Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2521. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D), stran 7658.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-11
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDOVIH (ZG-D)
1. člen
V Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B in 106/10) se za 1. členom doda 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(1) S tem zakonom se ureja tudi izvajanje Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 295 z dne 12. 11. 2010, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 995/2010/EU) in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L št. 177 z dne 7. 7. 2012, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 607/2012/EU).
(2) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU so ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, gozdarska inšpekcija in Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(3) Za vodenje evidenc, izmenjavo informacij, opravljanje pregledov nadzornih organizacij ter poročanje Evropski komisiji v skladu z Uredbo 995/2010/EU in Uredbo 607/2012/EU je pristojno ministrstvo, pristojno za gozdarstvo. Gozdarska inšpekcija in CURS posredujeta ministrstvu, pristojnemu za gozdarstvo, vse potrebne informacije.«.
2. člen
V 3. členu se za 24. točko dodajo 25., 26. in 27. točka, ki se glasijo:
»25. Gozdni lesni sortimenti so posekan les gozdnih drevesnih vrst, in sicer s skorjo ali brez nje, in obsegajo: les v okrogli obliki, razcepljen ali v drugi obliki (veje, korenine, panji in tvorbe), ter lesne sekance iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu.
26. Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov pomeni fizično ali pravno osebo, ki so ji bili gozdno lesni sortimenti prvič dobavljeni, odplačno ali neodplačno.
27. Les in lesni proizvodi so les in lesni proizvodi, kot so opredeljeni v Uredbi 995/2010/EU.«.
3. člen
Peti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena v postopku izdaje odločbe skupna izbira dreves za možni posek ni obvezna na območjih iz devete alinee drugega odstavka 11. člena tega zakona.«.
4. člen
Za 17.a členom se dodajo 17.b, 17.c in 17.d člen, ki se glasijo:
»17.b člen
(1) Gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri prevozu, mora spremljati prevozni dokument (v nadaljnjem besedilu: prevoznica) s podatki o izdanem dovoljenju za posek dreves s strani Zavoda (odločba o izbiri dreves za posek, dovoljenje za krčitev gozda), dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov, datumu, času in namenu prevoza, če:
– se prvič dajejo na trg;
– so namenjeni začasnemu skladiščenju pred prvim dajanjem na trg ali
– so namenjeni za lastno uporabo.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prevoznica ni potrebna za veje in vrhače, ki so ostanki sečnje, ter za gozdno lesne sortimente, premera do deset centimetrov, če so naloženi oziroma se prevažajo s traktorsko ali gozdarsko prikolico.
(3) Prevoznik je dolžan imeti prevoznico pri sebi in jo pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(4) Podatke o dobavitelju, kupcu, vrsti in količini gozdno lesnih sortimentov ter datumu, času in namenu prevoza na prevoznico vpiše prevoznik. Prevoznik prevoznico dobi od lastnika gozda. Po opravljenem prevozu gozdno lesnih sortimentov prevoznik izpolnjeno prevoznico izroči prvemu kupcu gozdno lesnih sortimentov. Kopijo prevoznice je dolžan prvi kupec gozdno lesnih sortimentov najkasneje v desetih dneh po opravljenem prevozu poslati lastniku gozda, ki mora kopije prevoznic hraniti najmanj pet let od datuma prejema.
(5) Lastniku gozda prevoznico izda Zavod na podlagi izdanega dovoljenja za posek dreves in vsebuje številko dovoljenja za posek dreves, zaporedno številko prevoznice ter žig izdajatelja. Pod eno številko dovoljenja za posek dreves se lahko izda več prevoznic. Prevoznice, ki se ne uporabijo za prevoz gozdno lesnih sortimentov, mora lastnik gozda hraniti najmanj pet let od datuma izdaje.
(6) Prvi kupec gozdno lesnih sortimentov ter fizična ali pravna oseba, ki začasno skladišči gozdno lesne sortimente pred prvim dajanjem na trg ali ima gozdno lesne sortimente za lastno uporabo, mora hraniti prevoznico najmanj pet let od datuma izdaje.
(7) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prevoz gozdno lesnih sortimentov, pridobljenih iz gozdnih drevesnih vrst, ki rastejo zunaj gozda. Prevoznico s podatki o parcelni številki in katastrski občini zemljiške parcele, zaporedni številki prevoznice ter žigom izdajatelja lastniku zemljišča izda Zavod.
(8) Določbe tega člena se ne uporabljajo za gozdno lesne sortimente, ki se uvažajo iz tretjih držav ali vnašajo iz drugih držav članic Evropske unije. V teh primerih mora prevoznik pooblaščeni uradni osebi za nadzor dokazati, da so gozdno lesni sortimenti uvoženi iz tretje države oziroma vneseni iz druge države članice Evropske unije.
(9) Podrobnejšo obliko, vsebino in način hrambe prevoznice iz tega člena predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
17.c člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena mora gozdno lesne sortimente iz gozdov v lasti Republike Slovenije, ki so predmet koncesije, v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena spremljati prevozni dokument v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument).
(2) Prevoznik je dolžan imeti prevozni dokument pri sebi in ga pooblaščeni uradni osebi za nadzor na njeno zahtevo izročiti na vpogled.
(3) Podatke iz prevoznih dokumentov morajo hraniti koncesionarji najmanj pet let od datuma izdaje prevoznega dokumenta.
17.d člen
(1) Evidenca o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se vodi za namen spremljanja sledljivosti prometa z gozdno lesnimi sortimenti ter izvajanja nadzora v skladu s tem zakonom.
(2) Evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti vodi in upravlja Zavod v elektronski obliki.
(3) V evidenci o prometu z gozdno lesnimi sortimenti se vodijo naslednji podatki:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež lastnika gozda oziroma lastnika zemljišča iz sedmega odstavka 17.b člena tega zakona,
– številka dovoljenja za posek dreves oziroma parcelna številka in katastrska občina zemljiške parcele,
– zaporedna številka in datum izdaje prevoznice,
– količina in vrsta gozdno lesnih sortimentov.«.
5. člen
V tretjem odstavku 37. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja gozdnih prometnic je v javnem interesu. Gozdne prometnice se morajo graditi, vzdrževati in uporabljati tako, da se ne:«.
Za šestim odstavkom se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Za gradnjo gozdnih prometnic se kot dokazilo o pravici graditi po zakonu, ki ureja graditev objektov, šteje overjeno soglasje lastnikov gozdov, ki imajo v lasti več kot tri četrtine površin zemljišč na trasi predvidene gozdne prometnice.«.
6. člen
V prvem odstavku 56. člena se na koncu osemindvajsete alinee pika nadomesti s podpičjem in se dodata devetindvajseta in trideseta alinea, ki se glasita:
»– izdaja prevoznice, ki spremljajo prevoz gozdno lesnih sortimentov;
– vodi evidenco o prometu z gozdno lesnimi sortimenti iz 17.d člena tega zakona.«.
7. člen
V drugem odstavku 75. člena se besedilo »organi za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »policija«.
Za drugim odstavkom se dodajo tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Za nadzor nad izvajanjem 17.b in 17.c člena tega zakona so poleg gozdarskih inšpektorjev pristojni tudi carinski organi in policija, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(4) Za nadzor nad izvajanjem Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU so pristojni gozdarska inšpekcija in carinski organi, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.
(5) Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom carinski organi vodijo in odločajo o postopkih zaradi kršitev iz prvega odstavka 77.c člena, 4. in 5. točke prvega odstavka 80. člena ter 1. do 5. točke prvega odstavka 81. člena tega zakona. Policija vodi postopke zaradi kršitev iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona.
(6) Za izvajanje nadzora iz tretjega odstavka tega člena lahko carinski organi in policija za ugotavljanje vrste in količine gozdno lesnih sortimentov zaprosijo za pomoč gozdarsko inšpekcijo ali javno gozdarsko službo.«.
8. člen
V prvem odstavku 77. člena se na koncu osme alinee pika nadomesti s podpičjem in se dodajo deveta, deseta in enajsta alinea, ki se glasijo:
»– na gozdnih prometnicah, ki so zaprte za javni promet, razen za gospodarjenje z gozdom, ustaviti prevozno sredstvo, ki prevaža ali ima naložene gozdno lesne sortimente, na način in po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za gozdarstvo;
– zahtevati od osebe, ki prevaža ali ima na vozilu naložene gozdno lesne sortimente, na vpogled osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti te osebe;
– pregledovati dokumentacijo, ki mora spremljati gozdno lesne sortimente med prevozom ali naložene na prevozno sredstvo.«.
9. člen
Za 77.a členom se doda 77.b člen, ki se glasi:
»77.b člen
(1) Pri izvrševanju nadzora v skladu s tem zakonom ima policija poleg pooblastil, določenih v drugih predpisih, pravico pregledovati dokumente, ki morajo spremljati gozdno lesne sortimente med prevozom ali naložene na prevozno sredstvo.
(2) Če policija pri izvrševanju nadzora ugotovi, da je bil storjen prekršek, za katerega je v skladu s tem zakonom predpisana obvezna stranska sankcija odvzema gozdno lesnih sortimentov, predlaga gozdarskemu inšpektorju ali carinskemu organu uvedbo postopka o prekršku.«.
10. člen
Za naslovom poglavja »XI. KAZENSKE DOLOČBE« se doda 77.c člen, ki se glasi:
»77.c člen
(1) Z globo od 5.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža gozdno lesne sortimente brez prevoznice (prvi in sedmi odstavek 17.b člena);
2. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 17.b člena tega zakona;
3. na prevoznico ne vpiše vseh zahtevanih podatkov ali se podatki na prevoznici ne ujemajo z dejanskim stanjem prevoza gozdno lesnih sortimentov (četrti odstavek 17.b člena);
4. ima na prevoznem sredstvu naložene ali prevaža gozdno lesne sortimente brez prevoznega dokumenta (prvi odstavek 17.c člena);
5. na prevozni dokument ne vpiše vseh zahtevanih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, ali se podatki na prevoznem dokumentu ne ujemajo z dejanskim stanjem prevoza gozdno lesnih sortimentov (prvi odstavek 17.c člena);
6. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 17.c člena tega zakona;
7. daje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne proizvode (prvi odstavek 4. člena Uredbe 995/2010/EU).
(2) Z globo od 1.500 eurov do 3.500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 300 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
11. člen
V prvem odstavku 78. člena se za besedo »oseba« doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda naslednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
12. člen
V prvem odstavku 79. člena se za besedo »oseba« doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda naslednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
13. člen
V prvem odstavku 80. člena se za besedo »oseba« doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
Na koncu 3. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. nima vzpostavljenega sistema potrebne skrbnosti (4. in 6. člen Uredbe 995/2010/EU);
5. ne hrani informacij v skladu s 5. členom Uredbe 995/2010/EU ali 5. členom Uredbe 607/2012/EU.«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda naslednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
14. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedo »oseba« doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
Dodajo se nove 1. do 5. točka, ki se glasijo:
»1. ne izroči prevoznice ali ne pošlje kopije prevoznice v skladu s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;
2. ne hrani kopije prevoznic v skladu s četrtim odstavkom 17.b člena tega zakona;
3. ne hrani prevoznic v skladu s petim odstavkom 17.b člena tega zakona;
4. ne hrani prevoznice v skladu s šestim odstavkom 17.b člena tega zakona;
5. ne hrani podatkov v skladu s tretjim odstavkom 17.c člena tega zakona;«.
Dosedanje 1. do 4. točka postanejo 6. do 9. točka.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda naslednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
15. člen
V prvem odstavku 81.a člena se za besedo »oseba« doda naslednje besedilo », posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se za besedo »osebe« doda naslednje besedilo », posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
16. člen
Za 81.a členom se dodata 81.b in 81.c člen, ki se glasita:
»81.b člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
81.c člen
(1) Za prekršek iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona se poleg predpisane globe obvezno izreče tudi stransko sankcijo odvzema gozdno lesnih sortimentov oziroma lesa in lesnih proizvodov.
(2) Gozdarski inšpektorji in carinski organi zasežejo gozdno lesne sortimente oziroma les in lesne proizvode, ki so predmet prekrškov iz prvega odstavka 77.c člena tega zakona.
(3) Podrobnejše pogoje prevoza, hrambe ter način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi gozdno lesnimi sortimenti oziroma lesom in lesnimi proizvodi predpiše minister, pristojen za gozdarstvo.
(4) Odvzeti gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvodi se prodajo na javni dražbi za namene v javnem interesu. Izkupiček od prodaje je prihodek proračuna Republike Slovenije.
(5) Zaseženi gozdno lesni sortimenti, les in lesni proizvodi, ki so pokvarljivi ali je njihova hramba povezana s prevelikimi stroški, se lahko prodajo na javni dražbi pred izdajo odločbe o prekršku oziroma pred pravnomočnostjo odločbe o prekršku. Stroške, ki nastanejo zaradi zasega, odvzema, hrambe, začasnega skladiščenja in prodaje gozdno lesnih sortimentov, lesa in lesnih proizvodov iz tega člena, plača storilec prekrška.«.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01/13-7/26
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1215-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti