določa prepovedi in omejitve prometa za posamezne vrste vozil,
– omejuje hitrost vožnje na občinskih cestah,
– določa prometno signalizacijo in prometno opremo na občinskih cestah,
– določa javne in rezervirane parkirne površine, način parkiranja, območja kratkotrajnega parkiranja in območja, kjer je potrebno pakiranje plačati, ter območja prepovedi parkiranja in ustavljanja,
– odreja postavitev in vzdrževanje varovalnih ograj ter posebne tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, slabotnih in oslabelih ter telesno in duševno prizadetih oseb,
– odreja ukrepe za umirjanje hitrosti,
– ureja promet pešcev in promet s kolesi, kolesi z motorjem, vprežnih vozil in posebnih prevoznih sredstev,
– ureja gonjenje in vodenje živine,
– ukrepa v drugih zadevah zagotavljanja prometne varnosti.
– določa omejitve uporabe cest (5., 6., 9., 10., 16., 17., 18., 19. in 27. člen tega odloka),
– določa območje rezerviranih parkirnih prostorov.
(4) Urad za gospodarstvo in turizem kot občinski organ, pristojen, da:
– rešuje vloge in odloča o upravičenosti upravičencev za pridobitev ustreznega abonmaja oziroma vstopnega medija.
II. OMEJITVE UPORABE CESTE
5. člen
Črtan.
6. člen
(1) Pristojni organ občine lahko v postopku izdaje dovoljenja za izredni prevoz na podlagi Odloka o občinskih cestah vlagatelju odredi obveznost plačila varščine do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic izredne uporabe javne prometne površine.
(2) Ugotavljanje stanja javne prometne površine pred pričetkom izredne uporabe, njenih poškodb in primerno višino varščine opravlja izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(3) Višino varščine določi župan s sklepom na podlagi mnenja izvajalca rednega vzdrževanja cest.
(4) V primeru, da po opravljenem prevozu na javni prometni površini ni ugotovljenih poškodb zaradi izredne uporabe, se varščino vrne vlagatelju.
(5) Za intervencijska vozila ni potrebna izdaja dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Izvajalec izrednih prevozov je dolžen vzpostaviti javno prometno površino po zaključku izvajanja izrednih prevozov na določenem odseku v prvotno stanje. Če to ne stori občinska inšpekcija, odredi vzpostavitev javne prometne površine v prvotno stanje in naloži plačilo nastalih stroškov izvajalcu.
(7) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave.
(8) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave.
(9) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR.
7. člen
Omejitve iz 5. in 6. člena tega odloka ne veljajo za vozila iz 24. člena tega odloka ali imajo ustrezno dovoljenje pristojnega občinskega organa in vozila javnega potniškega prometa in potniškega turističnega vlaka.
8. člen
Na območju ožjega mesta Piran, Portoroža, Lucije in Strunjana je prepovedano parkiranje tovornih motornih vozil, delovnih strojev, avtobusov in bivalnih vozil, razen na mestih, kjer je dovoljeno s prometno signalizacijo.
9. člen
(1) Izvajalec omejitve uporabe javnih prometnih površin mora:
1. pred pričetkom omejitve obveščati javnost o omejitvi uporabe javnih prometnih površin. Javnost obvešča na lastne stroške preko sredstev javnega obveščanja na primeren način, ki bo omogočal čim bolj popolno obveščenost,
2. pred pričetkom omejitve javno prometno površino pravočasno opremiti s prometno signalizacijo in prometno opremo,
3. po končani omejitvi čim prej vzpostaviti javno prometno površino v prvotno stanje.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(3) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR.
9.a člen
(1) Kjer je s prometno signalizacijo in prometno opremo označena omejitev uporabe javne prometne površine, lahko organ, pristojen za redarstvo, ukrepa zoper tiste, ki ne upoštevajo omejitve uporabe javne površine v skladu z veljavnimi predpisi s področja prometa.
(2) Organ, pristojen za redarstvo, lahko odreja premike vozil ali drugih predmetov, ki so bili na omejeni javni prometni površini pred postavitvijo predpisane prometne signalizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena, vendar jih lastniki kljub obveščanju niso odmaknili ali lastnikov ni bilo mogoče obvestiti.
(3) Če lastniki kljub obveščanju niso odmaknili svojih vozil ali drugih predmetov, se premike odreja na stroške lastnikov.
(4) Če lastnikov vozil ali drugih predmetov ni mogoče ugotoviti, se premike odreja na stroške izvajalca omejitve javne površine.
(5) Višino stroškov premika vozila ali drugih predmetov določi župan s sklepom.
10. člen
(1) Kdor potrebuje omejitev uporabe javnih prometnih površin zaradi prireditev, gradbenih del ali drugih utemeljenih razlogov, mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Uporaba javnih prometnih površin se sme omejiti brez dovoljenja pristojnega organa, če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike ali nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec del takoj, najkasneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe javne prometne površine, o tem obvestiti policijo in pristojni organ Občine Piran.
(2) Če je zaradi omejitve uporabe javnih prometnih površin potrebna sprememba prometne ureditve zaradi zagotovitve varnega prometa udeležencev v prometu, lahko pristojni organ zahteva, da vlagatelj predloži elaborat prometne ureditve v času omejene uporabe javnih prometnih površin.
(3) Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja. Potrdi ga pristojni organ Občine Piran.
(4) Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe javnih prometnih površin ali spremeni prometno ureditev iz elaborata prometne ureditve.
(5) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(6) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(7) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR.
III. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA
11. člen
(1) Javne parkirne površine so:
– plačljive parkirne površine, namenjene časovno omejenemu parkiranju (modre cone) in kratkotrajnemu parkiranju do 30 min,
– plačljive parkirne urejene javne površine in parkirne hiše, namenjene dolgotrajnemu parkiranju,
– posebej urejene in za ta namen določene površine izven ali ob vozišču javnih cest, določene s predpisano prometno signalizacijo,
– javni parkirni prostori za tovorna motorna vozila in avtobuse,
– rezervirani parkirni prostori.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na mesta za posamezna vozila.
12. člen
(1) Na javnih prometnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikov dovolilnic, morajo vozniki na vidno mesto armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom namestiti ustrezno dovolilnico.
(2) Na javnih prometnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno, mora voznik na vidno mesto armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom namestiti veljavni parkirni listek, s katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja.
(3) Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdaje dovolilnice. Po preteku omejenega časa mora voznik odstraniti vozilo.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
13. člen
(1) Na plačljivih parkirnih površinah, kjer je parkiranje časovno omejeno in so parkirne površine tako označene, je voznik dolžan namestiti predpisan parkirni vstopni list ali parkirni list o plačani parkirnini na vidno mesto armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom. Na parkirnem listku mora biti vidno označen ustrezen datum in čas začetka parkiranja. Voznik ne sme prekoračiti dovoljenega časa parkiranja, ki je določen na parkirnem listku ali prometnem znaku, ali nameščati novega parkirnega listka.
(2) Za označitev časa prihoda se uporabljajo tudi ročno nastavljive parkirne ure ali parkirni listek. Način označitve časa prihoda je razviden s prometnim znakom.
(3) Začetek parkiranja, ki je bil nastavljen na ročni nastavljivi parkirni uri po vstopu na tako območje, ni dovoljeno pred oziroma po poteku časa kratkotrajnega parkiranja nastaviti na novo z namenom, da se podaljša čas zadrževanja vozila na navedenem območju, temveč mora takoj z vozilom zapustiti območje kratkotrajnega časovno omejenega parkiranja.
(4) Na območju Portoroža na cesti Obala od križišča s Solinsko potjo do odcepa za Grand hotel Metropol v obe smeri se od 1. 5. do 30. 9. plačuje parkirnina.
Izven poletne časovne omejitve iz prvega odstavka te točke se plačuje parkirnina na relaciji ceste Obala od Koprskega križišča do križišča ceste Obala–Solinska pot v obeh smereh, izven te lokacije pa se plačuje parkirnina v skladu s sklepom, ki ga določi župan.
(5) Območje Trgovsko-poslovnega centra Lucija oklepajo cesta Obala, Cesta solinarjev, odcep za Mercator-Degro in dovozna pot v enosmerno vozišče avtobusnega postajališča Lucija. Na teh s prometno signalizacijo označenih prometnih površinah se plačuje parkirnina v skladu s sklepom, ki ga določi župan. Ob vstopu na to območje parkiranja mora voznik takoj na vidno mesto v vozilu oziroma na armaturni plošči namestiti vstopni veljaven parkirni listek.
14. člen
(1) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano postavljati ali puščati komunalne gradbene in druge odpadke, posode za njihovo zbiranje ali druge predmete.
(2) Na pločnikih, kolesarskih stezah, otokih za pešce, zelenicah med dvema smernima voziščema ni dovoljeno postavljati nikakršnih reklamnih tabel ali drugih predmetov.
(3) Prepovedano je postavljati ali puščati kakršne koli predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta (stoli, opozorilna stojala, “U” zapore, zaboji in podobno), razen z dovoljenjem pristojnega organa. Ograjevanje ali rezerviranje parkirnih mest je dovoljeno le z dovoljenjem pristojnega organa.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.
15. člen
(1) Na parkiriščih, ki so opredeljena kot urejena javna parkirišča, se plačuje parkirnina. Višino parkirnine in določitev plačljivih parkirišč s sklepom določi župan občine.
(2) Kjer je določeno, da se plačuje parkirnina, je treba parkirnino plačati na predpisan način, ki je razviden iz prometne signalizacije, ali drug ustrezen način.
16. člen
(1) Pristojni organ določi, da se posamezne javne prometne površine (rezervirani parkirni prostori) uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
1. šol,
2. vrtcev,
3. zdravstvenih domov oziroma zdravstvene službe,
4. občine in
5. drugih javnih institucij
6. in v drugih utemeljenih primerih.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s pridobitvijo posebnega dovoljenja za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Vse površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s prometno signalizacijo.
(4) Navedene površine se praviloma rezervirajo za določene časovne termine (dneve, ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo.
(5) Na rezerviranih parkirnih prostorih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje prometna signalizacija. Parkirana vozila morajo na vidnem mestu v vozilu imeti dovolilnico.
(6) Na površinah, namenjenim upravičencem iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena, lahko parkirajo samo službena vozila in za druga vozila, ki se uporabljajo za službene namene.
(7) Na površinah, namenjenim upravičencem iz 4. točke prvega odstavka tega člena lahko poleg službenih vozil parkirajo tudi vozila protokola in vabljenih gostov.
17. člen
Črtan.
18. člen
Črtan.
19. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne parkirne površine uporabljajo izključno za kratkotrajno parkiranje za potrebe parkiranja vozil (do 30 minut):
– staršev, ki oddajajo (ali prevzemajo) otroke v vzgojno-varstvenih zavodih in osnovnih šolah (čas se opredeli na prometnem znaku),
– lahko pa tudi v bližini bankomatov, lekarn ali na drugih lokacijah, kjer je večja koncentracija javnih dejavnosti oziroma objektov v javni rabi,
– ter parkirne površine Zdravstvenega doma v Luciji za kratkotrajno brezplačno parkiranje s časovno omejitvijo.
(2) Parkirne površine iz prvega odstavka tega člena se lahko določijo s prometno signalizacijo le za kratkotrajno parkiranje, ki glede na vrsto opravka lahko traja največ do 30 minut. Vozniki morajo v vozilu na vidnem mestu označiti čas prihoda s parkirnim listkom ali ročno nastavljivo parkirno uro in po preteku tega časa vozilo odmakniti.
20. člen
Črtan.
21. člen
(1) Na javnih prometnih površinah ter posebnih parkirnih prostorih, če to ni posebej označeno s prometno signalizacijo in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje za:
– počitniške prikolice,
– bivalna vozila,
– plovila,
– polpriklopnik in lahki priklopnik,
– enosledna vozila oziroma kolo s pomožnim motorjem na tri kolesa,
– tovorna motorna vozila,
– delavni stroji,
– avtobusi.
(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.
22. člen
(1) Parkiranje in ustavljanje je prepovedano tudi:
– na javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na zelenicah, parkih ali otroških igriščih,
– v primeru, da parkirano vozilo onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih odpadkov, ekoloških otokov.
(2) Z globo 50,00 EUR se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
OBMOČJE ZA PEŠCE
23. člen
(1) Na območju za pešce je prepovedana vožnja z motornimi vozili, razen vozil med opravljanjem dejavnosti iz prve točke 24. člena tega odloka in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
(2) Na območju za pešce je prepovedano parkiranje motornih vozil.
(3) Na območju za pešce je dovoljena vožnja s kolesi in uporaba posebnih prevoznih sredstev, vendar ne smejo ovirati ali ogrožati prometa pešcev oziroma se ne smejo gibati s hitrostjo, večjo od hitrosti, s katero se gibljejo pešci.
(4) Območje za pešce in območja umirjenega prometa so lahko varovana s premičnimi in nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vožnje z vozili in predpisano prometno signalizacijo. Pred fizičnimi zaporami je vozilom prepovedano parkiranje.
(5) Izjemoma se vožnja in parkiranje vozil dovoli na območjih za pešce v primerih napovedane nevarnosti visokega plimovanja morja, ali poplavitve obalnih površin, ali drugih izrednih dogodkov, vendar le za čas trajanja nevarnosti.
(6) V času od 1. maja do 20. septembra se na Prešernovem nabrežju pri križišču za Kosovelovo ulico (proti Punti) postavi mehansko fizično zaporo, s katerima se prepreči vožnja motornih vozil, površine pa pridobijo status območja za pešce. Z mehansko fizično zaporo se ustrezno varuje tudi območje za pešce ob vstopu na Ulico IX. korpusa (pri župnišču) in vstop preko Kosovelove ulice na Trg 1. maja in dostop iz Partizanske ulice na Zelenjavni trg.
(7) Vse druge ulice, trgi oziroma javne prometne površine, ki niso zajete v 29. členu tega odloka v naselju Piran, se štejejo za območja za pešce ter je prepovedana vožnja in parkiranje z motornimi vozili, razen intervencijskim vozilom med opravljanjem dejavnosti iz prve točke 24. člena in vozil s posebnim dovoljenjem pristojnega organa.
(8) Župan lahko z namenom nemotenega in varnega poteka prometa vozil ali obogatitve turistične ponudbe lahko s sklepom časovno opredeli območja za pešce.
24. člen
(1) Na območju za pešce je dovoljen promet vozil, če gre za opravljanje dejavnosti:
– policije,
– gasilske službe,
– reševalne službe,
– intervencijsko vzdrževanje,
– odvoz komunalnih odpadkov,
– čiščenje cest in površin,
– občinskega redarstva.
(2) Za nujne intervencijske posege ne velja časovna omejitev vožnje na območju za pešce za vozila iz prve točke 24. člena, vendar pod pogoji iz 2. točke 10. člena.
(3) Vozila stanovalcev na območju za pešce ter pravnih oseb in samostojnih podjetnikov – posameznikov, ki imajo sedež na tem območju, lahko z dovolilnico – abonmajem vstopijo na to območje le v predpisanem dostavnem času in po poteku tega časa območje zapustijo.
OBMOČJE UMIRJENEGA PROMETA
25. člen
(1) Na območju umirjenega prometa imajo prednost pešci. Voznik mora prilagoditi hitrost (do 30 km/h) in biti posebej pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra na tem območju. Na območju umirjenega prometa so prepovedane prireditve na cestah, na katerih so udeležena motorna vozila.
(2) Območje umirjenega prometa obsega:
– Cono modrega abonmaja, ki obsega Cankarjevo nabrežje, Prešernovo nabrežje, Kidričevo nabrežje, Stjenkovo ulico, Župančičevo ulico, Trg bratstva, Matteottijevo ulico, Marušičevo ulico, Vodnikov trg, Gradnikov trg in
– Cono I – zelenega abonmaja z Ulico IX. korpusa (od vstopno-izstopne kontrole do zapore pri župnišču), Oljčno pot, Rozmanovo ulico in dostopno cesto k Osnovi šoli Cirila Kosmača.
– Cono II – zelenega abonmaja za območje Fiese od vstopno-izstopnega sistema pri garažni hiši – pokopališče Piran do fizične zapore pri Hotelu Barbara.
OBMOČJE OMEJENE HITROSTI
26. člen
(1) Če je potrebno zaradi gostote prometa pešcev, kolesarjev in uporabnikov posebnih prevoznih sredstev ter njihove varnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, lahko pristojni organ določi naselje ali del naselja kot območje omejene hitrosti.
(2) Na območju omejene hitrosti hitrost ne sme biti omejena na manj kot 30 km/h.
(3) Za območje omejene hitrosti se določi cesta od vstopne zapornice na Dantejevi ulici do Cankarjevega nabrežja.
(4) Na območju omejene hitrosti se predvidi namestitev hitrostnih ovir, in sicer na delih cest, kjer vozniki, ki ne spoštujejo omejitve hitrosti, lahko dosežejo višjo hitrost od omejene. Te so najbolj izpostavljene na vhodu v mesto – Dantejeva ulica.
DOSTAVA BLAGA
27. člen
(1) Dostava blaga za oskrbo s tovornimi vozili na območju ožjega mesta Piran na območju za pešce in na območju umirjenega prometa je dovoljena izključno v dostavnem času od 6. do 9.30 ure. Po poteku tega časa se mora vozilo umakniti.
(2) Pristojni organ lahko izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, dovoli dostavo tudi izven dovoljenega dostavnega časa za navedeno kategorijo vozil iz prve točke tega člena, vendar s pridobitvijo posebnega dovoljenja, v katerem se določijo pogoji.
(3) Takso za izdajo dovoljenja – rumeni abonma iz drugega odstavka tega člena določi župan s sklepom.
(4) Dovoz blaga na tržnico (Zelenjavni trg) in odvoz s tržnice je dovoljen le s kombiniranim vozilom (skupne mase do 2 toni) po Stjenkovi in Partizanski ulici med 6. in 9.30 uro, odvoz pa v času ene ure po zaključku obratovanja tržnice ter preko Kosovelove ulice na Trg 1. maja in Prešernovo nabrežje izključno v predpisanem dostavnem času. Dovoz blaga za oskrbo s tovornimi in osebnimi vozili preko Tartinijevega trga kot območja za pešce ni možna. Z namenom zagotovitve možnosti za izvedbo dostave blaga se pred vstopom na Tartinijev trg zagotovi ustrezno število parkirnih mest za dostavo, ki se mora izvršiti v predpisanem dostavnem času (6.–9.30 uro).
(5) Kot dovoz in odvoz na tržnico se šteje tudi vožnja vozil imetnikov poslovnih prostorov na Zelenjavnem trgu in Levstikovi ulici v predpisanem dostavnem času in v času od 13. do 14. ure.
(6) Motorna in priklopna vozila, ki so prirejena oziroma se uporabljajo kot priročne delavnice, skladišča ali prodajalne, se smejo zadrževati na območju tržnice le v času in na kraju, ki ga je v dovoljenju določil pristojni organ.
(7) Dostava in odvoz blaga po javnih prometnih površinah mora biti opravljena hitro, brez odlašanja, v času, potrebnem le za naložitev ali razložitev tovora, do največ 30 minut.
Po odstranitvi tovora je potrebno javno prometno površino očistiti ter blago ali stvari odstraniti z javnih prometnih površin najkasneje do 10. ure. Zaradi razkladanja in nakladanja stvari ne sme biti ogrožen ali oviran promet pešcev. Prekoračitev oziroma zadrževanje na območju umirjenega prometa preko 30 minut se ob izhodu zaračunava parkirnina v skladu s Sklepom o višini parkirnin in načinu plačila, ki ga določi župan.
28. člen
(1) Župan lahko določi potrebno število parkirnih mest, namenjenih izključno uporabi za namene izvajanja dostave z dostavnimi vozili.
(2) Parkiranje na predpisano označenih površinah za dostavna vozila iz prvega odstavka tega člena je prepovedano, dovoljena pa je ustavitev za čas, potreben, da se naloži ali razloži tovor, ki je predmet dostave, ali je iz prometne signalizacije časovno opredeljen status rezerviranega prostora za dostavo.
(3) Dostava na območju za pešce se opravi izključno v predpisanem dostavnem času.
PROMETNI REŽIM NA OBMOČJU OŽJEGA MESTA PIRAN
29. člen
(1) Območje ožjega mesta Piran obsega zaprt parkirni prostor z omejitvami v tem odloku z vstopno-izhodnimi kontrolami:
– Dantejeva ulica pri stanovanjski hiši št. 31,
– Ulica IX. korpusa pri stanovanjski hiši št. 5.
(2) Na območju ožjega mesta Piran velja prepoved prometa za vsa motorna vozila po vseh ulicah in trgih, razen:
– Prešernovo nabrežje,
– Vodnikov trg,
– Stjenkova ulica,
– Gradnikov trg,
– Kidričevo nabrežje,
– Ulica IX. korpusa (od št. 5 do župnišča),
– parkirišče nad obrambnim domom,
– Cankarjevo nabrežje,
– Vrtna ulica,
– Trg bratstva,
– Bolniška ulica,
– Župančičeva ulica,
– Rozmanova ulica,
– Matteottijeva ulica,
– Oljčna pot,
– Marušičeva ulica,
– Cesta k Osnovni šoli Cirila Kosmača.
(3) Javne prometne površine, kjer je dovoljena ustavitev in parkiranje izključno za stanovalce-imetnike dovolilnic–abonmajev: Za obiskovalce mesta Piran (vozniki, ki nimajo stalnega prebivališča na območju mesta Piran) je dovoljeno parkiranje na območju Tomažičevega trga. Če so vsa parkirna mesta zasedena morajo ti vozniki svoja vozila parkirati na velikem parkirišču Fornače.
– MODRI, RDEČI ABONMA
– Prešernovo nabrežje,
– Marušičeva ulica,
– Mattottijeva ulica,
– Vodnikov trg,
– Kidričevo nabrežje,
– Gradnikov trg,
– parkirišči ob vstopni zapornici in ob avtobusni postaji Piran,
– Župančičeva ulica,
– Trg bratstva.
– ZELENI ABONMA – vstopno-izstopna kontrola, cona 1:
– Ulica IX. korpus (od vhoda na pokopališče Piran do župnišča, vključno s parkiriščem nad obrambnim domom),
– Vrtna ulica,
– Bolniška ulica,
– Rozmanova ulica,
– Oljčna pot.
(4) ZELENI ABONMA – vstopno-izstopna kontrola, cona 2 – Fiesa:
– vstopno-izhodna kontrola – garažna hiša (pokopališče),
– fizična zapora pri Hotelu Barbara.
(4.1) Na območju Fiese velja poseben prometni režim. Za to območje se šteje območje od vstopno-izhodne kontrole pri garažni hiši (pokopališče) do fizične zapore pri Hotelu Barbara. Parkiranje na tem območju se časovno omeji na deset ur ter se plačuje parkirnina. Plačila parkirnine so oproščeni prebivalci znotraj tega območja, kjer velja poseben prometni režim, in vsi tisti, ki parkirajo vozila izven javnih prometnih površin.
Pravico do pridobitve zelenega abonmaja za parkiranje v coni 2 – Fiesa in ustreznega vstopnega medija so upravičeni vsi prebivalci z začasnim, stalnim prebivališčem, hotelski gostje, gostje avto kampa, lastniki nepremičnin ali zemljišč, s tem da lahko vozila parkirajo le izven javnih prometnih površin, ki se označijo s predpisano prometno signalizacijo. Parkirajo lahko le osebna vozila.
30. člen
(1) Če so zasedena vsa parkirna mesta v naselju Piran, lahko imetniki modrih, zelenih in rdečih abonmajev parkirajo vozila na urejenem parkirišču Fornače, ne da bi plačali parkirnino.
(2) Tartinijev trg je območje za pešce, kjer je dovoljen promet vozil le za opravljanje dejavnosti, navedenih v 24. členu odloka ter v izjemnih primerih ob soglasju župana.
31. člen
(1) Od vstopno-izstopne fizične zapore za Ulico IX. korpusa morajo vsa vozila imeti na vidnem mestu na vozilu predpisano dovolilnico – abonma zelene barve.
(2) V neposredni bližini dveh vzgojno-varstvenih zavodov (vrtcev) in dostopna pot do Osnovne šole Cirila Kosmača na Ulici IX. korpusa se določijo parkirne površine za spremljevalce, ki oddajajo ali prevzemajo otroke iz vrtca oziroma šole Cirila Kosmača za kratkotrajno parkiranje, ki lahko traja do največ 30 min. Isti postopek velja za obiskovalce in paciente Veterinarske ambulante na Oljčni poti 15 v Piranu. Vozniki teh vozil morajo ob vstopu in parkiranju na predpisani lokaciji, označeni s prometnim znakom, namestiti na vidnem mestu v vozilu dovolilnico in po preteku tega časa vozilo odmakniti.
(3) Na cesti k Osnovni šoli Cirila Kosmača se dovoli ustavljanje in časovno omeji parkiranje na dve uri za popoldanske izvenšolske dejavnosti na Osnovni šoli Cirila Kosmača. Vozila, ki so upravičeno parkirana na tej lokaciji, morajo imeti na vidnem mestu v vozilu nameščeno predpisano dovolilnico, ki jo izda odgovorna oseba Osnovne šole Cirila Kosmača. Po preteku dveh ur se plačuje parkirnina na blagajni garažne hiše.
(4) Imetniki dovolilnic – modrih abonmajev lahko parkirajo tudi na območju zelenih abonmajev.
32. člen
(1) Upravljavec lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
(2) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino, na predpisan način na parkomatih ob parkiriščih. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino, na podlagi cenika.
(3) Če voznik ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Piran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
(4) V primeru, da imetnik pravice modrega, rdečega, zelenega ali rumenega abonmaja ali ustreznega vstopnega medija ne plača v določenem roku petnajst dni z odlokom določeno nadomestilo tudi po preteku opomina, mu upravljavec sistema fizične zapore začasno onemogoči delovanje tehničnega pripomočka za upravljanje s potopnimi stebrički do plačila stroškov nadomestila in stroškov opomina.
(5) Z globo 125 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik – posameznik ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(7) Z globo 400 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 200 EUR.
33. člen
(1) Pravico do pridobitve ustrezne dovolilnice – abonmaja in drugih vstopno-izstopnih medijev imajo:
– uporabniki garaž za lastna vozila, ki z ustreznimi dokazili izkažejo dejansko posest garaže za lastno parkiranje vozila ter se jim na abonma vpiše konkretna pravica parkiranja le v garaži, lahko za več lastnih vozil v gospodinjstvu, če z ustreznim dokazilom dokažejo ustrezno število parkirnih mest v garaži-ah.
– Modri abonma: občani s stalnim prebivališčem na območju modre cone naselja Piran, so lastniki ali uporabniki vozila ali v primeru leasing pogodb in službenih vozil dejansko uporabo vozila izkažejo z drugim dokumentom, največ za eno vozilo na gospodinjstvo.
– Zeleni abonma v coni 1 in coni 2: stanovalci s stalnim bivališčem na območju cone zelenih abonmajev, lastniki nepremičnin, garaž in lastniki funkcionalnih zemljišč, na katerih lahko parkirajo vozila, če jim je dostop omogočen s prometno signalizacijo.
– Rdeči abonma: pravne osebe in samostojni podjetniki za eno vozilo, ki imajo sedež dejavnosti na območju modre ali zelene cone, kar se označi z ustrezno dovolilnico – abonmajem.
– Rumeni abonma: pridobijo vse fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo redno vsakodnevno dostavo blaga na območju naselja Piran (stalni zunanji dobavitelji), vendar pod pogoji iz 5. in 6. člena tega odloka.
– Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov smejo parkirati le na rezerviranih parkirnih prostorih ter vozilo označiti s predpisano dovolilnico.
(2) Za parkiranje na posebej označenih območjih v Občini Piran (parkirišča za imetnike dovolilnic) se lastnikom – uporabnikom nepremičnin izda dovolilnica.
Dovolilnico iz prejšnjega odstavka lahko pridobi: oseba, ki se izkaže z listino o uporabi nepremičnine na vplivnem območju parkirišča.
Upravičenec lahko pridobi do dve dovolilnici.
34. člen
(1) Za uporabo javnih prometnih površin na območju ožjega mesta Piran iz 3. in 4. točke 29. člena (cona modrega in coni zelena abonmaja) plačujejo uporabniki imetniki abonmajev posebno mesečno nadomestilo, katere višino določi s sklepom župan.
(2) Za vstop na območje ožjega mesta Piran lahko imetnik dovolilnice – abonmaja za vožnjo na območje umirjenega prometa pri upravljavcu sistema pridobijo v uporabo tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične zapore (vstopno-izstopni medij).
(3) Upravljavec lahko upravičencu izda vstopno-izstopni medij v skladu s pogoji iz 2. točke 34. člena in le-tega vpiše v uradno evidenco imetnikov vstopno-izstopnih medijev.
(4) Pravico do vstopno-izstopnega medija registrske tablice ali transponderja imajo:
a. intervencijska vozila (policija, gasilci, reševalna vozila),
b. vozila komunalnih služb ter občinske redarske in inšpekcijske službe,
c. avto taksi vozila z veljavno odločbo Občine Piran za uporabo odrejenih avto taksi postajališč,
d. vozila javnega potniškega prometa.
Izvajalec prometnega režima mora sprotno ažurno dopolnjevati evidenco imetnikov različnih vstopnih medijev in zagotoviti Uradu za občinsko inšpekcijo in redarstvo vsakodnevni operativen vpogled v računalniško evidenco imetnikov vstopno-izstopnih medijev in zagotoviti dostavo celotne baze podatkov v elektronski obliki ob vsakršni spremembi v roku 24 ur.
(5) Območje umirjenega prometa je lahko varovano s premičnimi ali nepremičnimi fizičnimi zaporami za preprečevanje vstopa-izstopa vozil, ki ne posedujejo ustreznega dovoljenja – abonmaja.
(6) Tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične zapore sme uporabljati le imetnik pravice uporabe tehničnega pripomočka. Imetnik je dolžan tehnični pripomoček vrniti upravljavcu sistema v 15 dneh od dneva, ko prenehajo veljati pogoji za izdajo dovolilnice za vožnjo in ustavljanje na območju naselja Piran. Na javnih prometnih površinah v naselju Piran, določenih s prometno signalizacijo izključno za parkiranje stanovalcev naselja Piran imetnikov dovolilnic – abonmajev, ne smejo parkirati druga vozila.
(7) Kdor namerno zaradi nespoštovanja prometne signalizacije ali nespoštovanja pravil uporabe poškoduje naprave ali opremo fizične zapore, se kaznuje z globo 125 EUR, poravnati pa mora tudi nastalo škodo.
(8) Imetnik, ki namerno začasno ali trajno odtuji tehnični pripomoček ali mu je potekel rok pridobljene pravice uporabe za upravljanje s sistemom fizične zapore ali z njim omogoči vstop nekomu, ki za vstop nima ustrezne dovolilnice – abonmaja oziroma zlorabo, se kaznuje z globo 125 EUR, upravljavec sistema pa mu z odločbo prepove njegovo uporabo do izstavitve dokazila o plačani denarni kazni.
(9) Z globo 400 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z 200 EUR.
35. člen
(1) S sistemom fizičnih zapor upravlja upravljavec prometnega režima, ki ga za upravljanje s sistemi zapor in nadzora vstopov pooblasti župan.
(2) Upravljavec skrbi za sistem fizične zapore, zaračunava in pobira parkirnino, izdaja tehnične pripomočke za upravljanje fizične zapore ter opravlja druge naloge v skladu s pooblastili župana(je) in pogodbo o upravljanju sistema fizičnih zapor, parkirnih hiš, plačljivih parkirišč ter zagotavlja red na parkirnih površinah, za katere jih pooblasti, izvaja kontrolo vstopa in izstopa in nadzira spoštovanje vstopno-izstopnega sistema ter opravlja druge naloge v skladu s pooblastilom župana in pogodbo o upravljanju sistema fizične zapore.
(3) Sredstva, zbrana s pobiranjem parkirnine, uporabi upravljavec za vzdrževanje celotnega sistema.
36. člen
(1) Motorna vozila, ki vstopajo v naselje Piran, morajo biti ves čas od vstopa do izhoda iz naselja Piran na vidnem mestu označena z ustrezno dovolilnico – abonmajem oziroma s predpisanim parkirnim listkom ali parkirno uro. Dovolilnica – abonma, ali parkirni listek, ali parkirna ura mora biti nameščen(a) na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom, tako, da se kadarkoli lahko preveri ustreznost vsebine dovolilnice, ali parkirnega listka oziroma parkirna ura.
(2) Imetniki dovolilnic – abonmajev iz prvega odstavka tega člena je dolžan zahtevati izdajo nove dovolilnice – abonmaja, če se spremenijo podatki, ki vplivajo na vsebino dovolilnice oziroma abonmaja. Novo dovolilnico mora zahtevati v roku 15 dni po spremembi podatkov.
(3) Dovolilnico – abonma iz prvega odstavka in parkirne karte ali druge vstopno-izstopne medije iz 32. člena smejo na območju ožjega mesta Piran uporabljati le njihovi imetniki za tisto vozilo, za katero je izdana dovolilnica, abonma ali vstopni mediji.
UDELEŽBA ŽIVALI V PROMETU
37. člen
(1) Uporaba vprežnih vozil je na območju naselij Piran, Portorož, Lucija in glavnih vpadnicah dovoljena le z dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(2) Na javnih prometnih površinah ni dovoljeno puščati jezdnih živali brez nadzora.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek lastnik vprežnega vozila ali jezdne živali, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
38. člen
(1) Jezdeci smejo uporabljati javne prometne površine le s posebnim dovoljenjem pristojnega organa, v katerem se določijo pogoji.
(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek lastnik vprežnega vozila ali jezdne živali, ki ravna v nasprotju določb tega člena.
39. člen
(1) Živali – psi in večje živali in vprežno vozilo so lahko na javnih prometnih površinah le v spremstvu osebe, ki jih varno vodi.
(2) Psi in druge večje živali, ki lahko ogrožajo promet, se lahko vodijo po javnih prometnih površinah le na povodcu in vrvici (v spremstvu osebe, ki jih varno vodi).
(3) Živali ob cestah in drugih prometnih površinah morajo biti pod nadzorstvom ali zavarovane tako, da ne morejo priti na cesto ali drugo javno prometno površino.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje fizična oseba, ki upravlja vprežno vozilo, jezdi večjo žival ali vodi psa na neustrezen način.
PROMET KOLES, KOLES S POMOŽNIM MOTORJEM IN KOLO Z MOTORJEM
40. člen
(1) Promet s kolesi, kolesi s pomožnim motorjem in kolesi z motorjem je dovoljen po javnih cestah in kolesarskih poteh. Kjer so urejene kolesarske steze, morajo vozniki koles uporabljati kolesarske steze.
(2) S kolesi, kolesi s pomožnim motorjem in kolo z motorjem je prepovedana vožnja po pločnikih in drugih javnih poteh, namenjenih pešcem in površinah, kjer je s prometnim znakom določena prepoved za to kategorijo vozil, otroških igriščih in zelenicah, prav tako je prepovedano parkiranje na pločnikih, vozišču in drugih površinah, kjer bi vozila ovirala ali ogrožala promet ali hojo pešcev.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
41. člen
(1) Na javnih prometnih površinah je dovoljeno puščati kolesa in kolesa s pomožnim motorjem le na mestih, ki so za to določena ali opremljena s stojali.
(2) V naseljih Občine Piran je prepovedano naslanjati kolesa ob zgradbe in druge objekte, ki mejijo neposredno na javne prometne površine ter na robnike kolesarskih stez in pločnikov.
(3) Pristojni urad določi prostore, kjer je dovoljeno puščati kolesa, in način ureditve kolesarnic.
(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest je odgovoren, da so mesta, določena za puščanje koles, primerno opremljena, urejena in vzdrževana.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje fizična oseba, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.
42. člen
(1) Prislonjeno kolo, kolo s pomožnim motorjem, kolo z motorjem in motorno kolo, ki ovira promet drugih udeležencev v prometu, se lahko odstrani.
(2) Odstranitev kolesa, kolesa z motorjem, kolesa s pomožnim motorjem in motorno kolo odredi občinski redar v skladu z 52. členom tega odloka.
DRUGE OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU
43. člen
(1) Pristojni organ lahko določi, da se posamezne ceste zaprejo za avtobuse, namenjene na glavno avtobusno postajo Lucija in z nje, ali predpiše, da se za promet avtobusov na glavno avtobusno postajo Lucija in z nje uporablja le določene ceste oziroma vozne poti, če je to potrebno zaradi razbremenitve posameznih cest in povečanja pretočnosti prometa.
(2) Vozne smeri avtobusov iz prvega odstavka tega člena so za avtobusne prevoznike obvezne. Glavna avtobusna postaja Lucija je dolžna o voznih smereh avtobusov na glavno postajo in z nje obvestiti vse prevoznike, ki opravljajo javni prevoz.
(3) Avtobusna postajališča se lahko uporabljajo tudi za krajše postanke turističnih avtobusov, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov v prostem cestnem prometu.
(4) Avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na občinski cesti in na delu državne ceste v naselju morajo biti izven vozišča ter izpolnjevati tehnične normative in minimalne pogoje, ki so določene s predpisi.
(5) Po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, lahko pristojni občinski organ izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Svoje dovoljenje lahko prekliče, če ugotovi, da je tako postajališče postalo nevarno in so s tem nastali pogoji za izgradnjo postajališča izven vozišča (34. člen Zakona o javnih cestah).
(6) Avtobusna postajališča javnega prometa na območju Občine Piran lahko za ustavitev uporabljajo z dovoljenjem občinskega pristojnega organa tudi podjetja in zasebniki, ki opravljajo poseben prevoz potnikov (delavcev, učencev v šolo itd).
(7) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
III. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
44. člen
Prometno signalizacijo cest sestavljajo:
– prometni znaki,
– označbe na vozišču,
– svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
– drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in okvar vozišča,
– turistična in druga obvestilna signalizacija,
– vse dopolnilne table na prometnih znakih ter turistični in drugi prometni signalizaciji morajo biti izpisane dvojezično, v slovenskem in italijanskem jeziku.
45. člen
Prometno opremo cest sestavljajo:
– oprema za označevanje robov vozišča,
– oprema za vodenje in kanaliziranje prometa na območju del na cesti, drugih ovir ali okvar vozišča,
– varnostne in varovalne ograje,
– oprema za fizično preprečevanje dovoza na določene prometne površine (zapornice, količki, pogrezni stebriči, cvetlična korita itd.),
– prometna ogledala,
– protiparkirne ovire,
– ovire za umirjanje prometa,
– stojala za kolesa,
– označbe za potrebe zimske službe,
– tehnični ukrepi, sredstva in naprave za izboljšanje prometne varnosti,
– posebne svetilke za osvetljevanje prehodov za pešce,
– cestna razsvetljava in naprave, potrebne za njeno delovanje,
– naprave za evidentiranje prometa, preventivni hitrostni radarji,
– naprave za nadzor prometa,
– naprave za dajanje zvočnih signalov osebam s prizadetim vidom,
– naprave za dajanje taktilnih signalov slušno prizadetim osebam,
– tipke za pešce na samopostrežnih peš prehodih,
– javne parkirne ure,
– naprave za dajanje zvočnih in taktilnih signalov za osebe z okvaro vida in sluha,
– naprave in oprema, potrebna za delovanje svetlobnosignalnih naprav in signalizacije s spremenljivo vsebino (informacijski svetlobni panoji),
– naprave in oprema za ugotavljanje vremenskih pogojev na cesti.
46. člen
(1) Prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah je last Občine Piran.
(2) Nalog za postavitev, spremembo, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme izda pristojni organ. Nalog ni potreben, če gre za označitev ovire v prometu, ki jo je treba označiti po predpisih, ki urejajo cestni promet.
(3) Prepovedano je poškodovati, odstraniti oziroma zakriti prometno signalizacijo ali spreminjati njen pomen ter poškodovati, ali odstraniti prometno opremo, ali spremeniti njeno funkcijo.
(4) Inšpektor za ceste ali inšpektor za promet lahko odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev prometne signalizacije in prometne opreme, ki ni postavljena po nalogu iz drugega odstavka tega člena ali v nasprotju z njim, oziroma odredi ukrepe za vzpostavitev normalne funkcije prometne signalizacije in prometne opreme v zvezi s četrtim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.
47. člen
(1) Na območju vzdolž vozišča ceste, ki je določeno za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme ter v polju preglednosti, je prepovedano postavljati table, napise in objekte ali naprave za slikovno ali zvočno oglaševanje ter predmete ali karkoli, kar bi lahko vplivalo na zmanjšanje vidnosti prometne signalizacije in funkcije prometne opreme ali odvračalo pozornost voznikov oziroma zmanjševalo preglednost, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor za ceste ali inšpektor za promet odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.
48. člen
(1) Na prometno signalizacijo, njene pritrdilne elemente oziroma nosilce ter na prometno opremo ni dovoljeno dodajati ničesar, kar ni v zvezi njo, razen z dovoljenjem pristojnega organa.
(2) V primeru kršitve določil prvega odstavka tega člena lahko inšpektor za ceste ali inšpektor za promet odredi izvajalcu rednega vzdrževanja takojšnjo odstranitev.
(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.
IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA MESTNIH REDARJEV PRI ZAGOTAVLJANJU REDA NAD USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI VOZILI
49. člen
(1) Občinski redarji pri izvajanju svojih pooblastil za zagotavljanje reda nad ustavljenimi in parkiranimi vozili izvajajo ukrepe po Zakonu o pravilih cestnega prometa in po tem odloku.
(2) Pooblastila in dolžnosti občinskih redarjev, nadzornikov in inšpektorjev pri izvajanju njihovih nalog so urejena v posebnem odloku – Odloku o občinski inšpekciji in redarstvu Občine Piran.
50. člen
Občinski redarji, nadzorniki in inšpektorji sodelujejo pri izvedbi prireditev in podobnih dogodkov, ki potekajo na območju Občine Piran. Stroške njihovega sodelovanja krije organizator prireditve, višina stroškov sodelovanja s sklepom določi župan.
51. člen
V okviru svojih pooblastil občinski redarji, nadzorniki in inšpektorji opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na:
– javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za cestni promet,
– območjih za pešce,
– območjih umirjenega prometa,
– javnih parkirnih površinah,
– poteh, namenjenih intervencijskim vozilom,
– javnih zelenih površinah, otroških igriščih in drevoredih,
– drugih javnih površinah.
Pogoji in način odvoza nepravilno parkiranih vozil
52. člen
Pooblaščena uradna oseba odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila s posebnim vozilom, če ugotovi, da nepravilno parkirano vozilo izpolnjuje pogoje za odvoz iz Zakona o pravilih cestnega prometa ali če je vozilo parkirano:
1. na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobno,
2. na mestu, da onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih odpadkov, ekoloških otokov,
3. ni podane zahteve za odklep vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve pooblaščene uradne osebe.
53. člen
(1) Odvoz nepravilno parkiranega vozila (prisilni odvoz vozil) in neuporabnih – zapuščenih vozil ter zaklepe vozil opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost, na osnovi razpisa, določi župan (v nadaljevanju: izvajalec odvoza). Do izbire izvajalca odvoza po razpisu se izvajanje te dejavnosti opravlja na podlagi obstoječe pogodbe o izvajanju te dejavnosti.
(2) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziroma najemnika vozila. Vozilo se odstrani na varovan prostor, posebej določen za ta namen.
(3) Vozilo se preda vozniku ob predložitvi dokazila o poravnavi stroškov odvoza in varovanja vozila.
(4) Višino stroškov za odvoz parkiranega vozila in stroške varovanja vozila določi župan.
54. člen
(1) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je občinski redar, nadzornik ali inšpektor že napisal odredbo za odvoz in pozval izvajalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo odpeljano, mora voznik ob prihodu plačati 50  % višine stroškov za odvoz.
(2) Šteje se, da je vozilo odpeljano, ko pajek spelje z mesta, kjer je naložil parkirano vozilo.
55. člen
(1) Občinski redar, nadzornik ali inšpektor mora vsako vozilo, za katero je odredil odvoz, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila ter v odredbi navesti vse podatke o stanju vozila, ali je vozilo zaklenjeno ali odklenjeno oziroma je možen vstop v vozilo, morebitne poškodbe pa fotografsko in pisno v odredbi dokumentirati.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja odvoza, je izvajalec odvoza dolžan poravnati nastalo škodo.
56. člen
(1) Občinski redar, nadzornik ali inšpektor mora o vsakem opravljenem odvozu ali premiku vozil takoj obvestiti policijo.
(2) Sporočiti je treba:
– registrsko označbo vozila, za katerega je bil odrejen odvoz,
– datum in uro odvoza,
– izvajalca odvoza,
– mesto hrambe vozila oziroma mesto, kjer je možno vozilo prevzeti.
Pogoji in način priklenitve nepravilno parkiranih vozil
57. člen
(1) Na vozilo, ki je nepravilno parkirano, a ne izpolnjuje pogojev za odvoz s pajkom ali odvoz ni mogoč, občinski redar, nadzornik ali inšpektor odredi priklenitev lisic.
(2) Lisice se priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na parkirnih površinah iz 13., 16., 17., 18. in 19. člena tega odloka, če nima na predpisanem vidnem mestu v vozilu nameščen predpisan parkirni listek in nima ustreznega dovoljenja za parkiranje ali posebne oznake pristojnega organa.
(3) Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je parkirano na površinah, če zanj ni bila plačana predpisana parkirnina, ali ni bil nameščen predpisan in veljaven parkirni listek na vidno mesto v vozilu, ali nameščena ročno nastavljiva parkirna ura, ki označuje pričetek parkiranja.
58. člen
(1) Lisice se priklene, če je le mogoče, na sprednje levo kolo.
(2) Priklenitev in odstranitev lisic opravlja izvajalec, ki ga za to dejavnost pooblasti župan (v nadaljevanju: izvajalec priklenitve in odstranitve lisic).
59. člen
(1) Na vetrobransko steklo vozila iz prejšnjega člena tega odloka občinski redar, nadzornik ali inšpektor namesti pisno obvestilo o prekršku.
(2) Poleg pisnega obvestila o prekršku mora občinski redar, nadzornik ali inšpektor na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti tudi pisno odredbo za voznika, da so na vozilu priklenjene lisice. S tem opozorilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(3) Vozila, na katerega so priklenjene lisice, voznik ne sme odpeljati ali premikati, dokler lisice niso odstranjene.
60. člen
(1) Občinski redar, nadzornik ali inšpektor mora vsako vozilo, na katero se priklenejo lisice, fotografirati in napisati zapisnik o stanju vozila in v odredbi navesti vse podatke o stanju vozila, ali je vozilo zaklenjeno ali odklenjeno oziroma je možen vstop v vozilo, morebitne poškodbe pa fotografsko in pisno v odredbi dokumentirati.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec priklenitve in odstranitve lisic dolžan poravnati nastalo škodo.
61. člen
(1) Če pride voznik k vozilu med postopkom priklepanja lisic na vozilo, plača 50  % višine stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu nameščene lisice zaklenjene.
62. člen
Višino in način plačila stroškov za priklenitev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroškov uporabe lisic s sklepom določi župan.
63. člen
(1) Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter stroške uporabe lisic se plača izvajalcu priklenitve in odstranitve lisic, ki izda potrdilo o plačilu.
(2) Če ni podane zahteve za odklep vozila ali niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve, občinski redar, nadzornik ali inšpektor odredi odvoz vozila na varovan prostor.
64. člen
(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma najpozneje v eni uri po predložitvi dokazila o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve lisic.
(2) Voznik mora po odstranitvi lisic z vozila takoj odstraniti vozilo z mesta, kjer je bilo vozilo parkirano. Če tega ne stori, se na vozilo ponovno priklene lisice.
65. člen
(1) Odstranjevanje lisic se opravlja ob delavnikih med 6. in 22. uro.
(2) Odstranjevanje lisic se opravlja lahko tudi v nočnem času med 22. in 6. uro in ob praznikih ter dela prostih dnevih, vendar se v tem primeru stroški odstranitve lisic zaračunajo v dvakratnem znesku stroškov iz 59. člena tega odloka.
66. člen
(1) Za odstranitev lisic nepooblaščene osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev lisic se zaračuna odškodnina v višini nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic nepooblaščene osebe, namernega poškodovanja ali odtujitve.
(2) Račun se izstavi lastniku ali najemniku vozila, na katero so bile pritrjene lisice, izvajalec odvozov in priklenitve pa poda prijavo na pristojni policijski postaji.
V. POSTOPEK IN NAČIN DELA OBČINSKIH REDARJEV, NADZORNIKOV IN INŠPEKTORJEV V ZVEZI Z ZAPUŠČENIMI, POKVARJENIMI ALI POŠKODOVANIMI VOZILI
67. člen
(1) Občinski redarji v okviru svojih pooblastil, nadzorniki in inšpektorji opravljajo nadzor nad zapuščenimi, pokvarjenimi ali poškodovanimi vozili, zapuščenimi priklopnimi vozili in počitniškimi prikolicami ter plovili na javnih površinah.
(2) Pooblastila in dolžnosti občinskih redarjev, nadzornikov in inšpektorjev pri izvajanju njihovih nalog so urejena v Odloku o občinski inšpekciji in redarstvu Občine Piran.
68. člen
(1) Na javnih prometnih površinah, na zemljišču, ob njem ali na drugi javni površini je prepovedano puščati zapuščena, pokvarjena ali poškodovana vozila, plovila ali prikolice.
(2) Občinski redarji, nadzorniki in inšpektorji na zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo nalepi pisno obvestilo, da se mora vozilo v osmih dneh odstraniti.
(3) Če po preteku osmih dni občinski redar, nadzornik ali inšpektor ugotovi, da je vozilo še vedno na istem mestu, odredi odstranitev zapuščenega, pokvarjenega ali poškodovanega vozila na varovan prostor. Hkrati ugotavlja lastnika vozila. Pritožba zoper odredbo o odstranitvi vozila ne zadrži njene izvršitve.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek lastnika vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
69. člen
(1) Občinski redar, nadzornik ali inšpektor izdela zapisnik o stanju vozila, za katerega je odredil odstranitev, in vozilo fotografira. Zapisnik mora vsebovati tele podatke:
– vrsta in tip vozila,
– stanje vozila (zaklenjeno, odklenjeno, možen vstop v vozilo, poškodbe, pomanjkljivosti in podobno),
– podatke o lastniku vozila (če je ta znan),
– lokacijo zapuščenega, pokvarjenega ali poškodovanega vozila,
– datum obvestila, da se mora vozilo odstraniti,
– datum odvoza vozila,
– opis načina odvoza in mesto, kamor je bilo vozilo odstranjeno.
(2) Lastnik, ki je zapuščeno, pokvarjeno ali poškodovano vozilo sam odstranil na podlagi ukrepa iz 68. člena tega odloka, vozilo ne sme ponovno postaviti na javno površino ali umakniti na tako lokacijo, ki je vidna z javne površine, ampak mora vozilo garažirati v primernem objektu ali ga oddati registriranemu podjetju in o tem občinskemu redarju, nadzorniku ali inšpektorju predložiti uradno dokazilo.
Če je voznik med potekom uradnega postopka vozilo prodal, je dolžan pooblaščeni osebi, ki vodi postopek, predložiti uradno dokazilo.
(3) Če se že na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo ter ne predstavlja vrednosti oziroma da gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka odstrani neposredno na podjetje, ki je registrirano za zbiranje takih odpadkov.
Pooblaščena oseba o tem izda odločbo izvajalcu odvoza.
(4) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek lastnika vozila, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
Hramba in vrnitev vozila
70. člen
Hrambo in vrnitev opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje take dejavnosti. To dejavnost lahko ob izpolnjevanju pogojev opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost odvoza nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil, ali pa po njegovem pooblastilu pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
71. člen
(1) Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 30 dni.
(2) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da je vozilo brez lastnika. Lastninsko pravico na tem vozilu pridobi Občina Piran.
72. člen
(1) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in predaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
(2) Izvajalec zagotavlja celodnevno (24-urno) izdajo vozil, hrambo in varovanje prevzetih vozil pred poškodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil za čas hrambe.
(3) Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.
73. člen
Izvajalec o hrambi vozil vodi evidenčno knjigo. Evidenca vsebuje naslednje podatke: znamko, tip, barvo, fotografijo vozila, registrsko oznako (če jo ima), stanje vozila, lokacijo odvoza, dan in čas odvoza, stroške, povezane z odvozom vozila, ter podatke o morebitni prodaji vozila, dohodek od prodaje vozila ter številko spodnjega ustroja motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: šasija) in številko motorja, če gre za zapuščeno vozilo, ki je nezaklenjeno, in številko ima.
74. člen
(1) Izvajalec ima pridržno pravico na vozilih, ki so bila odstranjena, dokler niso plačani vsi stroški na podlagi določil tega odloka.
(2) Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila po plačilu stroškov le-temu izročiti vozilo. Pri prevzemu vozila se vpiše v evidenčno knjigo: datum in uro prevzema ter kdo je prevzel vozilo. Vozilo se vrne lastniku ali vozniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katero dokazuje lastništvo, in po plačilu denarne kazni za prekršek ter stroškov odvoza in hrambe.
75. člen
(1) Izvajalec vrne odstranjeno vozilo, ko prevzemnik vozila plača stroške odvoza in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik. Za obračunane stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:
– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila v hrambi,
– datum izdaje vozila prevzemniku,
– strošek odvoza in hrambe vozila,
– podpis prevzemnika.
(2) Izvajalec odvoza vozil mora občinskemu inšpektorju ali redarstvu sporočiti podatke o prevzemniku vozila najkasneje naslednji delovni dan.
(3) Izvajalec o vrnitvi vozila prevzemniku naslednji delovni dan obvesti pristojno službo Občine Piran.
(4) Cenik stroškov o odvozu in hrambi vozil mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vidnem mestu.
76. člen
(1) Izvajalec mora najkasneje v osmih dneh od prevzema vozila obvestiti uradno osebo, da pripeljano vozilo v hrambo še ni prevzeto. Na podlagi obvestila izvajalca uradna oseba objavi razglas na oglasni deski uradne osebe o hrambi takega vozila. Razglas o zapuščenem vozilu mora biti objavljen najmanj 15 dni od namestitve na oglasno desko.
(2) Razglas mora vsebovati:
– opis vozila,
– kraj, od koder je bilo vozilo odpeljano v hrambo,
– datum odvoza vozila,
– navedbo, kdaj začne teči 30-dnevni rok, ko je bilo vozilo prevzeto v hrambo izvajalca, in navedbo, da se lastnik vozila odpoveduje lastništvu vozila, lastninsko pravico nad vozilom pa pridobi Občina Piran, če lastnik vozila ne prevzame in odpelje po danem roku,
– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom poravnati vse dotlej nastale stroške.
(3) Če se ugotovi, da je vozilo v hrambi last tujca, uradna oseba o tem obvesti pristojne organe policije in carine.
77. člen
(1) Če se po preteku 30-dnevnega roka po objavi razglasa po krajevno običajnem načinu iz prejšnjega člena tega pravilnika lastnik vozila ne javi, ali če lastnik vozila predloži uradni osebi overjeno izjavo, ali če lastnik vozila pred uradno osebo podpiše izjavo, da vozila ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, ali če se ugotovi, da lastnika ni bilo mogoče ugotoviti, se šteje, da je vozilo brez lastnika ali da je lastnik vozilo opustil.
Lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Piran.
(2) Izvajalec skupaj z uradno osebo komisijsko odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik, v katerem se navede morebitna številka šasije, motorja in druge posebnosti, zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca prekrška.
78. člen
(1) Občina Piran z izvajalcem organizira javno dražbo vozil, ki so prešla v njeno last.
Komisija lahko določi ceno zapuščenega vozila, vendar ne more biti manjša od vseh stroškov odstranitve zapuščenega vozila. Kupnina od prodanih vozil je prihodek proračuna Občine Piran.
(2) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo lahko da v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri registriranem podjetju na podlagi zapisnika, ki ga podpiše uradna oseba. Šteje se, da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, kadar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti.
(3) Stroški odvoza, hrambe in razgradnje ali uničenja vozil, ki so last Občine Piran, se izvajalcu pokrivajo na osnovi računa iz proračuna Občine Piran.
79. člen
Za zapuščena, pokvarjena ali poškodovana vozila na stavbnih zemljiščih večstanovanjskih objektov in drugih zemljiščih (kmetijskih, gozdnih) fizičnih in pravnih oseb se na pisno zahtevo lastnika, zakupnika zemljišča ali upravitelja zemljišča lahko smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki urejajo postopek odstranjevanja zapuščenih, pokvarjenih ali poškodovanih vozil.
80. člen
Zapuščena priklopna vozila ter počitniške prikolice in plovila, če so parkirana na javnih površinah, se odstranijo na enak način, kot to velja za zapuščena vozila. Enaka določila veljajo tudi glede hrambe in odprodaje.
VI. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
81. člen
(1) Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Piran (v nadaljevanju: svet) skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih odnosov med udeleženci v cestnem prometu.
(2) Svet opravlja zlasti tele naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa ter predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje prometne varnosti,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo, izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– izdaja in razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– organizira vzgojno-preventivne akcije,
– razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne službe,
– sodeluje skupaj z Republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na področju državnega in mednarodnega sodelovanja,
– sodeluje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz drugih občin in Republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– sodeluje v občinskem Varnostnem sosvetu Občine Piran,
– organizira pripravo načrtov varnih poti v šolo in vodi evidenco izdelanih načrtov.
82. člen
(1) Sredstva za delovanje sveta zagotavlja Občina Piran in se določijo s proračunom. Lahko pa Občina Piran ustanovi svet na območju več občin.
(2) Svet lahko sredstva za uresničevanje svojih nalog pridobiva tudi iz drugih virov.
83. člen
(1) Svet ustanovi Občina Piran s sklepom, ki ureja sestavo sveta, naloge in druga vprašanja.
(2) Svet sprejme poslovnik o svojem delu.
ŠOLSKA PROMETNA SLUŽBA
84. člen
(1) Za večjo prometno varnost otrok lahko šole v sodelovanju s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizirajo šolsko prometno službo.
(2) Šolsko prometno službo izvajajo šolarji – prometniki, ki nadzorujejo ravnanje šolarjev – pešcev in kolesarjev v prometu ob šoli in v njeni bližini, jim po potrebi pomagajo ter jih seznanjajo s pravilnim in varnim ravnanjem v prometu.
(3) Šolar – prometnik mora opraviti poseben izpit, pri izvajanju nadzora pa mora biti ustrezno označen.
VII. NADZOR
85. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka in izrekanja ukrepov v primeru kršitev opravljajo na območju Občine Piran pooblaščene osebe – občinski redar, nadzornik, inšpektor Urada za občinsko inšpekcijo in redarstvo Občine Piran v obsegu in okviru danih pooblastil.
(2) V primeru, da dejanje v prekršku v celoti ali deloma presega mejo pristojnosti pooblaščene osebe ali upravnega organa občine, se zadeva v delu, kjer je ugotovljena nepristojnost, odstopi drugim pristojnim organom v nadaljnji postopek v obliki pisnega poročila.
(3) Kazenske sankcije so določene na koncu vsakega člena v tem odloku.
(4) Občinski redarji, nadzorniki, inšpektorji izvajajo nadzor predpisane uporabe dovolilnic – abonmajev ter nadzirajo upravljalca parkirnih prostorov, izvajalcev vhoda in izhoda iz naselja Piran ter upravičenost izdaje raznih vstopno-izstopnih medijev, za kar mora izvajalec voditi evidenco izdaje.
Prav tako izvajajo nadzor izvajalca odvozov in priklenitev napačno parkiranih, zapuščenih, pokvarjenih ali poškodovanih vozil.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
86. člen
Vsi sklepi, navedeni v tem odloku, se morajo sprejeti najkasneje do 31. 12. 2003.
87. člen
Komisija, ki jo je s sklepom o imenovanju komisije za pripravo tega odloka določila županja Občine Piran, mora do 31. 1. 2004 izdelati Načrt prometne ureditve Občine Piran, ki bo na novo opredelil pravila javnega cestnega prometa ter pogoje za udeležbo v tem prometu ob upoštevanju določil 3. in 6. člena Zakona o javnih cestah ter v njem konkretno opredeliti potrebno prometno signalizacijo, prometno opremo, fizične zapore, pešpoti, območja kratkotrajnega parkiranja in ukrepe za umirjanje prometa in določiti etapno dinamiko pristopa k vzpostavitvi prometnega režima.
88. člen
Prostore iz 3. točke 41. člena tega odloka, kjer je dovoljeno parkiranje koles in koles s pomožnim motorjem ter način njihove ureditve (Pravilnik o enotni urbani opremi) določi pristojni organ v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka ter uredi v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
40. in 41. člen Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran stopita v veljavo po uresničitvi tretje in četrte alineje člena.
89. člen
Ta odlok se objavi v Uradnih objavah Primorskih novic in začne veljati s 1. 1. 2004. S tem dnem preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 10/99, 27/99). Postopna etapna dinamika vzpostavitve novega prometnega režima v skladu z določbami tega odloka se realizirajo:
– 1. etapa: s pričetkom obratovanja garažne hiše se uredi prometni režim za območje zelene cone – 1 (Ulica IX. korpusa) in območja zelene cone – 2 (Fiesa),
– vstopno-izstopni sistem Kidričevo nabrežje (Batana),
– tehnična ureditev javnega parkirnega prostora Fornače in ureditev vstopno-izstopnega sistema pri zgradbi Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.,
– Prometni režim na območju trgovsko poslovnega centra Lucija in Zdravstvenega doma Lucija iz 5. točke 13. člena in prve točke 19. člena tega odloka se realizira s 1. 5. 2004.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran vsebuje tudi naslednjo končno določbo:
42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0611-14/2013
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano – testo unico,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 9 luglio 2013.
N. 0611-14/2013
Pirano, 20 agosto 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
In virtù degli articoli 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 94/07), degli artt. 9 e 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice n. 46/2007), dell'art. 15 della Legge sulle norme di comportamento nel traffico stradale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/10 e 57/12), dell'art. 106 della Legge sulle strade (Gazzetta ufficiale della RS, n°109/10 e 48/12), dell'art. 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta ufficiale della RS, n° 29/11 – testo unico 8, 21/13) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 19a seduta ordinaria del 9 luglio 2013, approva il presente
D E C R E T O
sulla regolamentazione del traffic o stradale nel Comune di Pirano (Testo unico)
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
Con il presente decreto si regolamentano nell'ambito del comune di Pirano:
I.    Le disposizioni introduttive
II.   La limitazione dell'utilizzo delle strade
     La regolamentazione del traffico stazionario
     Le zone pedonali
     Le zone a circolazione limitata
     Le zone a velocita limitata
     L'utenza degli animali nella circolazione
     Altri obblighi degli utenti della strada
III.   La segnaletica stradale, le opere e i dispositivi
     stradali
IV.   Il procedimento e modalita d'operato del servizio di
     vigilanza del Comune in relazione al mantenimento
     dell’ordine dei veicoli in sosta e/o in fermata
     Le condizioni e modalita di rimozione dei veicoli
     parcheggiati irregolarmente
     Le condizioni e modalita di immobilizzo dei veicoli
     parcheggiati irregolarmente
V.    Il procedimento e le modalita d'operato del servizio
     di vigilanza del Comune in relazione ai veicoli
     abbandonati
VI.   Il Consiglio per l'educazione e la prevenzione nel
     traffico stradale
VII.   Le funzioni di controllo
VIII.  Le disposizioni transitorie e finali.
Art. 2
I centri abitati nei quali vigono le disposizioni del presente decreto sono Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano, Sicciole, Dragogna, Sv. Peter, Nova vas e Padna. I comprensori dei centri abitati sono delimitati dai segnali con l'indicazione del nome dell'abitato.
Art. 3
Il significato dei termini del decreto è il seguente:
– Il Centro abitato ai sensi del presente decreto è il circondario contrassegnato dal segnale »nome del centro abitato« (III-14) e »fine del centro abitato« (III-15).
– Le Superfici pubbliche adibite al traffico nel comune di Pirano sono le strade pubbliche classificate quali le strade locali, i sentieri pubblici ed i sentieri pubblici ciclabili, i marciapiedi, le piste ciclabili, le vie, i parchi, le aree verdi, le aree adibite alla ricreazione, le aree parcheggio pubbliche sulle strade pubbliche ed al di fuori di esse, le aree parcheggio riservate, le strade di accesso agli edifici pubblici ed agli edifici residenziali e di altro genere, i passi carrabili (regolarmente contrassegnati), come pure le aree adibite al traffico presso detti edifici, gestite dal servizio regolare di manutenzione delle strade e delle superfici comunali, ed il cui utilizzo è adibito alle stesse condizioni a tutti, nonché le aree pubbliche, il cui utilizzo è limitato dalla segnaletica stradale ai sensi del presente decreto (agli abbonati, parcheggi riservati e simili), nonché altre aree simili.
– Le Zone particolari adibite al traffico, dedicate ai pedoni, sono le »zone pedonali«, le »zone a circolazione limitata« e le »zone a velocità limitata«. Si tratta di zone adibite al traffico contrassegnate in maniera specifica, nelle quali la circolazione dei veicoli è vietata, ovvero limitata, e l'intera superficie è adibita esclusivamente ai pedoni.
– L'organo competente per le autorizzazioni è l'organo di stato, della comunità locale, o quello dotato di autorizzazione pubblica, indicato dalla legge o da altra disposizione, che sancisce le condizioni e fornisce le autorizzazioni.
– L'organo competente è l'organo del Comune di Pirano competente per il traffico, ossia il Consiglio comunale, il Sindaco, l'Ufficio per le attività economiche ed il turismo, l'Ufficio per l'ispezione e la vigilanza del comune di Pirano, in funzione delle rispettive competenze sancite dal Decreto sull'organizzazione dell'amministrazione e dal presente decreto.
– Il Centro storico della città di Pirano comprende la »zona blu« che si estende dall'ingresso costituito dallo sbarramento presso l'edificio residenziale di via Dante 31 sino allo sbarramento d'ingresso in via IX° Corpo (presso l'ingresso del cimitero) e presso l'edificio residenziale in via degli ulivi 3; la »zona verde«, che comprende tutti gli edifici residenziali e pubblici di via IX° Corpo, di via degli ulivi, di via Rozman sino all'altezza dei numeri civici 45 e 22A, di via Gortan sino all'altezza dei numeri civici 37 e 22A, la strada di accesso alla scuola elementare Ciril Kosmač sino all'altezza dell'edificio residenziale in via Aškerc, la strada dell'Ospedale sino all'ingresso in via Kajuh, via IX° corpo sino ai numeri civici 16 e 17, nonché via Adamič.
– Il Periodo di consegna, che va dalle 06.00 alle 09.30, è previsto per effettuare le consegne giornaliere.
– Le Ganasce sono congegni particolari bloccaruote (consistenti di attrezzo a chiave per il blocco delle ruote), che impediscono al conducente di muovere il veicolo parcheggiato irregolarmente.
– Il carro attrezzi è un veicolo particolare adibito alla rimozione dei veicoli parcheggiati irregolarmente.
– Rimozione del veicolo parcheggiato irregolarmente; sul veicolo parcheggiato in modo da mettere in pericolo gli altri utenti della strada è vietata l'applicazione delle ganasce e per il veicolo si dispone la rimozione.
– I veicoli di pronto intervento sono i veicoli degli organi e delle organizzazioni che espletano compiti di pronto intervento in virtù delle autorizzazioni di legge, che espletano compiti d'intervento nel settore dei servizi pubblici a carattere economico, i veicoli dell'Ufficio ispettivo e di vigilanza, dei servizi di pronto soccorso e dei vigili del fuoco, dei servizi di manutenzione e pulizia delle strade e delle vie, di rimozione dei rifiuti, i veicoli del servizio postale, telefonico ed elettroenergetico, nonché quelli adibiti alla manutenzione dell'infrastruttura pubblica, i veicoli dei servizi di vigilanza per la tutela delle persone e del patrimonio, quelli dell'assistenza sanitaria, sociale e dell'aiuto a domicilio, ma solamente durante l'espletamento delle mansioni assieme all'ordine di lavoro, i veicoli dei servizi ispettivi statali e quelli del servizio di tutela e protezione.
– Gli sbarramenti d'ingresso; per vietare il traffico o per controllare l'ingresso e l'uscita dei veicoli da una zona a traffico limitato si possono utilizzare diverse soluzioni tecniche, quali le sbarre, le colonnine a scomparsa e quelle a scomparsa automatica, nonché quelle ad azionamento meccanico.
– I Media di accesso sono costituiti dai biglietti d'ingresso, dalle carte magnetiche, dai piloti automatici, dalle targhe d'immatricolazione, dai transponder e dalle carte prepagate.
– Il Biglietto d'ingresso del comune di Pirano è un modulo prescritto per contrassegnare il periodo di parcheggio, rilasciato dal parcometro o dal parcheggiatore.
– Il Parcometro è lo strumento adibito al contrassegno del tempo di arrivo e del periodo di durata del parcheggio mediante orologio regolabile manualmente, con il quale il conducente indica il tempo di arrivo ed il periodo di permanenza nella zona a traffico limitato, il che si evince dal segnale stradale.
– Per Fermata del veicolo s'intende ogni interruzione della guida per il tempo necessario all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri, per il carico e lo scarico del veicolo o per l'eliminazione del guasto occorso al veicolo.
– Per Sosta s'intende l'interruzione della guida per qualsiasi motivo, tranne la fermata o l'interruzione della guida per sottrarsi ad un sinistro, o ancora perché il conducente ha agito nel rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza del traffico stradale.
– Per Veicolo abbandonato s'intende il veicolo fermo per più di 30 giorni su una superficie pubblica adibita al traffico ed accanto a essa, su un terreno o accanto a esso, e che non dispone di targa d'immatricolazione o non risulta immatricolato, o al quale è scaduta l'immatricolazione, e del quale nessuno si prende cura.
– Il proprietario dei veicolo è la persona fisica o giuridica, alla quale è intestato il veicolo, che si evince dall'evidenza dei veicoli a motore e dagli altri documenti ufficiali nel caso il veicolo non sia immatricolato.
– Responsabilità per la trasgressione
Se la trasgressione delle disposizioni inerenti la sicurezza nel traffico stradale è stata effettuata mediante un veicolo ed è impossibile accertare l'autore, si punisce per la trasgressione il proprietario o il titolare del diritto d'uso del veicolo, tranne se questi non dimostra di non essere l'autore della trasgressione.
Se il proprietario o il titolare del diritto d'uso dei veicolo, col quale è stata compiuta la trasgressione, è una persona giuridica o un imprenditore autonomo, sarà soggetto a sanzione il rappresentante legale della persona giuridica o l'imprenditore autonomo (Gazzetta ufficiale della RS, n° 67/02).
– Bilinguismo della segnaletica stradale; tutte le tabelle integrative dei segnali stradali e la segnaletica turistica e di altro genere devono essere redatte in lingua slovena ed in lingua italiana, il che vale anche per tutti i documenti relativi al presente decreto.
– I singoli termini utilizzati nel presente decreto assumono lo stesso significato di quelli presenti nella Legge sulle norme (di comportamento) nel traffico stradale ed in quella sulle strade (nel prosieguo: la Legge).
Art. 4
(competenze per la regolamentazione del traffico)
(1) Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, su proposta del Sindaco, decide in merito alla regolamentazione del traffico nell'ambito del comune o di singoli comprensori urbani ed abitati del comune, sancisce le zone pedonali, le zone a circolazione limitata e quelle a velocità limitata, le aree pubbliche adibite a parcheggio, le aree di sosta, le zone blu e le aree di parcheggio a pagamento.
(2) La regolamentazione del traffico e le modalità di circolazione devono essere adeguatamente indicate dalla segnaletica stradale, la cui manutenzione e collocazione è affidata al servizio di manutenzione delle strade comunali, e può essere modificata solamente previa autorizzazione dell'organo comunale competente.
(3) L'Ufficio per le attività economiche ed il turismo, quale organo comunale competente per le strade ed il traffico, in base alla proposta della Commissione per la regolamentazione tecnica del traffico, nominata con ordinanza del Sindaco, ha il compito di preparare professionalmente le ordinanze del Sindaco inerenti:
– le strade principali e secondarie,
– i sensi unici di marcia,
– la collocazione degli sbarramenti d'ingresso per il controllo dell'accesso dei veicoli nelle zone pedonali, in quelle a circolazione ed a velocità limitata,
– i divieti e le limitazioni della circolazione per singole tipologie di veicoli,
– la limitazione della velocità di guida sulle strade comunali,
– la segnaletica stradale e le opere e gli arredi stradali delle strade comunali,
– i parcheggi pubblici e quelli riservati, le modalità di parcheggio, le aree di sosta e quelle di parcheggio a pagamento, nonché le aree di divieto di fermata e di sosta,
– la collocazione e la manutenzione di ringhiere di protezione e di provvedimenti di natura tecnica e di altro genere per la sicurezza dei bambini e dei disabili,
– i provvedimenti per la limitazione della velocità,
– la regolamentazione della circolazione pedonale e ciclistica, dei cicli a motore, dei veicoli a traino animale e dei veicoli particolari,
– la regolamentazione della transumanza del bestiame,
– i provvedimenti relativi ad altre questioni legate alla sicurezza stradale,
– le limitazioni dell’utilizzo delle strade (articoli 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19 e 27 del presente decreto)
– le aree parcheggio riservate.
(4) L’Ufficio Economia e Turismo, quale organo comunale, ha le seguenti competenze:
– decide in merito alle domande ed alle istanze, ed in merito al diritto di acquisizione del conforme abbonamento o media d'ingresso.
II. LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE STRADE
Art. 5
L'articolo è soppresso.
Art. 6
(1) Il competente organo comunale, nel corso del procedimento di rilascio del permesso eccezionale di transito, in virtù del Decreto sulle strade pubbliche può disporre al richiedente l'obbligo di versamento di un anticipo sino all'ammontare delle spese previste per l'eliminazione delle conseguenze dovute all'utilizzo eccezionale delle superfici pubbliche adibite al traffico.
(2) L'accertamento dello stato di fatto della carreggiata prima dell’utilizzo della stessa per il trasporto straordinario eccezionale, dei danni insorti sul corpo stradale e la formulazione di un adeguato ammontare dell'anticipo sono mansioni che spettano al Servizio di manutenzione ordinaria delle strade.
(3) L'ammontare dell'anticipo è altresì determinato dal Sindaco mediante ordinanza, sentito il parere del Servizio di manutenzione delle strade.
(4) A transito completato si effettua un ulteriore sopralluogo ed ove non siano riscontrabili danneggiamenti al corpo stradale causati dall’impegno eccezionale del medesimo, l’anticipo cauzionale è rifondato al richiedente.
(5) Per i veicoli di pronto intervento non è necessario il rilascio del permesso di cui nel primo comma del presente articolo.
(6) A conclusione dei trasporti straordinari su un determinato tratto stradale, colui che esegue i transiti speciali è tenuto a ripristinare la superficie pubblica adibita al traffico. Nel caso di omissione, il competente organo ispettivo ordina il ripristino della superficie pubblica adibita al traffico, con oneri a carico dell'esecutore di tali trasporti.
(7) Con un'ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona fisica che esegue i trasporti straordinari, essendo sprovvista di permesso, o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
(8) Con un'ammenda di 800,00 Euro si punisce l'imprenditore autonomo che esegue i trasporti straordinari sprovvisto di permesso o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
(9) Con un'ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che esegue i trasporti straordinari sprovvista di permesso o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
Art. 7
Le limitazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto non vigono per i veicoli di cui all'art. 24, o per i veicoli che dispongono del permesso dell'organo comunale competente, o ancora per i veicoli del trasporto pubblico di passeggeri e del trenino turistico, adibito al trasporto pubblico di passeggeri.
Art. 8
Nel centro storico di Pirano e nel centro degli abitati di Portorose, di Lucia e di Strugnano è vietato parcheggiare i veicoli da trasporto, le macchine da lavoro, gli autobus ed i camper, con esclusione delle aree ove ciò sia previsto dalla segnaletica stradale.
Art. 9
(1) L'esecutore che mette in atto la limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico:
1. preliminarmente alla restrizione della circolazione ha l'obbligo di informare il pubblico attraverso i media e in modo appropriato sulle previste limitazioni dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico, e cioè a proprie spese, fornendo un'informazione più completa possibile.
2. Prima di introdurre le restrizioni su aree pubbliche adibite al traffico deve dotare tempestivamente le stesse di segnali stradali e di attrezzature di controllo del traffico.
3. Scaduti i termini di restrizione deve ripristinare il prima possibile l'area della superficie stradale pubblica alla sua condizione originale.
(2) Con un'ammenda di 100,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(3) Con un'ammenda di 800,00 Euro è punito l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
Art. 9a
(1) L'organo competente per la vigilanza comunale ha l’obbligo di intervenire nei confronti di coloro che non rispettino le restrizioni stabilite in conformità alla normativa vigente in materia di trasporti, laddove la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico è debitamente contrassegnata dalla segnaletica stradale e da attrezzature di controllo del traffico.
(2) L'autorità responsabile della vigilanza urbana, può di disporre la rimozione dei veicoli o di altri oggetti, presenti nell'area prima dell'installazione della segnaletica stradale di cui al primo comma dell'articolo precedente, che risultino comunque non rimossi dai proprietari nonostante l’intervenuta diffida in tal senso, ovvero in ragione dell’oggettiva impossibilità di avvertire gli stessi.
(3) I proprietari di beni o veicoli che, nonostante l’intervenuta richiesta, non abbiano provveduto ad idonea rimozione, restano sottoposti agli oneri conseguenti all’intervento forzato.
(4) Ove non sia possibile determinare i proprietari dei veicoli o beni, gli oneri della rimozione forzata ricadono sul richiedente la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica.
(5) La tariffa di rimozione per veicoli o beni è stabilita dal Sindaco con ordinanza.
Art. 10
(1) Chiunque necessiti di limitare l'utilizzo della strada o di un'area pubblica adibita al traffico per svolgere lavori edili, manifestazioni e per altre ragioni fondate, ha l'obbligo di acquisire il permesso dell'organo competente, ad eccezione dei casi di lavori urgenti, necessari per limitare il danno insorgente ed irreparabile. In questo caso l'esecutore dei lavori ha il dovere di avvisare immediatamente, ed al massimo entro due ore dalla collocazione della segnaletica di limitazione dell'utilizzo dell'area pubblica adibita al traffico, l'amministratore della strada o dell'area pubblica adibita al traffico, la polizia e il competente organo dell’amministrazione comunale.
(2) Se a seguito della limitazione dell'utilizzo si rendesse necessaria una modifica della regolamentazione del traffico o un intervento mirato ad assicurare la sicurezza degli utenti, l'organo competente ha la facoltà di imporre al richiedente la presentazione di una perizia per la regolamentazione tecnica del traffico nel periodo della limitazione dell'utilizzo della strada o della superficie pubblica adibita al traffico.
(3) La perizia deve essere redatta da ente o istituto certificato a spese del richiedente. La stessa deve essere asseverata dall'organo comunale competente.
(4) L'organo competente, in base a fondati motivi, ha la facoltà di modificare il periodo di durata della limitazione dell'utilizzo della strada o di un'area pubblica adibita al traffico, oppure può modificare la regolamentazione del traffico di cui nella perizia.
(5) Con un’ammenda di 100,00 Euro si punisce la persona fisica che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvista della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa.
(6) Con un’ammenda di 800,00 Euro si punisce l'imprenditore autonomo che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvisto della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa.
(7) Con un’ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvista della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
III. REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO STAZIONARIO
Art. 11
(1) Le aree pubbliche adibite a parcheggio sono le seguenti:
– le aree parcheggio a pagamento, adibite al parcheggio limitato nel tempo (zone blu), nonché quelle adibite alla sosta sino a 30 minuti,
– le aree pubbliche adibite a parcheggio e gli autosilo, per periodi di parcheggio più lunghi,
– le aree sistemate in modo specifico ed adibite al parcheggio accanto o al di fuori della carreggiata delle strade pubbliche, e contrassegnate dall'apposita segnaletica stradale,
– i parcheggi pubblici per gli autobus e per i veicoli da trasporto,
– i parcheggi riservati.
(2) Le aree pubbliche di parcheggio sono di regola suddivise in posti per i singoli veicoli.
Art. 12
(1) Sulle aree pubbliche adibite al traffico, laddove sono consentiti la sosta e la fermata dei veicoli degli aventi diritto, il conducente colloca l’apposito permesso in posizione visibile sul cruscotto sotto il parabrezza anteriore.
(2) Nelle aree parcheggio a pagamento, ove il tempo di parcheggio è limitato, il conducente ha l'obbligo di collocare il valido biglietto di parcheggio, in posizione visibile sul cruscotto sotto il parabrezza anteriore, dal quale risulti il periodo di parcheggio consentito.
(3) Il conducente ha l'obbligo di rispettare il tempo massimo di parcheggio, indicato dalla segnaletica stradale ovvero stabilito al rilascio del permesso. Trascorso il tempo di parcheggio consentito il conducente ha l’obbligo di rimuovere il veicolo.
(4) Con un’ammenda di 80,00 Euro si punisce il conducente che viola le disposizioni del primo comma del presente articolo.
(5) Con un’ammenda di 40,00 Euro di punisce il conducente che viola le disposizioni del secondo comma del presente articolo.
Art. 13
(1) Nelle aree parcheggio a pagamento, ove il tempo di parcheggio è limitato e le superfici sono così contrassegnate, il conducente ha l'obbligo di collocare il prescritto biglietto d'ingresso o di parcheggio in posizione visibile sul cruscotto sotto il parabrezza. Il tagliando indica chiaramente la data e l'ora in cui la vettura è stata parcheggiata. Il conducente ha l'obbligo di rispettare il tempo massimo di parcheggio esibito mediante il tagliando ovvero ammesso dal segnale stradale, nonché effettuare un nuovo pagamento ed esporre il nuovo tagliando così rilasciato.
(2) Per indicare il momento del parcheggio si utilizzano pure i parcometri a impostazione manuale ed i biglietti di parcheggio. Le modalità di contrassegno del tempo sono indicate dal segnale stradale.
(3) Nelle aree in cui è permessa solamente la sosta limitata è vietato sostituire il biglietto recante l'inizio del parcheggio impostato mediante il parcometro manuale con un nuovo biglietto. Il conducente, trascorso il periodo di sosta permessa, dovrà immediatamente lasciare l'area.
(4) In località Portorose, sulla tratta della strada Lungomare dall'incrocio con il sentiero dei Salinai allo svincolo per il Grand Hotel Metropol, in entrambi i sensi, il parcheggio è a pagamento dal 01. 05. al 30. 09.
Nel periodo dell'anno non compreso dalla disposizione di cui al primo comma del presente punto il parcheggio sulla strada lungomare è a pagamento solamente nella tratta dall'incrocio con la strada dei Salinai sino a quello con la strada per Capodistria in entrambi i sensi, mentre al di fuori della suddetta tratta il pagamento del parcheggio avviene ai sensi dell'ordinanza del Sindaco.
(5) Il comprensorio del Centro commerciale e d'affari (TPC) di Lucia è perimetrato dalla strada Lungomare, dallo svincolo verso la Mercator Degro e dal raccordo sino alla strada a senso unico in fianco alla stazione degli autobus di Lucia. Il parcheggio sulle aree predisposte lungo il predetto perimetro stradale è a pagamento in conformità all'ordinanza del Sindaco. Il conducente che parcheggia in quest'area dovrà esporre sul cruscotto sotto il parabrezza il biglietto di parcheggio valido.
Art. 14
(1) Sulle aree parcheggio pubbliche è vietata la discarica di rifiuti comunali, edili e di altro genere, nonché di altri rifiuti, di contenitori per la loro raccolta o di altri oggetti.
(2) Sui marciapiedi, sulle piste ciclabili, sulle isole pedonali e sulle fasce verdi tra le due carreggiate della strada è vietata la collocazione di tabelle e pannelli pubblicitari, nonché di altri oggetti.
(3) E' vietato collocare o abbandonare qualsiasi oggetto o transenna (seggiole, transenne, sbarramenti a U, scatoloni e simili) che limiti o impedisca l'uso del posto parcheggio, tranne che con il permesso dell'organo competente per transennare o riservare il posto parcheggio.
(4) Con un’ammenda di 40,00 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(5) Con un’ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona giuridica o l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 80,00 Euro.
Art. 15
(1) Nei parcheggi dedicati al pubblico la sosta è a pagamento. Tariffe e determinazione dei parcheggi a pagamento sono definite mediante ordinanza del Sindaco.
(2) Ove la sosta è sottoposta a tariffazione, gli utenti rispettano la modalità di pagamento prescritta, indicata dalla segnaletica stradale o in altro modo adeguato.
Art. 16
(1) L'organo competente può disporre l’utilizzo di determinate aree ovvero di posti parcheggio riservati esclusivamente ai veicoli di servizio dei seguenti enti:
1. scuole,
2. asili,
3. poliambulatori ovvero servizio sanitario,
4. Comune e
5. altre istituzioni nonché
6. in altri casi giustificati.
(2) È ammesso il parcheggio sulle suddette aree solamente previa acquisizione del permesso specifico rilasciato dall'organo competente.
(3) Tutti i posti parcheggio di cui al 1° comma del presente articolo devono essere contrassegnati mediante la prescritta segnaletica stradale.
(4) I parcheggi indicati possono essere riservati per un determinato lasso di tempo (giorni, ore) e nel periodo rimanente si utilizzano come aree di parcheggio pubbliche. I termini temporali devono essere indicati dalla segnaletica stradale.
(5) Sulle aree riservate possono sostare solamente i veicoli ammessi dalla segnaletica stradale. I veicoli in sosta devono esporre in maniera chiaramente visibile il permesso.
(6) Sulle aree destinate agli aventi diritto di cui nei punti 1, 2, 3 e 5 del primo comma del presente articolo possono sostare soltanto i veicoli di servizio e altri veicoli utilizzati per ragioni di servizio.
(7) Sulle aree destinare agli aventi diritto di cui nel punto 4 del primo comma del presente articolo, oltre ai veicoli di servizio possono essere parcheggiati anche i veicoli del protocollo e degli ospiti invitati.
Art. 17
L'articolo è soppresso.
Art. 18
L'articolo è soppresso.
Art. 19
(1) L'organo competente ha la facoltà di sancire che determinate aree parcheggio possano essere utilizzate solamente per soste brevi (sino a 30 minuti) ed essere dedicate ai seguenti utenti:
– ai genitori che conducono i figli alle istituzioni educative e scolastiche (il periodo viene fissato dal segnale stradale),
– nelle vicinanze dei bancomat, delle farmacie o presso altri punti ove la concentrazione delle funzioni pubbliche o amministrative è maggiore,
– agli utenti dei parcheggi del Poliambulatorio di Lucia, ai quali è permesso sostare per un tempo limitato gratuitamente.
(2) Le aree parcheggio di cui al 1° comma del presente articolo possono essere indicate dalla segnaletica stradale. La sosta può durare sino ad un massimo di 30 minuti ed i conducenti hanno l'obbligo di esporre nel veicolo in maniera chiaramente visibile l'indicazione dell'ora dell'arrivo sul biglietto di parcheggio o sul parcometro regolato manualmente, e di spostare il veicolo alla scadenza dei 30 minuti.
Art. 20
L'articolo è soppresso.
Art. 21
(1) Sulle aree pubbliche dedicate ovvero quelle riservate, con esclusione del caso in cui ciò sia esplicitamente permesso dalla segnaletica stradale ed a ciò siano stati adibiti dei posti specifici, è vietato il parcheggio di:
– roulotte,
– camper,
– natanti,
– veicoli a rimorchio di tutti i tipi,
– motocicli ossia ciclomotori a tre ruote,
– veicoli da carico,
– macchine operatrici,
– autobus.
(2) Con un’ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(3) Con un’ammenda di 160,00 Euro è punito l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un’ammenda di 200,00 Euro è punita la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 80,00 Euro.
Art. 22
(1) Il divieto di fermata e di sosta è in vigore altresì:
– sulle superfici pubbliche non adibite alla circolazione dei veicoli,
– sulle aree verdi, nei parchi e nei parchi giochi per l'infanzia,
– nei punti in cui il veicolo parcheggiato impedisce l'accesso ai contenitori per i rifiuti, alle isole ecologiche.
(2) Con un’ammenda di 50,00 Euro è punito il conducente che viola le disposizioni del primo comma del presente articolo.
LE ZONE PEDONALI
Art. 23
(1) Nelle zone pedonali è vietata la circolazione dei veicoli a motore, tranne per quelli che espletano le attività previste dal 1° punto dell'art. 24 del presente decreto, e per quei veicoli dotati dello specifico permesso rilasciato dall'organo competente.
(2) Nelle zone pedonali è vietato parcheggiare i veicoli a motore.
(3) Nelle zone pedonali è permessa la circolazione di biciclette e di veicoli speciali, che però non devono ostacolare o minacciare il transito dei pedoni, e non devono procedere ad una velocità superiore a quella con la quale si muovono i pedoni.
(4) La zona pedonale e quella a velocità limitata possono essere tutelate da sbarramenti fisici mobili o fissi per impedire la circolazione dei veicoli a motore, ed essere dotate della prevista segnaletica stradale. Davanti agli sbarramenti fisici è vietato parcheggiare.
(5) In via eccezionale la circolazione ed il parcheggio di veicoli a motore può essere permessa anche nelle zone pedonali in caso di previsione di alta marea o di inondazione delle aree costiere, o di altri eventi eccezionali, ma solamente per la durata del pericolo.
(6) Nel periodo dal 1° maggio al 20 settembre in via Prešeren, presso l'incrocio con via Kosovel (verso la Punta), si colloca uno sbarramento meccanico, con il quale si impedisce la circolazione dei veicoli a motore, e l'area acquisisce lo status di zona pedonale. Con lo sbarramento meccanico si tutela anche la zona pedonale all'ingresso di via IX° Corpo (presso l'Ufficio parrocchiale) e l'ingresso a piazza 1° maggio attraverso via Kosovel, nonché l'accesso alla piazza delle Erbe dalla via dei Partigiani.
(7) Tutte le altre vie, piazze ed aree pubbliche adibite al traffico nell'abitato di Pirano, non esplicitamente citate all'art. 29 del presente decreto, si reputano zona pedonale ed in esse è vietata la circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore, tranne per i mezzi d'intervento durante l'espletamento delle funzioni di cui al 1° punto dell'art. 24 e per i veicoli con permesso particolare dell'organo competente.
(8) Il Sindaco, onde garantire l'indisturbata circolazione e la sicurezza dei pedoni, nonché per arricchire l'offerta turistica, ha la facoltà di istituire ulteriori zone pedonali temporanee.
Art. 24
(1) Nella zona pedonale è ammessa la circolazione di veicoli, se questi espletano le attività
– di polizia,
– dei vigili del fuoco,
– di pronto soccorso,
– di interventi urgenti di manutenzione,
– di raccolta dei rifiuti,
– di pulizia delle strade e delle altre aree,
– di vigilanza comunale.
(2) Per gli interventi urgenti non vige la limitazione della circolazione nella zona pedonale di cui al 1° punto dell'art. 24, ma alle condizioni di cui al 2° punto dell'art. 10.
(3) I veicoli degli abitanti nella zona pedonale e quelli delle persone giuridiche e degli imprenditori autonomi, che hanno sede in detta zona, possono entrare con il permesso (abbonamento) in detta zona solamente nel periodo previsto per la consegna delle merci, e devono lasciare la zona allo scadere del periodo in questione.
LA ZONA A CIRCOLAZIONE LIMITATA
Art. 25
(1) Nella zona a circolazione limitata la precedenza viene data ai pedoni. I conducenti devono diminuire la velocità (sino ad un massimo di 30 km/h) e prestare particolare attenzione ai bambini, ai quali è permesso giocare nelle zone suddette. Nella zona a circolazione limitata sono vietate le manifestazioni sulle strade adibite alla circolazione dei veicoli a motore.
(2) Il comprensorio delle zone a circolazione limitata comprende:
– La zona dell'Abbonamento blu, che comprende riva Cankar, riva Prešeren, riva Kidrič, via Stjenko, via Župančič, piazza Fratellanza, via Matteotti, via Marušič, piazza Vodnik, piazza Gradnik e
– La zona I – dell'Abbonamento verde, con via IX° Corpo (dalla stazione d'ingresso al centro storico sino allo sbarramento presso la Parrocchia), via degli Ulivi, via Rozman e la strada di accesso alla scuola elementare Ciril Kosmač.
– La zona II – dell'Abbonamento verde per il comprensorio di Fiesso, dal sistema d'accesso presso l'autosilo accanto al cimitero sino allo sbarramento presso l'albergo Barbara.
LA ZONA A VELOCITA' LIMITATA
Art. 26
(1) Se a seguito dell'alto volume di transito pedonale, ciclistico e degli utenti di mezzi particolari di trasporto, si rende necessario tutelare ulteriormente la loro incolumità o per altri fondati motivi sia necessario limitare la velocità dei veicoli sotto i 50 km/h, l'organo competente ha la facoltà di definire l'abitato o parte di esso quale zona a velocità limitata.
(2) Nella zona a velocità limitata il limite minimo di velocità non deve essere inferiore a 30 km/h.
(3) Si definisce zona a velocità limitata la strada dalla stazione d'ingresso al centro storico di Pirano in via Dante sino a via Cankar.
(4) Nella zona a velocità limitata si prevede il collocamento di ostacoli atti a limitare la velocità, e precisamente nei tratti di strada sui quali i conducenti sono soliti non rispettare i limiti di velocità o in cui possono raggiungere velocità che superano il limite previsto, ed in particolare all'ingresso del centro storico lungo via Dante.
CONSEGNA MERCI
Art. 27
(1) La consegna delle merci per l'approvvigionamento mediante veicoli commerciali nel centro storico di Pirano e nella zona a circolazione limitata è permessa esclusivamente nell'orario di consegna, che va dalle ore 06.00 alle 09.30. Scaduto il periodo i veicoli devono essere rimossi dalle suddette zone.
(2) L'organo competente ha la facoltà di permettere in via eccezionale delle consegne anche oltre l'orario predetto per la categoria di veicoli indicata al 1° punto del presente articolo, ma solamente previa acquisizione del permesso speciale, nel quale si definiscono le condizioni della consegna.
(3) La tassa per il rilascio del permesso – Abbonamento giallo – viene fissata mediante ordinanza del Sindaco.
(4) La consegna di merce al mercato (piazza delle Erbe) e l'asporto delle rimanenze è permessa solamente mediante furgoni dalla massa complessiva non superiore alle 2 tonnellate, lungo via Stjenko e via dei Partigiani, dalle ore 06.00 alle 09.30, mentre l'asporto delle rimanenze è permesso per il periodo di un'ora dopo la chiusura del mercato (dalle ore 13.00 alle 14.00). Non è possibile eseguire la consegna delle merci per l'approvvigionamento con mezzi commerciali o veicoli personali attraversando la zona pedonale di piazza Tartini. Nell'intento di garantire la possibilità di poter effettuare la consegna merci, viene assicurato all'ingresso di piazza Tartini un determinato numero di posti parcheggio appositamente per le consegne, che però si dovranno effettuare entro il termine prescritto (06.00–09.30).
(5) Si reputa consegna al mercato anche la consegna della merce per i gestori degli esercizi in piazza delle Erbe ed in via Levstik, che deve sottostare all'orario previsto al comma precedente.
(6) I veicoli a motore e gli articolati che si utilizzano come rivendite, officine o magazzini ambulanti, possono soffermarsi nell'ambito del mercato solamente durante l'orario e nei posti indicati dall'organo competente nel permesso rilasciato.
(7) La consegna della merce deve essere effettuata rapidamente, senza esitazioni, nel periodo necessario per il carico e lo scarico della merce, e per una durata complessiva non superiore ai 30 minuti.
Dopo lo scarico della merce la superficie utilizzata deve essere pulita e la merce deve essere rimossa dalle aree pubbliche adibite al traffico al massimo sino alle ore 10.00. Le operazioni di carico scarico merci non devono mettere in pericolo i pedoni o ostacolarne il transito. Per i ritardi dovuti allo stazionamento nella zona a circolazione limitata oltre i 30 minuti concessi verrà comminato all'uscita il pagamento di una tariffa aggiuntiva il cui ammontare viene fissato mediante ordinanza del Sindaco.
Art. 28
(1) Il Sindaco ha la facoltà di determinare il numero necessario di posti parcheggio, adibiti esclusivamente alla consegna mediante veicoli commerciali.
(2) Il parcheggio sui posti adibiti alla consegna di cui al comma precedente è vietato durante l'orario delle consegne, mentre è permessa la sosta per le operazioni di carico e scarico della merce da consegnare, sino al tempo massimo indicato dalla segnaletica.
(3) La consegna nella zona pedonale deve essere effettuata esclusivamente nell'orario di consegna previsto.
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO NEL CENTRO STORICO DI PIRANO
Art. 29
(1) Il centro storico di Pirano comprende l'area parcheggio chiusa, limitata dagli sbarramenti di accesso previsti dal presente decreto, che si trovano:
– all'altezza dell'edificio residenziale al numero 31 di via Dante
– all'altezza del numero civico 5 di via IX° Corpo.
(2) Nel centro storico di Pirano vige il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore in tutte le vie e piazze, tranne:
– riva Prešeren,
– piazza Vodnik,
– via Stjenko,
– piazza Gradnik,
– riva Kidrič,
– via IX° Corpo (dal n° 5 alla parrocchia),
– Parcheggio sopra il rifugio miliare,
– riva Cankar,
– via degli Orti,
– piazza Fratellanza,
– via dell'Ospedale,
– via Župančič,
– via Rozman,
– via Matteotti,
– via degli Ulivi,
– via Marušič,
– strada verso la scuola elementare Ciril Kosmač.
(3) Le aree pubbliche adibite al traffico, ove è permessa la sosta ed il parcheggio esclusivamente per gli abitanti in possesso dei permessi – abbonamenti, sono le seguenti:
– ABBONAMENTO BLU, ROSSO
– riva Prešeren,
– via Marušič,
– via Matteotti,
– piazza Vodnik,
– riva Kidrič,
– piazza Gradnik,
– parcheggi accanto allo sbarramento d'ingresso e accanto alla stazione degli autobus di Pirano,
– via Župančič,
– piazza Fratellanza.
– ABBONAMENTO VERDE – punto di controllo e d'accesso, zona 1:
– via IX° Corpo (dall'ingresso al cimiero di Pirano sino alla Parrocchia, compreso il parcheggio sovrastante il rifugio militare),
– via degli Orti,
– via dell'Ospedale,
– via Rozman,
– via degli Ulivi.
(4) ABBONAMENTO VERDE – punto di controllo e d'accesso, zona 2 – Fiesso:
– punto di controllo e d'accesso presso l'autosilo (cimitero),
– sbarramento presso l’Hotel Barbara.
(4.1) Nel comprensorio di Fiesso vige un regime di circolazione specifico. Il periodo di parcheggio è limitato ad un massimo di 10 ore ed è a pagamento, del quale sono esentati gli abitanti che vivono all'interno del comprensorio in questione e tutti coloro che parcheggiano i loro veicoli al di fuori delle superfici pubbliche adibite al traffico. Hanno diritto all'abbonamento per questa zona tutti gli abitanti in possesso di residenza temporanea e stabile, gli ospiti degli alberghi, del campeggio ed i proprietari di immobili e di terreni, che devono però parcheggiare i loro veicoli al di fuori delle aree pubbliche adibite al traffico, che si delimitano con la specifica segnaletica stradale. Nel comprensorio si possono parcheggiare solamente le autovetture.
Art. 30
(1) Se risultano occupati tutti i posti parcheggio nell'abitato di Pirano, i detentori degli abbonamenti blu, verde e rosso possono parcheggiare gratuitamente nel parcheggio di Fornace.
(2) La piazza Tartini è zona pedonale, in cui è consentita la circolazione dei veicoli solo per l'espletamento delle attività di cui nell' art. 24 del decreto nonché in casi eccezionali, previo ottenimento del benestare del Sindaco.
Art. 31
(1) Tutti gli utenti del parcheggio che va dallo sbarramento di via IX° Corpo devono esporre in maniera visibile l'abbonamento verde.
(2) Nelle immediate vicinanze dei due asili in via IX°Corpo e della strada di accesso alla scuola elementare Ciril Kosmač si designano le aree parcheggio adibite agli accompagnatori dei bambini agli asili ed alla scuola, sulle quali è permesso sostare brevemente sino ad un massimo di 30 minuti. Lo stesso vale per gli utenti dell'Ambulatorio veterinario in via degli Ulivi 15. I conducenti che utilizzano i parcheggi di cui sopra hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile il permesso e di rimuovere il veicolo allo scadere del periodo di sosta consentito.
(3) Sulla strada che conduce alla scuola elementare Ciril Kosmač si permette la sosta sino ad un massimo di due ore per le attività pomeridiane extrascolastiche. I veicoli parcheggiati devono avere esposto in maniera visibile il permesso, che viene rilasciato dall'autorità competente della scuola in questione. Allo scadere della seconda ora i veicoli devono essere rimossi, pena il pagamento di una tariffa aggiuntiva presso la cassa dell'autosilo.
(4) I detentori degli abbonamenti blu possono parcheggiare anche nell'area riservata agli abbonamenti verdi.
Art. 32
(1) Il gestore dei parcheggi ha la facoltà di operare il controllo sull’avvenuto pagamento dei veicoli sostanti sulle aree pubbliche.
(2) Gli utenti dei parcheggi a pagamento pubblici sono tenuti a corrispondere gli oneri di sosta come prescritti, servendosi dei parchimetri collocati nelle immediate prossimità. In caso di omesso pagamento della prescritta tariffa, il gestore può applicare gli oneri per l’intera giornata, come dal tariffario vigente.
(3) Se il conducente si rifiuta di pagare la tariffa di parcheggio, il gestore si costituisce parte danneggiata presso il competente organo per le contravvenzioni del Comune di Pirano, con la proposta di (adire a vie legali e) avviare il rispettivo procedimento presso detto organo.
(4) Nel caso il titolare del diritto all'abbonamento blu, a quello rosso, a quello verde o a quello giallo, o ad un altro media d'ingresso adeguato non paghi entro il termine di 15 giorni dalla notifica della diffida il compenso previsto dal presente decreto, l'amministratore del sistema dello sbarramento fisico gl'impedisce temporaneamente il funzionamento del mezzo ausiliario tecnico per far funzionare le colonne a scomparsa sino al pagamento delle spese del compenso e delle spese della diffida.
(5) Con un'ammenda di 125 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(6) Con un'ammenda di 200,00 Euro si punisce l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
(7) Con un'ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica si punisce con un'ammenda di 200,00 Euro.
Art. 33
(1) Il diritto al conforme permesso, o abbonamento ed agli altri media d'ingresso compete:
– agli utenti dei garage per i propri veicoli, che dimostrano l'effettivo possesso del garage ed ai quali s'iscrive nell'abbonamento il diritto concreto di parcheggiare solamente nel garage, anche per più veicoli in proprietà di uno stesso nucleo familiare, previa dimostrazione che il garage dispone dello spazio necessario per ospitare il numero di veicoli, per i quali è stata estesa la domanda di concessione dell'abbonamento.
– L'abbonamento blu: ai cittadini con residenza fissa nel comprensorio della zona blu dell'abitato di Pirano, che risultano essere proprietari o utenti del veicolo oppure certificano il diritto all’uso dello stesso con altri attestati scritti inerenti il noleggio tramite contratti leasing oppure trattandosi dei mezzi di servizio, è rilasciato l'abbonamento esclusivamente per un veicolo a nucleo familiare.
– L'abbonamento verde per le zone 1 e 2: ai cittadini con residenza stabile nell'ambito della zona degli abbonamenti verdi, i proprietari d'immobili, di garage ed i proprietari di terreni funzionali, sui quali possono parcheggiare i propri veicoli nel caso abbiano la possibilità di accedervi ai sensi della segnaletica stradale.
– L'abbonamento rosso: alle persone giuridiche ed agli imprenditori autonomi, la cui attività ha sede nel comprensorio della zona blu o di quella verde, per un unico veicolo.
– L'abbonamento giallo: a tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché agl'imprenditori autonomi che effettuano regolarmente la consegna delle merci nel comprensorio dell'abitato di Pirano (fornitori regolari esterni), alle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.
– Agli utenti dei parcheggi riservati, che hanno la facoltà di parcheggiare unicamente sui parcheggi in parola, esponendo il permesso in questione.
(2) Per il parcheggio su aree speciali nel comune di Pirano (parcheggi riservati ai titolari di permessi), ai proprietari ovvero utenti di immobili viene rilasciato il permesso.
Un'autorizzazione ai sensi del comma precedente può essere rilasciata: a persone che esibiscono un documento comprovante l’uso dell’immobile nella zona interessata di parcheggio. L’avente diritto può beneficiare di un massimo di due permessi.
Art. 34
(1) Gli utenti pagano per l'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico, di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 29 (zona dell'abbonamento blu e zone dell'abbonamento verde) un compenso mensile specifico, l'ammontare del quale viene fissato mediante ordinanza del Sindaco.
(2) Onde entrare nella zona del centro storico di Pirano il detentore del permesso o dell'abbonamento ha il diritto di richiedere all'amministratore per circolare nella zona a velocità limitata la consegna di un congegno per azionare lo sbarramento fisico (media d'ingresso).
(3) L'amministratore ha la facoltà di consegnare all'avente diritto detto media d'ingresso alle condizioni di cui al 2° punto dell'art. 34, e di iscrivere l'avente diritto nell'evidenza ufficiale dei detentori dei media d'ingresso.
(4) Il diritto al media d’ingresso sulle targhe d’immatricolazione o transponder spetta:
a. ai veicoli di pronto intervento (polizia, vigili del fuoco, pronto soccorso),
b. ai veicoli dei servizi comunali e del servizio comunale ed ispettivo;
c. ai taxi in possesso del decreto valido rilasciato dal Comune di Pirano per l'utilizzo delle piazzole adibite ai taxi,
d. i veicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri.
L'amministratore del traffico ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'evidenza dei detentori dei diversi media d'ingresso e di garantire all'Ufficio per la vigilanza e l'ispezione la visione operativa giornaliera nell'evidenza informatica dei detentori dei suddetti media, nonché la consegna della banca dati completa nell'arco di 24 ore in caso di modifica.
(5) La zona a velocità limitata può essere tutelata mediante sbarramenti fisici fissi o mobili per impedire l'ingresso dei veicoli che non sono in possesso del conforme abbonamento o permesso.
(6) Il congegno tecnico per operare con il sistema di sbarramento fisico può essere utilizzato solamente dall'avente diritto, che ha il dovere di restituire il congegno all'amministratore del sistema in 15 giorni dalla data in cui scadono le condizioni per il rilascio del permesso di circolazione e di sosta nell'abitato di Pirano. Sulle aree pubbliche di Pirano, adibite al parcheggio degli abitanti detentori dell'abbonamento mediante segnaletica stradale, è vietato il parcheggio di altri veicoli.
(7) Chiunque rechi un danno ai congegni o agli sbarramenti fisici, a seguito del mancato rispetto della segnaletica stradale o delle regole di utilizzo, si punisce con un'ammenda di 125 Euro, ed ha l'obbligo di risarcire il danno insorto.
(8) Il detentore che aliena consapevolmente temporaneamente o in maniera duratura il congegno tecnico, o al quale è scaduto il termine rilevato al diritto di utilizzare il sistema dello sbarramento fisico, o ancora che renda possibile ad altri non aventi diritto l'ingresso o abusi in altro modo dell'abbonamento o del permesso, si punisce con un'ammenda di 200,00 Euro, e l'amministratore del sistema gli vieta con decreto l'utilizzo del sistema sino alla consegna dell'attestato di avvenuto pagamento della multa.
(9) Con un'ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del 3° e 4° comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica si punisce con un'ammenda di 200,00 Euro.
Art. 35
(1) Il Sindaco autorizza l'amministratore del sistema del traffico a gestire anche il sistema di sbarramenti fisici e di controllo degli ingressi e delle uscite dei veicoli.
(2) L'amministratore cura la manutenzione del sistema di sbarramenti fisici, fattura e riscuote il pagamento dei parcheggi, rilascia i congegni per azionare gli sbarramenti fisici ed espleta altri compiti in conformità all'autorizzazione concessagli dal sindaco ed al contratto di gestione del sistema di sbarramenti fisici, degli autosilo e dei parcheggi a pagamento, garantendo l'ordine nelle aree parcheggio, il controllo delle entrate e delle uscite dei veicoli e del sistema in genere.
(3) I mezzi raccolti mediante il pagamento dei parcheggi vengono utilizzati dall'amministratore per garantire il funzionamento del sistema.
Art. 36
(1) I veicoli a motore che entrano nell'abitato di Pirano, hanno l'obbligo di esporre per tutto il periodo di permanenza in maniera visibile il permesso o l'abbonamento, ovvero il biglietto di parcheggio o il parcometro, che devono essere collocati sopra il cruscotto e sotto il parabrezza, in modo da poter essere controllati in qualsiasi momento.
(2) I detentori dei permessi o degli abbonamenti di cui al primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di richiedere il rilascio di un nuovo permesso o abbonamento se si modificano i dati che influiscono sui contenuti del permesso o dell'abbonamento. Il nuovo permesso o abbonamento deve essere richiesto in 15 giorni da quando si è verificato il cambiamento dei dati.
(3) Il permesso o l'abbonamento di cui al 1° comma e il biglietto d'ingresso o altro media d'ingresso di cui all'art. 32 possono essere utilizzati nel centro storico di Pirano solamente dai loro detentori con il veicolo, per il quale è stato rilasciato il permesso, l'abbonamento o il media d'ingresso.
UTENZA DEGLI ANIMALI NEL TRAFFICO
Art. 37
(1) L'utilizzo di mezzi di trasporto a trazione animale negli abitati di Pirano, di Portorose, di Lucia e sulle strade principali di accesso al comune è permesso solamente previa autorizzazione dell'organo competente, nella quale si definiscono le condizioni di utilizzo.
(2) Non è permesso lasciare incustoditi animali da maneggio sulle aree pubbliche adibite al traffico.
(3) Con un'ammenda di 40,00 Euro si punisce il proprietario del veicolo a trazione animale o dell'animale da maneggio se trasgredisce le disposizioni del presente articolo.
Art. 38
(1) I cavalieri hanno la facoltà di utilizzare le aree pubbliche adibite al traffico solamente previa autorizzazione dell'organo competente, nella quale si definiscono le condizioni dell'utilizzo.
(2) Con un'ammenda di 40,00 Euro si punisce il proprietario dell'animale da maneggio se trasgredisce le disposizioni del presente articolo.
Art. 39
(1) Gli animali, ossia i cani e gli animali di taglia maggiore, anche se trainano un veicolo, devono essere accompagnati sulle aree pubbliche adibite al traffico da una persona in grado di condurli con sicurezza.
(2) I cani e gli altri animali di taglia maggiore, che possono costituire un pericolo per il traffico, possono essere condotti nelle aree pubbliche adibite al traffico solamente al guinzaglio o alla briglia (accompagnati da una persona in grado di guidarli con sicurezza).
(3) Gli animali accanto alla strada ed alle altre aree adibite al traffico devono essere sotto controllo o poste in sicurezza in modo che non possano invadere la strada o altre superfici adibite al traffico.
(4) Con un'ammenda di 40,00 Euro si punisce la persona fisica che guida un veicolo a traino animale, cavalca un animale di taglia maggiore o conduce un cane in maniera inadeguata.
CIRCOLAZIONE DI BICICLETTE E CICLOMOTORI
Art. 40
(1) La circolazione delle biciclette e dei ciclomotori è permessa sulle strade pubbliche e sulle piste ciclabili. Ove sono presenti le corsie ciclabili i ciclisti hanno l'obbligo di utilizzarle.
(2) E' vietata la circolazione di biciclette e di ciclomotori lungo i marciapiedi e sugli altri sentieri pubblici adibiti ai pedoni, nonché nelle aree ove mediante segnaletica stradale viene disposto il divieto per detta categoria di veicoli, nonché nei parchi giochi per bambini e nelle aree verdi. Inoltre è vietato parcheggiare le biciclette sui marciapiedi, lungo la carreggiata stradale e sulle altre superfici, ove queste potrebbero ostacolare o costituire una minaccia per il traffico o per il transito dei pedoni.
(3) Con un'ammenda di 40,00 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
Art. 41
(1) Nelle aree pubbliche è permesso parcheggiare le biciclette ed i ciclomotori solamente negli spazi adibiti e predisposti di sostegni.
(2) Negli abitati del comune di Pirano è vietato appoggiare le biciclette agli edifici e ad altri stabili, che confinano direttamente con le aree pubbliche adibite al traffico e sulle banchine delle corsie ciclabili e dei marciapiedi.
(3) L'ufficio competente determina gli spazi adibiti a parcheggio dei cicli e le modalità della loro predisposizione allo scopo.
(4) Il servizio di manutenzione delle strade comunali è responsabile della corretta predisposizione e manutenzione degli spazi adibiti a parcheggio delle biciclette.
(5) Con un'ammenda di 40,00 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del 1° e 2° comma del presente articolo.
Art. 42
(1) Le biciclette ed i ciclomotori appoggiati che ostacolano la circolazione degli altri utenti della strada possono essere rimosse.
(2) La rimozione di cui al comma precedente viene ordinata dal servizio di vigilanza in conformità all'art. 52 del presente decreto.
ALTRI OBBLIGHI DEGLI UTENTI DELLA STRADA
Art. 43
(1) L'organo competente ha la facoltà di disporre che determinate strade siano vietate agli autobus indirizzati verso la stazione centrale degli autobus di Lucia o in partenza da essa, o ancora che la circolazione degli autobus in arrivo ed in partenza dalla stazione centrale degli autobus di Lucia avvenga solamente lungo determinate strade o direzioni di marcia, nel caso ciò sia necessario per diminuire l'intensità del traffico.
(2) Le direzioni di marcia degli autobus di cui al comma precedente sono obbligatorie per le compagnie di trasporto. La stazione centrale di Lucia ha il dovere di informare le compagnie di trasporto in merito alle direzioni di marcia obbligatorie degli autobus in arrivo o in partenza a Lucia, che espletano il servizio di trasporto pubblico.
(3) Le fermate degli autobus possono essere utilizzate anche come piazzole per brevi soste degli autobus turistici, che espletano il servizio di trasporto pubblico.
(4) Le piazzole che costituiscono le fermate degli autobus sulle strade comunali e su parte della strada statale nell'ambito dell'abitato devono trovarsi al di fuori della carreggiata e devono soddisfare i normativi tecnici e le condizioni minime previste dalla legge.
(5) Dopo aver valutato le circostanze importanti per la sicurezza del traffico l'organo competente ha la facoltà di rilasciare il permesso di sistemare la fermata dell'autobus sulla carreggiata stradale, e di revocare detto permesso se accerta che detta fermata è divenuta pericolosa e che sono insorte le condizioni per la costruzione di un'apposita piazzola in fianco alla carreggiata (art. 34 della Legge sulle strade pubbliche).
(6) Le piazzole che costituiscono le fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico nel comune di Pirano possono essere utilizzate per sostare da imprenditori ed imprese, che espletano il trasporto speciale di passeggeri (operai, scolari ecc.), previa concessione del permesso da parte dell'organo comunale competente.
(7) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
III. SEGNALETICA STRADALE, OPERE E DISPOSITIVI STRADALI
Art. 44
La segnaletica stradale è costituita:
– dai segnali stradali,
– dalla segnaletica orizzontale,
– dai segnali stradali e dalle indicazioni luminose,
– da altri segnali di indicazione dei lavori, di ostacoli e di danni alla carreggiata,
– dalla segnaletica turistica ed informativa,
– tutte le tabelle integrative sui segnali stradali e la segnaletica indicativa ed informativa devono recare le scritte bilingui in lingua slovena ed italiana.
Art. 45
Le opere e i dispositivi stradali sono costituiti:
– dai dispositivi per segnalare il bordo stradale,
– dai dispositivi per la guida e la canalizzazione del traffico nell'area dei cantieri stradali, di altri ostacoli o di danni alla carreggiata,
– dalle barriere di sicurezza e guard rail,
– da dispositivi e barriere di divieto di accesso (cavalletti, sbarre, coni, colonnine a scomparsa, vasi di fiori ecc.),
– da specchi stradali,
– da ostacoli anti parcheggio,
– da ostacoli per la limitazione della velocità,
– dai sostegni per le biciclette,
– da indicazioni per le necessità del servizio stradale invernale,
– dai provvedimenti tecnici, dispositivi e congegni per aumentare la sicurezza nel traffico,
– da lampade ad illuminescenza particolare per le strisce pedonali,
– dall’illuminazione stradale e dai dispositivi per il suo funzionamento,
– dai dispositivi per il conteggio del traffico e dai radar preventivi per la misurazione della velocità,
– dai dispositivi per il controllo del traffico,
– dai segnalatori acustici per i videolesi,
– dai segnalatori tattili per gli audiolesi,
– dai pulsanti per i pedoni presso le strisce pedonali,
– dai parcometri pubblici,
– dai segnalatori acustici e tattili per video ed audiolesi,
– dai dispositivi e dall'attrezzatura necessaria al funzionamento dei segnalatori luminosi e dei segnalatori a contenuto variabile (pannelli luminosi informativi),
– dai dispositivi e dall’attrezzatura per il monitoraggio delle condizioni atmosferiche sulla strada.
Art. 46
(1) La segnaletica stradale, le opere ed i dispositivi stradali presenti sulle strade comunali sono di proprietà del Comune di Pirano.
(2) L'ordinanza per il collocamento, per la modifica, per l'integrazione e per la rimozione dei segnali stradali viene emessa dall'organo competente. L'ordinanza non è necessaria se si tratta di un'indicazione di un ostacolo al traffico, che deve essere indicato in base alle disposizioni di legge.
(3) E' vietato danneggiare, rimuovere o occultare la segnaletica stradale o modificarne il significato, nonché danneggiare, rimuovere o modificare la funzione dei dispositivi stradali.
(4) L'ispettore per le strade o quello per il traffico possono ordinare al servizio di manutenzione delle strade comunali l'immediata rimozione della segnaletica e dei dispositivi stradali collocati senza l'ordinanza di cui al secondo comma o difformemente ad essa, ovvero ordinare i provvedimenti necessari all'istituzione della funzione normale della segnaletica e dei dispositivi stradali in relazione al presente comma.
(5) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del 3° e/o 4° comma del presente articolo.
(6) Con un’ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l'imprenditore autonomo che violano le disposizioni del 3° e/o 4° comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.
Art. 47
(1) Lungo la fascia di rispetto della strada, adibita alla collocazione della segnaletica e dei dispositivi stradali, nonché nel campo di visibilità, è proibito collocare tabelle, scritte e dispositivi per la pubblicità visiva o sonora, nonché altri oggetti che potrebbero far diminuire la visibilità della segnaletica e le funzioni dei dispositivi stradali, o ancora far diminuire l'attenzione dei conducenti o il loro campo visivo, tranne che con il permesso dell'organo competente.
(2) In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo l'ispettore per le strade ha la facoltà di ordinare al servizio di manutenzione la rimozione immediata dell'ostacolo.
(3) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l’imprenditore autonomo che violano le disposizioni del presente articolo, il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.
Art. 48
(1) E' vietato aggiungere qualsiasi cosa non in relazione alla segnaletica ed ai dispositivi stradali, ai loro elementi di fissaggio o di sostegno, tranne che con il permesso dell'organo competente.
(2) In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo l'ispettore per le strade ha la facoltà di ordinare al servizio di manutenzione la rimozione immediata dell'aggiunta.
(3) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l’imprenditore autonomo che violano le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.
IV. PROCEDIMENTO E MODALITA' D'OPERATO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA IN RELAZIONE AL MANTENIMENTO DELL' ORDINE DEI VEICOLI IN SOSTA E/O IN FERMATA
Art. 49
(1) Nell'espletamento delle competenze relative al mantenimento dell'ordine il servizio di vigilanza attua i provvedimenti previsti dalla Legge sulle norme (di comportamento) nel traffico stradale e dal presente decreto.
(2) Le competenze e gli obblighi dei vigili urbani, dei controllori e degli ispettori nell'ambito dell'espletamento delle loro mansioni, sono regolati nel Decreto sul servizio ispettivo e di vigilanza del Comune di Pirano.
Art. 50
I vigili urbani, i controllori e gl'ispettori collaborano all'attuazione di manifestazioni ed eventi simili che si svolgono nel comune di Pirano. Le spese della loro collaborazione sono a carico dell'organizzatore della manifestazione e l'ammontare viene disposto con ordinanza del Sindaco.
Art. 51
Nell'ambito delle loro competenze i vigili urbani, i controllori e gl'ispettori effettuano compiti di controllo delle automobili in sosta e/o in fermata:
– sulle strade pubbliche e su quelle non classificate, fornite in uso al traffico stradale,
– nelle zone pedonali,
– nelle zone a circolazione limitata,
– nelle aree parcheggio pubblico,
– lungo le corsie adibite ai veicoli d'intervento,
– nelle aree pubbliche verdi, nei parchi giochi per l'infanzia e lungo i viali alberati,
– nelle altre aree pubbliche.
Condizioni e modalità di rimozione dei veicoli parcheggiati irregolarmente
Art. 52
L'ufficiale autorizzato ordina la rimozione del veicolo parcheggiato irregolarmente, ricorrendo all'utilizzo del carro attrezzi, allorquando il veicolo in divieto di sosta soggiace a quanto nella Legge sulle norme del traffico stradale, per quanto concerne la rimozione, oppure lo stesso veicolo è stato parcheggiato:
1. laddove l'utilizzo della strada, di una sua parte o dei parcheggi pubblici è limitato da un pubblico avviso rilevato all'espletamento dei compiti del servizio stradale invernale, di regolari lavori di manutenzione, di pulizia, per la realizzazione di manifestazioni e simili,
2. nei punti in cui il veicolo parcheggiato impedisce l'accesso ai contenitori per i rifiuti, alle isole ecologiche, e
3. non sia stata presentata alcuna richiesta di sblocco del veicolo oppure non essendo state pagate le spese per il blocco del veicolo con attrezzo a chiave e per la rimozione dello stesso, entro le otto ore successive all'atto compiuto dall'ufficiale autorizzato.
Art. 53
(1) La rimozione dei veicoli parcheggiati in modo improprio (rimozione forzata dei veicoli), e dei veicoli fuori uso – veicoli abbandonati nonché il blocco dei veicoli con attrezzo a chiave viene effettuato da un concessionario designato dal Sindaco a seguito di gara pubblica (nel prosieguo: il servizio di rimozione). Fino all’atto di selezione del responsabile del servizio di rimozione, tale servizio viene svolto in base al contratto tuttora vigente.
(2) La rimozione si effettua a spese del proprietario o del locatario del veicolo. Il veicolo viene condotto allo specifico deposito custodito.
(3) Il veicolo viene restituito al conducente all'atto della presentazione del certificato di pagamento delle spese di rimozione e di custodia del veicolo.
(4) L'ammontare delle spese di rimozione e di custodia del veicolo viene fissato con ordinanza del Sindaco.
Art. 54
(1) Se il conducente si avvicina al veicolo dopo che il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ha già compilato l'ordinanza di rimozione e chiamato il servizio di rimozione, ma il veicolo non è stato ancora rimosso, il conducente ha l'obbligo di pagare comunque il 50  % delle spese di rimozione.
(2) Si reputa che il veicolo è stato rimosso quando il carro attrezzi inizia ad allontanarsi dal luogo in cui ha caricato il veicolo da rimuovere.
Art. 55
(1) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ha l'obbligo di fotografare qualsiasi veicolo di cui abbia ordinato la rimozione, e di redigere il verbale di accertamento dello stato del veicolo, annotando se il veicolo è aperto o chiuso a chiave, se sia possibile introdursi nell'abitacolo e tutti gli eventuali danni preesistenti, documentandoli fotograficamente a verbale.
(2) In caso di danneggiamento del veicolo o di altri danni insorti a causa della rimozione, il servizio rimozione ha l'obbligo di risarcimento del danno insorto.
Art. 56
(1) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ha l'obbligo di avvertire immediatamente la polizia in merito ad ogni rimozione o spostamento del veicolo effettuato.
(2) La comunicazione deve comprendere:
– il numero d'immatricolazione del veicolo, per il quale è stata ordinata la rimozione,
– la data e l'ora della rimozione,
– le generalità del servizio di rimozione,
– il luogo in cui il veicolo viene custodito ovvero dove può essere ritirato.
Condizioni e modalità di immobilizzo dei veicoli parcheggiati irregolarmente
Art. 57
(1) Per il veicolo parcheggiato irregolarmente, ma che non soddisfa le condizioni per la rimozione, o la cui rimozione non è possibile, il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ordina l'immobilizzazione mediante fissaggio delle ganasce.
(2) Le ganasce vengono fissate al veicolo che è parcheggiato sulle aree parcheggio di cui agli articoli 13, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto, se non risulta esposto in maniera visibile sul cruscotto e sotto il parabrezza il biglietto di parcheggio e se è sprovvisto dell'apposito permesso di parcheggio o del contrassegno specifico dell'organo competente.
(3) Le ganasce possono essere fissate anche al veicolo parcheggiato nell'area parcheggio, ma per esso non è stato pagato il pedaggio previsto, o se non risulta esposto in maniera visibile sul cruscotto e sotto il parabrezza il biglietto di parcheggio o il parcometro manuale, che indica l'inizio del periodo di sosta.
Art. 58
(1) Le ganasce devono essere fissate se possibile alla ruota anteriore sinistra.
(2) Il fissaggio e la rimozione delle ganasce viene effettuata dall'apposito servizio autorizzato dal Sindaco.
Art. 59
(1) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ha l'obbligo di fissare sul parabrezza del veicolo di cui all'articolo precedente l'avviso scritto inerente la trasgressione.
(2) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore, oltre all'avviso inerente la trasgressione, ha l'obbligo di fissare sul finestrino del conducente oppure sul parabrezza innanzi al conducente o in un altro luogo ben visibile del veicolo anche l'ordinanza scritta di fissaggio delle ganasce. Con questo avviso il conducente viene avvertito in merito al procedimento di rimozione delle ganasce ed all'obbligo di pagamento delle spese di fissaggio e rimozione delle stesse.
(3) Il veicolo al quale sono state fissate le ganasce non deve essere spostato sino a quando le ganasce non vengono rimosse.
Art. 60
(1) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore, per ogni veicolo al quale sono state fissate le ganasce, ha l'obbligo di fotografare il veicolo e di redigere il verbale inerente la situazione del veicolo, indicando nel verbale se il veicolo è aperto o chiuso a chiave, se sia possibile introdursi nell'abitacolo e tutti gli eventuali danni preesistenti, documentandoli fotograficamente a verbale.
(2) In caso di danneggiamento del veicolo o di altri danni insorti a causa della rimozione, il servizio di fissaggio delle ganasce ha l'obbligo di risarcimento del danno insorto.
Art. 61
(1) Se il conducente si avvicina al veicolo durante il procedimento di fissaggio delle ganasce, ha l'obbligo di pagare il 50  % delle spese di fissaggio e rimozione delle ganasce.
(2) Il veicolo si reputa immobilizzato mediante le ganasce quando queste vengono serrate a chiave.
Art. 62
L'ammontare e le modalità di pagamento delle spese di immobilizzazione del veicolo mediante le ganasce e l'ammontare delle spese inerenti l'utilizzo delle ganasce vengono fissati con ordinanza del sindaco.
Art. 63
(1) Le spese di fissaggio e di rimozione delle ganasce, nonché quelle di utilizzo delle stesse, vengono pagate al servizio di fissaggio e rimozione, che rilascia una ricevuta di pagamento.
(2) Nel caso non venga inoltrata una domanda di rimozione delle ganasce o non siano state pagate le spese di rimozione entro otto ore dal fissaggio, il vigile urbano, il controllore o l'ispettore ordina la rimozione del veicolo ed il suo trasporto nell'area custodita.
Art. 64
(1) Il servizio di cui all'articolo precedente ha l'obbligo di rimuovere immediatamente le ganasce dal veicolo, o comunque al massimo entro un'ora dalla presentazione dell'attestato di avvenuto pagamento delle spese di rimozione delle ganasce.
(2) Il conducente, dopo la rimozione delle ganasce, ha l'obbligo di spostare immediatamente il veicolo dal posto in cui era parcheggiato. Se si rifiuta le ganasce vengono nuovamente fissate al veicolo.
Art. 65
(1) La rimozione delle ganasce si effettua durante i feriali dalle ore 06.00 alle 22.00.
(2) La rimozione delle ganasce può essere effettuata anche di notte durante il periodo dalle ore 06.00 alle 22.00 e nei festivi, ma in questo caso il conducente sarà in obbligo di pagare un sovrapprezzo pari al doppio dell'importo fissato a copertura delle spese di rimozione, di cui all'art. 59 del presente decreto.
Art. 66
(1) Per la rimozione delle ganasce da parte di persone non autorizzate, per il danneggiamento, l'alienazione o la distruzione delle ganasce viene richiesto il pagamento del risarcimento, pari al valore d'acquisto delle ganasce il giorno in cui sono state rimosse in maniera non autorizzata.
(2) La fattura si rilascia al proprietario o al locatario del veicolo, al quale erano state fissate le ganasce, mentre il servizio di cui all'art. 64 del presente decreto formula una denuncia esposto alla stazione di polizia competente.
V. PROCEDIMENTO E MODALITA' D'OPERATO DEI VIGILI URBANI, DEI CONTROLLORI E DEGL'ISPETTORI IN RELAZIONE AI VEICOLI ABBANDONATI, A QUELLI GUASTI O DANNEGGIATI
Art. 67
(1) Nell'ambito delle loro competenze i vigili urbani, i controllori e gl'ispettori effettuano il controllo dei veicoli abbandonati, di quelli guasti e di quelli danneggiati, dei rimorchi abbandonati, delle roulotte e dei rimorchi con natanti nelle aree pubbliche.
(2) Le competenze e gli obblighi dei vigili urbani, dei controllori e degl'ispettori nell'espletamento dei loro compiti sono regolate nel Decreto sul servizio ispettivo e di vigilanza nel Comune di Pirano.
Art. 68
(1) Nelle aree pubbliche adibite al traffico, sui terreni, accanto ad essi o su altre superfici pubbliche è vietato abbandonare o tenere veicoli, natanti e roulotte guasti o danneggiati.
(2) I vigili urbani, i controllori e gl'ispettori hanno l'obbligo di fissare sul veicolo abbandonato, guasto o danneggiato un avviso scritto con l'ingiunzione a rimuovere detto veicolo entro otto giorni.
(3) Se il veicolo non viene rimosso entro il termine del comma precedente il servizio ispettivo e di vigilanza ne ordina la rimozione nel deposito custodito. All'atto della rimozione deve essere redatto un verbale di accertamento della proprietà del mezzo. L'eventuale ricorso non trattiene l'esecuzione della rimozione.
(4) Con un'ammenda di 250,00 Euro se punisce per la trasgressione il proprietario del veicolo che non rispetta le disposizioni del presente articolo.
Art. 69
(1) Il vigile urbano, il controllore o l'ispettore redige il verbale sulle condizioni del veicolo, per il quale è stata ordinata la rimozione e fotografa il mezzo. Il verbale deve comprendere i seguenti dati:
– marca e modello del veicolo,
– condizione del veicolo (serrato, aperto, possibilità d'ingresso nel veicolo, danni, menomazioni e simili),
– dati inerenti il proprietario (se è noto),
– l'ubicazione del veicolo abbandonato, guasto o danneggiato,
– la data dell’ingiunzione a rimuovere il veicolo,
– la data della rimozione del veicolo,
– la descrizione delle modalità di rimozione ed il luogo in cui è stato depositato il veicolo rimosso.
(2) Il proprietario che ha provveduto a rimuovere il veicolo abbandonato, guasto o danneggiato ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 68 del presente decreto, ha il divieto di collocare nuovamente il veicolo in un'area pubblica o di spostarlo laddove risulta ancora visibile da un'area pubblica, ma ha l'obbligo di conservarlo in un garage o altro stabile adeguato, oppure di consegnarlo in custodia ad un'impresa registrata e di informare in merito il servizio ispettivo e di vigilanza, presentando un certificato ufficiale.
Se il proprietario durante il procedimento ha alienato il veicolo, ha l'obbligo di presentare alla persona autorizzata che conduce il procedimento un certificato ufficiale a comprova dell'alienazione.
(3) Se in situ si accerta che il veicolo risulta chiaramente abbandonato e non rappresenta alcun valore, oppure che si tratta di una carcassa di veicolo, per la quale è impossibile accertare la proprietà, il veicolo si rimuove direttamente, a prescindere dalle disposizioni del presente decreto, consegnandolo all'impresa che si occupa della raccolta di rifiuti e cascami. La persona autorizzata rilascia in merito un'ordinanza al servizio di rimozione.
(4) Con un'ammenda di 250,00 Euro se punisce per la trasgressione il proprietario che non rispetta le disposizioni del 2° comma del presente articolo.
Custodia e restituzione del veicolo
Art. 70
La custodia e le operazioni di restituzione del veicolo vengono affidate ad un'impresa o ad un imprenditore autonomo in possesso di regolare licenza per l'espletamento di dette attività oppure, in base a procura, da una persona giuridica o da un imprenditore autonomo che soddisfa le condizioni minime per l'espletamento di detta attività.
Art. 71
(1) Il veicolo viene custodito in un'area protetta sino a quando il proprietario non lo ritira, ma per un massimo di 30 giorni.
(2) Nel caso il proprietario non ritiri il veicolo entro il termine di cui al comma precedente, si reputa che il veicolo è senza proprietario e la proprietà del mezzo viene acquisita dal Comune di Pirano.
Art. 72
(1) L'esecutore espleta il servizio di custodia e di restituzione dei veicoli su un'area sistemata allo scopo.
(2) L'esecutore garantisce il servizio di restituzione dei veicoli ininterrottamente (24 ore al giorno) e la custodia comprende l'assicurazione contro i furti e contro danni, per i quali l'esecutore è responsabile.
(3) Lo stabile commerciale dell'esecutore deve recare l'indicazione della denominazione dell'impresa e le modalità di restituzione dei veicoli.
Art. 73
L'esecutore ha l'obbligo di tenere il registro dei veicoli in custodia, che comprende i seguenti dati, marca e modello, colore, la foto del veicolo, il numero d'immatricolazione, se il veicolo ne dispone, le condizioni del veicolo, il luogo, la data e l'ora della rimozione, i costi legati alla rimozione, i dati relativi all'eventuale vendita del veicolo ed al ricavato, il numero del telaio e quello del motore se il veicolo era abbandonato, aperto e dispone di detti dati.
Art. 74
(1) L'esecutore esercita il diritto di ritenzione sui veicoli che sono stati rimossi sino a quando non sono state pagate tutte le spese ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
(2) L'esecutore ha l'obbligo di restituire il veicolo al richiedente dopo che sono state pagate le spese di cui al comma precedente. All'atto della consegna s'iscrivono al registro la data e l'ora della consegna e le generalità del richiedente. Il veicolo si restituisce al proprietario o al conducente in base ad un documento attestante la proprietà del mezzo e dopo che sono state pagate la multa e le spese di rimozione e di custodia.
Art. 75
(1) L'esecutore, all'atto della restituzione del veicolo, emette al richiedente una fattura, che deve comprendere i seguenti dati:
– il nome ed il cognome di colui che prende in consegna il veicolo,
– la data dell’assunzione in custodia del veicolo,
– la data di consegna del veicolo,
– le spese di rimozione e di custodia,
– la firma di colui che prende in consegna il veicolo.
(2) L'esecutore delle rimozioni ha l'obbligo di comunicare al servizio ispettivo e di vigilanza comunale i dati inerenti la persona che ha preso in consegna il veicolo al massimo entro il successivo giorno feriale.
(3) L'esecutore ha inoltre l'obbligo di comunicare la restituzione del veicolo entro il successivo giorno feriale al servizio competente del Comune di Pirano.
(4) Il listino prezzi inerenti le spese di rimozione e di custodia deve essere affisso in posizione visibile nel vano commerciale del deposito.
Art. 76
(1) L'esecutore ha l'obbligo di avvertire l'ufficiale incaricato al massimo entro otto giorni dalla presa in consegna del veicolo, che questo non è stato ancora reclamato. In base alla comunicazione dell'esecutore l'ufficiale incaricato affigge sull'albo presso la sede dell'ufficiale l'avviso che il veicolo in questione si trova in custodia. L'avviso inerente un veicolo abbandonato deve rimanere affisso sull'albo per almeno 15 giorni.
(2) L’avviso deve comprendere:
– la descrizione del veicolo,
– il luogo di rimozione,
– la data della rimozione,
– l'avvertenza in relazione al decorso del termine di 30 giorni da quando il veicolo è stato assunto in custodia e l'indicazione inerente la rinuncia alla proprietà da parte del proprietario, e che questa sarà assunta dal Comune di Pirano se entro il termine fissato il proprietario non prenderà in consegna il veicolo,
– l'indicazione inerente l'obbligo del proprietario di pagare tutte le spese insorte sino all'atto della restituzione del veicolo.
(3) Se si accerta che il veicolo in custodia è di proprietà di uno straniero, l'ufficiale incaricato avvisa in merito gli organi competenti della polizia e della dogana.
Art. 77
(1) Se decorso il termine di 30 giorni dall'affissione dell'avviso sull'albo di cui all'articolo precedente il proprietario del veicolo non si presenta o se presenta all'ufficiale incaricato un documento autenticato o se firma innanzi all'ufficiale incaricato la rinuncia alla proprietà ed al possesso del mezzo, o ancora se si accerta che non è stato possibile individuare il proprietario, si reputa che il veicolo è senza proprietario o che è stato abbandonato. In tali casi la proprietà viene acquisita dal Comune di Pirano.
(2) L'esecutore assieme all'ufficiale incaricato apre il veicolo redigendo in merito uno specifico verbale, nel quale si annotano l'eventuale numero di telaio, del motore ed altre peculiarità per poter accertare in seguito l'autore della trasgressione.
Art. 78
(1) Il Comune di Pirano organizza assieme all'esecutore l'asta pubblica dei veicoli di cui ha acquisito la proprietà. La commissione che conduce l'asta ha la facoltà di fissare il prezzo del veicolo in vendita, che però non deve essere inferiore alla somma delle spese insorte in relazione alla rimozione ed alla custodia del veicolo. Il prezzo d'acquisto rappresenta un introito del bilancio del Comune di Pirano.
(2) Se il veicolo non viene venduto nell'ambito dell'asta o quando il valore del veicolo è minimo o irrilevante, detto veicolo viene consegnato ad un'impresa di autodemolizioni in base al verbale firmato dall'ufficiale incaricato. Si reputa che un veicolo ha un valore minore o irrilevante se le spese di rimozione, di custodia e dell'asta pubblica sono maggiori del valore accertato mediante perizia ufficiale.
(3) Le spese di rimozione, di custodia e di demolizione dei veicoli che sono di proprietà del Comune di Pirano vengono rifuse all'esecutore dal bilancio comunale in base alla fattura rilasciata.
Art. 79
Per i veicoli abbandonati, guasti o danneggiati che si trovano sulle aree fabbricabili di edifici pluriresidenziali o su altri fondi (agricoli, boschivi) di proprietà di persone fisiche o giuridiche, si possono applicare per analogia, su richiesta scritta del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o dell'amministratore del terreno, le disposizioni del presente decreto, che regolamentano il procedimento di rimozione dei veicoli abbandonati, guasti o danneggiati.
Art. 80
I rimorchi, le roulotte ed i natanti abbandonati, se risultano parcheggiati nelle aree pubbliche, si rimuovono secondo lo stesso procedimento previsto per i veicoli abbandonati. Le stesse disposizioni vigono per la custodia e la vendita all'asta dei mezzi di cui nel presente articolo.
VI. IL CONSIGLIO PER LA PREVENZIONE E L'EDUCAZIONE NEL TRAFFICO STRADALE
Art. 81
(1) Il consiglio per la prevenzione e l'educazione nel traffico stradale (nel prosieguo: il consiglio) cura lo sviluppo e l'affermazione dei provvedimenti mirati ad un maggior livello di sicurezza e di cultura nel traffico per gli utenti della strada e lo sviluppo di solidi rapporti umani tra gli stessi utenti della strada.
(2) Il consiglio espleta in particolare i seguenti compiti:
– valuta e tratta la problematica inerente la sicurezza nel traffico stradale e propone agli organi competenti per i singoli settori importanti per la sicurezza nel traffico stradale provvedimenti mirati a migliorare la sicurezza nel traffico,
– stimola l'educazione al traffico e l'istruzione degli utenti della strada,
– partecipa all'operato degli organi e delle organizzazioni che si occupano dell'educazione nel settore del traffico stradale e negli altri settori importanti per la sicurezza nel traffico,
– pubblica e distribuisce pubblicazioni a carattere educativo ed altri documenti inerenti il traffico, nonché collabora con i mezzi d'informazione,
– organizza azioni preventive ed educative,
– sviluppa e sostiene le attività del servizio scolastico relativo al traffico,
– partecipa assieme all'omonimo consiglio nazionale alla collaborazione a livello nazionale ed internazionale,
– collabora con gli altri omonimi consigli comunali a livello di rete e con il consiglio nazionale,
– partecipa al Consiglio per la sicurezza del Comune di Pirano,
– organizza la stesura dei piani dei percorsi sicuri per la scolaresca e tiene l'evidenza dei piani redatti.
Art. 82
(1) I mezzi per il funzionamento del consiglio vengono garantiti dal bilancio del Comune di Pirano, che ha inoltre la facoltà di costituire un consiglio assieme ad altri comuni.
(2) Il consiglio può acquisire ulteriori mezzi per il suo operato anche da altre fonti.
Art. 83
(1) Il consiglio viene istituito dal Comune di Pirano con propria deliberazione, nella quale si sanciscono la composizione del consiglio, i suoi compiti ed altre questioni connesse.
(2) Il consiglio approva un proprio regolamento di lavoro.
IL SERVIZIO STRADALE SCOLASTICO
Art. 84
(1) Onde garantire un livello maggiore di sicurezza nel traffico per gli scolari le scuole, in collaborazione con i Consigli per l'educazione e la prevenzione nel traffico stradale, hanno la facoltà di organizzare il servizio stradale scolastico.
(2) Il servizio stradale scolastico viene espletato dagli alunni incaricati di sorvegliare il comportamento degli alunni pedoni e ciclisti nel traffico stradale durante il percorso verso la scuola e nelle sue vicinanze, aiutandoli quando necessario ed istruendoli sulle regole e sul comportamento nel traffico stradale.
(3) L'alunno incaricato ha l'obbligo di sostenere un esame specifico e di indossare particolari contrassegni durante la sua opera di sorveglianza.
VII. FUNZIONI DI CONTROLLO
Art. 85
(1) Il controllo dell'attuazione del presente decreto e l'elevamento di contravvenzioni nonché di altri provvedimenti previsti dal presente decreto è affidato nel comune di Pirano al personale autorizzato, ossia ai vigili urbani, ai controllori ed agl'ispettori dell'Ufficio ispettivo e di vigilanza del Comune di Pirano, nell'ambito delle loro prerogative e competenze.
(2) Nel caso il comportamento trasgressivo superi nella totalità o parzialmente il limite delle competenze della persona autorizzata o dell'organo amministrativo del comune, questi ne cederanno la soluzione ad altri organi competenti sottoforma di relazione scritta.
(3) Le sanzioni sono sancite alla conclusione di ogni articolo del presente decreto.
(4) I vigili urbani, i controllori e gl'ispettori effettuano il controllo dell'utilizzo predisposto dei permessi o abbonamenti, e controllano l'amministratore delle aree parcheggio, del servizio d'ingresso all'abitato di Pirano e le circostanze per l'acquisizione del diritto all'utilizzo dei vari media d'ingresso, per i quali l'esecutore è in dovere di redigere l'evidenza dei detentori.
Inoltre essi effettuano il controllo del servizio di rimozione e di immobilizzazione dei veicoli parcheggiati irregolarmente, abbandonati, guasti o danneggiati.
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 86
Tutte le ordinanze citate nel presente decreto devono essere approvate e promulgate al massimo entro il 31. 12. 2003.
Art. 87
La commissione che è stata nominata con ordinanza del Sindaco ed incaricata di redigere il presente decreto, ha l'obbligo di redigere entro il 31. 1. 2004 il Piano per la regolamentazione del traffico nel comune di Pirano, che definirà ex novo le regole del traffico stradale pubblico e le condizioni di utenza della strada, nel rispetto delle disposizioni degli articoli 3 e 6 della Legge sulle strade pubbliche, e definirà concretamente nel piano la segnaletica ed i dispositivi stradali, gli sbarramenti fisici, i sentieri pedonali, le aree di sosta ed i provvedimenti per la limitazione della velocità, mettendo a punto lo scadenziario della realizzazione del nuovo regime di regolamentazione del traffico.
Art. 88
Gli spazi di cui al 3° punto dell'art. 41 del presente decreto, nei quali è permesso parcheggiare le biciclette ed i ciclomotori, nonché le modalità della loro sistemazione (Regolamento sugli arredi urbani unitari) vengono definiti dall'organo competente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e sistemati entro un anno dalla stessa data.
Gli articoli 40 e 41 del presente decreto entrano in vigore dopo l'attuazione delle condizioni previste dalle linee 3 e 4 del detto articolo.
Art. 89
Il presente decreto si pubblica nelle Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice ed entra in vigore il 1. 1. 2004, in deroga al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel comune di Pirano (Pubblicazioni ufficiali delle Primorske novice di Capodistria, n° 10/99, 27/99). La realizzazione per tappe del nuovo regime di regolamentazione del traffico prevede le seguenti scadenze:
– 1° tappa; con l'entrata in funzione dell'autosilo presso il cimitero si sistema il regime del traffico per la zona verde 1 (IX°Corpo) e per la zona verde 2 (Fiesso)
– Sistema di accesso in via Kidrič (Batana)
– Sistemazione tecnica del parcheggio pubblico di Fornace e sistemazione del sistema d'ingresso presso l'edificio dell'Azienda pubblica Okolje Pirano S.r.l.
– La regolamentazione del traffico nel comprensorio del TPC di Lucia, di cui al 5° punto dell'art. 13 ed al 1° punto dell'art. 19 del presente decreto si realizza con il 1. 5. 2004.
Il Decreto di modifica ed integrazione al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano contiene anche la seguente disposizione finale:
Art. 42
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0611-14/2013
Pirano, 9 luglio 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost