Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2013 z dne 2. 9. 2013

Kazalo

2731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013, stran 8367.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 9. 7. 2013
Št. 0611-14/2013
Piran, dne 20. avgusta 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 9. in 17. člena Statuta Občine Piran-UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007), 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 106. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni listi RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13) je Občinski svet Občine Piran na 19. redni seji dne 9. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 49/2003, 35/2004, 15/2008).
2. člen
V Odloku o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (v nadaljevanju: odlok) se v:
peti alineji 3. člena črta besedilo »v skladu s 16., 17. in 18. členom ZVCP«,
deseti alineji 3. člena črta besedilo »(18. člen ZVCP)«,
osemnajsti alineji 3. člena črta besedilo »(razvidno iz registracijske nalepke)«,
enaindvajseti alineji 3. člena nadomesti besedilo: »Zakonu o varnosti cestnega prometa in Zakonu o javnih cestah« z »Zakonu o pravilih cestnega prometa in Zakona o cestah«.
3. člen
V četrtemu odstavku 4. člena se besedilo: »občinsko inšpekcijo in redarstvo« nadomesti z: »gospodarstvo in turizem«.
4. člen
Črta se 5. in 6. člen odloka.
6. člen odloka se nadomesti z:
»(1) Pristojni organ občine lahko v postopku izdaje dovoljenja za izredni prevoz na podlagi Odloka o občinskih cestah vlagatelju odredi obveznost plačila varščine do višine predvidenih stroškov, potrebnih za odpravo posledic izredne uporabe javne prometne površine.
(2) Ugotavljanje stanja javne prometne površine pred pričetkom izredne uporabe, njenih poškodb in primerno višino varščine opravlja izvajalec rednega vzdrževanja cest.
(3) Višino varščine določi župan s sklepom, na podlagi mnenja izvajalca rednega vzdrževanja cest.
(4) V primeru, da po opravljenem prevozu na javni prometni površini ni ugotovljenih poškodb zaradi izredne uporabe, se varščino vrne vlagatelju.
(5) Za intervencijska vozila ni potrebna izdaja dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
(6) Izvajalec izrednih prevozov je dolžen vzpostaviti javno prometno površino po zaključku izvajanja izrednih prevozov na določenem odseku v prvotno stanje. Če to ne stori, občinska inšpekcija odredi vzpostavitev javne prometne površine v prvotno stanje in naloži plačilo nastalih stroškov izvajalcu.
(7) Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave.
(8) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave.
(9) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki izvaja izredne prevoze brez dovoljena ali v nasprotju z dovoljenjem občinske uprave, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR«
5. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 8. člena se črta.
6. člen
9. člen se nadomesti z:
»(1) Izvajalec omejitve uporabe javnih prometnih površin mora:
1. pred pričetkom omejitve obveščati javnost o omejitvi uporabe javnih prometnih površin. Javnost obvešča na lastne stroške preko sredstev javnega obveščanja na primeren način, ki bo omogočal čim bolj popolno obveščenost,
2. pred pričetkom omejitve javno prometno površino pravočasno opremiti s prometno signalizacijo in prometno opremo,
3. po končani omejitvi čim prej vzpostaviti javno prometno površino v prvotno stanje.
(2) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(3) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR.«
7. člen
Doda se 9.a člen z vsebino:
»(1) Kjer je s prometno signalizacijo in prometno opremo označena omejitev uporabe javne prometne površine, lahko organ, pristojen za redarstvo, ukrepa zoper tiste, ki ne upoštevajo omejitve uporabe javne površine v skladu z veljavnimi predpisi s področja prometa.
(2) Organ, pristojen za redarstvo, lahko odreja premike vozil ali drugih predmetov, ki so bili na omejeni javni prometni površini pred postavitvijo predpisane prometne signalizacije iz prvega odstavka prejšnjega člena, vendar jih lastniki kljub obveščanju niso odmaknili ali lastnikov ni bilo mogoče obvestiti.
(3) Če lastniki kljub obveščanju niso odmaknili svojih vozil ali drugih predmetov, se premike odreja na stroške lastnikov.
(4) Če lastnikov vozil ali drugih predmetov ni mogoče ugotoviti, se premike odreja na stroške izvajalca omejitve javne površine.
(5) Višino stroškov premika vozila ali drugih predmetov določi župan s sklepom.«
8. člen
10. člen se nadomesti z:
»(1) Kdor potrebuje omejitev uporabe javnih prometnih površin zaradi prireditev, gradbenih del ali drugih utemeljenih razlogov, mora pridobiti dovoljenje pristojnega organa. Uporaba javnih prometnih površin se sme omejiti brez dovoljenja pristojnega organa, če je nujno, da se dela nemudoma opravijo zaradi preprečevanja velike ali nepopravljive škode. V takem primeru mora izvajalec del takoj, najkasneje pa v dveh urah po vzpostavljeni omejitvi uporabe javne prometne površine, o tem obvestiti policijo in pristojni organ Občine Piran.
(2) Če je zaradi omejitve uporabe javnih prometnih površin potrebna sprememba prometne ureditve zaradi zagotovitve varnega prometa udeležencev v prometu, lahko pristojni organ zahteva, da vlagatelj predloži elaborat prometne ureditve v času omejene uporabe javnih prometnih površin.
(3) Elaborat izdela pooblaščena organizacija na stroške vlagatelja. Potrdi ga pristojni organ Občine Piran.
(4) Pristojni organ lahko iz utemeljenih razlogov spremeni čas trajanja omejitve uporabe javnih prometnih površin ali spremeni prometno ureditev iz elaborata prometne ureditve.
(5) Z globo 100,00 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(6) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem.
(7) Z globo 1.200,00 EUR se kaznuje pravna oseba, ki izvede omejitev uporabe javnih prometnih površin brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem, odgovorna oseba pravne osebe pa se kaznuje z globo 400,00 EUR.«
9. člen
V prvem odstavku 11. člena se črta besedilo »kjer je prva ura brezplačna«.
10. člen
12. člen se nadomesti z:
»(1) Na javnih prometnih površinah, kjer je dovoljeno parkiranje ali ustavitev vozil imetnikov dovolilnic, morajo vozniki na vidno mesto armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom namestiti ustrezno dovolilnico.
(2) Na javnih prometnih površinah, kjer je parkiranje plačljivo ali časovno omejeno, mora voznik na vidno mesto armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom namestiti veljavni parkirni listek, iz katerega je razviden dovoljeni čas parkiranja.
(3) Voznik ne sme prekoračiti omejenega časa parkiranja, ki je določen s prometno signalizacijo oziroma s pogoji izdaje dovolilnice. Po preteku omejenega časa mora voznik odstraniti vozilo.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena«.
11. člen
Šesti, sedmi in osmi odstavek 13. člena se črta.
12. člen
Četrti in peti odstavek 14. člena se nadomesti z:
»(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(5) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.«
13. člen
16. člen se nadomesti z:
»(1) Pristojni organ določi, da se posamezne javne prometne površine (rezervirani parkirni prostori) uporabljajo izključno za parkiranje vozil:
1. šol,
2. vrtcev,
3. zdravstvenih domov oziroma zdravstvene službe
4. občine in
5. drugih javnih institucij
6. in v drugih utemeljenih primerih.
(2) Parkiranje na teh površinah je dovoljeno le s pridobitvijo posebnega dovoljenja za parkiranje, ki ga izda pristojni organ.
(3) Vse površine iz prvega odstavka tega člena morajo biti označene s prometno signalizacijo.
(4) Navedene površine se praviloma rezervirajo za določene časovne termine (dneve, ure). Izven določenih časovnih terminov se uporabljajo kot javne parkirne površine. Časovni termini morajo biti označeni s prometno signalizacijo.
(5) Na rezerviranih parkirnih prostorih lahko parkirajo le motorna vozila, ki jim to dovoljuje prometna signalizacija. Parkirana vozila morajo na vidnem mestu v vozilu imeti dovolilnico.
(6) Na površinah, namenjenim upravičencem iz 1., 2., 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena, lahko parkirajo samo službena vozila in druga vozila, ki se uporabljajo za službene namene.
(7) Na površinah, namenjenim upravičencem iz 4. točke prvega odstavka tega člena, lahko poleg službenih vozil parkirajo tudi vozila protokola in vabljenih gostov.«
14. člen
17. člen se črta.
15. člen
18. člen se črta.
16. člen
Tretji, četrti in peti odstavek 19. člena se črta.
17. člen
20. člen se črta.
18. člen
21. člen se nadomesti z:
»(1) Na javnih prometnih površinah ter posebnih parkirnih prostorih, če to ni posebej označeno s prometno signalizacijo in za ta namen posebej urejeno, ni dovoljeno parkiranje za:
– počitniške prikolice,
– bivalna vozila,
– plovila,
– polpriklopnike in lahke priklopnike,
– enosledna vozila oziroma kolesa s pomožnim motorjem na tri kolesa,
– tovorna motorna vozila,
– delavne stroje,
– avtobuse.
(2) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 80 EUR.«
19. člen
22. člen se nadomesti z:
»(1) Parkiranje in ustavljanje je prepovedano tudi:
– na javnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil,
– na zelenicah, parkih ali otroških igriščih,
– v primeru, da parkirano vozilo onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih odpadkov, ekoloških otokov.
(2) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za voznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.«
20. člen
Deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek 23. člena se črta.
21. člen
Doda se peta alineja prvega odstavka 24. člena:
– občinskega redarstva.
Četrti, peti in šesti odstavek 24. člena se črta.
22. člen
Osmi, deveti in deseti odstavek 27. člena se črta.
23. člen
Četrti, peti in šesti odstavek 28. člena se črta.
24. člen
V četrtem odstavku 31. člena se črta besedilo: »vendar izključno na Ulici IX. korpusa do župnišča in parkirišča nad obrambnim domom«.
Peti odstavek 31. člena se črta.
25. člen
Prvi odstavek 32. člena se nadomesti z: »Upravljavec lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na parkomatih ob parkiriščih. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino, na podlagi cenika.
Če voznik ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Piran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.«
Drugi in tretji odstavek 32. člena se črta.
V petem odstavku 32. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 30.000,00 SIT« z »globo 125 EUR«.
V šestem odstavku 32. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 50.000,00 SIT« z »globo 200 EUR«.
V sedmem odstavku 32. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 100.000,00 SIT« z »globo 400 EUR«.
V sedmem odstavku 32. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 50.000,00 SIT« z »globo 200 EUR«.
26. člen
Druga točka prvega odstavka 33. člena se nadomesti z:
»– Modri abonma: občani s stalnim prebivališčem na območju modre cone naselja Piran, so lastniki ali uporabniki vozila ali v primeru lizing pogodb in službenih vozil dejansko uporabo vozila izkažejo z drugim dokumentom, največ za eno vozilo na gospodinjstvo.«
Drugi odstavek 33. člena se nadomesti z:
»(2) Za parkiranje na posebej označenih območjih v Občini Piran (parkirišča za imetnike dovolilnic) se lastnikom – uporabnikom nepremičnin izda dovolilnica.
Dovolilnico iz prejšnjega odstavka lahko pridobi: oseba, ki se izkaže z listino o uporabi nepremičnine na vplivnem območju parkirišča. Upravičenec lahko pridobi do dve dovolilnici.«
27. člen
Drugi odstavek 34. člena se črta.
V sedmem odstavku 34. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 30.000,00 SIT« z »globo 125 EUR«.
V osmem odstavku 34. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 30.000,00 SIT« z »globo 125 EUR«.
V devetem odstavku 34. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 100.000,00 SIT« z »globo 400 EUR«.
V devetem odstavku 34. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 50.000,00 SIT« z »globo 200 EUR«.
V devetem odstavku 34. člena se beseda: »točko« nadomesti z: »odstavkom«.
28. člen
V tretjem odstavku 37. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 10.000,00 SIT« z »globo 40 EUR«.
29. člen
V drugem odstavku 38. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 10.000,00 SIT« z »globo 40 EUR«.
30. člen
V četrtem odstavku 39. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 10.000,00 SIT« z »globo 40 EUR«.
31. člen
V tretjem odstavku 40. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 5.000,00 SIT« z »globo 40 EUR«.
32. člen
V petem odstavku 41. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 5.000,00 SIT« z »globo 40 EUR«.
33. člen
Sedmi odstavek 43. člena se nadomesti z: »Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.«
Osmi odstavek 43. člena se črta.
34. člen
Peti in šesti odstavek 46. člena se nadomesti z:
»(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.«
35. člen
V prvem odstavku 47. člena se črta besedilo: »(v skladu s 103. členom ZVCP)«.
Tretji in četrti odstavek 47. člena se nadomesti z:
»(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.«
36. člen
Tretji in četrti odstavek 48. člena se nadomesti z:
»(3) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
(4) Z globo 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo 200 EUR.«
37. člen
V prvemu odstavku 49. člena se besedilo: »Zakonu o varnosti cestnega prometa« nadomesti z »Zakonu o pravilih cestnega prometa«.
38. člen
52. člen se nadomesti z:
»(1) Pooblaščena uradna oseba odredi odvoz nepravilno parkiranega vozila s posebnim vozilom, če ugotovi, da nepravilno parkirano vozilo izpolnjuje pogoje za odvoz iz Zakona o pravilih cestnega prometa ali če je vozilo parkirano:
1. na območju, kjer je uporaba ceste, njenega dela ali javnih parkirnih površin omejena z javnim pozivom zaradi zimske službe, rednih vzdrževalnih del, čiščenja, prireditev in podobno,
2. na mestu, kjer onemogoča dostop do prostora, določenega za odlaganje posod za zbiranje komunalnih odpadkov, ekoloških otokov,
3. ni podane zahteve za odklep vozila ali če niso poravnani stroški za priklenitev in odstranitev lisic v osmih urah od priklenitve pooblaščene uradne osebe.«
39. člen
Prvi odstavek 53. člen se nadomesti z:
»(1) Odvoz nepravilno parkiranega vozila (prisilni odvoz vozil) in neuporabnih – zapuščenih vozil ter zaklepe vozil opravi izvajalec, ki ga za to dejavnost na osnovi razpisa določi župan (v nadaljevanju: izvajalec odvoza). Do izbire izvajalca odvoza po razpisu, se izvajanje te dejavnosti opravlja na podlagi obstoječe pogodbe o izvajanju te dejavnosti.«
40. člen
V četrtem odstavku 68. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 60.000,00 SIT« z »globo 250 EUR«.
41. člen
V četrtem odstavku 69. člena se nadomesti: »denarno kaznijo 60.000,00 SIT« z »globo 250 EUR«.
V četrtem odstavku 69. člena se beseda: »točko« nadomesti z »odstavkom«.
42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0611-14/2013
Piran, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano, approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 9 luglio 2013
N. 0611-14/2013
Pirano, 20 agosto 2013
Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
In virtù degli articoli 21 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n° 94/07), degli artt. 9e 17 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice n. 46/2007), dell'art. 15 della Legge sulle norme di comportamento nel traffico stradale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/10 e 57/12), dell'art. 106 della Legge sulle strade (Gazzetta ufficiale della RS, n° 109/10 e 48/12), dell'art. 17 della Legge sulle contravvenzioni (Gazzetta ufficiale della RS, n° 29/11 – testo unico 8, 21/13) il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella 19a seduta ordinaria del 9 luglio 2013, approva il presente
D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano
I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1
Con il presente decreto si definiscono le modifiche ed integrazioni al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 49/2003, 35/2004, 15/2008).
Art. 2
Con riferimento al Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (più avanti per brevità: decreto) si dispone quanto segue:
al quinto alinea dell'art 3 è soppresso il testo ”ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della LSTS)”,
al decimo alinea dell'art. 3 è soppresso il testo ”(Art. 18 della LSTS)“.
al diciottesimo alinea dell'art. 3 è soppresso il testo ”(il che si evince dall'adesivo d'immatricolazione)“,
al ventunesimo alinea dell'art. 3 il testo ”nella Legge sulla sicurezza nel traffico stradale ed in quella sulle strade pubbliche“ è sostituito dal testo ”nella Legge sulle norme del traffico stradale ed in quella sulle strade”.
Art. 3
Al comma quattro dell'art. 4 il testo ”per l’ispezione e la vigilanza“ è sostituito dal testo ”Economia e Turismo“.
Art. 4
Sono soppressi gli artt. 5 e 6 del decreto.
L'art. 6 è sostituito da quanto segue:
(1) Il competente organo comunale, nel corso del procedimento di rilascio del permesso eccezionale di transito, in virtù del Decreto sulle strade pubbliche può disporre al richiedente l'obbligo di versamento di un anticipo sino all'ammontare delle spese previste per l'eliminazione delle conseguenze dovute all'utilizzo eccezionale delle superfici pubbliche adibite al traffico.
(2) L'accertamento dello stato di fatto della carreggiata prima dell’utilizzo della stessa per il trasporto straordinario eccezionale, dei danni insorti sul corpo stradale e la formulazione di un adeguato ammontare dell'anticipo sono mansioni che spettano al Servizio di manutenzione ordinaria delle strade.
(3) L'ammontare dell'anticipo è altresì determinato dal Sindaco mediante ordinanza, sentito il parere del Servizio di manutenzione delle strade.
(4) A transito completato si effettua un ulteriore sopralluogo ed ove non siano riscontrabili danneggiamenti al corpo stradale causati dall’impegno eccezionale del medesimo, l’anticipo cauzionale è rifondato al richiedente.
(5) Per i veicoli di pronto intervento non è necessario il rilascio del permesso di cui nel primo comma del presente articolo.
(6) A conclusione dei trasporti straordinari su un determinato tratto stradale, colui che esegue i transiti speciali è tenuto a ripristinare la superficie pubblica adibita al traffico. Nel caso di omissione, il competente organo ispettivo ordina il ripristino della superficie pubblica adibita al traffico, con oneri a carico dell'esecutore di tali trasporti.
(7) Con un'ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona fisica che esegue i trasporti straordinari, essendo sprovvista di permesso, o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
(8) Con un'ammenda di 800,00 Euro si punisce l'imprenditore autonomo che esegue i trasporti straordinari sprovvisto di permesso o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.
(9) Con un'ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che esegue i trasporti straordinari sprovvista di permesso o contrariamente a quanto nell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
Art. 5
Sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma dell'art. 8.
Art. 6
L'art. 9 è sostituito dal seguente testo:
(1) L'esecutore che mette in atto la limitazione dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico:
1. preliminarmente alla restrizione della circolazione ha l'obbligo di informare il pubblico attraverso i media e in modo appropriato sulle previste limitazioni dell'utilizzo delle aree pubbliche adibite al traffico, e cioè a proprie spese, fornendo un'informazione più completa possibile.
2. Prima di introdurre le restrizioni su aree pubbliche adibite al traffico deve dotare tempestivamente le stesse di segnali stradali e di attrezzature di controllo del traffico.
3. Scaduti i termini di restrizione deve ripristinare il prima possibile l'area della superficie stradale pubblica alla sua condizione originale.
(2) Con un'ammenda di 100,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(3) Con un'ammenda di 800,00 Euro è punito l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
Art. 7
Si aggiunge un nuovo articolo 9a, dal seguente contenuto:
“(1) L'organo competente per la vigilanza comunale ha l’obbligo di intervenire nei confronti di coloro che non rispettino le restrizioni stabilite in conformità alla normativa vigente in materia di trasporti, laddove la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico è debitamente contrassegnata dalla segnaletica stradale e da attrezzature di controllo del traffico.
(2) L'autorità responsabile della vigilanza urbana, può di disporre la rimozione dei veicoli o di altri oggetti, presenti nell'area prima dell'installazione della segnaletica stradale di cui al primo comma dell'articolo precedente, che risultino comunque non rimossi dai proprietari nonostante l’intervenuta diffida in tal senso, ovvero in ragione dell’oggettiva impossibilità di avvertire gli stessi.
(3) I proprietari di beni o veicoli che, nonostante l’intervenuta richiesta, non abbiano provveduto ad idonea rimozione, restano sottoposti agli oneri conseguenti all’intervento forzato.
(4) Ove non sia possibile determinare i proprietari dei veicoli o beni, gli oneri della rimozione forzata ricadono sul richiedente la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica.
(5) La tariffa di rimozione per veicoli o beni è stabilita dal Sindaco con ordinanza.”
Art. 8
L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
(1) Chiunque necessiti di limitare l'utilizzo della strada o di un'area pubblica adibita al traffico per svolgere lavori edili, manifestazioni e per altre ragioni fondate, ha l'obbligo di acquisire il permesso dell'organo competente, ad eccezione dei casi di lavori urgenti, necessari per limitare il danno insorgente ed irreparabile. In questo caso l'esecutore dei lavori ha il dovere di avvisare immediatamente, ed al massimo entro due ore dalla collocazione della segnaletica di limitazione dell'utilizzo dell'area pubblica adibita al traffico, l'amministratore della strada o dell'area pubblica adibita al traffico, la polizia e il competente organo dell’amministrazione comunale.
(2) Se a seguito della limitazione dell'utilizzo si rendesse necessaria una modifica della regolamentazione del traffico o un intervento mirato ad assicurare la sicurezza degli utenti, l'organo competente ha la facoltà di imporre al richiedente la presentazione di una perizia per la regolamentazione tecnica del traffico nel periodo della limitazione dell'utilizzo della strada o della superficie pubblica adibita al traffico.
(3) La perizia deve essere redatta da ente o istituto certificato a spese del richiedente. La stessa deve essere asseverata dall'organo comunale competente.
(4) L'organo competente, in base a fondati motivi, ha la facoltà di modificare il periodo di durata della limitazione dell'utilizzo della strada o di un'area pubblica adibita al traffico, oppure può modificare la regolamentazione del traffico di cui nella perizia.
(5) Con un’ammenda di 100,00 Euro si punisce la persona fisica che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvista della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa.
(6) Con un’ammenda di 800,00 Euro si punisce l'imprenditore autonomo che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvisto della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa.
(7) Con un’ammenda di 1.200,00 Euro si punisce la persona giuridica che esegue la limitazione dell'utilizzo dell' area pubblica adibita al traffico sprovvista della necessaria autorizzazione o contrariamente a quanto nella stessa, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 400,00 Euro.
Art. 9
Nel primo comma dell’art. 11 è cancellato il testo che recita: “nelle quali la prima ora di parcheggio è gratuita”.
Art. 10
L’art. 12 è sostituito dal seguente testo:
(1) Sulle aree pubbliche adibite al traffico, laddove sono consentiti la sosta e la fermata dei veicoli degli aventi diritto, il conducente colloca l’apposito permesso in posizione visibile sul cruscotto sotto il parabrezza anteriore.
(2) Nelle aree parcheggio a pagamento, ove il tempo di parcheggio è limitato, il conducente ha l'obbligo di collocare il valido biglietto di parcheggio, in posizione visibile sul cruscotto sotto il parabrezza anteriore, dal quale risulti il periodo di parcheggio consentito.
(3) Il conducente ha l'obbligo di rispettare il tempo massimo di parcheggio, indicato dalla segnaletica stradale ovvero stabilito al rilascio del permesso. Trascorso il tempo di parcheggio consentito il conducente ha l’obbligo di rimuovere il veicolo.
(4) Con un’ammenda di 80,00 Euro si punisce il conducente che viola le disposizioni del primo comma del presente articolo.
(5) Con un’ammenda di 40,00 Euro di punisce il conducente che viola le disposizioni del secondo comma del presente articolo.”.
Art. 11
Sono soppressi il sesto, il settimo e l’ottavo comma dell’art. 13.
Art. 12
Il quarto e il quinto comma dell’art. 14 sono sostituiti da quanto segue:
(4) Con un’ammenda di 40,00 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(5) Con un’ammenda di 400,00 Euro si punisce la persona giuridica o l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 80,00 Euro.
Art. 13
L’art. 16 è sostituito dal seguente testo:
(1) L'organo competente può disporre l’utilizzo di determinate aree ovvero di posti parcheggio riservati esclusivamente ai veicoli di servizio dei seguenti enti:
1. scuole,
2. asili,
3. poliambulatori ovvero servizio sanitario
4. Comune e
5. altre istituzioni nonché
6. in altri casi urgenti.
(2) È ammesso il parcheggio sulle suddette aree solamente previa acquisizione del permesso specifico rilasciato dall'organo competente.
(3) Tutti i posti parcheggio di cui al 1° comma del presente articolo devono essere contrassegnati mediante la prescritta segnaletica stradale.
(4) I parcheggi indicati possono essere riservati per un determinato lasso di tempo (giorni, ore) e nel periodo rimanente si utilizzano come aree di parcheggio pubbliche. I termini temporali devono essere indicati dalla segnaletica stradale.
(5) Sulle aree riservate possono sostare solamente i veicoli ammessi dalla segnaletica stradale. I veicoli in sosta devono esporre in maniera chiaramente visibile il permesso.
(6) Sulle aree destinate agli aventi diritto di cui nei punti 1, 2, 3 e 5 del primo comma del presente articolo possono sostare soltanto i veicoli di servizio e altri veicoli utilizzati per ragioni di servizio.
(7) Sulle aree destinare agli aventi diritto di cui nel punto 4 del primo comma del presente articolo, oltre ai veicoli di servizio possono essere parcheggiati anche i veicoli del protocollo e degli ospiti invitati.“
Art. 14
L’art. 17 è soppresso.
Art. 15
L’art. 18 è soppresso.
Art. 16
Sono soppressi il terzo, il quarto e il quinto coma dell’art. 19.
Art. 17
L’art. 20 è soppresso.
Art. 18
L’art. 21 è sostituito dal seguente testo:
(1) Sulle aree pubbliche dedicate ovvero quelle riservate, con esclusione del caso in cui ciò sia esplicitamente permesso dalla segnaletica stradale ed a ciò siano stati adibiti dei posti specifici, è vietato il parcheggio di:
– roulotte,
– camper,
– natanti,
– veicoli a rimorchio di tutti i tipi,
– motocicli ossia ciclomotori a tre ruote,
– veicoli da carico,
– macchine operatrici,
– autobus.
(2) Con un’ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(3) Con un’ammenda di 160,00 Euro è punito l'imprenditore autonomo che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un’ammenda di 200,00 Euro è punita la persona giuridica che viola le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 80,00 Euro.
Art. 19
L’art. 22 è sostituito dal seguente testo:
(1) Il divieto di fermata e di sosta è in vigore altresì:
– sulle superfici pubbliche non adibite alla circolazione dei veicoli,
– sulle aree verdi, nei parchi e nei parchi giochi per l'infanzia,
– nei punti in cui il veicolo parcheggiato impedisce l'accesso ai contenitori per i rifiuti, alle isole ecologiche.
(2) Con un’ammenda di 50,00 Euro è punito il conducente che viola le disposizioni del primo comma del presente articolo.
Art. 20
Sono soppressi i commi nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo dell’art. 23.
Art. 21
Si aggiunge il quinto alinea al primo comma dell’art. 24, come segue:
– vigilanza comunale
Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto dell’art. 24.
Art. 22
Sono soppressi i commi ottavo, nono e decimo dell’art. 27.
Art. 23
Sono soppressi i commi quarto, quinto e sesto dell’art. 28.
Art. 24
Nel quarto comma dell’art. 31 è soppresso il testo: “ma esclusivamente in via IX° Corpo sino alla Parrocchia e sul parcheggio sovrastante il rifugio militare”.
E’ soppresso il quinto comma dell’art. 31.
Art. 25
Il primo comma dell’art. 32 è sostituito da quanto segue:
“Il gestore dei parcheggi ha la facoltà di operare il controllo sull’avvenuto pagamento dei veicoli sostanti sulle aree pubbliche.
Gli utenti dei parcheggi a pagamento pubblici sono tenuti a corrispondere gli oneri di sosta come prescritti, servendosi dei parchimetri collocati nelle immediate prossimità. In caso di omesso pagamento della prescritta tariffa, il gestore può applicare gli oneri per l’intera giornata, come dal tariffario vigente.
Se il conducente si rifiuta di pagare la tariffa di parcheggio, il gestore si costituisce parte danneggiata presso il competente organo per le contravvenzioni del Comune di Pirano, con la proposta di (adire a vie legali e) avviare il rispettivo procedimento presso detto organo.”
Sono soppressi i commi secondo e terzo dell’art. 32.
Al quinto comma dell’art 32 il testo “una multa di 30.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 125,00 Euro”.
Al sesto comma dell’art 32 il testo “una multa di 50.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 200,00 Euro”.
Al settimo comma dell’art 32 il testo “una multa di 150.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 400,00 Euro”.
Al settimo comma dell’art 32 il testo “ una multa di 50.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 200,00 Euro”.
Art. 26
Il secondo punto del primo comma dell’art. 33 è sostituito dal seguente testo:
“L'abbonamento blu: ai cittadini con residenza fissa nel comprensorio della zona blu dell'abitato di Pirano, che risultano essere proprietari o utenti del veicolo oppure certificano il diritto all’uso dello stesso con altri attestati scritti inerenti il noleggio tramite contratti leasing oppure trattandosi dei mezzi di servizio, è rilasciato l'abbonamento esclusivamente per un veicolo a nucleo familiare.”
Il secondo comma dell’art. 33 è sostituito da quanto segue:
”(2) Per il parcheggio su aree speciali nel comune di Pirano (parcheggi riservati ai titolari di permessi), ai proprietari ovvero utenti di immobili viene rilasciato il permesso.
Un'autorizzazione ai sensi del comma precedente può essere rilasciata: a persone che esibiscono un documento comprovante l’uso dell’immobile nella zona interessata di parcheggio. L’avente diritto può beneficiare di un massimo di due permessi.“
Art. 27
Il secondo comma dell’art. 34 è soppresso.
Al settimo comma dell’art 34 il testo “una multa di 30.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 125,00 Euro”.
All’ottavo comma dell’art 34 il testo “una multa di 30.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 125,00 Euro”.
Al nono comma dell’art 34 il testo “una multa di 100.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 400,00 Euro”.
Al nono comma dell’art 34 il testo “una multa di 50.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 200,00 Euro”.
Al nono comma dell’art. 34 la parola “punto” è sostituita dalla voce “comma”.
Art. 28
Al terzo comma dell’art. 37 il testo “una multa di 10.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 40,00 Euro”.
Art. 29
Al secondo comma dell’art. 38 il testo “una multa di 10.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 40,00 Euro”.
Art. 30
Al quarto comma dell’art. 39 il testo “una multa di 10.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 40,00 Euro”.
Art. 31
Al terzo comma dell’art. 40 il testo “una multa di 5.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 40,00 Euro”.
Art. 32
Al quinto comma dell’art. 41 il testo “una multa di 5.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 40,00 Euro”.
Art. 33
Il settimo comma dell’art. 43 è sostituito da quanto segue: “Con un’ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.”
L’ottavo comma dell’art. 43 è soppresso.
Art. 34
Il quinto e il sesto comma dell’art. 46 sono sostituiti da quanto segue:
“(5) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del terzo e/o quarto comma del presente articolo.
(6) Con un'ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l’imprenditore autonomo che violano le disposizioni del terzo e/o quarto comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.”
Art. 35
Al primo comma dell’art. 47 è cancellato il testo: “(in conformità all'articolo 103 della LSTS).”.
Il terzo e il quarto comma dell’art. 47 sono sostituiti da quanto segue
“(3) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l’imprenditore autonomo che violano le disposizioni del presente articolo, il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.”
Art. 36
Il terzo e il quarto comma dell’art. 48 sono sostituiti da quanto segue
“(3) Con un'ammenda di 80,00 Euro è punita la persona fisica che viola le disposizioni del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 800,00 Euro sono puniti la persona giuridica e/o l’imprenditore autonomo che violano le disposizioni del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200,00 Euro.”
Art. 37
Al primo comma dell’art. 49 il testo “Legge sulla sicurezza nel traffico stradale è sostituito dal testo Legge sulle norme (di comportamento) nel traffico stradale”.
Art. 38
L’art. 52 è sostituito da quanto segue:
“(1) L'ufficiale autorizzato ordina la rimozione del veicolo parcheggiato irregolarmente, ricorrendo all'utilizzo del carro attrezzi, allorquando il veicolo in divieto di sosta soggiace a quanto nella Legge sulle norme del traffico stradale, per quanto concerne la rimozione, oppure lo stesso veicolo è stato parcheggiato:
1. laddove l'utilizzo della strada, di una sua parte o dei parcheggi pubblici è limitato da un pubblico avviso rilevato all'espletamento dei compiti del servizio stradale invernale, di regolari lavori di manutenzione, di pulizia, per la realizzazione di manifestazioni e simili,
2. nei punti in cui il veicolo parcheggiato impedisce l'accesso ai contenitori per i rifiuti, alle isole ecologiche, e
3. non sia stata presentata alcuna richiesta di sblocco del veicolo oppure non essendo state pagate le spese per il blocco del veicolo con attrezzo a chiave e per la rimozione dello stesso, entro le otto ore successive all'atto compiuto dall'ufficiale autorizzato.“
Art. 39
Il primo comma dell’art. 53 è sostituito da quanto segue:
”(1) La rimozione dei veicoli parcheggiati in modo improprio (rimozione forzata dei veicoli), e dei veicoli fuori uso – veicoli abbandonati nonché il blocco dei veicoli con attrezzo a chiave viene effettuato da un concessionario designato dal Sindaco a seguito di gara pubblica (nel prosieguo: il servizio di rimozione). Fino all’atto di selezione del responsabile del servizio di rimozione, tale servizio viene svolto in base al contratto tuttora vigente.
Art. 40
Al quarto comma dell’art. 68 il testo “una multa di 60.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 250,00 Euro”.
Art. 41
Al quarto comma dell’art. 69 il testo “una multa di 60.000,00 SIT” è sostituito dal testo “un’ammenda di 250,00 Euro”.
Al quarto comma dell’art. 69 la parola “punto” è sostituita dalla voce “comma”.
Art. 42
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0611-14/2013
Pirano, 9 luglio 2013
Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost