Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013

Kazalo

2516. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), stran 7646.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. julija 2013.
Št. 003-02-7/2013-3
Ljubljana, dne 26. julija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH (ZST-1B)
1. člen
V Zakonu o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08 in 97/10) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(nastanek taksne obveznosti, zapadlost v plačilo)
(1) Če ni v tem zakonu ali taksni tarifi določeno drugače, nastane taksna obveznost:
1. za vsak postopek, ki ga vodi sodišče, ob vložitvi tožbe, predloga za začetek postopka ali pravnega sredstva, če je ta vloga dana na zapisnik, pa ob dokončanju zapisnika, razen če ni v naslednjih točkah določeno drugače;
2. za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek za izdajo plačilnega ali izpraznitvenega naloga oziroma postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, takrat, ko prispe spis k pristojnemu sodišču, pred katerim bo tekel pravdni postopek;
3. za postopek o socialnih sporih pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
4. za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, ob oddaji predloga v informacijski sistem;
5. za povprečno takso v stečajnem postopku ob pravnomočnosti odločbe o delitvi; v postopku prisilne poravnave pa ob pravnomočnosti odločbe, s katero se potrdi sklenjena poravnava;
6. za postopek v upravnem sporu v zadevah, v katerih mora sodišče odločiti v zakonsko določenem roku, in za postopek v upravnem sporu v zadevah socialnega varstva pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je sodna odločba vročena stranki;
7. za kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti, če vstopi v postopek oškodovanec kot tožilec, ob njegovem vstopu, sicer pa ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za kazenski postopek na zasebno tožbo za takso, ki se naknadno doplača, ob pravnomočnosti sodbe ali sklepa, s katerim izreče sodišče sodni opomin; za pravna sredstva v kazenskem postopku ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu, razen če ta zakon določa drugače;
8. za postopek o prekrških ob pravnomočnosti odločbe, s katero se izreče sankcija za prekršek ali se storilcu prekrška sankcija odpusti, v primeru, če storilec prekrška ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, pa takoj po izdaji odločbe o prekršku; za pravna sredstva v postopku o prekrških ob pravnomočnosti odločbe o pravnem sredstvu;
9. za takso v zapuščinskem postopku pred sodiščem prve stopnje takrat, ko je zapuščinska obravnava končana; če sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z vročitvijo tega sklepa dedičem;
10. za postopek za določitev odškodnine pred sodiščem prve stopnje z vročitvijo sklepa o odškodnini udeležencu, ki mu je naloženo plačilo odškodnine;
11. za takso za vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi po uradni dolžnosti, z vročitvijo sklepa o dovolitvi vpisa zavezancu za plačilo;
12. za postopek za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, pred sodiščem prve stopnje, z vročitvijo odločbe o vzpostavitvi etažne lastnine;
13. za takso, ki jo je treba plačati ob domnevi umika oziroma ob zavrženju vloge zaradi neplačila takse za postopek, ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
14. za poravnavo, pri kateri vrednost predmeta poravnave presega vrednost predmeta postopka, za tisti del vrednosti predmeta poravnave, ki presega vrednost predmeta postopka, ob sklenitvi poravnave;
15. za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov ter za takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402 ob pravnomočnosti ustrezne odločbe;
16. za takso za sklep o zavarovanju, ki ga izda sodišče po uradni dolžnosti, ter za takse po tarifnih številkah 7408, 74010, 74012, 8403 in 8404 ob pravnomočnosti ustreznega sklepa;
17. za takso po tarifni številki 74014 ob pravnomočnosti odločbe o glavni stvari;
18. za pritožbeni postopek, če ustrezni procesni zakon določa napoved pritožbe, ob napovedi pritožbe;
19. za takso po tarifni številki 10104 ob izstavitvi plačilnega naloga iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona;
20. za druge sodne prepise takrat, ko se prepis zahteva;
21. za druga dejanja takrat, ko se dejanje zahteva ali ko sodišče začne postopek.
(2) Razen v primerih iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena je treba takso plačati najpozneje v roku, določenem v plačilnem nalogu iz 34. oziroma 34.a člena tega zakona.
(3) Takso za postopek o predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je vložen po elektronski poti, je treba plačati po nastanku taksne obveznosti v roku, ki je določen v zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje.
(4) Takso v postopku o prekrških je treba plačati v roku, ki je določen v odločbi, s katero se odloči v postopku, za katerega se odmerja sodna taksa.
(5) Za sodne prepise iz 20. točke in za druga dejanja iz 21. točke prvega odstavka tega člena, ki jih sodišče izvede neposredno potem, ko jih stranka zahteva, je treba plačati takso ob nastanku taksne obveznosti.«.
2. člen
V tretjem odstavku 6. člena se številka »17« nadomesti s številko »19«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Plačilo takse za sodne prepise iz 20. točke prvega odstavka in za druga dejanja iz 21. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora stranka dokazati s potrdilom o opravljenem plačilu.«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe)
(1) Sodišče oprosti stranko plačila taks v celoti, če stranka na podlagi odločbe pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah zakona, ki ureja socialno varstvene prejemke, in zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
(2) Stranko, ki ni prejemnik denarne socialne pomoči po prejšnjem odstavku, sodišče delno oprosti plačila taks, če bi bila s plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.
(3) Stranki, ki ni prejemnik denarne socialne pomoči po prvem odstavku tega člena, sodišče odloži plačilo taks ali ji dovoli obročno plačilo, če bi bila s takojšnjim plačilom ali takojšnjim plačilom v celotnem znesku občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani. Sodišče lahko stranki odloži plačilo taks najdlje do izdaje odločbe, takse za postopek o predlogu za izvršbo pa najdlje do preteka šestih mesecev od izdaje sklepa o izvršbi.
(4) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika v postopkih v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe glede plačila taks za vloge, pri katerih je plačilo takse procesna predpostavka, če nimajo sredstev za plačilo celotne takse in jih tudi ne morejo zagotoviti oziroma jih ne morejo zagotoviti takoj v celotnem znesku brez ogrožanja svoje dejavnosti.
(5) Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks mora sodišče skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa upoštevati premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov, vrednost predmeta postopka in število oseb, ki jih stranka preživlja. Pri odločanju o delni oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.«.
4. člen
V naslovu 12. člena se beseda »plačilo« nadomesti z besedo »plačila«.
V tretjem odstavku se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
Šesti odstavek se črta.
5. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taks učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje, razen za takso zaradi zavlačevanja sodnih postopkov in takse po tarifnih številkah 3005, 7401, 7402, 8401 in 8402.«.
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(takse glede na vrednost spornega predmeta)
Če se takse določajo glede na vrednost spornega predmeta, znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega predmeta do 300 eurov 18 eurov. Taksa se poviša:
+----------------------------+------------------------+---------+
|  pri vrednosti spornega  | za vsak začeti znesek | za ... |
| predmeta do vključno ... |  nadaljnjih ... EUR  |  EUR  |
|      EUR       |            |     |
+----------------------------+------------------------+---------+
|1.500            |300           |8    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|5.000            |500           |5    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|10.000           |1.000          |10    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|25.000           |3.000          |18    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|50.000           |5.000          |22    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|200.000           |15.000         |74    |
+----------------------------+------------------------+---------+
|500.000           |30.000         |110   |
+----------------------------+------------------------+---------+
|nad 500.000         |50.000         |110   |
+----------------------------+------------------------+---------+
V prilogi 1, ki je sestavni del tega zakona, so navedene višine taks pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov.«.
7. člen
V 18. členu se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se z eno tožbo uveljavljajo primarni in eden ali več podrejenih tožbenih zahtevkov, se za primarni zahtevek plača taksa v celoti, za vsak naslednji zahtevek pa le tretjina takse, predpisane za ta zahtevek. Pri alternativno postavljenih zahtevkih se plača taksa samo za tisti zahtevek, za katerega je predpisana najvišja taksa.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedo »drugega« dodata besedi »in tretjega«.
Za drugim se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V postopku o prekrških se ne izda plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena, temveč se taksa odmeri z odločbo, s katero se odloči v postopku, za katerega se odmerja sodna taksa. Odločbi se priloži poziv za plačilo takse, ki mora vsebovati vse sestavine iz plačilnega naloga po prvem odstavku tega člena.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
9. člen
V 36. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso za podrejeni tožbeni zahtevek, o katerem sodišče ni odločalo.
(3) Pravico do vrnitve takse ima tudi, kdor je plačal takso za pravno sredstvo in je s tem pravnim sredstvom uspel, če ne obstaja dolžnost druge stranke ali udeleženca v postopku, da mu povrne takso za to pravno sredstvo.«.
10. člen
V taksni tarifi v tabeli 1.2 se pri tarifni številki 1211 številka »66« nadomesti s številko »72«.
Pri tarifni številki 1212 se številka »41« nadomesti s številko »45«.
Pri tarifni številki 1241 se številka »10« nadomesti s številko »11«.
11. člen
Za opombo 2.2 se doda nova tabela 2.3, ki se glasi:
»2.3 Postopek o individualnih delovnih sporih premoženjske narave
+--------+---------------------------------------+--------------+
|Tarifna |  Dejstva, zaradi katerih se odmeri  | Količnik za |
|številka|         taksa         | odmero takse |
|    |                    | po 16. členu |
|    |                    |  ZST-1   |
+---------------------------------------------------------------+
|2.3.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2311  |Postopek na splošno          |2,0      |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2312  |Postopek se konča:           |       |
|    |1. z umikom tožbe pred razpisom naroka |       |
|    |za glavno obravnavo, če se odloča brez |       |
|    |obravnave, pa pred izdajo odločbe,   |       |
|    |2. s sodbo na podlagi odpovedi ali s  |       |
|    |sodbo na podlagi pripoznave, izdano  |       |
|    |najpozneje na prvem naroku za glavno  |       |
|    |obravnavo,               |       |
|    |3. s sklenitvijo sodne poravnave pred |       |
|    |izdajo odločbe.            |       |
|    |Taksa po tarifni številki 2311 se   |       |
|    |zniža na                |0,7      |
+---------------------------------------------------------------+
|2.3.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o |
|glavni stvari                         |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2321  |Postopek na splošno          |2,0      |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2322  |Postopek se konča:           |       |
|    |1. z umikom pritožbe pred razpisom   |       |
|    |naroka za obravnavo oziroma pred    |       |
|    |začetkom seje senata,         |       |
|    |2. s sklenitvijo sodne poravnave pred |       |
|    |izdajo odločbe.            |       |
|    |Taksa po tarifni številki 2321 se   |       |
|    |zniža na                |1,0      |
+---------------------------------------------------------------+
|2.3.3 Izredna pravna sredstva                 |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2331  |Postopek o predlogu za dopustitev   |       |
|    |revizije                |       |
|    |Opomba: če sodišče dopusti revizijo,  |       |
|    |se ta taksa všteje v takso za postopek |       |
|    |o reviziji.              |0,7      |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2332  |Postopek o reviziji          |2,0      |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2333  |Postopek se konča z umikom revizije  |       |
|    |pred začetkom seje senata       |       |
|    |Taksa po tarifni številki 2332 se   |       |
|    |zniža na                |1,4      |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|2334  |Obnova postopka            |1,6«     |
+--------+---------------------------------------+--------------+
Za tabelo 2.3 se doda opomba 2.3, ki se glasi:
»Opomba 2.3:
V postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave je treba plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno.«.
12. člen
V tabeli 3 se pri tarifni številki 3009 besedi »poseben sklep« nadomestita z besedo »odločbo«.
V opombi 3 se za točko č) doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Takso po tarifni številki 3009 je treba plačati za postopek o pritožbi zoper poseben sklep o stroških postopka in za postopek o pritožbi, vloženi samo zoper odločbo o stroških, ki jo je sodišče izdalo v odločbi o glavni stvari. V primeru pritožbe zoper odločbo sodišča o glavni stvari v celoti se taksa po tarifni številki 3009 ne plača.«.
V dosedanji točki d), ki postane točka e), se za besedilom »v rednem pravdnem postopku,« doda besedilo »v postopku o individualnih delovnih sporih premoženjske narave,«.
13. člen
Tabela 4 se spremeni tako, da se glasi:
»4. POSTOPKI PO ZAKONU, KI UREJA IZVRŠBO IN ZAVAROVANJE
+--------+--------------------------------------+---------------+
|Tarifna |  Dejstva, zaradi katerih se odmeri | Znesek takse |
|številka|         taksa        | ali količnik |
|    |                   |  za odmero  |
|    |                   |  takse po  |
|    |                   |  tarifnih  |
|    |                   | številkah 4011|
|    |                   |  do 4032  |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4011  |Postopek o predlogu za izvršbo ali  |55 EUR     |
|    |postopek o predlogu za nasprotno   |        |
|    |izvršbo                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4012  |Postopek o predlogu upnika, naj    |30 EUR     |
|    |sodišče poleg že dovoljenih sredstev |        |
|    |oziroma predmetov dovoli izvršbo še z |        |
|    |drugimi sredstvi in na drugih     |        |
|    |predmetih oziroma namesto že     |        |
|    |dovoljenih sredstev in predmetov z  |        |
|    |drugimi sredstvi oziroma drugimi   |        |
|    |predmeti ali             |        |
|    |postopek o predlogu za odlog izvršbe |        |
|    |ali                  |        |
|    |postopek o zahtevi upnika, da o    |        |
|    |obračunu plačila za delo in stroškov |        |
|    |izvršitelja odloči sodišče ali    |        |
|    |postopek o zahtevi za odpravo     |        |
|    |nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali|        |
|    |druga oseba, ki sodeluje v postopku, |        |
|    |storila pri opravljanju izvršbe ali  |        |
|    |postopek o predlogu za zavarovanje po |        |
|    |zakonu, ki ureja izvršbo in      |        |
|    |zavarovanje              |        |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0.2 Ugovorni postopek                    |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4021  |Postopek o ugovoru zoper sklep o   |55 EUR     |
|    |izvršbi                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4022  |Postopek o ostalih ugovorih, ki niso |30 EUR     |
|    |takse prosti             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4.0.3 Pritožbeni postopek           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4031  |Postopek o pritožbi zoper sklep o   |125 EUR    |
|    |ugovoru zoper sklep o izvršbi     |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4032  |Postopek o pritožbi zoper sklep o   |65 EUR     |
|    |ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče|        |
|    |odloči o predlogu upnika, naj sodišče |        |
|    |poleg že dovoljenih sredstev oziroma |        |
|    |predmetov dovoli izvršbo še z drugimi |        |
|    |sredstvi in na drugih predmetih    |        |
|    |oziroma namesto že dovoljenih sredstev|        |
|    |in predmetov z drugimi sredstvi    |        |
|    |oziroma drugimi predmeti ali     |        |
|    |postopek o pritožbi zoper sklep o   |        |
|    |predlogu za odlog izvršbe       |        |
+---------------------------------------------------------------+
|4.0.4 Elektronsko vložene vloge                |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|4041  |Vložitev vloge v elektronski obliki  |0,8«      |
+--------+--------------------------------------+---------------+
V opombi 4 se v točki č) številka »40110« nadomesti s številko »4012«.
14. člen
Tabela 7.1 se spremeni tako, da se glasi:
»7.1 Kazenski postopek o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti
+--------+---------------------------------+--------------------+
|Tarifna |Dejstva, zaradi katerih se odmeri| Znesek takse ali |
|številka|       taksa       | količnik za odmero |
|    |                 | takse po tarifnih |
|    |                 | številkah 7111 do |
|    |                 |    71113    |
+---------------------------------------------------------------+
|7.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7111  |Izrek kazni zapora do šestih   |70–170 EUR     |
|    |mesecev ali           |          |
|    |denarne kazni do 16 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 400 eurov    |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7112  |Izrek kazni zapora do enega leta |140–340 EUR     |
|    |ali               |          |
|    |denarne kazni do 32 dnevnih   |          |
|    |zneskov             |          |
|    |ali denarne kazni do 800 eurov  |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7113  |Izrek kazni zapora do dveh let  |210–510 EUR     |
|    |ali               |          |
|    |denarne kazni do 60 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 1.500 eurov   |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7114  |Izrek kazni zapora do treh let  |280–680 EUR     |
|    |ali               |          |
|    |denarne kazni do 120 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 3.000 eurov   |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7115  |Izrek kazni zapora do petih let |350–850 EUR     |
|    |ali               |          |
|    |denarne kazni do 200 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 5.000 eurov   |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7116  |Izrek kazni zapora do desetih let|420–1020 EUR    |
|    |ali               |          |
|    |denarne kazni do 320 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 8.000 eurov   |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7117  |Izrek kazni zapora do petnajstih |490–1190 EUR    |
|    |let ali             |          |
|    |denarne kazni do 500 dnevnih   |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni do 12.500 eurov  |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7118  |Izrek kazni zapora nad petnajst |600–1400 EUR    |
|    |let ali             |          |
|    |denarne kazni nad 500 dnevnih  |          |
|    |zneskov ali           |          |
|    |denarne kazni nad 12.500 eurov  |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7119  |Izrek stranske kazni       |35–85 EUR      |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|71110  |Izrek enega ali več varnostnih  |35–85 EUR      |
|    |ali vzgojnih ukrepov       |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|71111  |Izrek varnostnega ukrepa, ki se |60–140 EUR     |
|    |izreče kot samostojna kazenska  |          |
|    |sankcija             |          |
|    |                 |          |
|    |Opomba: taksa po tej tarifni   |          |
|    |številki se plača namesto takse |          |
|    |po tarifni številki 71110.    |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|71112  |Izrek sodnega opomina ali    |30–70 EUR      |
|    |odpustitev kazni         |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|71113  |Izrek pogojne obsodbe      |0,8         |
+---------------------------------------------------------------+
|7.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o |
|glavni stvari                         |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7121  |Zavrženje pritožbe        |0,5         |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7122  |Zavrnitev pritožbe        |1,5         |
+---------------------------------------------------------------+
|7.1.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o|
|glavni stvari                         |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7131  |Zavrženje pritožbe        |1,0         |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7132  |Zavrnitev pritožbe        |2,0         |
+---------------------------------------------------------------+
|7.1.4 Obnova postopka                     |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7141  |Zavrženje zahteve za obnovo   |0,5         |
|    |postopka             |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7142  |Zavrnitev zahteve za obnovo   |1,5         |
|    |postopka             |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7143  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |1,5         |
|    |zoper sklep o zavrženju ali   |          |
|    |zavrnitvi zahteve za obnovo   |          |
|    |postopka             |          |
+---------------------------------------------------------------+
|7.1.5 Zahteva za varstvo zakonitosti              |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7151  |Zavrženje zahteve za varstvo   |1,0         |
|    |zakonitosti           |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7152  |Zavrnitev zahteve za varstvo   |2,0         |
|    |zakonitosti           |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
|7153  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe |2,0«        |
|    |zoper sklep, s katerim sodišče  |          |
|    |prve stopnje zavrže zahtevo za  |          |
|    |varstvo zakonitosti       |          |
+--------+---------------------------------+--------------------+
V opombi 7.1 se v točki a) za besedo »kazni« doda vejica in besedilo »ob upoštevanju trajanja in zahtevnosti postopka ter premoženjskih razmer taksnega zavezanca«.
Točka g) se črta.
15. člen
Tabela 7.2 se spremeni tako, da se glasi:
»7.2 Kazenski postopek na zasebno tožbo, vstop oškodovanca kot tožilca v postopek
+--------+----------------------------------------------+-------+
|Tarifna |  Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa  | Znesek|
|številka|                       | takse |
+---------------------------------------------------------------+
|7.2.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7211  |Vložitev zasebne tožbe ali vstop oškodovanca |120  |
|    |kot tožilca v postopek            |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7212  |Postopek se konča s sodbo ali sklepom, s   |300  |
|    |katerim izreče sodišče sodni opomin.     |EUR  |
|    |Taksa po tarifni številki 7211 se poviša na  |    |
+-------------------------------------------------------+-------+
|7.2.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve  |    |
|stopnje o glavni stvari                |    |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7221  |Zavrženje pritožbe              |120  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7222  |Zavrnitev pritožbe              |360  |
|    |                       |EUR  |
+---------------------------------------------------------------+
|7.2.3 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča druge stopnje o|
|glavni stvari                         |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7231  |Zavrženje pritožbe              |240  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7232  |Zavrnitev pritožbe              |480  |
|    |                       |EUR  |
+---------------------------------------------------------------+
|7.2.4 Obnova postopka                     |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7241  |Zavrženje zahteve za obnovo postopka     |120  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7242  |Zavrnitev zahteve za obnovo postopka     |360  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7243  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep o|360  |
|    |zavrženju ali zavrnitvi zahteve za obnovo   |EUR  |
|    |postopka                   |    |
+---------------------------------------------------------------+
|7.2.5 Zahteva za varstvo zakonitosti              |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7251  |Zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti   |240  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7252  |Zavrnitev zahteve za varstvo zakonitosti   |480  |
|    |                       |EUR  |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|7253  |Zavrženje ali zavrnitev pritožbe zoper sklep, |480  |
|    |s katerim sodišče prve stopnje zavrže zahtevo |EUR«  |
|    |za varstvo zakonitosti            |    |
+--------+----------------------------------------------+-------+
16. člen
V tabeli 7.4 se pri tarifnih številkah 7401 in 7402 številka »100« nadomesti s številko »125«.
Pri tarifni številki 74010 se številka »50« nadomesti s številko »65«.
Za tarifno številko 74014 se doda nova tarifna številka 74015, ki se glasi:
+------+-------------------------------------------------+------+
|»74015|Zavrženje ali zavrnitev predloga za spremembo  |50  |
|   |pravnomočne sodbe brez obnove kazenskega postopka|EUR« |
+------+-------------------------------------------------+------+
17. člen
V opombi 8.1 se v točki a) črta beseda »pravnomočno«.
18. člen
Tabela 9.1 se spremeni tako, da se glasi:
»9.1 Splošne določbe
+--------+----------------------------------------------+-------+
|Tarifna |  Dejstva, zaradi katerih se odmeri taksa  |Znesek |
|številka|                       | takse |
+---------------------------------------------------------------+
|9.1.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje           |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9111  |Postopek na splošno              |35 EUR |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9112  |Postopek se konča:              |12 EUR |
|    |1. z umikom predloga pred razpisom naroka, če |    |
|    |se odloča brez naroka, pa pred izdajo     |    |
|    |odločbe,                   |    |
|    |2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo |    |
|    |odločbe.                   |    |
|    |Taksa po tarifni številki 9111 se zniža na  |    |
+---------------------------------------------------------------+
|9.1.2 Postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje o |
|glavni stvari                         |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9121  |Postopek na splošno              |23 EUR |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9122  |Postopek se konča:              |12 EUR |
|    |1. z umikom pritožbe pred razpisom naroka za |    |
|    |obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, |    |
|    |2. s sklenitvijo sodne poravnave pred izdajo |    |
|    |odločbe.                   |    |
|    |Taksa po tarifni številki 9121 se zniža na  |    |
+---------------------------------------------------------------+
|9.1.3 Izredna pravna sredstva                 |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9131  |Postopek o reviziji              |23 EUR |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9132  |Postopek se konča z umikom revizije pred   |15 EUR |
|    |začetkom seje senata.             |    |
|    |Taksa po tarifni številki 9131 se zniža na  |    |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9133  |Obnova postopka                |23 EUR |
+---------------------------------------------------------------+
|9.1.4 Posebne takse, povezane z nepravdnim postopkom      |
+--------+----------------------------------------------+-------+
|9141  |Postopek o posebnih pritožbah, ki niso    |14 EUR«|
|    |posebej taksirane in niso takse proste    |    |
+--------+----------------------------------------------+-------+
19. člen
V tabeli 9.2 se pri tarifni številki 9221 številka »16« nadomesti s številko »20«.
Pri tarifni številki 9222 se številka »8« nadomesti s številko »10«.
20. člen
V tabeli 9.3 se pri tarifni številki 9301 številka »25« nadomesti s številko »30«.
Pri tarifnih številkah 9302 in 9303 se številka »8« nadomesti s številko »10«.
21. člen
V tabeli 9.4 se pri tarifnih številkah 9421, 9422 in 9423 številka »16« nadomesti s številko »20«.
22. člen
V tabeli 9.10 se za tarifno številko 91012 doda nova tarifna številka 91013, ki se glasi:
+------+-------------------------------------------------+------+
|»91013|Postopek o predlogu za vpis drugih izvedenih   |20  |
|   |pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo    |EUR« |
+------+-------------------------------------------------+------+
Dosedanja tarifna številka 91013 postane tarifna številka 91014.
V opombi 9.10 se v točkah a) in b) besedilo »91011, 91012 ali 91013« nadomesti z besedilom »91011, 91012, 91013 ali 91014«, v 4. podtočki točke c) pa se za besedilom »stavbne pravice,« doda besedilo »ali ponovno vknjižbo pridobitve ali prenosa drugih izvedenih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo,«.
23. člen
V tabeli 10.1 se za tarifno številko 10103 doda nova tarifna številka 10104, ki se glasi:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|»10104|Preslikava listine iz sodnega spisa ali   |v dejanski |
|   |zbirke listin pri zunanjem izvajalcu    |višini«  |
+------+--------------------------------------------+-----------+
Dosedanje tarifne številke 10104, 10105 in 10106 postanejo tarifne številke 10105, 10106 in 10107.
V opombi 10.1 se točka č) spremeni tako, da se glasi:
»č) Taksa po tarifni številki 10107 se prišteje taksi po tarifni številki 10105 ali 10106.«.
24. člen
V tabeli 10.2 se pri tarifni številki 10203 besedi »vsak list« nadomestita z besedilom »posamezen overjeni izpis«.
25. člen
Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1:
Višina taks s količnikom 1,0 po tabeli iz 16. člena tega zakona pri vrednostih spornega predmeta do 500.000 eurov:
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|  Pri vrednosti  |  znaša  | Pri vrednosti  |znaša taksa|
|spornega predmeta do| taksa  |spornega predmeta | ... EUR  |
|  vključno ... EUR | ... EUR |   do ... EUR  |      |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|300         |18     |40.000      |291    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|600         |26     |45.000      |313    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|900         |34     |50.000      |335    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|1.200        |42     |65.000      |409    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|1.500        |50     |80.000      |483    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|2.000        |55     |95.000      |557    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|2.500        |60     |110.000      |631    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|3.000        |65     |125.000      |705    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|3.500        |70     |140.000      |779    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|4.000        |75     |155.000      |853    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|4.500        |80     |170.000      |927    |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|5.000        |85     |185.000      |1.001   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|6.000        |95     |200.000      |1.075   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|7.000        |105    |230.000      |1.185   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|8.000        |115    |260.000      |1.295   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|9.000        |125    |290.000      |1.405   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|10.000       |135    |320.000      |1.515   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|13.000       |153    |350.000      |1.625   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|16.000       |171    |380.000      |1.735   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|19.000       |189    |410.000      |1.845   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|22.000       |207    |440.000      |1.955   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|25.000       |225    |470.000      |2.065   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|30.000       |247    |500.000      |2.175   |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
|35.000       |269    |         |      |
+--------------------+-----------+------------------+-----------+
«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
Takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do uveljavitve tega zakona, se plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za postopek ali dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača taksa po tem zakonu.
V postopku o zahtevi za izredno omilitev kazni, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-03/13-2/20
Ljubljana, dne 18. julija 2013
EPA 1304-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti