Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2544. Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 7672.

A N E K S Š T. 1 1
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
(Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12)
1. člen
V poglavju II. (SKUPNE DOLOČBE) Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se točka 2. (Rešitev za posebne primere) spremeni tako, da se glasi:
»2. Rešitev za posebne primere
Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz te Kolektivne pogodbe je dovoljeno na podlagi Kolektivne pogodbe pri delodajalcu ali na podlagi pisnega dogovora med delodajalcem in sindikatom pri delodajalcu, če pri delodajalcu ni sklenjene Kolektivne pogodbe ali če je v Kolektivni pogodbi pri delodajalcu tako dogovorjeno, in sicer glede osnovnih plač ter regresa za letni dopust.
Začasno odstopanje od minimalnih standardov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno zlasti v primeru bistvenega poslabšanja poslovanja ali težav z likvidnostjo, kar bi lahko ogrozilo obstoj delovnih mest in povzročilo večje število presežnih delavcev.
Začasno odstopanje od minimalnih standardov je mogoče za omejeno časovno obdobje, in sicer v primeru regresa za letni dopust največ za eno koledarsko leto, za odstopanje od ostalih minimalnih standardov iz prvega odstavka tega člena pa za največ do šest mesecev z možnostjo podaljšanja za največ nadaljnje tri mesece.
Če delodajalec, pri katerem je že bilo dogovorjeno začasno odstopanje od minimalnih standardov, neprekinjeno ali s prekinitvami, v skupnem najdaljšem trajanju iz prejšnjega odstavka, v roku petnajst mesecev po izteku tega obdobja ponovno predlaga začasno odstopanje od minimalnih standardov iz prvega odstavka tega člena, je za veljavnost takšnega odstopa od minimalnih standardov potrebno tudi soglasje reprezentativnega sindikata dejavnosti. V kolikor se reprezentativni sindikat dejavnosti v roku petih delovnih dni od prejema pisnega poziva ne izreče o soglasju, se šteje, da je soglasje podal.
S Kolektivno pogodbo podjetja ali s pisnim dogovorom med delodajalcem in sindikatom pri delodajalcu, če pri delodajalcu ni sklenjene Kolektivne pogodbe iz prvega odstavka tega člena, se določi največje možno odstopanje od minimalnih standardov, najdaljše časovno obdobje začasnega odstopanja, če je to določeno krajše kot v tej kolektivni pogodbi, in način rednega pisnega obveščanja sindikata podjetja o poslovanju podjetja in o izvajanju ukrepov za odpravo vzrokov poslabšanja poslovanja ali težav z likvidnostjo. S Kolektivno pogodbo ali pisnim dogovorom iz prejšnjega stavka se delodajalec in sindikat lahko tudi dogovorita glede morebitnih omejitev v zvezi z odpovedmi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, glede morebitnih omejitev v zvezi z izplačili nagrad poslovodstvu in članom organov nadzora družbe (v denarju, v delnicah ali v drugih oblikah) in o morebitnih drugih vprašanjih.«
2. člen
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
3. člen
Aneks je sklenjen s podpisom pogodbenih strank, veljati in uporabljati pa se začne 1. 9. 2013.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
po poobl. predsednika UO
Marko Ručigaj l.r.
Ljubljana, dne 22. julija 2013
Gospodarska zbornica Slovenije
Medijska zbornica
predsednica UO
Irma Gubanec l.r.
Ljubljana, dne 7. julija 2013
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
predsednica
Klavdija Koren l.r.
Ljubljana, dne 16. julija 2013
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
predsednik
dr. Janez Posedi l.r.
Ljubljana, dne 15. julija 2013
Sindikat časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
predsednik
Emil Serafin l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 22. 7. 2013 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/24 o tem, da je Aneks št. 11 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06), pod zaporedno št. 12/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti