Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2520. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A), stran 7657.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-12
Ljubljana, dne 23. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNI AGENCIJI ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJAKRS-A)
1. člen
V Zakonu o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07 in 40/12 – ZUJF) se v drugem odstavku 1. člena beseda »znanosti« ter besedilo »znanstvene publicistike« nadomestijo z besedo »humanistike«.
2. člen
V 3. členu se črta druga alinea.
Dosedanja tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
V novi četrti alinei se besedilo »znanstvene publicistike« nadomesti z besedo »humanistike«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se v 2. točki beseda »znanosti« ter v 3. in 6. točki besedilo »znanstvene publicistike« nadomestijo z besedo »humanistike«.
Za 13. točko se doda nova 14. točka, ki se glasi:
»14. sodeluje z vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami, ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj;«.
Dosedanja 14. točka postane 15. točka.
4. člen
Drugi in tretji odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Ustanovitelj v svet neposredno imenuje tri člane, od tega enega predstavnika s področja dela agencije, financ ali pravnih zadev, enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti in enega predstavnika izmed strokovnjakov s področja razvijanja bralne kulture. Po enega člana, predstavnika avtorjev, imenuje ustanovitelj na predlog avtorjev, enega člana, predstavnika prevajalcev, na predlog prevajalcev, enega člana, predstavnika založnikov, na predlog založnikov, in enega člana, predstavnika knjigotržcev, na predlog knjigotržcev, in sicer po izvedenem javnem pozivu ministrstva, pristojnega za kulturo.
(3) Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka prispe več predlogov za posameznega člana sveta, in sicer več predlogov za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, imenuje ustanovitelj člana izmed prispelih predlogov, na predlog ministra, pristojnega za kulturo. Če na javni poziv iz prejšnjega odstavka za posameznega člana sveta, in sicer za predstavnika avtorjev, predstavnika prevajalcev, predstavnika založnikov ali predstavnika knjigotržcev, ne prispe noben predlog, imenuje ustanovitelj manjkajočega člana na predlog ministra, pristojnega za kulturo.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podrobnejši postopek imenovanja se uredi v aktu o ustanovitvi.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta besedilo », ukrepe znanstvene politike«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija za knjigo ima tri strokovne komisije: Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike, Strokovno komisijo za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture ter Strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku črta », znanstvenikov«.
6. člen
Napovedni stavek drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi: »Agencija za knjigo po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za kulturo, s splošnima aktoma podrobneje uredi:«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvi alinei črta besedilo »in ministrstvom, pristojnim za znanost«.
Črta se šesti odstavek.
8. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Agencije za knjigo opravlja ministrstvo, pristojno za kulturo, glede porabe javnih sredstev pa Računsko sodišče Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(1) Vlada Republike Slovenije najpozneje šest mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme akte, s katerimi uskladi delovanje Agencije za knjigo.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha mandat Strokovni komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja znanosti. Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike ter Strokovna komisija za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja in humanistike se imenujeta najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi aktov iz prejšnjega odstavka, z dnem njunega imenovanja preneha mandat dosedanji Strokovni komisiji za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike ter Strokovni komisiji za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja. Redni mandat članov Strokovne komisije za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture poteče v skladu z aktom o ustanovitvi in sklepom o njihovem imenovanju.
(3) Svet Agencije za knjigo se imenuje najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi sprememb Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Mandat članov sedanjega sveta preneha z dnem imenovanja sveta v skladu s tem zakonom in spremembami Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.
(4) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najpozneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb o financiranju znanstvenega tiska, sklenjenih za obdobje 2012–2014, ki jih je sklenila Agencija za knjigo. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o prevzemu obvesti vse pogodbene stranke. Za prenos posamezne pogodbe ni potrebna privolitev druge pogodbene stranke, pravice ter obveznosti iz pogodb preidejo na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije z dnem, ko je druga stranka o prenosu obveščena.
10. člen
V Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 in 56/13 – ZŠtip-1) se črta 50. člen (11. točka z naslovom »Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije«).
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/13-3/11
Ljubljana, dne 15. julija 2013
EPA 1216-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti